resampler: speex_assert is not defined OUTSIDE_SPEEX
[speexdsp.git] / README.blackfin
2014-12-07 Tristan MatthewsUpdated README.blackfin for speexdsp
2006-06-11 jmUpdated README.blackfin by David Rowe
2006-05-28 jmREADME.blackfin update
2005-06-10 jmREADME for the Blackfin port