SILK update with LBRR and some bugfixes
[opus.git] / src_FIX / SKP_Silk_encode_frame_FIX.c
2011-02-14 Koen VosSILK update with LBRR and some bugfixes
2011-02-03 Timothy B. TerriberryUpdate SILK range coder due to CELT refactoring.
2011-02-03 Koen VosSILK update
2011-02-02 Koen VosSILK update
2011-01-31 Koen VosBig SILK update
2010-11-10 Koen VosSILK update
2010-06-30 Koen VosUpdate SILK code using the CELT range coder