*** empty log message ***
authorAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Tue, 14 Aug 2001 07:38:36 +0000 (07:38 +0000)
committerAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Tue, 14 Aug 2001 07:38:36 +0000 (07:38 +0000)
doc/ru/comparison.html

index c8f6cfd..4871b22 100644 (file)
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">\r
-<!-- Copyright (c)  2001  Josh Coalson -->\r
-<!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->\r
-<!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->\r
-<!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->\r
-<!-- with no invariant sections. -->\r
-<!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->\r
-<HTML>\r
-<HEAD>\r
-<META CHARSET="windows-1251">\r
-<TITLE>FLAC: ñðàâíåíèå</TITLE>\r
-</HEAD>\r
-\r
-<BODY>\r
-<CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>\r
-<TR>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD height=22 align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-\r
-<TR>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;ñðàâíåíèå&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-</TABLE></CENTER>\r
-\r
-<P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>\r
-<TR><TD align=center>|</TD>\r
-<TD height=22 align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="../comparison.html">english</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-</TABLE></CENTER></P>\r
-\r
-\r
-<CENTER><H2>FLAC: ñðàâíåíèå</H2></CENTER>\r
-\r
-<P>Öåëüþ ýòîé ñòðàíèöû ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå FLAC ñ äðóãèìè àíàëîãè÷íûìè êîäåêàìè. Èññëåäîâàíèå çàòðàãèâàåò íå òîëüêî óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ, íî è äðóãèå âàæíûå äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âîçìîæíîñòè êîäåêîâ. Âûáèðàÿ äëÿ ñåáÿ êîäåê, ïîìíèòå î ñëåäóþùåì:</P>\r
-\r
-<P><BLOCKQUOTE>\r
-<LI>Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, òîëüêî äâà êîäåêà (FLAC è Kexis) ïîëíîñòüþ ñâîáîäíû (ëèöåíçèÿ Shorten áîëåå îãðàíè÷åíà). Áîëüøèíñòâî ïðåäîñòàâëÿþò ñâîáîäíûå ñêîìïèëèðîâàííûå ïðîãðàììû áåç äîñòóïà ê èñõîäíûì êîäàì, ñëåäîâàòåëüíî, âûáèðàÿ èõ, Âû ïîïàäàåòå â çàâèñèìîñòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ó âàñ óæå íå áóäåò øàíñà ïîðòèðîâàòü ïðîãðàììó íà äðóãóþ îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èëè èñïðàâèòü îøèáêó, åñëè îíà ïîÿâèòñÿ, åñëè ýòîãî íå çàõî÷åò ñäåëàòü àâòîð. Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì, åñëè ôîðìàò íå ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî ïðèçíàíûì.</LI>\r
-\r
-<LI>Óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ õàðàêòåðèçóþò òîëüêî êîíêðåòíóþ âåðñèþ åíêîäåðà. Îíè íå âûÿâëÿþò ïðåäåëà äëÿ âñåõ åíêîäåðîâ è ôîðìàòà FLAC, òàê êàê ôîðìàò îòêðûòûé è ðàñøèðÿåìûé è êàæäûé ìîæåò íàïèñàòü óëó÷øåííóþ âåðñèþ. Ìîæíî ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ñêàçàòü, ÷òî êîäåê áóäåò óëó÷øàòüñÿ.</LI>\r
-\r
-<LI>Ïîääåðæêà ïîòîêîâîãî ôîðìàòà ó FLAC äàåò åìó äîïîëíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî íàä òåìè êîäåêàìè, êîòîðûå òàêîé âîçìîæíîñòè íå èìåþò.</LI>\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-<P>ß ïîñòàðàþñü îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ íà ýòîé ñòðàíèöå êàê ìîæíî ÷àùå, îäíàêî, åñëè âû çàìåòèòå êàêóþ-ëèáî íåòî÷íîñòü, <A HREF="mailto:andrei@tvcell.ru">ñîîáùèòå ìíå</A> è ÿ èñïðàâëþ åå.</P>\r
-\r
-<H4>Ðàññìàòðèâàåìûå åíêîäåðû</H4>\r
-\r
-<P><BLOCKQUOTE>\r
-<LI><A HREF="index.html">flac</A>.</LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://sourceforge.net/projects/kexis">Kexis</A> - êîäåê ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè. Íàõîäèòñÿ íà àëüôà-ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Íåò ïîääåðæêè ïëåéåðà. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 24 àâãóñòà 2000 ãîäà. Ïîõîæå, ïðîåêò çàãëîõ.</LI>\r
-\r
-<LI>Ogg Squish - êîäåê ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè, íî áîëåå íåïîääåðæèâàåìûé. Òåñòèðóåìàÿ âåðñèÿ 0.98 áûëà ïîñëåäíåé, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè. Âåðñèè äëÿ Windows íå áûëî, íî ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì ïîä Unix, ýòî "áûñòðûé" êîäåê.</LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www-ft.ee.tu-berlin.de/~liebchen/lpac.html">LPAC</A> - ïîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñêîìïèëèðîâàííûì. Äîñòóïíû âåðñèè íå òîëüêî äëÿ Windows, õîòÿ ïëàãèí åñòü òîëüêî äëÿ Winamp. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 25 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà.</LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www.monkeysaudio.com/">Monkey's Audio</A> - çàêðûòûå èñõîäíèêè, êîäåê òîëüêî äëÿ Windows, åñòü ïëàãèí äëÿ Winamp.</LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www.jpg.com/products/sound.html">Pegasus-SPS</A> - çàêðûòûå èñõîäíèêè, êîäåê òîëüêî äëÿ Windows.</LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://rksoft.virtualave.net/">RKAU</A> - çàêðûòûå èñõîäíèêè, êîäåê òîëüêî äëÿ Windows. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 28 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà.</LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www.softsound.com/Shorten.html">Shorten</A> - íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé êîäåê, èñõîäíèêè äîñòóïíû.</LI>\r
-\r
-<LI>WaveZIP - àðõèâàòîð òîëüêî äëÿ Windows ñ çàêðûòûìè èñõîäíèêàìè. Èñïîëüçóåò äâèæîê <A HREF="http://members.aol.com/_ht_a/sndspace/index.html"> MUSICompress[tm]</A>, êîòîðûé, ïðåäïîëîæèòåëüíî, çàïàòåíòîâàí. ß õîòåë ñäåëàòü ññûëêó íà êîìïàíèþ, íàïèñàâøóþ WaveZIP (GadgetLabs), íî îíè çàâåðøèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü (ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ïûòàëèñü ïðîäàòü òî, íå äîëæíî íè÷åãî ñòîèòü).</LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www.wavpack.com/">WavPack</A> - àðõèâàòîð òîëüêî äëÿ Windows ñ çàêðûòûìè èñõîäíèêàìè.</LI>\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-<P>ß íå ñìîã äîñòàòü êîïèè êîäåêîâ AudioPack è WavARC.</P>\r
-\r
-<P>Åñëè íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå óðîâåíü è ñêîðîñòü ñæàòèÿ (êàê âû óâèäèòå ïîçæå, áîëüøèíñòâî êîäåêîâ èìåþò ñõîäíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü), òî ñóáúåêòèâíàÿ êàðòèíà, îñíîâàííàÿ íà áàçîâûõ âîçìîæíîñòÿõ áóäåò âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî èìåþò êîäåêè ñî ñâîáîäíûìè èñõîäíèêàìè, òàê êàê ýòî ïðåäîñòàâëÿåò Âàì âîçìîæíîñòü äîáàâëÿòü âñå, ÷òî íåîáõîäèìî. Êðîìå òîãî, ïðîåêòû ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè îáû÷íî ðàçâèâàþòñÿ è óëó÷øàþòñÿ áûñòðåå. Âòîðîé âàæíûé äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ôàêòîð - ýòî ïîääåðæêà ðàçíûõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåì è/èëè âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïëàãèíîâ äëÿ ïëåéåðîâ.</P>\r
-\r
-<P><I>Òàáëèöà 1. Ñðàâíåíèå âîçìîæíîñòåé êîäåêîâ</I>.</P>\r
-<P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">\r
-<TR>\r
-<TD ALIGN="RIGHT">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Êîäåê</B></FONT></TD>\r
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû èñõîäíèêè?</B></FONT></TD>\r
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Ïîääåðæêà ÎÑ</B></FONT></TD>\r
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû ïëàãèíû?</B></FONT></TD>\r
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Ïîòî÷íîñòü?</B></FONT></TD>\r
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Ïîèñê?</B></FONT></TD>\r
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Öåíà</B></FONT></TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v0.10</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>ëþáàÿ</TD>\r
-<TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>áåñïë.</TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Shorten v3.2</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>ëþáàÿ</TD>\r
-<TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò (òîëüêî v3)</TD>\r
-<TD>áåñïë.</TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Ogg Squish 0.98</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>ëþáàÿ</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>áåñïë.</TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Kexis 0.2.2</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>ëþáàÿ</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD>áåñïë.</TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">LPAC v1.20 (codec 2.0)</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD>Windows/Linux/Solaris</TD>\r
-<TD>äà (Winamp)</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>áåñïë.</TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Monkey's Audio v3.80</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>\r
-<TD>äà (Winamp)</TD>\r
-<TD>íåò</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>áåñïë.</TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">RKAU v1.06</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>\r
-<TD>äà (Winamp)</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD>äà</TD>\r
-<TD>áåñïë.</TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WavPack v3.6</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD>áåñïë.</TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WaveZIP v2</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD>áåñïë. (24-áèò $)</TD></TR>\r
-\r
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Pegasus-SPS</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>\r
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">$39 (trial)</TD></TR>\r
-</TABLE></P>\r
-\r
