revision for flac 1.0
authorAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Wed, 1 Aug 2001 05:05:56 +0000 (05:05 +0000)
committerAndrey Astafiev <andrei33@users.sourceforce.net>
Wed, 1 Aug 2001 05:05:56 +0000 (05:05 +0000)
doc/ru/authors.html

index 743cde3..e27895d 100644 (file)
@@ -1,97 +1,97 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">\r
-<!-- Copyright (c)  2001  Josh Coalson -->\r
-<!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->\r
-<!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->\r
-<!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->\r
-<!-- with no invariant sections. -->\r
-<!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->\r
-<HTML>\r
-<HEAD>\r
-<META CHARSET="windows-1251">\r
-<TITLE>FLAC: àâòîðû</TITLE>\r
-</HEAD>\r
-\r
-<BODY>\r
-<CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>\r
-<TR>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD height=22 align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-\r
-<TR>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;àâòîðû&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-</TABLE></CENTER>\r
-\r
-<P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>\r
-<TR><TD align=center>|</TD>\r
-<TD height=22 align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="../index.html">english</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-</TABLE></CENTER></P>\r
-\r
-\r
-<CENTER><H2>FLAC: àâòîðû</H2></CENTER>\r
-\r
-<P>FLAC <A HREF="http://flac.sourceforge.net/">(http://flac.sourceforge.net/)</A> - ñâîáîäíûé àóäèî êîäåê, ïðîèçâîäÿùèé ñæàòèå áåç ïîòåðü, ðàçðàáîòàí Äæîøåì Êîëñîíîì.</P>\r
-\r
-<P>Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà:</P>\r
-<BLOCKQUOTE>\r
-\r
-<P>Ìèðîñëàâ Ëè÷âàð (Miroslav Lichvar)\r
-<BLOCKQUOTE>\r
-<LI>Íåñêîëüêî âåðñèé ïðîöåäóð èç <B><TT>libFLAC</TT></B> íà àññåìáëåðå äëÿ àðõèòåêòóðû IA-32.</LI>\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-<P>Ìýò Öèììåðìàíí (Matt Zimmerman)\r
-<BLOCKQUOTE>\r
-<LI>Ñèñòåìà ñáîðêè libtool/autoconf/automake.</LI>\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-<P>Àíäðåé Àñòàôüåâ (Andrey Astafiev)\r
-<BLOCKQUOTE>\r
-<LI>Ïåðåâîä äîêóìåíòàöèè íà ðóññêèé ÿçûê.</LI>\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-</BLOCKQUOTE>\r
-\r
-<P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>\r
-\r
-</BODY>\r
-</HTML>\r
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
+<!-- Copyright (c)  2000,2001  Josh Coalson -->
+<!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
+<!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
+<!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
+<!-- with no invariant sections. -->
+<!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->
+<HTML>
+<HEAD>
+<META CHARSET="windows-1251">
+<TITLE>FLAC: àâòîðû</TITLE>
+</HEAD>
+
+<BODY>
+<CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
+<TR>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD height=22 align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD></TR>
+
+<TR>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;àâòîðû&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD></TR>
+</TABLE></CENTER>
+
+<P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
+<TR><TD align=center>|</TD>
+<TD height=22 align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="../index.html">english</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD></TR>
+</TABLE></CENTER></P>
+
+
+<CENTER><H2>FLAC: àâòîðû</H2></CENTER>
+
+<P>FLAC <A HREF="http://flac.sourceforge.net/">(http://flac.sourceforge.net/)</A> - ñâîáîäíûé àóäèî êîäåê, îñóùåñòâëÿþùèé ñæàòèå áåç ïîòåðü, ðàçðàáîòàí Äæîøåì Êîëñîíîì.</P>
+
+<P>Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà:</P>
+<BLOCKQUOTE>
+
+<P>Ìèðîñëàâ Ëè÷âàð (Miroslav Lichvar)
+<BLOCKQUOTE>
+<LI>Íåñêîëüêî âåðñèé ïðîöåäóð èç áèáëèîòåêè <B><TT>libFLAC</TT></B> íà àññåìáëåðå äëÿ àðõèòåêòóðû IA-32.</LI>
+</BLOCKQUOTE></P>
+
+<P>Ìýò Öèììåðìàíí (Matt Zimmerman)
+<BLOCKQUOTE>
+<LI>Ñèñòåìà ñáîðêè libtool/autoconf/automake.</LI>
+</BLOCKQUOTE></P>
+
+<P>Àíäðåé Àñòàôüåâ (Andrey Astafiev)
+<BLOCKQUOTE>
+<LI>Ïåðåâîä äîêóìåíòàöèè íà ðóññêèé ÿçûê.</LI>
+</BLOCKQUOTE></P>
+
+</BLOCKQUOTE>
+
+<P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>
+
+</BODY>
+</HTML>