1.0.4
authorAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Fri, 20 Sep 2002 13:20:32 +0000 (13:20 +0000)
committerAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Fri, 20 Sep 2002 13:20:32 +0000 (13:20 +0000)
doc/html/ru/comparison.html

index b3b4e8f..69ca68e 100644 (file)
@@ -79,7 +79,7 @@
 <LI>Ïîääåðæêà ïîòîêîâîãî ôîðìàòà ó FLAC äàåò åìó äîïîëíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî íàä òåìè êîäåêàìè, êîòîðûå òàêîé âîçìîæíîñòè íå èìåþò.</LI>
 </BLOCKQUOTE></P>
 
-<P>ß ïîñòàðàþñü îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ íà ýòîé ñòðàíèöå êàê ìîæíî ÷àùå, îäíàêî, åñëè âû çàìåòèòå êàêóþ-ëèáî íåòî÷íîñòü, <A HREF="mailto:andrei@tvcell.ru">ñîîáùèòå ìíå</A> è ÿ èñïðàâëþ åå.</P>
+<P>ß ïîñòàðàþñü îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ íà ýòîé ñòðàíèöå êàê ìîæíî ÷àùå, îäíàêî, åñëè âû çàìåòèòå êàêóþ-ëèáî íåòî÷íîñòü, <A HREF="mailto:andrei33@users.sourceforge.net">ñîîáùèòå ìíå</A> è ÿ èñïðàâëþ åå.</P>
 
 <H4>Ðàññìàòðèâàåìûå êîäåðû</H4>
 
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD>áåñïë.</TD>
+<TD>ñâîá.</TD>
+<TD>ëþáàÿ</TD>
 </TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">LPAC v1.31 (codec 3.0)</TD>
 <UL>
 <LI><B><TT>flac -5</TT></B> ÿâëÿåòñÿ "çîëîòîé ñåðåäèíîé", îáåñïå÷èâàÿ çà ìàëîå âðåìÿ äîñòàòî÷íûé óðîâåíü ñæàòèÿ. Äåêîäèðîâàíèå òàêèõ ôàéëîâ òàêæå ïðîõîäèò áûñòðî. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî FLAC ïðîèçâîäèò îñíîâíóþ îáðàáîòêó íà ñòàäèè êîäèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ îäíîêðàòíî, â òî âðåìÿ êàê ïðè àäàïòèâíîé ñõåìå êîäåðó è äåêîäåðó íóæíî îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî ðåñóðñîâ. Ïîýòîìó FLAC ëó÷øå ïðèñïîñîáëåí äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ íà ìåíåå ìîùíûõ óñòðîéñòâàõ è ýòî îäíà èç ïðè÷èí, ïî êîòîðîé òîëüêî FLAC ïîääåðæèâàåòñÿ íà àïïàðàòíîì óðîâíå.</LI>
 <LI>Íàñòðîêè êà÷åñòâà LPAC ñòàíîâÿòñÿ íåñòàáèëüíûìè ïðè èñïîëüçîâàíèè êëþ÷à -r (äîáàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïðè âîñïðîèçâåäåíèè).</LI>
-<LI>Ó RKAU ðàçìåð ôàéëà òàêæå ìîæåò âîçðàñòàòü â ðåæèìå 'high' (âûñîêàÿ ñòåïåíü ñæàòèÿ).<LI>
+<LI>Ó RKAU ðàçìåð ôàéëà òàêæå ìîæåò âîçðàñòàòü â ðåæèìå 'high' (âûñîêàÿ ñòåïåíü ñæàòèÿ).</LI>
 <LI>Ñëåäóþùèé ôàêò îáðàòèâøèé íà ñåáÿ âíèìàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàòåíòîâàííûå è ïëàòíûå êîäåêè îêàçûâàþòñÿ õóäøèìè ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé. SPS âûãëÿäèò íàñòîëüêî óñòàðåâøèì è êîðÿâûì, ÷òî ÿ çàáðîñèë åãî òåñòèðîâàíèå ïîñëå êîäèðîâàíèÿ îäíîãî ôàéëà.</LI>
 
 <P> òàáëèöå ñ îáùèìè ðåçóëüòàòàìè ïðèâåäåíû òîëüêî ñàìûå "ýêîíîìè÷íûå" ðåæèìû (êîòîðûå äàþò âûñîêèé óðîâåíü ñæàòèÿ çà ïðèåìëåìûé îòðåçîê âðåìåíè).</P>
                <TR><TD>RKAU 1.07 (fast)</TD><TD>26:35.34</TD><TD>20:13.22</TD><TD>399.25 MB</TD><TD>0.5115</TD><TD>0.5262</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, medium)</TD><TD>18:52.79</TD><TD>10:43.32</TD><TD>403.52 MB</TD><TD>0.5170</TD><TD>0.5319</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>9:05.59</TD><TD>10:51.09</TD><TD>401.63 MB</TD><TD>0.5145</TD><TD>0.5327</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>13:26.74</TD><TD>7:19.04</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5297</TD><TD>0.5458</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>10:07.34</TD><TD>7:14.68</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD><TD>0.5543</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>12:56.69</TD><TD>7:22.16</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5297</TD><TD>0.5458</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>9:47.33</TD><TD>7:12.49</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD><TD>0.5543</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>36:56.36</TD><TD>27:09.35</TD><TD>418.65 MB</TD><TD>0.5364</TD><TD>0.5543</TD></TR>
                <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>7:15.37</TD><TD>?</TD><TD>418.09 MB</TD><TD>0.5356</TD><TD>0.5556</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD><TD>0.5714</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, extra high)</TD><TD>30:30.93</TD><TD>12:20.26</TD><TD>404.08 MB</TD><TD>0.5177</TD><TD>0.5322</TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, high)</TD><TD>24:56.56</TD><TD>11:51.64</TD><TD>404.03 MB</TD><TD>0.5176</TD><TD>0.5323</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>9:05.59</TD><TD>10:51.09</TD><TD>401.63 MB</TD><TD>0.5145</TD><TD>0.5327</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>55:49.51</TD><TD>7:25.36</TD><TD>411.85 MB</TD><TD>0.5276</TD><TD>0.5436</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>13:26.74</TD><TD>7:19.04</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5297</TD><TD>0.5458</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>10:07.34</TD><TD>7:14.68</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD><TD>0.5543</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>55:03.15</TD><TD>7:23.61</TD><TD>411.85 