-<P>Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ PII-333 ñ 256Má è ÎÑ Windows NT SP5. Ê ñîæàëåíèþ, èìåííî Windows ÿâëåòñÿ åäèíñòâåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé, ïîä êîòîðîé ìîãóò ðàáîòàòü âñå êîäåêè è ãäå ìîæíî äîáèòüñÿ ðàâíûõ óñëîâèé ðàáîòû.</P>\r
-\r
-<P>Âõîäíûìè äàííûìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî ôàéëû, çàïèñàííûå ñ àóäèî-CD. Â áóäóùåì ìîãóò ïîÿâèòüñÿ òåñòû äëÿ äðóãèõ âèäîâ èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, ðå÷ü, äðóãèå ÷àñòîòû äèñêðåòèçàöèè è ò.ä.). Ïðåäñòàâëåíû 14 òðåêîâ ðàçëè÷íûõ ñòèëåé.</P>\r
-\r
-<P>Âî âñåõ òàáëèöàõ ðåçóëüòàòû îòñîðòèðîâàíû ïî óðîâíþ ñæàòèÿ (= ðàçìåð_ñæàòîãî_ôàéëà / ðàçìåð_íåñæàòîãî_ôàéëà). Â ïåðâîé òàáëèöå ïðèâåäåí èòîã òåñòèðîâàíèÿ ïî âñåì òðåêàì. Âî âòîðîé íàõîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû åíêîäåðà íà êàæäîì òðåêå.</P>\r
-\r
-<P>Íåîáõîäèìî ñäåëàòü íåñêîëüêî çàìå÷àíèé: íàñòðîêè êà÷åñòâà LPAC ñòàíîâÿòñÿ íåñòàáèëüíûìè ïðè èñïîëüçîâàíèè êëþ÷à -r (äîáàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïðè âîñïðîèçâåäåíèè). Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðåæèì 'normal' äåëàåò ôàéëû ìåíüøåãî ðàçìåðà è ðàáîòàåò áûñòðåå. Ó RKAU ðàçìåð ôàéëà òàêæå ìîæåò âîçðàñòàòü â ðåæèìå 'high' (âûñîêàÿ ñòåïåíü ñæàòèÿ). Â Shorten ìåòîäû äèñêðåòèçàöèè è ïåðåäà÷è êîýôôèöèåíòîâ LPC íå ñëèøêîì óäà÷íû, â ñâÿçè ñ ÷åì ðåæèìû ñ ïîñòîÿííûìè ïðîãíîçèðóþùèìè ïàðàìåòðàìè äàþò áîëüøèé óðîâåíü êîìïðåñèè è ðàáîòàþò áûñòðåå.</P>\r
-\r
-<P>Ñëåäóþùèé ôàêò îáðàòèâøèé íà ñåáÿ âíèìàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàòåíòîâàííûå è ïëàòíûå êîäåêè îêàçûâàþòñÿ õóäøèìè ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé. SPS âûãëÿäèò íàñòîëüêî óñòàðåâøèì è êîðÿâûì, ÷òî ÿ çàáðîñèë åãî òåñòèðîâàíèå ïîñëå êîäèðîâàíèÿ îäíîãî ôàéëà.</P>\r
-\r
-<P><I>Òàáëèöà 2. Îáùèå ðåçóëüòàòû</I>.</P>\r
-<P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">\r
-<TR BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<TD><FONT SIZE="+1"><B>Åíêîäåð</B></FONT></TD>\r
-<TD><FONT SIZE="+1"><B>Âðåìÿ êîäèðîâàíèÿ</B></FONT></TD>\r
-<TD><FONT SIZE="+1"><B>Ñæàòûé ðàçìåð</B></FONT></TD>\r
-<TD><FONT SIZE="+1"><B>Óðîâåíü ñæàòèÿ</B></FONT></TD></TR>\r
-\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio 3.80 (extra high)</TD><TD>21:09.65</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.89 MB</TD><TD>0.5097</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>54:05.71</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.96 MB</TD><TD>0.5098</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>137:00.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>398.29 MB</TD><TD>0.5103</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.80 (high)</TD><TD>7:59.74</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>404.08 MB</TD><TD>0.5176</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>91:19.47</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>409.72 MB</TD><TD>0.5249</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>21:22.25</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>409.81 MB</TD><TD>0.5250</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>112:53.78</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>410.54 MB</TD><TD>0.5260</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>56:14.92</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>411.85 MB</TD><TD>0.5276</TD></TR>\r
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>13:29.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5296</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>10:03.33</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>10:21.44</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>420.92 MB</TD><TD>0.5393</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>8:59.63</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>432.29 MB</TD><TD>0.5538</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>10:05.16</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5554</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:50.23</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>12:21.27</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>438.86 MB</TD><TD>0.5622</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>8:41.72</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>452.95 MB</TD><TD>0.5802</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>780.56 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>\r
-\r
-</TABLE></P>\r
-\r
-\r
-<P><I>Òàáëèöà 3. Ðåçóëüòàòû äëÿ îòäåëüíûõ òðåêîâ</I>.</P>\r
-\r
-<P>\r
-<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">\r
-<TR><TD WIDTH="35%" ALIGN="RIGHT">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Òðåê</B></FONT></TD>\r
-<TD WIDTH="30%" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Åíêîäåð</B></FONT></TD>\r
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Âðåìÿ ðàáîòû</B></FONT></TD>\r
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Ñæàòûé ðàçìåð</B></FONT></TD>\r
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-<FONT SIZE="+1"><B>Óðîâåíü ñæàòèÿ</B></FONT></TD></TR>\r
-\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="19" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Dream Theater<BR><I>6:00</I><BR>58.47 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:39.08</TD><TD>43.70 MB</TD><TD>0.7475</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:41.98</TD><TD>43.85 MB</TD><TD>0.7500</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:12.44</TD><TD>43.87 MB</TD><TD>0.7503</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:59.56</TD><TD>43.88 MB</TD><TD>0.7504</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>4:22.30</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7581</TD></TR>\r
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>1:04.07</TD><TD>44.40 MB</TD><TD>0.7594</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>6:51.24</TD><TD>44.42 MB</TD><TD>0.7598</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:45.72</TD><TD>44.44 MB</TD><TD>0.7601</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>7:50.80</TD><TD>44.44 MB</TD><TD>0.7601</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:58.42</TD><TD>44.75 MB</TD><TD>0.7654</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:48.75</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7658</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>45.17 MB</TD><TD>0.7725</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:49.21</TD><TD>45.37 MB</TD><TD>0.7760</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Pegasus-SPS</TD><TD>4:45.00</TD><TD>45.40 MB</TD><TD>0.7765</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:25.04</TD><TD>46.52 MB</TD><TD>0.7956</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:44.84</TD><TD>46.64 MB</TD><TD>0.7977</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:47.19</TD><TD>46.68 MB</TD><TD>0.7984</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:38.99</TD><TD>47.22 MB</TD><TD>0.8077</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Eddie Warner<BR><I>Titus</I><BR>27.87 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:34.79</TD><TD>14.54 MB</TD><TD>0.5216</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:12.25</TD><TD>14.60 MB</TD><TD>0.5238</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>2:00.01</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>\r
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:29.09</TD><TD>15.11 MB</TD><TD>0.5423</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:21.88</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5537</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:20.71</TD><TD>15.78 MB</TD><TD>0.5662</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:45.47</TD><TD>16.04 MB</TD><TD>0.5754</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:13.99</TD><TD>16.11 MB</TD><TD>0.5779</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:26.37</TD><TD>16.21 MB</TD><TD>0.5818</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:20.31</TD><TD>16.38 MB</TD><TD>0.5879</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>2:59.29</TD><TD>16.60 MB</TD><TD>0.5956</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:24.92</TD><TD>16.61 MB</TD><TD>0.5959</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:40.91</TD><TD>16.65 MB</TD><TD>0.5973</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>17.03 MB</TD><TD>0.6112</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:15.96</TD><TD>17.22 MB</TD><TD>0.6180</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:32.81</TD><TD>17.40 MB</TD><TD>0.6242</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:17.55</TD><TD>17.89 MB</TD><TD>0.6420</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Tool<BR><I>Forty-six & 2</I><BR>64.25 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:48.94</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.6116</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:33.43</TD><TD>39.51 MB</TD><TD>0.6149</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:34.75</TD><TD>39.93 MB</TD><TD>0.6214</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:37.42</TD><TD>39.97 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:52.22</TD><TD>40.57 MB</TD><TD>0.6314</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>7:36.55</TD><TD>40.61 MB</TD><TD>0.6320</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>9:49.64</TD><TD>40.71 MB</TD><TD>0.6336</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>4:41.40</TD><TD>40.89 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>1:08.48</TD><TD>41.07 