remove authors.html and links to it
authorJosh Coalson <jcoalson@users.sourceforce.net>
Wed, 18 Jul 2001 23:38:23 +0000 (23:38 +0000)
committerJosh Coalson <jcoalson@users.sourceforce.net>
Wed, 18 Jul 2001 23:38:23 +0000 (23:38 +0000)
13 files changed:
doc/ru/Makefile.am
doc/ru/authors.html [deleted file]
doc/ru/comparison.html
doc/ru/developers.html
doc/ru/documentation.html
doc/ru/download.html
doc/ru/features.html
doc/ru/format.html
doc/ru/goals.html
doc/ru/id.html
doc/ru/index.html
doc/ru/links.html
doc/ru/news.html

index a21b85b..5f57acc 100644 (file)
@@ -16,7 +16,6 @@
 #  Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
 
 EXTRA_DIST = \
-       authors.html \
        comparison.html \
        developers.html \
        documentation.html \
diff --git a/doc/ru/authors.html b/doc/ru/authors.html
deleted file mode 100644 (file)
index e32b64b..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,87 +0,0 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">\r
-<!-- Copyright (c)  2001  Josh Coalson -->\r
-<!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->\r
-<!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->\r
-<!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->\r
-<!-- with no invariant sections. -->\r
-<!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->\r
-<HTML>\r
-<HEAD>\r
-<META CHARSET="windows-1251">\r
-<TITLE>FLAC: àâòîðû</TITLE>\r
-</HEAD>\r
-\r
-<BODY>\r
-<CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>\r
-<TR>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD height=22 align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-\r
-<TR>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;àâòîðû&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-</TR></TABLE></CENTER>\r
-\r
-\r
-<CENTER><H2>FLAC: àâòîðû</H2></CENTER>\r
-\r
-<P>FLAC <A HREF="http://flac.sourceforge.net/">(http://flac.sourceforge.net/)</A> - ñâîáîäíûé àóäèî êîäåê, ïðîèçâîäÿùèé ñæàòèå áåç ïîòåðü, ðàçðàáîòàí <A HREF="mailto:jcoalson@users.sourceforge.net">Äæîøåì Êîëñîíîì</A>.</P>\r
-\r
-<P>Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà:</P>\r
-<BLOCKQUOTE>\r
-\r
-<P><A HREF="mirator@upcase.inf.upol.cz">Ìèðîñëàâ Ëè÷âàð</A> (Miroslav Lichvar)</A>\r
-<BLOCKQUOTE>\r
-<LI>Íåñêîëüêî âåðñèé ïðîöåäóð èç <B><TT>libFLAC</TT></B> íà àññåìáëåðå äëÿ àðõèòåêòóðû IA-32.</LI>\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-<P><A HREF="mdz@debian.org">Ìýò Öèììåðìàíí</A> (Matt Zimmerman)</A>\r
-<BLOCKQUOTE>\r
-<LI>Ñèñòåìà ñáîðêè libtool/autoconf/automake.</LI>\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-<P><A HREF="andrei@tvcell.ru">Àíäðåé Àñòàôüåâ</A> (Andrey Astafiev)</A>\r
-<BLOCKQUOTE>\r
-<LI>Ïåðåâîä äîêóìåíòàöèè íà ðóññêèé ÿçûê.</LI>\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-</BLOCKQUOTE>\r
-\r
-<P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>\r
-\r
-</BODY>\r
-</HTML>\r
index 1a5c567..7621423 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index 3ba9d04..040a2fd 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index a17f9c1..7d2a59c 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index 095ac1d..f4167d0 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index 05203e1..8ad0153 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index 4c444bf..8180141 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index 638d382..4f94810 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index 658bb8e..8982f6b 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index 1f35506..79827fd 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index a15b9a0..07a6b3f 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;ññûëêè&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r
index d25b091..b63f7ea 100644 (file)
@@ -50,9 +50,6 @@
 <TD align=center>|</TD>\r
 <TD align=center nowrap>\r
 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
 <TD align=center>|</TD></TR>\r
 </TR></TABLE></CENTER>\r
 \r