sync with 1.0.1
authorAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Thu, 22 Nov 2001 13:52:32 +0000 (13:52 +0000)
committerAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Thu, 22 Nov 2001 13:52:32 +0000 (13:52 +0000)
doc/ru/comparison.html
doc/ru/developers.html
doc/ru/download.html
doc/ru/features.html
doc/ru/format.html
doc/ru/index.html
doc/ru/links.html
doc/ru/news.html

index c022b5b..9639856 100644 (file)
@@ -72,7 +72,7 @@
 <P>Öåëüþ ýòîé ñòðàíèöû ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå FLAC ñ äðóãèìè àíàëîãè÷íûìè êîäåêàìè. Èññëåäîâàíèå çàòðàãèâàåò íå òîëüêî óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ, íî è äðóãèå âàæíûå äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âîçìîæíîñòè êîäåêîâ. Âûáèðàÿ äëÿ ñåáÿ êîäåê, ïîìíèòå î ñëåäóþùåì:</P>
 
 <P><BLOCKQUOTE>
-<LI>Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, òîëüêî äâà êîäåêà (FLAC è Kexis) ïîëíîñòüþ ñâîáîäíû (ëèöåíçèÿ Shorten áîëåå îãðàíè÷åíà). Áîëüøèíñòâî ïðåäîñòàâëÿþò ñâîáîäíûå ñêîìïèëèðîâàííûå ïðîãðàììû áåç äîñòóïà ê èñõîäíûì êîäàì, ñëåäîâàòåëüíî, âûáèðàÿ èõ, Âû ïîïàäàåòå â çàâèñèìîñòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ó âàñ óæå íå áóäåò øàíñà ïîðòèðîâàòü ïðîãðàììó íà äðóãóþ îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èëè èñïðàâèòü îøèáêó, åñëè îíà ïîÿâèòñÿ, åñëè ýòîãî íå çàõî÷åò ñäåëàòü àâòîð. Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì, åñëè ôîðìàò íå ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî ïðèçíàíûì.</LI>
+<LI>Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, òîëüêî òðè êîäåêà (Bonk, FLAC è Kexis) ïîëíîñòüþ ñâîáîäíû (ëèöåíçèÿ Shorten áîëåå îãðàíè÷åíà). Áîëüøèíñòâî ïðåäîñòàâëÿþò ñâîáîäíûå ñêîìïèëèðîâàííûå ïðîãðàììû áåç äîñòóïà ê èñõîäíûì êîäàì, ñëåäîâàòåëüíî, âûáèðàÿ èõ, Âû ïîïàäàåòå â çàâèñèìîñòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ó âàñ óæå íå áóäåò øàíñà ïîðòèðîâàòü ïðîãðàììó íà äðóãóþ îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èëè èñïðàâèòü îøèáêó, åñëè îíà ïîÿâèòñÿ, åñëè ýòîãî íå çàõî÷åò ñäåëàòü àâòîð. Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì, åñëè ôîðìàò íå ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî ïðèçíàíûì.</LI>
 
 <LI>Óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ õàðàêòåðèçóþò òîëüêî êîíêðåòíóþ âåðñèþ åíêîäåðà. Îíè íå âûÿâëÿþò ïðåäåëà äëÿ âñåõ åíêîäåðîâ è ôîðìàòà FLAC, òàê êàê ôîðìàò îòêðûòûé è ðàñøèðÿåìûé è êàæäûé ìîæåò íàïèñàòü óëó÷øåííóþ âåðñèþ. Ìîæíî ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ñêàçàòü, ÷òî êîäåê áóäåò óëó÷øàòüñÿ.</LI>
 
 <P><BLOCKQUOTE>
 <LI><A HREF="index.html">flac</A>.</LI>
 
+<LI><A HREF="http://yoyo.cc.monash.edu.au/~phf/bonk">Bonk</A> - êîäåê ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè. Íåò îòäåëüíîé áèáëèîòåêè è ïîääåðæêè ïëåéåðà.</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.ghido.f2s.com/FROG.php">FROG</A> - êîäåê ñ çàêðûòûìè èñõîäíèêàìè òîëüêî äëÿ Windows ñ ïëàãèíîì äëÿ Winamp.</LI>
+
 <LI><A HREF="http://sourceforge.net/projects/kexis">Kexis</A> - êîäåê ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè. Íàõîäèòñÿ íà àëüôà-ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Íåò ïîääåðæêè ïëåéåðà. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 24 àâãóñòà 2000 ãîäà. Ïîõîæå, ïðîåêò çàãëîõ.</LI>
 
 <LI>Ogg Squish - êîäåê ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè, íî áîëåå íåïîääåðæèâàåìûé. Òåñòèðóåìàÿ âåðñèÿ 0.98 áûëà ïîñëåäíåé, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè. Âåðñèè äëÿ Windows íå áûëî, íî ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì ïîä Unix, ýòî "áûñòðûé" êîäåê.</LI>
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
 <FONT SIZE="+1"><B>Öåíà</B></FONT></TD></TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v1.0</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v1.0.1</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD>ëþáàÿ</TD>
 <TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>áåñïë.</TD></TR>
+<TD>ñâîá.</TD></TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Shorten v3.2</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò (òîëüêî v3)</TD>
-<TD>áåñïë.</TD></TR>
+<TD>ñâîá.</TD></TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Ogg Squish 0.98</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>áåñïë.</TD></TR>
+<TD>ñâîá.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Bonk 0.5</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>ëþáàÿ</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>ñâîá.</TD></TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Kexis 0.2.2</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD>áåñïë.</TD></TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">LPAC v1.20 (codec 2.0)</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">LPAC v1.31 (codec 3.0)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD>Windows/Linux/Solaris</TD>
 <TD>äà (Winamp)</TD>
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Monkey's Audio v3.80</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
-<TD>äà (Winamp)</TD>
-<TD>íåò</TD>
+<TD>äà (Winamp, MediaJukebox)</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD>áåñïë.</TD></TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">RKAU v1.06</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WavPack v3.91</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
 <TD>äà (Winamp)</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD>áåñïë.</TD></TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WavPack v3.6</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Frog 6.61</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+<TD>äà (Winamp)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>áåñïë.</TD></TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">RKAU v1.06</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+<TD>äà (Winamp)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>äà</TD>
 <TD>áåñïë.</TD></TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WaveZIP v2</TD>
                <TR><TD>Monkey's Audio 3.80 (extra high)</TD><TD>21:09.65</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.89 MB</TD><TD>0.5097</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>54:05.71</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.96 MB</TD><TD>0.5098</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>137:00.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>398.29 MB</TD><TD>0.5103</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>27:51.08</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>401.79 MB</TD><TD>0.5147</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>19:19.39</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>403.52 MB</TD><TD>0.5170</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.80 (high)</TD><TD>7:59.74</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>404.08 MB</TD><TD>0.5176</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>91:19.47</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>409.72 MB</TD><TD>0.5249</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>21:22.25</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>409.81 MB</TD><TD>0.5250</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>112:53.78</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>410.54 MB</TD><TD>0.5260</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>56:14.92</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>411.85 MB</TD><TD>0.5276</TD></TR>
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>13:29.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5296</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>10:03.33</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>10:21.44</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>420.92 MB</TD><TD>0.5393</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>19:56.44</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>405.23 MB</TD><TD>0.5192</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>56:14.92</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>411.85 MB</TD><TD>0.5276</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>13:29.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5296</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>18:56.67</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>413.70 MB</TD><TD>0.5300</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>7:15.37</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>418.09 MB</TD><TD>0.5356</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>37:05.54</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>418.65 MB</TD><TD>0.5363</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>10:03.33</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>8:59.63</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>432.29 MB</TD><TD>0.5538</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>8:59.63</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>432.29 MB</TD><TD>0.5538</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>10:05.16</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5554</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:50.23</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>12:21.27</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>438.86 MB</TD><TD>0.5622</TD></TR>
 <FONT SIZE="+1"><B>Óðîâåíü ñæàòèÿ</B></FONT></TD></TR>
 