MB</TD><TD>0.6387</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:52.37</TD><TD>41.72 MB</TD><TD>0.6492</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:51.92</TD><TD>41.71 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>42.27 MB</TD><TD>0.6578</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:47.39</TD><TD>42.72 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:30.85</TD><TD>42.75 MB</TD><TD>0.6652</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:02.49</TD><TD>43.06 MB</TD><TD>0.6701</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:52.06</TD><TD>43.18 MB</TD><TD>0.6721</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:42.84</TD><TD>44.52 MB</TD><TD>0.6930</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Cannibal Corpse<BR><I>Mummified In Barbed Wire</I><BR>33.37 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:49.20</TD><TD>23.47 MB</TD><TD>0.7033</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:23.25</TD><TD>23.66 MB</TD><TD>0.7087</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:01.16</TD><TD>23.75 MB</TD><TD>0.7116</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>5:13.57</TD><TD>23.92 MB</TD><TD>0.7168</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>6:04.27</TD><TD>23.95 MB</TD><TD>0.7175</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:32.20</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:21.70</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>2:29.60</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7244</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:36.32</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7281</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:33.98</TD><TD>25.12 MB</TD><TD>0.7526</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:27.93</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>25.23 MB</TD><TD>0.7558</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:28.07</TD><TD>25.44 MB</TD><TD>0.7621</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:47.07</TD><TD>26.03 MB</TD><TD>0.7799</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:25.08</TD><TD>26.09 MB</TD><TD>0.7818</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:27.19</TD><TD>26.61 MB</TD><TD>0.7972</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:22.25</TD><TD>26.89 MB</TD><TD>0.8058</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Alanis Morisette<BR><I>Hand In My Pocket</I><BR>39.09 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:03.98</TD><TD>22.85 MB</TD><TD>0.5845</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:25.70</TD><TD>23.04 MB</TD><TD>0.5893</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:54.68</TD><TD>23.16 MB</TD><TD>0.5925</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:23.63</TD><TD>23.19 MB</TD><TD>0.5933</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>2:49.68</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5997</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:07.58</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.6000</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>4:47.03</TD><TD>23.49 MB</TD><TD>0.6008</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>5:50.53</TD><TD>23.52 MB</TD><TD>0.6016</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:40.70</TD><TD>23.55 MB</TD><TD>0.6025</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.11 MB</TD><TD>0.6167</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:31.44</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.6217</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:30.81</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:37.23</TD><TD>24.72 MB</TD><TD>0.6323</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:55.13</TD><TD>24.80 MB</TD><TD>0.6345</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:27.16</TD><TD>24.81 MB</TD><TD>0.6347</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:29.82</TD><TD>25.34 MB</TD><TD>0.6481</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:28.05</TD><TD>25.95 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Gloria Estefan<BR><I>Conga</I><BR>45.15 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:15.79</TD><TD>30.12 MB</TD><TD>0.6670</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:29.68</TD><TD>30.32 MB</TD><TD>0.6716</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>3:20.51</TD><TD>30.75 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>6:52.69</TD><TD>30.83 MB</TD><TD>0.6828</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:48.33</TD><TD>30.85 MB</TD><TD>0.6833</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:41.42</TD><TD>30.87 MB</TD><TD>0.6837</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:20.29</TD><TD>31.03 MB</TD><TD>0.6871</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:37.15</TD><TD>31.04 MB</TD><TD>0.6875</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>5:33.21</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>6:39.28</TD><TD>31.11 MB</TD><TD>0.6889</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:36.80</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7005</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:44.27</TD><TD>31.76 MB</TD><TD>0.7034</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:06.75</TD><TD>31.86 MB</TD><TD>0.7056</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:33.50</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:36.39</TD><TD>32.47 MB</TD><TD>0.7191</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:29.42</TD><TD>33.02 MB</TD><TD>0.7313</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Cream<BR><I>White Room</I><BR>53.01 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:15.46</TD><TD>34.30 MB</TD><TD>0.6469</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:12.99</TD><TD>34.35 MB</TD><TD>0.6479</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:28.45</TD><TD>34.65 MB</TD><TD>0.6535</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:24.17</TD><TD>34.91 MB</TD><TD>0.6586</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>3:54.58</TD><TD>35.00 MB</TD><TD>0.6602</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:34.16</TD><TD>35.10 MB</TD><TD>0.6621</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>6:39.29</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6633</TD></TR>\r
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:56.64</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6634</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>7:39.28</TD><TD>35.19 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:42.74</TD><TD>35.37 MB</TD><TD>0.6672</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:51.33</TD><TD>35.40 MB</TD><TD>0.6677</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.6742</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:44.18</TD><TD>35.82 MB</TD><TD>0.6758</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.76</TD><TD>36.42 MB</TD><TD>0.6870</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:38.39</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6896</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:13.46</TD><TD>36.64 MB</TD><TD>0.6911</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:35.77</TD><TD>37.13 MB</TD><TD>0.7004</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Maurice Ravel<BR><I>Fanfare from "L'eventail de Jeanne"</I><BR>20.82 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:46.51</TD><TD>6.86 MB</TD><TD>0.3297</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:53.54</TD><TD>6.90 MB</TD><TD>0.3316</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:30.30</TD><TD>7.09 MB</TD><TD>0.3407</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:30.93</TD><TD>7.47 MB</TD><TD>0.3586</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:06.27</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.3591</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>2:21.16</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.3593</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:12.58</TD><TD>7.56 MB</TD><TD>0.3634</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:21.75</TD><TD>7.68 MB</TD><TD>0.3691</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:19.79</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:14.63</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3733</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:16.11</TD><TD>7.99 MB</TD><TD>0.3838</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:13.14</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>8.15 MB</TD><TD>0.3914</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:13.68</TD><TD>8.19 MB</TD><TD>0.3932</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:17.56</TD><TD>8.29 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:26.88</TD><TD>8.52 MB</TD><TD>0.4091</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:13.11</TD><TD>8.72 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Maurice Ravel<BR><I>String Quartet (4th movement)</I><BR>56.18 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:29.26</TD><TD>20.87 MB</TD><TD>0.3715</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:51.42</TD><TD>21.46 MB</TD><TD>0.3820</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:34.29</TD><TD>21.55 MB</TD><TD>0.3836</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>10:39.05</TD><TD>21.56 MB</TD><TD>0.3838</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>6:28.14</TD><TD>22.30 MB</TD><TD>0.3969</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:28.02</TD><TD>22.32 MB</TD><TD>0.3972</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>8:13.86</TD><TD>22.38 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:43.84</TD><TD>22.53 MB</TD><TD>0.4010</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>3:58.83</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4024</TD></TR>\r