MB</TD><TD>0.5276</TD><TD>0.5436</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>12:56.69</TD><TD>7:22.16</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5297</TD><TD>0.5458</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>9:47.33</TD><TD>7:12.49</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD><TD>0.5543</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>36:56.36</TD><TD>27:09.35</TD><TD>418.65 MB</TD><TD>0.5364</TD><TD>0.5543</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>7:15.37</TD><TD>?</TD><TD>418.09 MB</TD><TD>0.5356</TD><TD>0.5556</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>8:55.94</TD><TD>7:22.51</TD><TD>432.29 MB</TD><TD>0.5538</TD><TD>0.5704</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>8:44.73</TD><TD>7:31.50</TD><TD>432.29 MB</TD><TD>0.5538</TD><TD>0.5704</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD><TD>0.5714</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>9:44.48</TD><TD>6:31.74</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5555</TD><TD>0.5729</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:49.06</TD><TD>14:53.90</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD><TD>0.5750</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>12:00.04</TD><TD>7:25.12</TD><TD>438.86 MB</TD><TD>0.5622</TD><TD>0.5810</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>8:41.72</TD><TD>?</TD><TD>452.95 MB</TD><TD>0.5802</TD><TD>0.5986</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>70:11.90</TD><TD>70:11.90</TD><TD>780.56 MB</TD><TD>1.0000</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+       
 </TABLE>
 
 
 <FONT SIZE="+1">Óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD></TR>
 
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="23" BGCOLOR="#C0C0C0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="23" BGCOLOR="#F0F0F0">
                                Dream Theater<BR><I>6:00</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:57.68</TD><TD>1:33.38</TD><TD>43.81 MB</TD><TD>0.7493</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:44.33</TD><TD>0:51.22</TD><TD>43.97 MB</TD><TD>0.7520</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:27.61</TD><TD>0:56.18</TD><TD>44.12 MB</TD><TD>0.7545</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>4:20.41</TD><TD>0:37.86</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7581</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>4:19.73</TD><TD>0:37.63</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7581</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:56.03</TD><TD>2:11.58</TD><TD>44.35 MB</TD><TD>0.7585</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>1:03.87</TD><TD>0:37.55</TD><TD>44.40 MB</TD><TD>0.7594</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>1:01.53</TD><TD>0:37.10</TD><TD>44.40 MB</TD><TD>0.7594</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:58.81</TD><TD>0:37.63</TD><TD>44.75 MB</TD><TD>0.7654</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:48.52</TD><TD>0:37.22</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7658</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:49.56</TD><TD>0:36.57</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7658</TD></TR>
                <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:35.86</TD><TD>?</TD><TD>45.14 MB</TD><TD>0.7720</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>45.17 MB</TD><TD>0.7725</TD></TR>
                <TR><TD>Pegasus-SPS</TD><TD>4:45.00</TD><TD>?</TD><TD>45.40 MB</TD><TD>0.7765</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:24.83</TD><TD>1:10.93</TD><TD>46.52 MB</TD><TD>0.7956</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:44.07</TD><TD>0:37.77</TD><TD>46.64 MB</TD><TD>0.7977</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:49.11</TD><TD>0:38.11</TD><TD>46.64 MB</TD><TD>0.7977</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:47.75</TD><TD>0:32.56</TD><TD>46.68 MB</TD><TD>0.7984</TD></TR>
                <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:38.99</TD><TD>?</TD><TD>47.22 MB</TD><TD>0.8077</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>5:47.56</TD><TD>5:47.56</TD><TD>58.47 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
                                Eddie Warner<BR><I>Titus</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:40.76</TD><TD>0:21.21</TD><TD>14.77 MB</TD><TD>0.5298</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:58.90</TD><TD>0:17.33</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:58.32</TD><TD>0:15.68</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