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="19" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="21">
                                Dream Theater<BR><I>6:00</I><BR>58.47 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:41.98</TD><TD>43.85 MB</TD><TD>0.7500</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:12.44</TD><TD>43.87 MB</TD><TD>0.7503</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:59.56</TD><TD>43.88 MB</TD><TD>0.7504</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>4:22.30</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7581</TD></TR>
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>1:04.07</TD><TD>44.40 MB</TD><TD>0.7594</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>6:51.24</TD><TD>44.42 MB</TD><TD>0.7598</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:45.72</TD><TD>44.44 MB</TD><TD>0.7601</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>7:50.80</TD><TD>44.44 MB</TD><TD>0.7601</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:58.42</TD><TD>44.75 MB</TD><TD>0.7654</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:48.75</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7658</TD></TR>
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>45.17 MB</TD><TD>0.7725</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:49.21</TD><TD>45.37 MB</TD><TD>0.7760</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:32.62</TD><TD>44.12 MB</TD><TD>0.7545</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:33.09</TD><TD>44.15 MB</TD><TD>0.7550</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>2:08.48</TD><TD>44.18 MB</TD><TD>0.7556</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>4:22.30</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7581</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:57.32</TD><TD>44.35 MB</TD><TD>0.7585</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>1:04.07</TD><TD>44.40 MB</TD><TD>0.7594</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:58.42</TD><TD>44.75 MB</TD><TD>0.7654</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:30.94</TD><TD>44.77 MB</TD><TD>0.7657</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:48.75</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7658</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:35.86</TD><TD>45.14 MB</TD><TD>0.7720</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>45.17 MB</TD><TD>0.7725</TD></TR>
                <TR><TD>Pegasus-SPS</TD><TD>4:45.00</TD><TD>45.40 MB</TD><TD>0.7765</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:25.04</TD><TD>46.52 MB</TD><TD>0.7956</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:44.84</TD><TD>46.64 MB</TD><TD>0.7977</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:44.84</TD><TD>46.64 MB</TD><TD>0.7977</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:47.19</TD><TD>46.68 MB</TD><TD>0.7984</TD></TR>
                <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:38.99</TD><TD>47.22 MB</TD><TD>0.8077</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Eddie Warner<BR><I>Titus</I><BR>27.87 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:34.79</TD><TD>14.54 MB</TD><TD>0.5216</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:12.25</TD><TD>14.60 MB</TD><TD>0.5238</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>2:00.01</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:29.09</TD><TD>15.11 MB</TD><TD>0.5423</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:21.88</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5537</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:20.71</TD><TD>15.78 MB</TD><TD>0.5662</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:45.47</TD><TD>16.04 MB</TD><TD>0.5754</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:13.99</TD><TD>16.11 MB</TD><TD>0.5779</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:26.37</TD><TD>16.21 MB</TD><TD>0.5818</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:20.31</TD><TD>16.38 MB</TD><TD>0.5879</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>2:59.29</TD><TD>16.60 MB</TD><TD>0.5956</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:24.92</TD><TD>16.61 MB</TD><TD>0.5959</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:40.91</TD><TD>16.65 MB</TD><TD>0.5973</TD></TR>
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>17.03 MB</TD><TD>0.6112</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:15.96</TD><TD>17.22 MB</TD><TD>0.6180</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:40.65</TD><TD>14.77 MB</TD><TD>0.5298</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>2:00.01</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:29.09</TD><TD>15.11 MB</TD><TD>0.5423</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:21.88</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5537</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:20.71</TD><TD>15.78 MB</TD><TD>0.5662</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:45.47</TD><TD>16.04 MB</TD><TD>0.5754</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:13.99</TD><TD>16.11 MB</TD><TD>0.5779</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:26.37</TD><TD>16.21 MB</TD><TD>0.5818</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:20.31</TD><TD>16.38 MB</TD><TD>0.5879</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:37.93</TD><TD>16.56 MB</TD><TD>0.5941</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:22.60</TD><TD>16.73 MB</TD><TD>0.6003</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:58.79</TD><TD>16.76 MB</TD><TD>0.6014</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>17.03 MB</TD><TD>0.6112</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:10.55</TD><TD>17.13 MB</TD><TD>0.6148</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:35.42</TD><TD>17.18 MB</TD><TD>0.6166</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:32.81</TD><TD>17.40 MB</TD><TD>0.6242</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:17.55</TD><TD>17.89 MB</TD><TD>0.6420</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Tool<BR><I>Forty-six & 2</I><BR>64.25 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:33.43</TD><TD>39.51 MB</TD><TD>0.6149</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:34.75</TD><TD>39.93 MB</TD><TD>0.6214</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:37.42</TD><TD>39.97 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:52.22</TD><TD>40.57 MB</TD><TD>0.6314</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>7:36.55</TD><TD>40.61 MB</TD><TD>0.6320</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>9:49.64</TD><TD>40.71 MB</TD><TD>0.6336</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>4:41.40</TD><TD>40.89 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>1:08.48</TD><TD>41.07 MB</TD><TD>0.6387</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:52.37</TD><TD>41.72 MB</TD><TD>0.6492</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:51.92</TD><TD>41.71 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:38.80</TD><TD>40.25 MB</TD><TD>0.6263</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>2:21.06</TD><TD>40.36 MB</TD><TD>0.6281</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:42.26</TD><TD>40.38 MB</TD><TD>0.6284</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>4:41.40</TD><TD>40.89 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>3:07.42</TD><TD>40.98 MB</TD><TD>0.6378</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:36.56</TD><TD>41.01 MB</TD><TD>0.6383</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>1:08.48</TD><TD>41.07 MB</TD><TD>0.6387</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:37.51</TD><TD>41.51 MB</TD><TD>0.6461</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:51.92</TD><TD>41.71 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>42.27 MB</TD><TD>0.6578</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:47.39</TD><TD>42.72 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:47.39</TD><TD>42.72 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:30.85</TD><TD>42.75 MB</TD><TD>0.6652</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:02.49</TD><TD>43.06 MB</TD><TD>0.6701</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:52.06</TD><TD>43.18 MB</TD><TD>0.6721</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:42.84</TD><TD>44.52 MB</TD><TD>0.6930</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Cannibal Corpse<BR><I>Mummified In Barbed Wire</I><BR>33.37 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:49.20</TD><TD>23.47 MB</TD><TD>0.7033</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:12.54</TD><TD>23.53 MB</TD><TD>0.7050</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:12.82</TD><TD>23.58 MB</TD><TD>0.7065</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:23.25</TD><TD>23.66 MB</TD><TD>0.7087</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:01.16</TD><TD>23.75 MB</TD><TD>0.7116</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>5:13.57</TD><TD>23.92 MB</TD><TD>0.7168</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>6:04.27</TD><TD>23.95 MB</TD><TD>0.7175</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:32.20</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:21.70</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>2:29.60</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7244</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:36.32</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7281</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:33.98</TD><TD>25.12 MB</TD><TD>0.7526</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:27.93</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>25.23 MB</TD><TD>0.7558</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:28.07</TD><TD>25.44 MB</TD><TD>0.7621</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:32.20</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:21.70</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>2:29.60</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7244</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:36.32</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7281</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:39.10</TD><TD>24.36 MB</TD><TD>0.7297</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:52.74</TD><TD>24.46 MB</TD><TD>0.7329</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:33.98</TD><TD>25.12 MB</TD><TD>0.7526</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:27.93</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>25.23 MB</TD><TD>0.7558</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:49.87</TD><TD>25.24 MB</TD><TD>0.7562</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:20.50</TD><TD>25.33 MB</TD><TD>0.7589</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:47.07</TD><TD>26.03 MB</TD><TD>0.7799</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:25.08</TD><TD>26.09 MB</TD><TD>0.7818</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:25.08</TD><TD>26.09 MB</TD><TD>0.7818</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:27.19</TD><TD>26.61 MB</TD><TD>0.7972</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:22.25</TD><TD>26.89 MB</TD><TD>0.8058</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Alanis Morisette<BR><I>Hand In My Pocket</I><BR>39.09 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:25.70</TD><TD>23.04 MB</TD><TD>0.5893</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:54.68</TD><TD>23.16 MB</TD><TD>0.5925</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:23.63</TD><TD>23.19 MB</TD><TD>0.5933</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>2:49.68</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5997</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:07.58</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.6000</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>4:47.03</TD><TD>23.49 MB</TD><TD>0.6008</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>5:50.53</TD><TD>23.52 MB</TD><TD>0.6016</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:40.70</TD><TD>23.55 MB</TD><TD>0.6025</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:25.16</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.5937</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:01.14</TD><TD>23.25 MB</TD><TD>0.5948</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:01.46</TD><TD>23.33 MB</TD><TD>0.5968</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:54.24</TD><TD>23.35 MB</TD><TD>0.5972</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>2:49.68</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5997</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:40.70</TD><TD>23.55 MB</TD><TD>0.6025</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:58.35</TD><TD>23.86 MB</TD><TD>0.6104</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.11 MB</TD><TD>0.6167</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:31.44</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.6217</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:30.81</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:22.50</TD><TD>24.22 MB</TD><TD>0.6196</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:30.81</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:37.23</TD><TD>24.72 MB</TD><TD>0.6323</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:55.13</TD><TD>24.80 MB</TD><TD>0.6345</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:27.16</TD><TD>24.81 MB</TD><TD>0.6347</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:27.16</TD><TD>24.81 MB</TD><TD>0.6347</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:29.82</TD><TD>25.34 MB</TD><TD>0.6481</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:28.05</TD><TD>25.95 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Gloria Estefan<BR><I>Conga</I><BR>45.15 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:15.79</TD><TD>30.12 MB</TD><TD>0.6670</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:29.68</TD><TD>30.32 MB</TD><TD>0.6716</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>3:20.51</TD><TD>30.75 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:38.48</TD><TD>30.57 MB</TD><TD>0.6770</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:11.15</TD><TD>30.62 MB</TD><TD>0.6782</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:13.65</TD><TD>30.64 MB</TD><TD>0.6785</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>3:20.51</TD><TD>30.75 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:14.52</TD><TD>30.81 MB</TD><TD>0.6823</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>6:52.69</TD><TD>30.83 MB</TD><TD>0.6828</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:48.33</TD><TD>30.85 MB</TD><TD>0.6833</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:48.33</TD><TD>30.85 MB</TD><TD>0.6833</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:41.42</TD><TD>30.87 MB</TD><TD>0.6837</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:20.29</TD><TD>31.03 MB</TD><TD>0.6871</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:37.15</TD><TD>31.04 MB</TD><TD>0.6875</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:26.73</TD><TD>30.91 MB</TD><TD>0.6845</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:08.05</TD><TD>30.96 MB</TD><TD>0.6857</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>5:33.21</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>6:39.28</TD><TD>31.11 MB</TD><TD>0.6889</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:36.80</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7005</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:36.80</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7005</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:44.27</TD><TD>31.76 MB</TD><TD>0.7034</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:06.75</TD><TD>31.86 MB</TD><TD>0.7056</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:33.50</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:33.50</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:36.39</TD><TD>32.47 MB</TD><TD>0.7191</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:29.42</TD><TD>33.02 MB</TD><TD>0.7313</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Cream<BR><I>White Room</I><BR>53.01 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:15.46</TD><TD>34.30 MB</TD><TD>0.6469</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:12.99</TD><TD>34.35 MB</TD><TD>0.6479</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:28.45</TD><TD>34.65 MB</TD><TD>0.6535</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:56.51</TD><TD>34.68 MB</TD><TD>0.6542</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:29.48</TD><TD>34.84 MB</TD><TD>0.6572</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:24.17</TD><TD>34.91 MB</TD><TD>0.6586</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>3:54.58</TD><TD>35.00 MB</TD><TD>0.6602</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:34.16</TD><TD>35.10 MB</TD><TD>0.6621</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>6:39.29</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6633</TD></TR>
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:56.64</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6634</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>7:39.28</TD><TD>35.19 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:42.74</TD><TD>35.37 MB</TD><TD>0.6672</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:37.02</TD><TD>34.96 MB</TD><TD>0.6595</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:24.97</TD><TD>34.99 MB</TD><TD>0.6600</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>3:54.58</TD><TD>35.00 MB</TD><TD>0.6602</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:56.64</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6634</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:20.55</TD><TD>35.35 MB</TD><TD>0.6667</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:42.74</TD><TD>35.37 MB</TD><TD>0.6672</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:51.33</TD><TD>35.40 MB</TD><TD>0.6677</TD></TR>