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:56.68</TD><TD>22.67 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:41.61</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4131</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:37.14</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:14.81</TD><TD>23.42 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.30</TD><TD>23.71 MB</TD><TD>0.4221</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.12 MB</TD><TD>0.4293</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:49.18</TD><TD>25.59 MB</TD><TD>0.4554</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:36.60</TD><TD>25.84 MB</TD><TD>0.4600</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Sergei Prokofiev<BR><I>Piano Concerto No.3 (3rd movement)</I><BR>100.68 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>2:37.54</TD><TD>34.55 MB</TD><TD>0.3431</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>6:34.97</TD><TD>35.31 MB</TD><TD>0.3507</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>1:00.47</TD><TD>35.46 MB</TD><TD>0.3521</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>10:12.47</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.3549</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>18:34.20</TD><TD>35.80 MB</TD><TD>0.3555</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>12:18.79</TD><TD>35.83 MB</TD><TD>0.3558</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>2:33.43</TD><TD>36.05 MB</TD><TD>0.3580</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>1:17.06</TD><TD>37.88 MB</TD><TD>0.3762</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>7:01.69</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>\r
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>1:39.81</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>1:13.23</TD><TD>38.50 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>1:04.93</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>1:12.51</TD><TD>39.49 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>2:12.79</TD><TD>39.89 MB</TD><TD>0.3962</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>41.86 MB</TD><TD>0.4157</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>1:05.60</TD><TD>43.67 MB</TD><TD>0.4337</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:29.19</TD><TD>45.34 MB</TD><TD>0.4502</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Frederic Chopin<BR><I>Prelude No.24 in d minor</I><BR>27.46 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:42.69</TD><TD>10.53 MB</TD><TD>0.3834</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:19.69</TD><TD>10.77 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>3:21.61</TD><TD>10.91 MB</TD><TD>0.3973</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:41.79</TD><TD>10.92 MB</TD><TD>0.3976</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:56.36</TD><TD>10.93 MB</TD><TD>0.3979</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:58.42</TD><TD>10.97 MB</TD><TD>0.3994</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:20.71</TD><TD>11.21 MB</TD><TD>0.4083</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:22.32</TD><TD>11.52 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:55.59</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>\r
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:27.86</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4264</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:19.98</TD><TD>11.73 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:17.59</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4318</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:19.21</TD><TD>12.05 MB</TD><TD>0.4386</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:37.61</TD><TD>12.14 MB</TD><TD>0.4419</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:18.75</TD><TD>13.08 MB</TD><TD>0.4765</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.31 MB</TD><TD>0.4845</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:24.23</TD><TD>14.40 MB</TD><TD>0.5242</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               Domenico Scarlatti<BR><I>Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)</I><BR>16.39 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:25.79</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4245</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:09.40</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4246</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:14.43</TD><TD>6.97 MB</TD><TD>0.4252</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:10.28</TD><TD>7.14 MB</TD><TD>0.4356</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:25.98</TD><TD>7.27 MB</TD><TD>0.4436</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>2:21.30</TD><TD>7.34 MB</TD><TD>0.4480</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:10.27</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4497</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:00.91</TD><TD>7.38 MB</TD><TD>0.4500</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:16.54</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:13.17</TD><TD>7.41 MB</TD><TD>0.4520</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:11.90</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4529</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:11.43</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.4564</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:21.79</TD><TD>7.50 MB</TD><TD>0.4572</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:10.52</TD><TD>7.52 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>7.74 MB</TD><TD>0.4723</TD></TR>\r
-               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:10.56</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.4781</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:14.59</TD><TD>8.20 MB</TD><TD>0.5004</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               The Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I><BR>24.26 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:15.29</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5031</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:25.48</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5034</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:41.19</TD><TD>12.47 MB</TD><TD>0.5138</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:15.69</TD><TD>12.68 MB</TD><TD>0.5228</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:41.22</TD><TD>12.75 MB</TD><TD>0.5253</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:46.14</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5285</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>3:40.65</TD><TD>12.88 MB</TD><TD>0.5309</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>4:53.81</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5323</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:25.08</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5324</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:18.45</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:20.21</TD><TD>13.15 MB</TD><TD>0.5420</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:34.04</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:17.87</TD><TD>13.32 MB</TD><TD>0.5489</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:16.14</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5499</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:22.18</TD><TD>13.42 MB</TD><TD>0.5531</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.41 MB</TD><TD>0.5528</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:16.37</TD><TD>13.72 MB</TD><TD>0.5655</TD></TR>\r
-               <TR>\r
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">\r
-                               L. Subramaniam<BR><I>Raga Sivapriya</I><BR>213.56 MB\r
-                       </TD>\r
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>\r
-               </TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>47:18.78</TD><TD>92.94 MB</TD><TD>0.4351</TD></TR>\r
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>19:37.68</TD><TD>93.31 MB</TD><TD>0.4369</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>5:51.97</TD><TD>95.30 MB</TD><TD>0.4462</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>2:14.54</TD><TD>97.52 MB</TD><TD>0.4566</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>23:13.96</TD><TD>97.80 MB</TD><TD>0.4579</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>15:22.57</TD><TD>98.01 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>5:46.84</TD><TD>98.04 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>\r
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>30:04.06</TD><TD>98.10 MB</TD><TD>0.4593</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>3:39.72</TD><TD>98.41 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>2:42.70</TD><TD>99.21 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>2:50.35</TD><TD>99.53 MB</TD><TD>0.4660</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>101.88 MB</TD><TD>0.4770</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>3:30.25</TD><TD>102.60 MB</TD><TD>0.4804</TD></TR>\r