                <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:53.39</TD><TD>0:55.52</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5385</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>12:02.54</TD><TD>12:03.76</TD><TD>15.02 MB</TD><TD>0.5390</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:29.56</TD><TD>0:15.57</TD><TD>15.11 MB</TD><TD>0.5423</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:28.30</TD><TD>0:15.32</TD><TD>15.11 MB</TD><TD>0.5423</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:36.81</TD><TD>0:39.19</TD><TD>15.13 MB</TD><TD>0.5429</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:54.82</TD><TD>0:42.71</TD><TD>15.15 MB</TD><TD>0.5435</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:58.52</TD><TD>1:01.81</TD><TD>15.25 MB</TD><TD>0.5471</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:30.88</TD><TD>0:33.55</TD><TD>15.34 MB</TD><TD>0.5505</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:25.45</TD><TD>0:28.37</TD><TD>15.35 MB</TD><TD>0.5509</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:22.29</TD><TD>0:15.29</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5537</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:21.60</TD><TD>0:15.68</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5537</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:19.85</TD><TD>0:22.90</TD><TD>15.58 MB</TD><TD>0.5592</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:21.16</TD><TD>0:13.55</TD><TD>15.78 MB</TD><TD>0.5662</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:26.82</TD><TD>0:16.75</TD><TD>16.21 MB</TD><TD>0.5818</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:19.92</TD><TD>0:15.67</TD><TD>16.38 MB</TD><TD>0.5879</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:20.18</TD><TD>0:16.15</TD><TD>16.38 MB</TD><TD>0.5879</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:22.01</TD><TD>1:00.12</TD><TD>16.73 MB</TD><TD>0.6003</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>17.03 MB</TD><TD>0.6112</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:10.55</TD><TD>?</TD><TD>17.13 MB</TD><TD>0.6148</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:17.55</TD><TD>?</TD><TD>17.89 MB</TD><TD>0.6420</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:35.67</TD><TD>2:35.67</TD><TD>27.87 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
                                Tool<BR><I>Forty-six & 2</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:46.50</TD><TD>0:55.41</TD><TD>39.18 MB</TD><TD>0.6098</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>2:16.00</TD><TD>1:41.84</TD><TD>39.42 MB</TD><TD>0.6135</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:38.01</TD><TD>0:57.56</TD><TD>40.25 MB</TD><TD>0.6263</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>4:39.65</TD><TD>0:38.25</TD><TD>40.88 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>4:34.97</TD><TD>0:39.42</TD><TD>40.88 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>3:07.20</TD><TD>2:21.28</TD><TD>40.98 MB</TD><TD>0.6378</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>1:08.27</TD><TD>0:38.81</TD><TD>41.04 MB</TD><TD>0.6387</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>1:06.25</TD><TD>0:40.70</TD><TD>41.04 MB</TD><TD>0.6387</TD></TR>
                <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:37.51</TD><TD>?</TD><TD>41.51 MB</TD><TD>0.6461</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:51.78</TD><TD>0:38.54</TD><TD>41.74 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:50.30</TD><TD>0:38.87</TD><TD>41.74 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>42.27 MB</TD><TD>0.6578</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:46.19</TD><TD>0:41.18</TD><TD>42.70 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:44.93</TD><TD>0:41.39</TD><TD>42.70 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:30.09</TD><TD>1:16.29</TD><TD>42.75 MB</TD><TD>0.6652</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>1:02.42</TD><TD>0:37.84</TD><TD>43.06 MB</TD><TD>0.6701</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:51.29</TD><TD>0:34.59</TD><TD>43.18 MB</TD><TD>0.6721</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:42.84</TD><TD>?</TD><TD>44.52 MB</TD><TD>0.6930</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>6:21.92</TD><TD>6:21.92</TD><TD>64.25 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