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.6742</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:44.18</TD><TD>35.82 MB</TD><TD>0.6758</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:31.05</TD><TD>35.60 MB</TD><TD>0.6715</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.6742</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.76</TD><TD>36.42 MB</TD><TD>0.6870</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:38.39</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6896</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:38.39</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6896</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:13.46</TD><TD>36.64 MB</TD><TD>0.6911</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:35.77</TD><TD>37.13 MB</TD><TD>0.7004</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Maurice Ravel<BR><I>Fanfare from "L'eventail de Jeanne"</I><BR>20.82 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:46.51</TD><TD>6.86 MB</TD><TD>0.3297</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:53.54</TD><TD>6.90 MB</TD><TD>0.3316</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:30.30</TD><TD>7.09 MB</TD><TD>0.3407</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:30.93</TD><TD>7.47 MB</TD><TD>0.3586</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:06.27</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.3591</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>2:21.16</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.3593</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:43.03</TD><TD>7.25 MB</TD><TD>0.3482</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:28.80</TD><TD>7.33 MB</TD><TD>0.3520</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:30.54</TD><TD>7.39 MB</TD><TD>0.3549</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:12.58</TD><TD>7.56 MB</TD><TD>0.3634</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:21.75</TD><TD>7.68 MB</TD><TD>0.3691</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:19.79</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:14.63</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3733</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:16.11</TD><TD>7.99 MB</TD><TD>0.3838</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:13.14</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:28.81</TD><TD>7.65 MB</TD><TD>0.3673</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>1:21.75</TD><TD>7.68 MB</TD><TD>0.3691</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:19.79</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:14.63</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3733</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:56.07</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.3762</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:11.42</TD><TD>7.89 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:13.14</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>8.15 MB</TD><TD>0.3914</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:13.68</TD><TD>8.19 MB</TD><TD>0.3932</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:17.56</TD><TD>8.29 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:26.88</TD><TD>8.52 MB</TD><TD>0.4091</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:13.11</TD><TD>8.72 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Maurice Ravel<BR><I>String Quartet (4th movement)</I><BR>56.18 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:29.26</TD><TD>20.87 MB</TD><TD>0.3715</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:51.42</TD><TD>21.46 MB</TD><TD>0.3820</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:58.06</TD><TD>21.25 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:51.42</TD><TD>21.46 MB</TD><TD>0.3820</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:24.44</TD><TD>21.50 MB</TD><TD>0.3826</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:34.29</TD><TD>21.55 MB</TD><TD>0.3836</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>10:39.05</TD><TD>21.56 MB</TD><TD>0.3838</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>6:28.14</TD><TD>22.30 MB</TD><TD>0.3969</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>1:28.02</TD><TD>22.32 MB</TD><TD>0.3972</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>8:13.86</TD><TD>22.38 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:43.84</TD><TD>22.53 MB</TD><TD>0.4010</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>3:58.83</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4024</TD></TR>
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:56.68</TD><TD>22.67 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:41.61</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4131</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:37.14</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:19.15</TD><TD>21.92 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:21.40</TD><TD>21.96 MB</TD><TD>0.3909</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:30.03</TD><TD>22.30 MB</TD><TD>0.3969</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>3:58.83</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4024</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:56.68</TD><TD>22.67 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:34.87</TD><TD>23.18 MB</TD><TD>0.4125</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:41.61</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4131</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:37.14</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:14.81</TD><TD>23.42 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.30</TD><TD>23.71 MB</TD><TD>0.4221</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.12 MB</TD><TD>0.4293</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:49.18</TD><TD>25.59 MB</TD><TD>0.4554</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:36.60</TD><TD>25.84 MB</TD><TD>0.4600</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Sergei Prokofiev<BR><I>Piano Concerto No.3 (3rd movement)</I><BR>100.68 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>2:37.54</TD><TD>34.55 MB</TD><TD>0.3431</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>6:34.97</TD><TD>35.31 MB</TD><TD>0.3507</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>1:00.47</TD><TD>35.46 MB</TD><TD>0.3521</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>10:12.47</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.3549</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>3:28.59</TD><TD>34.51 MB</TD><TD>0.3427</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>2:37.54</TD><TD>34.55 MB</TD><TD>0.3431</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>2:27.82</TD><TD>34.82 MB</TD><TD>0.3458</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>2:05.82</TD><TD>35.27 MB</TD><TD>0.3502</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>6:34.97</TD><TD>35.31 MB</TD><TD>0.3507</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>1:00.47</TD><TD>35.46 MB</TD><TD>0.3521</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>18:34.20</TD><TD>35.80 MB</TD><TD>0.3555</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>12:18.79</TD><TD>35.83 MB</TD><TD>0.3558</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>2:33.43</TD><TD>36.05 MB</TD><TD>0.3580</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>1:17.06</TD><TD>37.88 MB</TD><TD>0.3762</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>7:01.69</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>1:39.81</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>1:13.23</TD><TD>38.50 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>1:04.93</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>1:12.51</TD><TD>39.49 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>2:12.79</TD><TD>39.89 MB</TD><TD>0.3962</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>2:20.34</TD><TD>37.02 MB</TD><TD>0.3677</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:53.49</TD><TD>37.44 MB</TD><TD>0.3718</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>7:01.69</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>1:39.81</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>1:13.23</TD><TD>38.50 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>1:04.93</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>1:12.51</TD><TD>39.49 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>2:12.79</TD><TD>39.89 MB</TD><TD>0.3962</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>4:35.94</TD><TD>40.31 MB</TD><TD>0.4003</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>41.86 MB</TD><TD>0.4157</TD></TR>
                <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>1:05.60</TD><TD>43.67 MB</TD><TD>0.4337</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:29.19</TD><TD>45.34 MB</TD><TD>0.4502</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Frederic Chopin<BR><I>Prelude No.24 in d minor</I><BR>27.46 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:42.69</TD><TD>10.53 MB</TD><TD>0.3834</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:19.69</TD><TD>10.77 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>3:21.61</TD><TD>10.91 MB</TD><TD>0.3973</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:41.79</TD><TD>10.92 MB</TD><TD>0.3976</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:56.36</TD><TD>10.93 MB</TD><TD>0.3979</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:57.62</TD><TD>10.59 MB</TD><TD>0.3855</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:38.43</TD><TD>10.74 MB</TD><TD>0.3911</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:40.79</TD><TD>10.74 MB</TD><TD>0.3912</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:19.69</TD><TD>10.77 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:58.42</TD><TD>10.97 MB</TD><TD>0.3994</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:20.71</TD><TD>11.21 MB</TD><TD>0.4083</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:22.32</TD><TD>11.52 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:55.59</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>
-               <TR><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:27.86</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4264</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:19.98</TD><TD>11.73 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:17.59</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4318</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:19.21</TD><TD>12.05 MB</TD><TD>0.4386</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:37.61</TD><TD>12.14 MB</TD><TD>0.4419</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:14.46</TD><TD>11.38 MB</TD><TD>0.4145</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:39.53</TD><TD>11.45 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>1:55.59</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:27.86</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4264</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:19.98</TD><TD>11.73 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:17.59</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4318</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:19.21</TD><TD>12.05 MB</TD><TD>0.4386</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:37.61</TD><TD>12.14 MB</TD><TD>0.4419</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:16.95</TD><TD>12.86 MB</TD><TD>0.4684</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:18.75</TD><TD>13.08 MB</TD><TD>0.4765</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.31 MB</TD><TD>0.4845</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:24.23</TD><TD>14.40 MB</TD><TD>0.5242</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                Domenico Scarlatti<BR><I>Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)</I><BR>16.39 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:25.79</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4245</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:09.40</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4246</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:14.43</TD><TD>6.97 MB</TD><TD>0.4252</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:10.28</TD><TD>7.14 MB</TD><TD>0.4356</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:25.98</TD><TD>7.27 MB</TD><TD>0.4436</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>2:21.30</TD><TD>7.34 MB</TD><TD>0.4480</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:10.27</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4497</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>3:00.91</TD><TD>7.38 MB</TD><TD>0.4500</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:16.54</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:13.17</TD><TD>7.41 MB</TD><TD>0.4520</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:11.90</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4529</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:35.24</TD><TD>7.06 MB</TD><TD>0.4304</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:10.28</TD><TD>7.14 MB</TD><TD>0.4356</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:25.06</TD><TD>7.18 MB</TD><TD>0.4379</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:30.02</TD><TD>7.21 MB</TD><TD>0.4397</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:23.52</TD><TD>7.26 MB</TD><TD>0.4426</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:09.23</TD><TD>7.35 MB</TD><TD>0.4481</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>1:10.27</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4497</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:16.54</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:11.90</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4529</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:45.72</TD><TD>7.46 MB</TD><TD>0.4548</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:11.43</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.4564</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:21.79</TD><TD>7.50 MB</TD><TD>0.4572</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:10.52</TD><TD>7.52 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:10.52</TD><TD>7.52 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>7.74 MB</TD><TD>0.4723</TD></TR>
                <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:10.56</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.4781</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:14.59</TD><TD>8.20 MB</TD><TD>0.5004</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
-                               The Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I><BR>24.26 MB
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
+                               The Benedictine Monks of<BR>Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I><BR>24.26 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:15.29</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5031</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:25.48</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5034</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:41.19</TD><TD>12.47 MB</TD><TD>0.5138</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:52.26</TD><TD>12.34 MB</TD><TD>0.5088</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:41.19</TD><TD>12.47 MB</TD><TD>0.5138</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:45.46</TD><TD>12.62 MB</TD><TD>0.5200</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:15.69</TD><TD>12.68 MB</TD><TD>0.5228</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>0:41.22</TD><TD>12.75 MB</TD><TD>0.5253</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>1:46.14</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5285</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>3:40.65</TD><TD>12.88 MB</TD><TD>0.5309</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>4:53.81</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5323</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>0:25.08</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5324</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>0:18.45</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>0:20.21</TD><TD>13.15 MB</TD><TD>0.5420</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:08.23</TD><TD>12.71 MB</TD><TD>0.5237</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:37.65</TD><TD>12.76 MB</TD><TD>0.5257</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>1:46.14</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5285</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:35.51</TD><TD>12.88 MB</TD><TD>0.5309</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>0:25.08</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5324</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>0:18.45</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:13.72</TD><TD>13.06 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
                <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:34.04</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:17.87</TD><TD>13.32 MB</TD><TD>0.5489</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>0:16.14</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5499</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>0:16.14</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5499</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:22.18</TD><TD>13.42 MB</TD><TD>0.5531</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.41 MB</TD><TD>0.5528</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:16.37</TD><TD>13.72 MB</TD><TD>0.5655</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="18" BGCOLOR="#F0F0F0">
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
                                L. Subramaniam<BR><I>Raga Sivapriya</I><BR>213.56 MB
                        </TD>
                        <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>47:18.78</TD><TD>92.94 MB</TD><TD>0.4351</TD></TR>
                <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>19:37.68</TD><TD>93.31 MB</TD><TD>0.4369</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>5:51.97</TD><TD>95.30 MB</TD><TD>0.4462</TD></TR>
+               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>7:34.98</TD><TD>95.45 MB</TD><TD>0.4469</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>5:26.54</TD><TD>96.36 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>4:39.71</TD><TD>96.84 MB</TD><TD>0.4534</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>5:10.07</TD><TD>97.15 MB</TD><TD>0.4548</TD></TR>
                <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>2:14.54</TD><TD>97.52 MB</TD><TD>0.4566</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, high)</TD><TD>23:13.96</TD><TD>97.80 MB</TD><TD>0.4579</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-8)</TD><TD>15:22.57</TD><TD>98.01 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.20 (-r, normal)</TD><TD>5:46.84</TD><TD>98.04 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.20 (-r, extra high)</TD><TD>30:04.06</TD><TD>98.10 MB</TD><TD>0.4593</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD><B>flac 1.0 (-5, default)</B></TD><TD>3:39.72</TD><TD>98.41 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-3)</TD><TD>2:42.70</TD><TD>99.21 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.6 (high)</TD><TD>2:50.35</TD><TD>99.53 MB</TD><TD>0.4660</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-8)</TD><TD>15:22.57</TD><TD>98.01 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.1 (-5, default)</TD><TD>3:39.72</TD><TD>98.41 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>1:58.32</TD><TD>98.82 MB</TD><TD>0.4627</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>9:56.41</TD><TD>98.94 MB</TD><TD>0.4633</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.1 (-3)</TD><TD>2:42.70</TD><TD>99.21 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>
                <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>101.88 MB</TD><TD>0.4770</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>3:30.25</TD><TD>102.60 MB</TD><TD>0.4804</TD></TR>
                <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>2:56.04</TD><TD>102.84 MB</TD><TD>0.4815</TD></TR>
                <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>4:51.20</TD><TD>103.57 MB</TD><TD>0.4849</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0 (-1)</TD><TD>2:23.50</TD><TD>103.59 MB</TD><TD>0.4850</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>2:25.86</TD><TD>107.47 MB</TD><TD>0.5032</TD></TR>
-       </TABLE>
+               <TR><TD>flac 1.0.1 (-1)</TD><TD>2:23.50</TD><TD>103.59 MB</TD><TD>0.4850</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>2:25.86</TD><TD>107.47 MB</TD><TD>0.5032</TD></TR>    </TABLE>
 </P>
 