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>2:56.04</TD><TD>102.84 MB</TD><TD>0.4815</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>4:51.20</TD><TD>103.57 MB</TD><TD>0.4849</TD></TR>\r
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>2:23.50</TD><TD>103.59 MB</TD><TD>0.4850</TD></TR>\r
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>2:25.86</TD><TD>107.47 MB</TD><TD>0.5032</TD></TR>\r
-       </TABLE>\r
-</P>\r
-\r
-<P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>\r
-\r
-</BODY>\r
-</HTML>\r
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
+<!-- Copyright (c)  2001  Josh Coalson -->
+<!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
+<!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
+<!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
+<!-- with no invariant sections. -->
+<!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->
+<HTML>
+<HEAD>
+<META CHARSET="windows-1251">
+<TITLE>FLAC: ñðàâíåíèå</TITLE>
+</HEAD>
+
+<BODY>
+<CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
+<TR>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD height=22 align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD></TR>
+
+<TR>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;ñðàâíåíèå&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD></TR>
+</TABLE></CENTER>
+
+<P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
+<TR><TD align=center>|</TD>
+<TD height=22 align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="../comparison.html">english</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD></TR>
+</TABLE></CENTER></P>
+
+
+<CENTER><H2>FLAC: ñðàâíåíèå</H2></CENTER>
+
+<P>Öåëüþ ýòîé ñòðàíèöû ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå FLAC ñ äðóãèìè àíàëîãè÷íûìè êîäåêàìè. Èññëåäîâàíèå çàòðàãèâàåò íå òîëüêî óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ, íî è äðóãèå âàæíûå äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âîçìîæíîñòè êîäåêîâ. Âûáèðàÿ äëÿ ñåáÿ êîäåê, ïîìíèòå î ñëåäóþùåì:</P>
+
+<P><BLOCKQUOTE>
+<LI>Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, òîëüêî äâà êîäåêà (FLAC è Kexis) ïîëíîñòüþ ñâîáîäíû (ëèöåíçèÿ Shorten áîëåå îãðàíè÷åíà). Áîëüøèíñòâî ïðåäîñòàâëÿþò ñâîáîäíûå ñêîìïèëèðîâàííûå ïðîãðàììû áåç äîñòóïà ê èñõîäíûì êîäàì, ñëåäîâàòåëüíî, âûáèðàÿ èõ, Âû ïîïàäàåòå â çàâèñèìîñòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ó âàñ óæå íå áóäåò øàíñà ïîðòèðîâàòü ïðîãðàììó íà äðóãóþ îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èëè èñïðàâèòü îøèáêó, åñëè îíà ïîÿâèòñÿ, åñëè ýòîãî íå çàõî÷åò ñäåëàòü àâòîð. Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì, åñëè ôîðìàò íå ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî ïðèçíàíûì.</LI>
+
+<LI>Óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ õàðàêòåðèçóþò òîëüêî êîíêðåòíóþ âåðñèþ åíêîäåðà. Îíè íå âûÿâëÿþò ïðåäåëà äëÿ âñåõ åíêîäåðîâ è ôîðìàòà FLAC, òàê êàê ôîðìàò îòêðûòûé è ðàñøèðÿåìûé è êàæäûé ìîæåò íàïèñàòü óëó÷øåííóþ âåðñèþ. Ìîæíî ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ñêàçàòü, ÷òî êîäåê áóäåò óëó÷øàòüñÿ.</LI>
+
+<LI>Ïîääåðæêà ïîòîêîâîãî ôîðìàòà ó FLAC äàåò åìó äîïîëíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî íàä òåìè êîäåêàìè, êîòîðûå òàêîé âîçìîæíîñòè íå èìåþò.</LI>
+</BLOCKQUOTE></P>
+
+<P>ß ïîñòàðàþñü îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ íà ýòîé ñòðàíèöå êàê ìîæíî ÷àùå, îäíàêî, åñëè âû çàìåòèòå êàêóþ-ëèáî íåòî÷íîñòü, <A HREF="mailto:andrei@tvcell.ru">ñîîáùèòå ìíå</A> è ÿ èñïðàâëþ åå.</P>
+
+<H4>Ðàññìàòðèâàåìûå åíêîäåðû</H4>
+
+<P><BLOCKQUOTE>
+<LI><A HREF="index.html">flac</A>.</LI>
+
+<LI><A HREF="http://sourceforge.net/projects/kexis">Kexis</A> - êîäåê ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè. Íàõîäèòñÿ íà àëüôà-ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Íåò ïîääåðæêè ïëåéåðà. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 24 àâãóñòà 2000 ãîäà. Ïîõîæå, ïðîåêò çàãëîõ.</LI>
+
+<LI>Ogg Squish - êîäåê ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè, íî áîëåå íåïîääåðæèâàåìûé. Òåñòèðóåìàÿ âåðñèÿ 0.98 áûëà ïîñëåäíåé, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè. Âåðñèè äëÿ Windows íå áûëî, íî ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì ïîä Unix, ýòî "áûñòðûé" êîäåê.</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www-ft.ee.tu-berlin.de/~liebchen/lpac.html">LPAC</A> - ïîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñêîìïèëèðîâàííûì. Äîñòóïíû âåðñèè íå òîëüêî äëÿ Windows, õîòÿ ïëàãèí åñòü òîëüêî äëÿ Winamp. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 25 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà.</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.monkeysaudio.com/">Monkey's Audio</A> - çàêðûòûå èñõîäíèêè, êîäåê òîëüêî äëÿ Windows, åñòü ïëàãèí äëÿ Winamp.</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.jpg.com/products/sound.html">Pegasus-SPS</A> - çàêðûòûå èñõîäíèêè, êîäåê òîëüêî äëÿ Windows.</LI>
+
+<LI><A HREF="http://rksoft.virtualave.net/">RKAU</A> - çàêðûòûå èñõîäíèêè, êîäåê òîëüêî äëÿ Windows. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 28 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà.</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.softsound.com/Shorten.html">Shorten</A> - íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé êîäåê, èñõîäíèêè äîñòóïíû.</LI>
+
+<LI>WaveZIP - àðõèâàòîð òîëüêî äëÿ Windows ñ çàêðûòûìè èñõîäíèêàìè. Èñïîëüçóåò äâèæîê <A HREF="http://members.aol.com/_ht_a/sndspace/index.html"> MUSICompress[tm]</A>, êîòîðûé, ïðåäïîëîæèòåëüíî, çàïàòåíòîâàí. ß õîòåë ñäåëàòü ññûëêó íà êîìïàíèþ, íàïèñàâøóþ WaveZIP (GadgetLabs), íî îíè çàâåðøèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü (ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ïûòàëèñü ïðîäàòü òî, íå äîëæíî íè÷åãî ñòîèòü).</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.wavpack.com/">WavPack</A> - àðõèâàòîð òîëüêî äëÿ Windows ñ çàêðûòûìè èñõîäíèêàìè.</LI>
+</BLOCKQUOTE></P>
+
+<P>ß íå ñìîã äîñòàòü êîïèè êîäåêîâ AudioPack è WavARC.</P>
+
+<P>Åñëè íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå óðîâåíü è ñêîðîñòü ñæàòèÿ (êàê âû óâèäèòå ïîçæå, áîëüøèíñòâî êîäåêîâ èìåþò ñõîäíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü), òî ñóáúåêòèâíàÿ êàðòèíà, îñíîâàííàÿ íà áàçîâûõ âîçìîæíîñòÿõ áóäåò âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî èìåþò êîäåêè ñî ñâîáîäíûìè èñõîäíèêàìè, òàê êàê ýòî ïðåäîñòàâëÿåò Âàì âîçìîæíîñòü äîáàâëÿòü âñå, ÷òî íåîáõîäèìî. Êðîìå òîãî, ïðîåêòû ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè îáû÷íî ðàçâèâàþòñÿ è óëó÷øàþòñÿ áûñòðåå. Âòîðîé âàæíûé äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ôàêòîð - ýòî ïîääåðæêà ðàçíûõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåì è/èëè âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïëàãèíîâ äëÿ ïëåéåðîâ.</P>
+
+<P><I>Òàáëèöà 1. Ñðàâíåíèå âîçìîæíîñòåé êîäåêîâ</I>.</P>
+<P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
+<TR>
+<TD ALIGN="RIGHT">
+<FONT SIZE="+1"><B>Êîäåê</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû èñõîäíèêè?</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Ïîääåðæêà ÎÑ</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû ïëàãèíû?</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Ïîòî÷íîñòü?</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Ïîèñê?</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Öåíà</B></FONT></TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v0.10</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>ëþáàÿ</TD>
+<TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>áåñïë.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Shorten v3.2</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>ëþáàÿ</TD>
+<TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò (òîëüêî v3)</TD>
+<TD>áåñïë.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Ogg Squish 0.98</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>ëþáàÿ</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>áåñïë.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Kexis 0.2.2</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>ëþáàÿ</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>áåñïë.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">LPAC v1.20 (codec 2.0)</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>Windows/Linux/Solaris</TD>
+<TD>äà (Winamp)</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>áåñïë.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Monkey's Audio v3.80</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+<TD>äà (Winamp)</TD>
+<TD>íåò</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>áåñïë.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">RKAU v1.06</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+<TD>äà (Winamp)</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>áåñïë.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WavPack v3.6</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>áåñïë.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WaveZIP v2</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>áåñïë. (24-áèò $)</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Pegasus-SPS</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">$39 (trial)</TD></TR>
+</TABLE></P>
+
+<P>Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ PII-333 ñ 256Má è ÎÑ Windows NT SP5. Ê ñîæàëåíèþ, èìåííî Windows ÿâëåòñÿ åäèíñòâåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé, ïîä êîòîðîé ìîãóò ðàáîòàòü âñå êîäåêè è ãäå ìîæíî äîáèòüñÿ ðàâíûõ óñëîâèé ðàáîòû.</P>
+