-                               Cannibal Corpse<BR><I>Mummified<BR>In Barbed Wire</I>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Cannibal Corpse<BR><I>Mummified In Barbed Wire</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:10.94</TD><TD>1:15.92</TD><TD>22.95 MB</TD><TD>0.6876</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:09.71</TD><TD>0:56.66</TD><TD>23.34 MB</TD><TD>0.6993</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:05.38</TD><TD>0:36.20</TD><TD>23.53 MB</TD><TD>0.7050</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:44.14</TD><TD>0:48.71</TD><TD>23.95 MB</TD><TD>0.7176</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>2:27.82</TD><TD>0:22.15</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7244</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>2:25.89</TD><TD>0:24.29</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7244</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:25.05</TD><TD>0:28.99</TD><TD>24.20 MB</TD><TD>0.7250</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:36.19</TD><TD>0:21.00</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7281</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:35.28</TD><TD>0:20.69</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7281</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:40.38</TD><TD>1:14.58</TD><TD>24.36 MB</TD><TD>0.7297</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:33.74</TD><TD>0:22.47</TD><TD>25.12 MB</TD><TD>0.7526</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:28.29</TD><TD>0:20.82</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:26.82</TD><TD>0:21.14</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>25.23 MB</TD><TD>0.7558</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:20.50</TD><TD>?</TD><TD>25.33 MB</TD><TD>0.7589</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:47.13</TD><TD>0:40.67</TD><TD>26.03 MB</TD><TD>0.7799</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:24.95</TD><TD>0:22.70</TD><TD>26.09 MB</TD><TD>0.7818</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:23.85</TD><TD>0:21.84</TD><TD>26.10 MB</TD><TD>0.7818</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:28.20</TD><TD>0:20.46</TD><TD>26.61 MB</TD><TD>0.7972</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:22.25</TD><TD>?</TD><TD>26.89 MB</TD><TD>0.8058</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>3:18.36</TD><TD>3:18.36</TD><TD>33.37 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
                                Alanis Morisette<BR><I>Hand In My Pocket</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:21.18</TD><TD>1:01.60</TD><TD>22.80 MB</TD><TD>0.5833</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:01.11</TD><TD>0:33.79</TD><TD>23.25 MB</TD><TD>0.5948</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:53.41</TD><TD>1:23.52</TD><TD>23.35 MB</TD><TD>0.5972</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>2:48.45</TD><TD>0:23.47</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5997</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:41.00</TD><TD>0:23.59</TD><TD>23.55 MB</TD><TD>0.6025</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>2:47.59</TD><TD>0:22.96</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5997</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:39.65</TD><TD>0:23.32</TD><TD>23.55 MB</TD><TD>0.6025</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>24.11 MB</TD><TD>0.6167</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:22.50</TD><TD>?</TD><TD>24.22 MB</TD><TD>0.6196</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:31.65</TD><TD>0:22.27</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:30.15</TD><TD>0:22.36</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:37.49</TD><TD>0:22.93</TD><TD>24.72 MB</TD><TD>0.6323</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:54.26</TD><TD>0:45.64</TD><TD>24.80 MB</TD><TD>0.6345</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:27.51</TD><TD>0:22.72</TD><TD>24.81 MB</TD><TD>0.6347</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:27.01</TD><TD>0:22.76</TD><TD>24.81 MB</TD><TD>0.6347</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:29.71</TD><TD>0:18.92</TD><TD>25.34 MB</TD><TD>0.6481</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:28.05</TD><TD>?</TD><TD>25.95 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>3:52.36</TD><TD>3:52.36</TD><TD>39.09 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