 <P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>
index 6c4a006..cdf45ba 100644 (file)
 <P>Ñïèñîê îñîáåííî âàæíûõ çàäà÷:</P>
 
 <P><BLOCKQUOTE>
-<LI>Òåñòèðîâàíèå. Åíêîäåð, ñæèìàþùèé ôàéë áåç ïîòåðü, äîëæåí ðàáîòàòü àáñîëþòíî êà÷åñòâåííî äëÿ ëþáûõ âõîäíûõ äàííûõ. Íàáîð òåñòîâ ñîäåðæèò îáðàçöû ðàçðàáîòàííûõ ñïåöèàëüíî, ÷òîáû çàñòàâèòü åíêîäåð èçðÿäíî ïîòðóäèòüñÿ, îäíàêî òîëüêî èìè íåëüçÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ. ×åì áîëüøå áóäåò òåñòîâ, òåì ëó÷øå.</LI>
-
 <LI>Áîëüøå ïëàãèíîâ äëÿ ïëåéåðîâ. Ñåé÷àñ åñòü ïëàãèíû òîëüêî äëÿ Winamp è XMMS. Õî÷åòñÿ áîëüøå!</LI>
+
+<LI>Óëó÷øèòü ìåòîäû ñæàòèÿ.</LI>
 </BLOCKQUOTE></P>
 