+<P>Âõîäíûìè äàííûìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî ôàéëû, çàïèñàííûå ñ àóäèî-CD. Â áóäóùåì ìîãóò ïîÿâèòüñÿ òåñòû äëÿ äðóãèõ âèäîâ èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, ðå÷ü, äðóãèå ÷àñòîòû äèñêðåòèçàöèè è ò.ä.). Ïðåäñòàâëåíû 14 òðåêîâ ðàçëè÷íûõ ñòèëåé.</P>
+
+<P>Âî âñåõ òàáëèöàõ ðåçóëüòàòû îòñîðòèðîâàíû ïî óðîâíþ ñæàòèÿ (= ðàçìåð_ñæàòîãî_ôàéëà / ðàçìåð_íåñæàòîãî_ôàéëà). Â ïåðâîé òàáëèöå ïðèâåäåí èòîã òåñòèðîâàíèÿ ïî âñåì òðåêàì. Âî âòîðîé íàõîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû åíêîäåðà íà êàæäîì òðåêå.</P>
+
+<P>Íåîáõîäèìî ñäåëàòü íåñêîëüêî çàìå÷àíèé: íàñòðîêè êà÷åñòâà LPAC ñòàíîâÿòñÿ íåñòàáèëüíûìè ïðè èñïîëüçîâàíèè êëþ÷à -r (äîáàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïðè âîñïðîèçâåäåíèè). Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðåæèì 'normal' äåëàåò ôàéëû ìåíüøåãî ðàçìåðà è ðàáîòàåò áûñòðåå. Ó RKAU ðàçìåð ôàéëà òàêæå ìîæåò âîçðàñòàòü â ðåæèìå 'high' (âûñîêàÿ ñòåïåíü ñæàòèÿ). Â Shorten ìåòîäû äèñêðåòèçàöèè è ïåðåäà÷è êîýôôèöèåíòîâ LPC íå ñëèøêîì óäà÷íû, â ñâÿçè ñ ÷åì ðåæèìû ñ ïîñòîÿííûìè ïðîãíîçèðóþùèìè ïàðàìåòðàìè äàþò áîëüøèé óðîâåíü êîìïðåñèè è ðàáîòàþò áûñòðåå.</P>
+
+<P>Ñëåäóþùèé ôàêò îáðàòèâøèé íà ñåáÿ âíèìàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàòåíòîâàííûå è ïëàòíûå êîäåêè îêàçûâàþòñÿ õóäøèìè ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé. SPS âûãëÿäèò íàñòîëüêî óñòàðåâøèì è êîðÿâûì, ÷òî ÿ çàáðîñèë åãî òåñòèðîâàíèå ïîñëå êîäèðîâàíèÿ îäíîãî ôàéëà.</P>
+
+<P><I>Òàáëèöà 2. Îáùèå ðåçóëüòàòû</I>.</P>
+<P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
+<TR BGCOLOR="#F0F0F0">
+<TD><FONT SIZE="+1"><B>Åíêîäåð</B></FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1"><B>Âðåìÿ êîäèðîâàíèÿ</B></FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1"><B>Ñæàòûé ðàçìåð</B></FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1"><B>Óðîâåíü ñæàòèÿ</B></FONT></TD></TR>
+
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.80 (extra high)</TD><TD>21:09.65</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.89 MB</TD><TD>0.5097</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>54:05.71</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.96 MB</TD><TD>0.5098</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>137:00.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>398.29 MB</TD><TD>0.5103</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.80 (high)</TD><TD>7:59.74</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>404.08 MB</TD><TD>0.5176</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>91:19.47</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>409.72 MB</TD><TD>0.5249</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>21:22.25</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>409.81 MB</TD><TD>0.5250</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>112:53.78</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>410.54 MB</TD><TD>0.5260</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>56:14.92</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>411.85 MB</TD><TD>0.5276</TD></TR>
+               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>13:29.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5296</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>10:03.33</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>10:21.44</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>420.92 MB</TD><TD>0.5393</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>8:59.63</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>432.29 MB</TD><TD>0.5538</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>10:05.16</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5554</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:50.23</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>12:21.27</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>438.86 MB</TD><TD>0.5622</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>8:41.72</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>452.95 MB</TD><TD>0.5802</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>780.56 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+
+</TABLE></P>
+
+
+<P><I>Òàáëèöà 3. Ðåçóëüòàòû äëÿ îòäåëüíûõ òðåêîâ</I>.</P>
+
+<P>
+<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
+<TR><TD WIDTH="35%" ALIGN="RIGHT">
+<FONT SIZE="+1"><B>Òðåê</B></FONT></TD>
+<TD WIDTH="30%" BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Åíêîäåð</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Âðåìÿ ðàáîòû</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Ñæàòûé ðàçìåð</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Óðîâåíü ñæàòèÿ</B></FONT></TD></TR>
+
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="19" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Dream Theater<BR><I>6:00</I><BR>58.47 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:39.08</TD><TD>43.70 MB</TD><TD>0.7475</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:41.98</TD><TD>43.85 MB</TD><TD>0.7500</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:12.44</TD><TD>43.87 MB</TD><TD>0.7503</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:59.56</TD><TD>43.88 MB</TD><TD>0.7504</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>4:22.30</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7581</TD></TR>
+               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>1:04.07</TD><TD>44.40 MB</TD><TD>0.7594</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>6:51.24</TD><TD>44.42 MB</TD><TD>0.7598</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:45.72</TD><TD>44.44 MB</TD><TD>0.7601</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>7:50.80</TD><TD>44.44 MB</TD><TD>0.7601</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:58.42</TD><TD>44.75 MB</TD><TD>0.7654</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:48.75</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7658</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>45.17 MB</TD><TD>0.7725</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:49.21</TD><TD>45.37 MB</TD><TD>0.7760</TD></TR>
+               <TR><TD>Pegasus-SPS</TD><TD>4:45.00</TD><TD>45.40 MB</TD><TD>0.7765</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:25.04</TD><TD>46.52 MB</TD><TD>0.7956</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:44.84</TD><TD>46.64 MB</TD><TD>0.7977</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:47.19</TD><TD>46.68 MB</TD><TD>0.7984</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:38.99</TD><TD>47.22 MB</TD><TD>0.8077</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Eddie Warner<BR><I>Titus</I><BR>27.87 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:34.79</TD><TD>14.54 MB</TD><TD>0.5216</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:12.25</TD><TD>14.60 MB</TD><TD>0.5238</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>2:00.01</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
+               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:29.09</TD><TD>15.11 MB</TD><TD>0.5423</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:21.88</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5537</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:20.71</TD><TD>15.78 MB</TD><TD>0.5662</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:45.47</TD><TD>16.04 MB</TD><TD>0.5754</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:13.99</TD><TD>16.11 MB</TD><TD>0.5779</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:26.37</TD><TD>16.21 MB</TD><TD>0.5818</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:20.31</TD><TD>16.38 MB</TD><TD>0.5879</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>2:59.29</TD><TD>16.60 MB</TD><TD>0.5956</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:24.92</TD><TD>16.61 MB</TD><TD>0.5959</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:40.91</TD><TD>16.65 MB</TD><TD>0.5973</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>17.03 MB</TD><TD>0.6112</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:15.96</TD><TD>17.22 MB</TD><TD>0.6180</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:32.81</TD><TD>17.40 MB</TD><TD>0.6242</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:17.55</TD><TD>17.89 MB</TD><TD>0.6420</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Tool<BR><I>Forty-six & 2</I><BR>64.25 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:48.94</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.6116</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:33.43</TD><TD>39.51 MB</TD><TD>0.6149</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:34.75</TD><TD>39.93 MB</TD><TD>0.6214</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:37.42</TD><TD>39.97 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:52.22</TD><TD>40.57 MB</TD><TD>0.6314</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>7:36.55</TD><TD>40.61 MB</TD><TD>0.6320</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>9:49.64</TD><TD>40.71 MB</TD><TD>0.6336</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>4:41.40</TD><TD>40.89 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>1:08.48</TD><TD>41.07 MB</TD><TD>0.6387</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:52.37</TD><TD>41.72 MB</TD><TD>0.6492</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:51.92</TD><TD>41.71 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>42.27 MB</TD><TD>0.6578</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:47.39</TD><TD>42.72 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:30.85</TD><TD>42.75 