                                Gloria Estefan<BR><I>Conga</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:33.46</TD><TD>0:39.22</TD><TD>30.30 MB</TD><TD>0.6710</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:37.85</TD><TD>1:12.15</TD><TD>30.34 MB</TD><TD>0.6719</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:13.34</TD><TD>1:39.44</TD><TD>30.64 MB</TD><TD>0.6785</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>3:18.77</TD><TD>0:28.57</TD><TD>30.75 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>3:17.08</TD><TD>0:27.95</TD><TD>30.75 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:14.08</TD><TD>0:44.64</TD><TD>30.81 MB</TD><TD>0.6823</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:48.11</TD><TD>0:27.84</TD><TD>30.85 MB</TD><TD>0.6833</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:46.43</TD><TD>0:28.71</TD><TD>30.85 MB</TD><TD>0.6833</TD></TR>
                <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:26.73</TD><TD>?</TD><TD>30.91 MB</TD><TD>0.6845</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:37.46</TD><TD>0:27.80</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7005</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:32.55</TD><TD>0:27.42</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:37.09</TD><TD>0:27.60</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7005</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:32.99</TD><TD>0:28.65</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:44.76</TD><TD>0:27.48</TD><TD>31.76 MB</TD><TD>0.7034</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:03.91</TD><TD>0:53.54</TD><TD>31.86 MB</TD><TD>0.7056</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:35.74</TD><TD>0:23.64</TD><TD>32.47 MB</TD><TD>0.7191</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:29.42</TD><TD>?</TD><TD>33.02 MB</TD><TD>0.7313</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>4:28.39</TD><TD>4:28.39</TD><TD>45.15 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
                                Cream<BR><I>White Room</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:25.16</TD><TD>0:48.67</TD><TD>34.84 MB</TD><TD>0.6572</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:35.36</TD><TD>1:56.20</TD><TD>34.96 MB</TD><TD>0.6595</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:38.75</TD><TD>0:46.80</TD><TD>34.99 MB</TD><TD>0.6601</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>3:53.21</TD><TD>0:32.08</TD><TD>35.00 MB</TD><TD>0.6602</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:57.28</TD><TD>0:32.27</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6634</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:42.71</TD><TD>0:32.56</TD><TD>35.37 MB</TD><TD>0.6672</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>3:49.10</TD><TD>0:33.04</TD><TD>35.00 MB</TD><TD>0.6602</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:54.28</TD><TD>0:33.46</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6634</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:41.53</TD><TD>0:34.15</TD><TD>35.37 MB</TD><TD>0.6672</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:51.44</TD><TD>0:33.02</TD><TD>35.40 MB</TD><TD>0.6677</TD></TR>
                <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:31.05</TD><TD>?</TD><TD>35.60 MB</TD><TD>0.6715</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.6742</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:41.14</TD><TD>0:28.91</TD><TD>36.42 MB</TD><TD>0.6870</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:38.47</TD><TD>0:30.66</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6896</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:37.02</TD><TD>0:34.93</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6896</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:13.87</TD><TD>1:02.90</TD><TD>36.64 MB</TD><TD>0.6911</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:35.77</TD><TD>?</TD><TD>37.13 MB</TD><TD>0.7004</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>5:15.11</TD><TD>5:15.11</TD><TD>53.01 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
-                               Maurice Ravel<BR><I>Fanfare from<BR>"L'eventail de Jeanne"</I>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Maurice Ravel<BR><I>Fanfare from "L'eventail de Jeanne"</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>8:22.42</TD><TD>8:23.32</TD><TD>6.82 MB</TD><TD>0.3274</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:29.01</TD><TD>0:15.11</TD><TD>7.33 MB</TD><TD>0.3520</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:18.19</TD><TD>0:19.54</TD><TD>7.44 MB</TD><TD>0.3575</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:13.70</TD><TD>0:15.72</TD><TD>7.64 MB</TD><TD>0.3671</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:21.11</TD><TD>0:09.72</TD><TD>7.68 MB</TD><TD>0.3691</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:19.97</TD><TD>0:09.77</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:15.09</TD><TD>0:10.09</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3733</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:20.47</TD><TD>0:09.95</TD><TD>7.68 MB</TD><TD>0.3691</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:19.13</TD><TD>0:10.13</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:14.54</TD><TD>0:09.64</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3733</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:55.92</TD><TD>0:40.23</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.3762</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:11.42</TD><TD>?