 <P>×åãî áû åùå õîòåëîñü:</P>
 
 <P><BLOCKQUOTE>
-<LI>Óëó÷øèòü ìåòîäû ñæàòèÿ.</LI>
-
 <LI>Ïîïðàâèòü ìåéêôàéëû äëÿ MSVC, ÷òîáû âìåñòî <TT>libFLAC.lib</TT> íà âûõîäå ïîëó÷àëñÿ <TT>libFLAC.dll</TT>.</LI>
 
 <LI>Îáåñïå÷èòü íàñòðàèâàåìóþ ïîääåðæêó ID3v1 è ID3v2 â ïëàãèíàõ.</LI>
 <LI>Íàðèñóéòå êëàññíîå ëîãî!</LI>
 </BLOCKQUOTE></P>
 
+<P> äàííûé ìîìåíò âåäåòñÿ ðàáîòà íàä ñîçäàíèåì:</P>
+
+<P><BLOCKQUOTE>
+<LI>Êîäåêà Windows ACM</LI>
+
+<LI>Ìîäóëÿ FLAC äëÿ áèáëèîòåêè <A HREF="http://oss.sgi.com/projects/audiofile/">Audiofile</A>.
+</BLOCKQUOTE></P>
 
 <H3>Èñïîëüçîâàíèå â äðóãèõ ïðîãðàììàõ</H3>
 
index 619b3d2..c98746f 100644 (file)
 
 <P>Âû òàêæå ìîæåòå ñêà÷àòü <A HREF="http://cvs.sourceforge.net/cvstarballs/flac-cvsroot.tar.gz">åæåäíåâíûé àðõèâ CVS</A>.</P>
 
-<P><B>Âíèìàíèå!</B> Ñòàðûìè âåðñèÿìè ëó÷øå íå ïîëüçîâàòüñÿ, òàê êàê îáðàòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü íà ñòàäèè áåòà òåñòèðîâàíèÿ ìîæåò áûòü íàðóøåíà.</P>
+<H3>Ïîëåçíûå óòèëèòû</H3>
+
+<H4>Ãðàôè÷åñêèå îáîëî÷êè</H4>
+
+<P><BLOCKQUOTE><UL>
+<LI><B>Windows</B>
+<UL>
+<LI>Ãðàôè÷åñêàÿ îáîëî÷êà äëÿ Windows <A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/flac.htm">FLAC frontend</A>.</LI>
+<LI>Îáîëî÷êó <A HREF="http://www.monkeysaudio.com/">Monkey's Audio</A> ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàáîòû ñ FLAC; ñì. <A HREF="documentation.html#monkey">îïèñàíèå</A>.</LI>
+</UL>
+</LI>
+
+<LI><B>Unix</B></LI>
+<UL>
+<LI><A HREF="http://www.nostatic.org/grip/">Grip</A> - îòëè÷íàÿ îáîëî÷êà äëÿ êîïèðîâàíèÿ CD-Audio è êîäèðîâàíèÿ, êîòîðóþ ìîæíî ëåãêî íàñòðîèòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ FLAC.</LI>
+</UL>
+</LI>
+</UL></BLOCKQUOTE></P>
+
 
