Big SILK update
[opus.git] / src_FLP / SKP_Silk_main_FLP.h
2011-01-31 Koen VosBig SILK update
2010-11-10 Koen VosSILK update
2010-07-04 Koen VosAdded an interface to encode/decode from a CELT range...
2010-06-30 Koen VosUpdate SILK code using the CELT range coder