</TD><TD>7.89 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:13.18</TD><TD>0:09.78</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:12.49</TD><TD>0:10.51</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>8.15 MB</TD><TD>0.3914</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:13.81</TD><TD>0:08.88</TD><TD>8.19 MB</TD><TD>0.3932</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:17.45</TD><TD>0:10.30</TD><TD>8.29 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:13.11</TD><TD>?</TD><TD>8.72 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:03.76</TD><TD>2:03.76</TD><TD>20.82 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
-                               Maurice Ravel<BR><I>String Quartet<BR>(4th movement)</I>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Maurice Ravel<BR><I>String Quartet (4th movement)</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:54.09</TD><TD>2:01.72</TD><TD>20.47 MB</TD><TD>0.3642</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:37.30</TD><TD>0:44.79</TD><TD>21.54 MB</TD><TD>0.3835</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:20.84</TD><TD>0:42.73</TD><TD>21.96 MB</TD><TD>0.3909</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:30.03</TD><TD>?</TD><TD>22.30 MB</TD><TD>0.3969</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>3:57.24</TD><TD>0:28.26</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4024</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:56.47</TD><TD>0:28.31</TD><TD>22.67 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>3:53.09</TD><TD>0:28.50</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4024</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:55.09</TD><TD>0:30.29</TD><TD>22.67 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:33.53</TD><TD>1:51.94</TD><TD>23.18 MB</TD><TD>0.4125</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:41.66</TD><TD>0:27.63</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4131</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:36.76</TD><TD>0:29.54</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:40.46</TD><TD>0:29.10</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4131</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:35.34</TD><TD>0:31.49</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:15.05</TD><TD>1:03.86</TD><TD>23.42 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:39.96</TD><TD>0:27.36</TD><TD>23.71 MB</TD><TD>0.4221</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>24.12 MB</TD><TD>0.4293</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:36.60</TD><TD>?</TD><TD>25.84 MB</TD><TD>0.4600</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>5:33.95</TD><TD>5:33.95</TD><TD>56.18 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
-                               Sergei Prokofiev<BR><I>Piano Concerto No.3<BR>(3rd movement)</I>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Sergei Prokofiev<BR><I>Piano Concerto No.3 (3rd movement)</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>43:21.88</TD><TD>43:26.18</TD><TD>33.58 MB</TD><TD>0.3335</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>2:06.21</TD><TD>1:11.92</TD><TD>35.27 MB</TD><TD>0.3502</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>1:06.28</TD><TD>1:18.56</TD><TD>35.43 MB</TD><TD>0.3518</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:53.49</TD><TD>?</TD><TD>37.44 MB</TD><TD>0.3718</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>6:57.76</TD><TD>0:51.45</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>1:39.78</TD><TD>0:49.47</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>1:13.49</TD><TD>0:49.51</TD><TD>38.50 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>1:04.89</TD><TD>0:53.25</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>6:50.60</TD><TD>0:55.19</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>1:36.38</TD><TD>0:51.36</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>1:10.35</TD><TD>0:52.84</TD><TD>38.50 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>1:02.12</TD><TD>0:53.85</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>1:10.57</TD><TD>0:50.00</TD><TD>39.49 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>2:12.39</TD><TD>1:49.00</TD><TD>39.89 MB</TD><TD>0.3962</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>4:33.71</TD><TD>3:19.38</TD><TD>40.31 MB</TD><TD>0.4003</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>1:26.84</TD><TD>0:53.19</TD><TD>45.34 MB</TD><TD>0.4502</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>9:58.47</TD><TD>9:58.47</TD><TD>100.68 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