MB</TD><TD>0.6652</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:02.49</TD><TD>43.06 MB</TD><TD>0.6701</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:52.06</TD><TD>43.18 MB</TD><TD>0.6721</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:42.84</TD><TD>44.52 MB</TD><TD>0.6930</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Cannibal Corpse<BR><I>Mummified In Barbed Wire</I><BR>33.37 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:49.20</TD><TD>23.47 MB</TD><TD>0.7033</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:23.25</TD><TD>23.66 MB</TD><TD>0.7087</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:01.16</TD><TD>23.75 MB</TD><TD>0.7116</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>5:13.57</TD><TD>23.92 MB</TD><TD>0.7168</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>6:04.27</TD><TD>23.95 MB</TD><TD>0.7175</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:32.20</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:21.70</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>2:29.60</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7244</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:36.32</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7281</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:33.98</TD><TD>25.12 MB</TD><TD>0.7526</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:27.93</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>25.23 MB</TD><TD>0.7558</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:28.07</TD><TD>25.44 MB</TD><TD>0.7621</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:47.07</TD><TD>26.03 MB</TD><TD>0.7799</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:25.08</TD><TD>26.09 MB</TD><TD>0.7818</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:27.19</TD><TD>26.61 MB</TD><TD>0.7972</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:22.25</TD><TD>26.89 MB</TD><TD>0.8058</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Alanis Morisette<BR><I>Hand In My Pocket</I><BR>39.09 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:03.98</TD><TD>22.85 MB</TD><TD>0.5845</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:25.70</TD><TD>23.04 MB</TD><TD>0.5893</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:54.68</TD><TD>23.16 MB</TD><TD>0.5925</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:23.63</TD><TD>23.19 MB</TD><TD>0.5933</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>2:49.68</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5997</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:07.58</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.6000</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>4:47.03</TD><TD>23.49 MB</TD><TD>0.6008</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>5:50.53</TD><TD>23.52 MB</TD><TD>0.6016</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:40.70</TD><TD>23.55 MB</TD><TD>0.6025</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.11 MB</TD><TD>0.6167</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:31.44</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.6217</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:30.81</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:37.23</TD><TD>24.72 MB</TD><TD>0.6323</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:55.13</TD><TD>24.80 MB</TD><TD>0.6345</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:27.16</TD><TD>24.81 MB</TD><TD>0.6347</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:29.82</TD><TD>25.34 MB</TD><TD>0.6481</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:28.05</TD><TD>25.95 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Gloria Estefan<BR><I>Conga</I><BR>45.15 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:15.79</TD><TD>30.12 MB</TD><TD>0.6670</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:29.68</TD><TD>30.32 MB</TD><TD>0.6716</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>3:20.51</TD><TD>30.75 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>6:52.69</TD><TD>30.83 MB</TD><TD>0.6828</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:48.33</TD><TD>30.85 MB</TD><TD>0.6833</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:41.42</TD><TD>30.87 MB</TD><TD>0.6837</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:20.29</TD><TD>31.03 MB</TD><TD>0.6871</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:37.15</TD><TD>31.04 MB</TD><TD>0.6875</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>5:33.21</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>6:39.28</TD><TD>31.11 MB</TD><TD>0.6889</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:36.80</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7005</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:44.27</TD><TD>31.76 MB</TD><TD>0.7034</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:06.75</TD><TD>31.86 MB</TD><TD>0.7056</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:33.50</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:36.39</TD><TD>32.47 MB</TD><TD>0.7191</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:29.42</TD><TD>33.02 MB</TD><TD>0.7313</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Cream<BR><I>White Room</I><BR>53.01 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:15.46</TD><TD>34.30 MB</TD><TD>0.6469</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:12.99</TD><TD>34.35 MB</TD><TD>0.6479</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:28.45</TD><TD>34.65 MB</TD><TD>0.6535</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:24.17</TD><TD>34.91 MB</TD><TD>0.6586</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>3:54.58</TD><TD>35.00 MB</TD><TD>0.6602</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:34.16</TD><TD>35.10 MB</TD><TD>0.6621</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>6:39.29</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6633</TD></TR>
+               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:56.64</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6634</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>7:39.28</TD><TD>35.19 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:42.74</TD><TD>35.37 MB</TD><TD>0.6672</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:51.33</TD><TD>35.40 MB</TD><TD>0.6677</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.6742</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:44.18</TD><TD>35.82 MB</TD><TD>0.6758</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.76</TD><TD>36.42 MB</TD><TD>0.6870</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:38.39</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6896</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:13.46</TD><TD>36.64 MB</TD><TD>0.6911</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:35.77</TD><TD>37.13 MB</TD><TD>0.7004</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Maurice Ravel<BR><I>Fanfare from "L'eventail de Jeanne"</I><BR>20.82 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:46.51</TD><TD>6.86 MB</TD><TD>0.3297</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:53.54</TD><TD>6.90 MB</TD><TD>0.3316</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:30.30</TD><TD>7.09 MB</TD><TD>0.3407</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:30.93</TD><TD>7.47 MB</TD><TD>0.3586</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:06.27</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.3591</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>2:21.16</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.3593</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:12.58</TD><TD>7.56 MB</TD><TD>0.3634</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:21.75</TD><TD>7.68 MB</TD><TD>0.3691</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:19.79</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:14.63</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3733</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:16.11</TD><TD>7.99 MB</TD><TD>0.3838</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:13.14</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>8.15 MB</TD><TD>0.3914</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:13.68</TD><TD>8.19 MB</TD><TD>0.3932</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:17.56</TD><TD>8.29 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:26.88</TD><TD>8.52 MB</TD><TD>0.4091</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:13.11</TD><TD>8.72 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Maurice Ravel<BR><I>String Quartet (4th movement)</I><BR>56.18 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:29.26</TD><TD>20.87 MB</TD><TD>0.3715</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:51.42</TD><TD>21.46 MB</TD><TD>0.3820</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:34.29</TD><TD>21.55 MB</TD><TD>0.3836</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>10:39.05</TD><TD>21.56 MB</TD><TD>0.3838</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>6:28.14</TD><TD>22.30 MB</TD><TD>0.3969</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:28.02</TD><TD>22.32 MB</TD><TD>0.3972</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>8:13.86</TD><TD>22.38 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:43.84</TD><TD>22.53 MB</TD><TD>0.4010</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>3:58.83</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4024</TD></TR>