 <P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>
 
index f086f05..7f8e3b0 100644 (file)
@@ -84,6 +84,8 @@
 <P>"Ñâîáîäà" îçíà÷àåò, ÷òî ñïåöèôèêàöèÿ ïîòîêîâîãî ôîðìàòà îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè public domain (ïðîåêò FLAC îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî óñòàíàâëèâàòü ñïåöèôèêàöèè è ñåðòèôèöèðîâàòü îòíîñÿùèåñÿ ê íåìó ïðîäóêòû íà ñîâìåñòèìîñòü), à òàêæå òî, ÷òî íè ôîðìàò, íè îäèí èç ðåàëèçîâàííûõ ìåòîäîâ êîäèðîâàíèÿ/äåêîäèðîâàíèÿ íå çàïàòåíòîâàíû. Ýòî òàêæå çíà÷èò, ÷òî èñõîäíèêè <B><TT>libFLAC</TT></B> äîñòóïíû ïî ëèöåíçèè LGPL, à èñõîäíèêè <B><TT>flac</TT></B> è ïëàãèíîâ - ïî GPL.</P>
 
 
+<P>FLAC êîìïèëèðóåòñÿ íà ìíîæåñòâå ïëàòôîðì: Unixes (Linux, *BSD, Solaris, OS X), Windows è OS/2. Èìåþòñÿ ñèñòåìû ñáîðêè äëÿ autoconf/automake, MSVC, Watcom C è Project Builder.</P>
+
 <P>Õàðàêòåðèñòèêè FLAC:</P>
 
 <P><BLOCKQUOTE><UL>
index 7172180..5cc096e 100644 (file)
@@ -72,7 +72,7 @@
 
 <H3>Ôîðìàò</H3>
 
-<P>Çäåñü ïðèâåäåíî ïîëíîå îïèñàíèå ôîðìàòà FLAC. Ôîðìàò ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè áåòà-òåñòèðîâàíèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî èçìåíåíèÿ, íàðóøàþùèå îáðàòíóþ ñîâìåñòèìîñòü, áóäóò âíîñèòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ñåðüçíûõ îøèáîê â ôîðìàòå. Äî ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî ðåëèçà ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ FLAC äëÿ äîëãîâðåìåííîãî àðõèâèðîâàíèÿ äàííûõ.</P>
+<P>Çäåñü ïðèâåäåíî ïîëíîå îïèñàíèå ôîðìàòà FLAC.</P>
 
 
 <H4>Îò àâòîðà</H4>
 <P>Âñå ÷èñëà â ôîðìàòå FLAC ÿâëÿþòñÿ öåëûìè, ìëàäøèé áàéò êîòîðûõ çàïèñûâàåòñÿ âíà÷àëå (big-endian). ×èñëà ÿâëÿþòñÿ áåççíàêîâûìè, êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, ãäå ÿâíî óêàçàíî îáðàòíîå.</P>
 
 <a name="overview">
-<P>Ê ïîòîêó FLAC ìîãóò áûòü äîáàâëåíû òýãè ID3v1 (â êîíöå) è ID3v2 (â íà÷àëå). Ýòè äàííûå íå îòíîñÿòñÿ ê ôîðìàòó, îäíàêî äåêîäåð óìååò ïðîïóñêàòü èõ. Ïëàãèíû ââîäà ïîääåðæèâàþò òýãè ID3v1.</P>
+<P>Ê ïîòîêó FLAC ìîãóò áûòü äîáàâëåíû òýãè ID3v1 (â êîíöå) è ID3v2 (â íà÷àëå). Ýòè äàííûå íå îòíîñÿòñÿ ê ôîðìàòó, îäíàêî äåêîäåð óìååò ïðîïóñêàòü èõ.</P>
 
 <P>Ïåðåä ïîëíûì îïèñàíèåì ôîðìàòà ïðèâåäåì åãî êðàòêèé îáçîð.</P>
 
 
 <A NAME="def_PADDING">
 <LI><TT>PADDING</TT>: Ýòîò áëîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ ìåñòà. Ñîäåðæèìîå áëîêà <TT>PADDING</TT> íå èìååò çíà÷åíèÿ. Îí ïîëåçåí â òîì ñëó÷àå, åñëè èçâåñòíî, ÷òî áëîê ïîñëå êîäèðîâàíèÿ áóäåò äîáàâëåí áëîê <TT>APPLICATION</TT>. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò çàðåçåðâèðîâàòü íåîáõîäèìîå ïðîñòðàíñòâî ñ ïîìîùüþ áëîêà <TT>PADDING</TT>, ÷òîáû ïðèëîæåíèå ñìîãëî çàïèñàòü íà åãî ìåñòî áëîê <TT>APPLICATION</TT>. Ýòà îïåðàöèÿ çàéìåò íàìíîãî ìåíüøå âðåìåíè, ÷åì âñòàâêà áëîêà â íà÷àëî ôàéëà, òàê êàê â âòîðîì ñëó÷àå ïîòðåáóåòñÿ åãî ïîëíàÿ ïåðåçàïèñü.</LI>
-  
+
 <A NAME="def_SEEKTABLE">
 <LI><TT>SEEKTABLE</TT>: Ýòî íåîáÿçàòåëüíûé áëîê äëÿ õðàíåíèÿ òî÷åê ïîèñêà. Â ïîòîêå FLAC ìîæíî íàéòè ëþáîé ñýìïë áåç ýòîé òàáëèöû, îäíàêî çàäåðæêà ìîæåò áûòü íåïðåäñêàçóåìîé, òàê êàê áèòðåéò â ïîòîêå ìîæåò ñóùåñòâåííî ìåíÿòüñÿ. Ñ ïîìîùüþ òàáëèöû òî÷åê ïîèñêà ïàóçà ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî ñîêðàùåíà. Êàæäàÿ òî÷êà çàíèìàåò 18 áàéòîâ, ïîýòîìó äëÿ áûñòðîãî ïîèñêà ñ òî÷íîñòüþ äî 1% íåîáõîäèìî âñåãî 2êá. Â ïîòîêå ìîæåò áûòü òîëüêî îäíè áëîê <TT>SEEKTABLE</TT>, íî â íåì ìîæåò áûòü ëþáîå êîëè÷åñòâî òî÷åê ïîèñêà. Òàêæå ñóùåñòâóþò ðåçåðâèðóåìûå òî÷êè, êîòîðûå ïðîïóñêàþòñÿ äåêîäåðîì, íî ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîñëåäóþùèõ âñòàâîê ðåàëüíûõ òî÷åê ïîèñêà.</LI>
 </UL>
 
