1.0.4 beta?
authorAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Tue, 10 Sep 2002 13:01:03 +0000 (13:01 +0000)
committerAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Tue, 10 Sep 2002 13:01:03 +0000 (13:01 +0000)
doc/html/ru/download.html

index ddcf161..980c154 100644 (file)
@@ -71,7 +71,9 @@
 
 <P>Âñå ðåëèçû äåëàþòñÿ ÷åðåç SourceForge è ëåæàò íà <A HREF="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=13478">ýòîé ñòðàíèöå</A>. Äëÿ êàæäîé âåðñèè âûëîæåíû èñõîäíûå òåêñòû, à òàêæå ñêîìïèëèðîâàííûå âåðñèè äëÿ Linux, Windows è Darwin (âêëþ÷àÿ OS X).</P>
 
-<P>Ïàêåòû äëÿ äèñòðèáóòèâà Debian ìîæíî âçÿòü <A HREF="http://packages.debian.org/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=flac+libflac+1.0.2&searchon=all&subword=1&version=all&release=all">çäåñü</A>.
+<P>Ïàêåòû äëÿ äèñòðèáóòèâà Debian ìîæíî âçÿòü <A HREF="http://packages.debian.org/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=flac+libflac+1.0.2&searchon=all&subword=1&version=all&release=all">çäåñü</A>.</P>
+
+<P>Ïîëüçîâàòåëÿì Mac OS X ñòîèò èñïîëüçîâàòü <A HREF="http://www.danrules.com/macflac/">MacFLAC</A> -- äèñòðèáóòèâ FLAC äëÿ OS X, âêëþ÷àþùèé óñòàíîâî÷íûé ïàêåò .pkg è ðàñøèðåíèÿ äëÿ ýòîé OS.</P>
 
 <P>Âû òàêæå ìîæåòå ñêà÷àòü îáíîâëÿåìûé åæåäíåâíî <A HREF="http://cvs.sourceforge.net/cvstarballs/flac-cvsroot.tar.gz">àðõèâ CVS</A>.</P>
 
@@ -83,6 +85,7 @@
 <LI><B>Windows</B>
 <UL>
 <LI>Ãðàôè÷åñêàÿ îáîëî÷êà äëÿ Windows <A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/flac.htm">FLAC frontend</A>.</LI>
+<LI><A HREF="http://www.inf.ufpr.br/~rja00/lossless.html">FLACdrop</A> îáîëî÷êà äëÿ Windows ïîõîæàÿ íà Oggdrop.</LI>
 <LI>Îáîëî÷êó <A HREF="http://www.monkeysaudio.com/">Monkey's Audio</A> ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàáîòû ñ FLAC; ñì. <A HREF="documentation.html#monkey">îïèñàíèå</A>.</LI>
 </UL>
 </LI>