-                               Frederic Chopin<BR><I>Prelude No.24<BR>in d minor</I>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Frederic Chopin<BR><I>Prelude No.24 in d minor</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:55.83</TD><TD>0:59.52</TD><TD>10.25 MB</TD><TD>0.3734</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:54.46</TD><TD>0:41.54</TD><TD>10.88 MB</TD><TD>0.3963</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:18.53</TD><TD>0:21.80</TD><TD>10.94 MB</TD><TD>0.3982</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:14.46</TD><TD>?</TD><TD>11.38 MB</TD><TD>0.4145</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:54.97</TD><TD>0:13.68</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:27.35</TD><TD>0:14.06</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4264</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:20.43</TD><TD>0:14.59</TD><TD>11.73 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:17.24</TD><TD>0:14.17</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4318</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:53.37</TD><TD>0:13.36</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:25.76</TD><TD>0:13.76</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4264</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:20.07</TD><TD>0:14.13</TD><TD>11.73 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:17.38</TD><TD>0:13.87</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4318</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:19.20</TD><TD>0:11.89</TD><TD>12.05 MB</TD><TD>0.4386</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:36.70</TD><TD>0:30.26</TD><TD>12.14 MB</TD><TD>0.4419</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:15.45</TD><TD>0:55.07</TD><TD>12.86 MB</TD><TD>0.4684</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:24.43</TD><TD>0:14.32</TD><TD>14.40 MB</TD><TD>0.5242</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:43.23</TD><TD>2:43.23</TD><TD>27.46 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
-                               Domenico Scarlatti<BR><I>Sonata K.42<BR>(arr.Yepes for guitar)</I>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Domenico Scarlatti<BR><I>Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:33.99</TD><TD>0:35.53</TD><TD>6.80 MB</TD><TD>0.4145</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:11.39</TD><TD>0:12.95</TD><TD>7.19 MB</TD><TD>0.4384</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:29.99</TD><TD>0:14.33</TD><TD>7.21 MB</TD><TD>0.4397</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:09.23</TD><TD>?</TD><TD>7.35 MB</TD><TD>0.4481</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:09.87</TD><TD>0:08.22</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4497</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:16.58</TD><TD>0:08.13</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:12.15</TD><TD>0:08.47</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4529</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:08.78</TD><TD>0:08.54</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4497</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:15.90</TD><TD>0:08.97</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:11.64</TD><TD>0:08.55</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4529</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:45.59</TD><TD>0:32.63</TD><TD>7.46 MB</TD><TD>0.4548</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:11.67</TD><TD>0:07.17</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.4564</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:22.06</TD><TD>0:18.62</TD><TD>7.50 MB</TD><TD>0.4572</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:10.74</TD><TD>0:08.20</TD><TD>7.52 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:10.20</TD><TD>0:08.28</TD><TD>7.52 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>7.74 MB</TD><TD>0.4723</TD></TR>
                <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:10.56</TD><TD>?</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.4781</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:14.29</TD><TD>0:09.07</TD><TD>8.20 MB</TD><TD>0.5004</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>1:37.43</TD><TD>1:37.43</TD><TD>16.39 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