     <UL>
         <LI>Çíà÷åíèå áèòîâ, îòâå÷àþùèõ çà ðàçìåð áëîêà, äîëæíî áûòü â ïðåäåëàõ 0001-0101 èëè 1000-1111. Ïîòîê äîëæåí ñîñòîÿòü èç áëîêîâ îäèíàêîâîãî ðàçìåðà (çà èñêëþ÷åíèåì ïîñëåäíåãî), à â áëîêå ìåòàäàííûõ <TT>STREAMINFO</TT> äîëæíû áûòü óêàçàíû ðàâíûå çíà÷åíèÿ äëÿ ìèíèìàëüíîãî è ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà áëîêà.</LI>
-    
+  
         <LI>Êîëè÷åñòâî áèò íà ñýìïë â çàãîëîâêå ôðåéìà äîëæíî îïèñûâàòüñÿ ñëåäóþùèì äèàïàçîíîì áèòîâ 001-110.</LI>
-     
+   
         <LI>×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè â çàãîëîâêå ôðåéìà äîëæíà îïèñûâàòüñÿ ñëåäóþùèì äèàïàçîíîì áèòîâ 0001-1011.</LI>
     </UL>
 </BLOCKQUOTE></P>
index fdf2c82..6e56e92 100644 (file)
 
 <H3>Ñòàòóñ</H3>
 
-<P>20 èþëÿ 2001: âûøåë FLAC 1.0.</P>
+<P>14 íîÿáðÿ 2001: âûøåë FLAC 1.0.1.</P>
 
-<P>Âî-ïåðâûõ õîòåëîñü áû ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî ñïîñîáñòâîâàë ñòàíîâëåíèþ è ðàçâèòèþ ïðîåêòà. FLAC ñòàë ñàìûì ëó÷øèì êîäåêîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñæàòèå áåç ïîòåðü, ñ îòêðûòûì èñõîäíûì êîäîì è áóäåò óëó÷øàòüñÿ äàëüøå.</P>
+<P>Äîáàâëåíî íåñêîëüêî íîâûõ âîçìîæíîñòåé è èñïðàëåíî íåñêîëüêî îøèáîê. Ñäåëàí íîâûé ïëàãèí äëÿ Winamp 3. FLAC ìîæåò ÷èòàòü è ñîçäàâàòü ïîòîêè ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíîãî óðîâíÿ Ogg. Ïîäðîáíåå îáî âñåì íà ñòðàíèöå <A HREF="news.html">íîâîñòåé</A>.
+</P>
 
-<P> ýòîé âåðñèè áûëè èñïðàâëåíû íåñêîëüêî îøèáîê, à òàêæå äîáàâëåíà íîâàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ âûðàíèâàíèÿ íåñæàòûõ ôàéëîâ íà ãðàíèöó ñåêòîðà. Ïîëíûé ñïèñîê èçìåíåíèé ïðèâåäåí <A HREF="news.html">çäåñü</A>.</P>
-
-<P>FLAC 1.0 ïðîøåë ÷åðåç äîñòàòî÷íî ìîùíîå òåñòèðîâàíèå, êîòîðîå ñîñòîÿëî èç äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ìîäóëüíûõ è ðåãðåññèîííûõ òåñòîâ. Áûëè òàêæå ñæàòû òûñÿ÷è ðåàëüíûõ àóäèîòðåêîâ, çàïèñàííûõ ñ àóäèî êîìïàêò äèñêîâ. Îäíàêî, åñëè âû òàêæå ïàðàíîèäàëüíî çàáîòèòåñü î êà÷åñòâå êàê è ÿ, âû ìîæåòå ïðîäîëæàòü èñïîëüçîâàòü ïðè ñæàòèè ïðîâåðêó, àêòèâèðóåìóþ êëþ÷îì <TT>-V</TT>.</P>
 
 <P>Åñëè âû èñïîëüçóåòå FLAC è ó âàñ åñòü ïðåäîëîæåíèÿ èëè ïàò÷è, ïîæàëóéñòà, ïðèñîäèíÿéòåñü ê <A HREF="http://sourceforge.net/mail/?group_id=13478">ñïèñêó ðàññûëêè</A> èëè <A HREF="http://sourceforge.net/project/memberlist.php?group_id=13478">ãðóïïå ðàçðàáîò÷èêîâ</A>. Ñîîáùèòü îá îøèáêå ìîæíî <A HREF="http://sourceforge.net/bugs/?func=addbug&group_id=13478">çäåñü</A>.</P>
 
@@ -98,6 +96,8 @@
 
 <P>"Ñâîáîäà" îçíà÷àåò, ÷òî ñïåöèôèêàöèÿ ïîòîêîâîãî ôîðìàòà îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè public domain (ïðîåêò FLAC îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî óñòàíàâëèâàòü ñïåöèôèêàöèè è ñåðòèôèöèðîâàòü îòíîñÿùèåñÿ ê íåìó ïðîäóêòû íà ñîâìåñòèìîñòü), à òàêæå òî, ÷òî íè ôîðìàò, íè îäèí èç ðåàëèçîâàííûõ ìåòîäîâ êîäèðîâàíèÿ/äåêîäèðîâàíèÿ íå çàïàòåíòîâàíû. Ýòî òàêæå çíà÷èò, ÷òî èñõîäíèêè <B><TT>libFLAC</TT></B> äîñòóïíû ïî ëèöåíçèè LGPL, à èñõîäíèêè <B><TT>flac</TT></B> è ïëàãèíîâ - ïî GPL.</P>
 
+<P>FLAC êîìïèëèðóåòñÿ íà ìíîæåñòâå ïëàòôîðì: Unixes (Linux, *BSD, Solaris, OS X), Windows è OS/2. Èìåþòñÿ ñèñòåìû ñáîðêè äëÿ autoconf/automake, MSVC, Watcom C è Project Builder.</P>
+
 <P>×òîáû óçíàòü áîëüøå î ïðîåêòå FLAC, ñìîòðèòå ñòðàíèöû <A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>, <A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A> è <A HREF="format.html">ôîðìàò</A>. Òàêæå ïðèâåäåíî <A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A> êîäåðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñæàòèå áåç ïîòåðü, è ñïèñîê <A HREF="goals.html">öåëåé</A>, ñòîÿùèõ ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà.</P>
 
 
 
 <H3>Îò àâòîðà</H3>
 
-<P>ß íà÷àë ðàáîòó íàä FLAC, ïîòîìó ÷òî íå ñìîã íàéòè íè îäíîãî ôîðìàòà ñæàòèÿ àóäèî, êîòîðûé ïîäõîäèë áû äëÿ ìåíÿ. Ïîðàáîòàâ ñ íèìè, ÿ âûðàáîòàë îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ (ñòàâøèå <A HREF="goals.html">öåëüþ</A> ïðîåêòà) è íàïèñàë ïåðâóþ ðåàëèçàöèþ. ß ñðàçó æå ðåøèë ñäåëàòü ôîðìàò îòêðûòûì ïî äâóì ïðè÷èíàì: 1) ëþäè, çíàþùèå áîëüøå î ñæàòèè çâóêà áåç ïîòåðü, ñìîãóò ïîìî÷ü ìíå â ðàáîòå è 2) õîòåëîñü äàòü ÷òî-íèáóäü êîìïüþòåðíîìó ñîîáùåñòâó, ÷üèìè ðàçðàáîòêàìè ÿ ïîëüçóþñü.</P>
+<P>ß ðàçðàáîòàë FLAC, ïîòîìó ÷òî íå ñìîã íàéòè íè îäíîãî ôîðìàòà ñæàòèÿ àóäèî, êîòîðûé ïîäõîäèë áû äëÿ ìåíÿ. Ïîðàáîòàâ ñ íèìè, ÿ âûðàáîòàë îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ (ñòàâøèå <A HREF="goals.html">öåëüþ</A> ïðîåêòà) è íàïèñàë ïåðâóþ ðåàëèçàöèþ. ß ñðàçó æå ðåøèë ñäåëàòü ôîðìàò îòêðûòûì ïî äâóì ïðè÷èíàì: 1) ëþäè, çíàþùèå áîëüøå î ñæàòèè çâóêà áåç ïîòåðü, ñìîãóò ïîìî÷ü ìíå â ðàáîòå è 2) õîòåëîñü äàòü ÷òî-íèáóäü êîìïüþòåðíîìó ñîîáùåñòâó, ÷üèìè ðàçðàáîòêàìè ÿ ïîëüçóþñü.</P>
 
