fix bug (debian #213172): http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=213172
[flac.git] / COPYING.Xiph
2003-01-31 Josh Coalsoninitial import