-                               The Benedictine Monks<BR>of Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               The Benedictine Monks of<BR>Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:50.72</TD><TD>0:54.20</TD><TD>12.15 MB</TD><TD>0.5006</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:31.03</TD><TD>0:33.69</TD><TD>12.63 MB</TD><TD>0.5207</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:08.18</TD><TD>0:49.70</TD><TD>12.71 MB</TD><TD>0.5237</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:16.91</TD><TD>0:20.60</TD><TD>12.80 MB</TD><TD>0.5277</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:45.27</TD><TD>0:14.22</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5285</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:24.98</TD><TD>0:13.94</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5324</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:19.00</TD><TD>0:13.16</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>1:43.38</TD><TD>0:13.19</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5285</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>0:24.08</TD><TD>0:14.32</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5324</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>0:17.94</TD><TD>0:14.83</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:13.72</TD><TD>?</TD><TD>13.06 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:33.43</TD><TD>0:28.11</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:17.80</TD><TD>0:11.46</TD><TD>13.32 MB</TD><TD>0.5489</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:17.29</TD><TD>0:14.53</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5499</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>0:16.12</TD><TD>0:12.96</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5499</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>13.41 MB</TD><TD>0.5528</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:22.30</TD><TD>0:13.87</TD><TD>13.42 MB</TD><TD>0.5531</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:16.37</TD><TD>?</TD><TD>13.72 MB</TD><TD>0.5655</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:24.21</TD><TD>2:24.21</TD><TD>24.26 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
+                       <TD COLSPAN="6" BGCOLOR="#F0F0F0">&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#C0C0C0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="22" BGCOLOR="#F0F0F0">
                                L. Subramaniam<BR><I>Raga Sivapriya</I>
                        </TD>
                </TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>2:25.31</TD><TD>2:58.92</TD><TD>95.70 MB</TD><TD>0.4481</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>7:16.09</TD><TD>5:30.33</TD><TD>95.91 MB</TD><TD>0.4490</TD></TR>
                <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>4:34.06</TD><TD>2:37.68</TD><TD>96.84 MB</TD><TD>0.4534</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>15:16.08</TD><TD>2:00.10</TD><TD>98.01 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>3:37.33</TD><TD>1:58.73</TD><TD>98.41 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-8)</TD><TD>15:00.78</TD><TD>1:53.91</TD><TD>98.01 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.4 (-5, default)</TD><TD>3:28.63</TD><TD>1:54.03</TD><TD>98.41 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>1:58.32</TD><TD>?</TD><TD>98.82 MB</TD><TD>0.4627</TD></TR>
                <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>9:56.25</TD><TD>7:13.68</TD><TD>98.94 MB</TD><TD>0.4633</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>2:42.82</TD><TD>1:56.73</TD><TD>99.21 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.4 (-3)</TD><TD>2:35.28</TD><TD>1:47.03</TD><TD>99.21 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>101.88 MB</TD><TD>0.4770</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>3:10.19</TD><TD>1:56.31</TD><TD>102.60 MB</TD><TD>0.4804</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>2:36.48</TD><TD>1:42.35</TD><TD>102.84 MB</TD><TD>0.4815</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>4:49.84</TD><TD>3:59.93</TD><TD>103.57 MB</TD><TD>0.4849</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>2:22.18</TD><TD>1:54.92</TD><TD>103.59 MB</TD><TD>0.4850</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.4 (-1)</TD><TD>2:15.99</TD><TD>1:56.71</TD><TD>103.59 MB</TD><TD>0.4850</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>2:25.86</TD><TD>?</TD><TD>107.47 MB</TD><TD>0.5032</TD></TR>
                <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>21:09.47</TD><TD>21:09.47</TD><TD>213.56 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+
 </TABLE>