revision for 1.0
authorAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Mon, 20 Aug 2001 10:59:39 +0000 (10:59 +0000)
committerAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Mon, 20 Aug 2001 10:59:39 +0000 (10:59 +0000)
doc/ru/authors.html
doc/ru/comparison.html

index e27895d..26d3c93 100644 (file)
@@ -72,8 +72,8 @@
 <P>FLAC <A HREF="http://flac.sourceforge.net/">(http://flac.sourceforge.net/)</A> - ñâîáîäíûé àóäèî êîäåê, îñóùåñòâëÿþùèé ñæàòèå áåç ïîòåðü, ðàçðàáîòàí Äæîøåì Êîëñîíîì.</P>
 
 <P>Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà:</P>
-<BLOCKQUOTE>
 
+<BLOCKQUOTE>
 <P>Ìèðîñëàâ Ëè÷âàð (Miroslav Lichvar)
 <BLOCKQUOTE>
 <LI>Íåñêîëüêî âåðñèé ïðîöåäóð èç áèáëèîòåêè <B><TT>libFLAC</TT></B> íà àññåìáëåðå äëÿ àðõèòåêòóðû IA-32.</LI>
@@ -88,7 +88,6 @@
 <BLOCKQUOTE>
 <LI>Ïåðåâîä äîêóìåíòàöèè íà ðóññêèé ÿçûê.</LI>
 </BLOCKQUOTE></P>
-
 </BLOCKQUOTE>
 
 <P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>
index 4871b22..c022b5b 100644 (file)
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
 <FONT SIZE="+1"><B>Öåíà</B></FONT></TD></TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v0.10</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v1.0</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD>ëþáàÿ</TD>
 <TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>