 <P>ß ïåðåíåñ ïðîåêò FLAC íà SourceForge, êàê òîëüêî ñäåëàë ïåðâóþ îòíîñèòåëüíî ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ. ß ÿâëÿþñü ãëàâíûì ëèöîì â ïðîåêòå. Âû ìîæåòå ñâÿçàòüñÿ ñî ìíîé ÷åðåç <A HREF="http://sourceforge.net/mail/?group_id=13478">ôîðóì</A> èëè îòïðàâèâ ïèñüìî <A HREF="mailto:jcoalson@users.sourceforge.net">ìíå ëè÷íî</A>.</P>
 
index 46e346d..43cdf9e 100644 (file)
 <P>Ïðîãðàììû, èñïîëüçóþùèå FLAC:</P>
 
 <P><BLOCKQUOTE>
+<LI><A HREF="http://lly.org/~rcw/abcde/misc/abcde-flac.tar.gz">Ïàò÷</A> äëÿ <A HREF="http://lly.org/~rcw/abcde/page/">abcde</A> (A Better CD Encoder)</LI>
+
+<LI><A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/flac.htm">FLAC frontend</A> (Windows GUI)</LI>
+
 <LI><A HREF="http://www.baudline.com/">Baudline</A> àíàëèçàòîð ñèãíàëà</A></LI>
 
 <LI><A HREF="http://www.lameb.fsnet.co.uk/">Split_wav</A> WAV+CUE splitter</A></LI>
 
-<LI><A HREF="http://rawrec.sourceforge.net/">rawrec/rawplay</A> óòèëèòû äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ</LI>
-
 <LI><A HREF="http://www.gstreamer.net/">GStreamer</A> ñèñòåìà äëÿ ïîòîâîé ïåðåäà÷è ìåäèà-ôàéëîâ<BR></FONT></SMALL></TD></TR>
 
+<LI><A HREF="http://rawrec.sourceforge.net/">rawrec/rawplay</A> óòèëèòû äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ</LI>
+
 <LI><A HREF="http://www.lammerts.org/software/soepkiptng/">Soepkip TNG</A> ïëåéåð, óïðàâëÿåìûé ÷åðåç web-èíòåðôåéñ</LI>
 
-<!--
-Smurf Sound Font Editor (http://smurf.sourceforge.net/)
-shntool (http://freeshell.org/~shnutils/shntool/)
-CD Wave? (http://cdwave.com or http://www.homepages.hetnet.nl/~mjmlooijmans/cdwave/)
-etree.org?
--->
+<LI><A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/modules/format_flac.c">Ïàò÷</A> äëÿ <A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/">shntool</A> (<A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/modules/flac-README">README</A>)</LI>
 
 </BLOCKQUOTE></P>
 
index ad5d823..98f7a6a 100644 (file)
 
 <CENTER><H2>FLAC: íîâîñòè</H2></CENTER>
 
+<P><LI><B>14.11.2001</B><BR>
+Âûøëà âåðñèÿ FLAC 1.0.1.</B> Îñíîâíîé êîäåê íå áûë èçìåíåí, íî áûëè äîáàâëåíû íåñêîëüêî íîâûõ âîçìîæíîñòåé è èñïðàâëåíî íåñêîëüêî îøèáîê.</P>
+
+<P><BLOCKQUOTE><UL>
+
+<LI>Íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé:</LI>
+
+<UL>
+<LI>Ïîääåðæêà Ogg-FLAC, ò.å. <B><TT>flac</TT></B> òåïåðü ìîæåò ÷èòàòü è ñîçäàâàòü ïîòîêè ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíîãî óðîâíÿ Ogg.</LI>
+
+<LI>Íîâûé ïëàãèí äëÿ Winamp 3, îñíîâàííûé íà Wasabi Beta 1 SDK.</LI>
+
+<LI>Íîâûå óòèëèòû äëÿ ïîääåðæêè FLAC â Monkey Audio GUI; ñì. <A HREF="documentation.html#monkey">îïèñàíèå</A>.</LI>
+
+<LI>Ïîääåðæêà Mac OS X. Â ðàçäåëå <A HREF="download.html">ôàéëû</A> òåïåðü åñòü ñêîìïèëèðîâàííàÿ âåðñèÿ äëÿ OS X.</LI>
+
+<LI>Ïîääåðæêà Mingw32.</LI>
+
+<LI>Óëó÷øåíà îáðàáîòêà ñïåöèôè÷íûõ äëÿ MS 'fmt' çàãîëîâêîâ ôàéëîâ WAVE.</LI>
+</UL>
+
+<LI>Íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçðàáîò÷èêîâ:</LI>
+
+<UL>
+<LI>
+Äîáàâëåí óðîâåíü SeekableStreamDecoder ìåæäó StreamDecoder è FileDecoder. Ñ åãî ïîìîùüþ óäîáíåå èñïîëüçîâàòü áèáëèîòåêó <TT>libFLAC</TT> â ñèòóàöèÿõ, êîãäà íåîäîñòà÷íî èíôîðìàöèè î äåêîäèðóåìîì ôàéëå. Áîëëå ïîäðîáíî âñå îïèñàíî â ðàçäåëå <A HREF="documentation.html#libflac">äîêóìåíòàöèÿ</A>. Èíòåðôåéñ äëÿ StreamDecoder è FileDecoder îñòàëñÿ ïðåæíèì è, ñîîòâåòñòâåííî, ñîõðàíèëàñü áèíàðíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ libFLAC 1.0.</LI>
+
+<LI>Óìåíüøåí ðàçìåð ñòåêà íåîáõîäèìûé åíêîäåðó.</LI>
+</UL>
+
+<LI>Èñïðàâëåííûå îøèáêè:</LI>
+
+<UL>
+<LI>Ñóùåñòâåííàÿ îøèáêà ïðè êîäèðîâàíèè raw ââîäà, ïðèâîäÿùàÿ ê äîáàâëåíèþ 12 ëèøíèõ ñýìïëîâ ê ïîëó÷àåìîìó ôàéëó. Êîäèðîâàíèå èç WAVE ôàéëîâ ðàáîòàëî ïðàâèëüíî.</LI>
+
+<LI>Îøèáêà â <TT>libFLAC</TT>, ñâÿçàííàÿ ñ óñòàíîâêîé èìåíè ôàéëà â stdin â äåêîäåðå ôàéëîâ.</LI>
+
+<LI>Îøèáêà â <TT>libFLAC</TT>, âîçíèêàþùàÿ ïðè ìíîæåñòâåííûõ âûçîâàõ äëÿ óñòàíîâêè èìåíè ôàéëà è ïðèâîäÿùàÿ ê óòå÷êå ïàìÿòè.</LI>
+
+<LI><B><TT>metaflac</TT></B> ïðàâèëüíî ïðîïóñêàåò òåã id3v2.</LI>
+
+<LI><B><TT>metaflac</TT></B> ïðàâèëüíî ïðîïóñêàåò áîëüøèå áëîêè ìåòàäàííûõ.</LI>
+</UL>
+
+</UL></BLOCKQUOTE></P>
+
+
 <P><LI><B>20.07.2001</B><BR>
 Âûøëà âåðñèÿ <B>FLAC 1.0</B>! Äîáàâëåíî íåñêîëüêî íîâûõ âîçìîæíîñòåé, íî â îñíîâíîì èñïðàâëåíèÿ îøèáîê.</P>