+               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:56.68</TD><TD>22.67 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:41.61</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4131</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:37.14</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:14.81</TD><TD>23.42 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.30</TD><TD>23.71 MB</TD><TD>0.4221</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.12 MB</TD><TD>0.4293</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:49.18</TD><TD>25.59 MB</TD><TD>0.4554</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:36.60</TD><TD>25.84 MB</TD><TD>0.4600</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Sergei Prokofiev<BR><I>Piano Concerto No.3 (3rd movement)</I><BR>100.68 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>2:37.54</TD><TD>34.55 MB</TD><TD>0.3431</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>6:34.97</TD><TD>35.31 MB</TD><TD>0.3507</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>1:00.47</TD><TD>35.46 MB</TD><TD>0.3521</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>10:12.47</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.3549</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>18:34.20</TD><TD>35.80 MB</TD><TD>0.3555</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>12:18.79</TD><TD>35.83 MB</TD><TD>0.3558</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>2:33.43</TD><TD>36.05 MB</TD><TD>0.3580</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>1:17.06</TD><TD>37.88 MB</TD><TD>0.3762</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>7:01.69</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
+               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>1:39.81</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>1:13.23</TD><TD>38.50 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>1:04.93</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>1:12.51</TD><TD>39.49 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>2:12.79</TD><TD>39.89 MB</TD><TD>0.3962</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>41.86 MB</TD><TD>0.4157</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>1:05.60</TD><TD>43.67 MB</TD><TD>0.4337</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:29.19</TD><TD>45.34 MB</TD><TD>0.4502</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Frederic Chopin<BR><I>Prelude No.24 in d minor</I><BR>27.46 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:42.69</TD><TD>10.53 MB</TD><TD>0.3834</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:19.69</TD><TD>10.77 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>3:21.61</TD><TD>10.91 MB</TD><TD>0.3973</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:41.79</TD><TD>10.92 MB</TD><TD>0.3976</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:56.36</TD><TD>10.93 MB</TD><TD>0.3979</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:58.42</TD><TD>10.97 MB</TD><TD>0.3994</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:20.71</TD><TD>11.21 MB</TD><TD>0.4083</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:22.32</TD><TD>11.52 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:55.59</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>
+               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:27.86</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4264</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:19.98</TD><TD>11.73 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:17.59</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4318</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:19.21</TD><TD>12.05 MB</TD><TD>0.4386</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:37.61</TD><TD>12.14 MB</TD><TD>0.4419</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:18.75</TD><TD>13.08 MB</TD><TD>0.4765</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.31 MB</TD><TD>0.4845</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:24.23</TD><TD>14.40 MB</TD><TD>0.5242</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               Domenico Scarlatti<BR><I>Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)</I><BR>16.39 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:25.79</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4245</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:09.40</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4246</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:14.43</TD><TD>6.97 MB</TD><TD>0.4252</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:10.28</TD><TD>7.14 MB</TD><TD>0.4356</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:25.98</TD><TD>7.27 MB</TD><TD>0.4436</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>2:21.30</TD><TD>7.34 MB</TD><TD>0.4480</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:10.27</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4497</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:00.91</TD><TD>7.38 MB</TD><TD>0.4500</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:16.54</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:13.17</TD><TD>7.41 MB</TD><TD>0.4520</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:11.90</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4529</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:11.43</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.4564</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:21.79</TD><TD>7.50 MB</TD><TD>0.4572</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:10.52</TD><TD>7.52 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>7.74 MB</TD><TD>0.4723</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:10.56</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.4781</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:14.59</TD><TD>8.20 MB</TD><TD>0.5004</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               The Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I><BR>24.26 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:15.29</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5031</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:25.48</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5034</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:41.19</TD><TD>12.47 MB</TD><TD>0.5138</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:15.69</TD><TD>12.68 MB</TD><TD>0.5228</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:41.22</TD><TD>12.75 MB</TD><TD>0.5253</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:46.14</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5285</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>3:40.65</TD><TD>12.88 MB</TD><TD>0.5309</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>4:53.81</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5323</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:25.08</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5324</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:18.45</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:20.21</TD><TD>13.15 MB</TD><TD>0.5420</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:34.04</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:17.87</TD><TD>13.32 MB</TD><TD>0.5489</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:16.14</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5499</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:22.18</TD><TD>13.42 MB</TD><TD>0.5531</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.41 MB</TD><TD>0.5528</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:16.37</TD><TD>13.72 MB</TD><TD>0.5655</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                               L. Subramaniam<BR><I>Raga Sivapriya</I><BR>213.56 MB
+                       </TD>
+                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>47:18.78</TD><TD>92.94 MB</TD><TD>0.4351</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>19:37.68</TD><TD>93.31 MB</TD><TD>0.4369</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>5:51.97</TD><TD>95.30 MB</TD><TD>0.4462</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>2:14.54</TD><TD>97.52 MB</TD><TD>0.4566</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>23:13.96</TD><TD>97.80 MB</TD><TD>0.4579</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>15:22.57</TD><TD>98.01 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>5:46.84</TD><TD>98.04 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>30:04.06</TD><TD>98.10 MB</TD><TD>0.4593</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>3:39.72</TD><TD>98.41 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>2:42.70</TD><TD>99.21 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>2:50.35</TD><TD>99.53 MB</TD><TD>0.4660</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>101.88 MB</TD><TD>0.4770</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>3:30.25</TD><TD>102.60 MB</TD><TD>0.4804</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>2:56.04</TD><TD>102.84 MB</TD><TD>0.4815</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>4:51.20</TD><TD>103.57 MB</TD><TD>0.4849</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>2:23.50</TD><TD>103.59 MB</TD><TD>0.4850</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>2:25.86</TD><TD>107.47 MB</TD><TD>0.5032</TD></TR>
+       </TABLE>
+</P>
+
+<P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>
+
+</BODY>
+</HTML>