sync with 1.0.2
[flac.git] / doc / ru / links.html
index 7f38d45..ccb1094 100644 (file)
@@ -69,7 +69,7 @@
 
 <CENTER><H2>FLAC: ññûëêè</H2></CENTER>
 
-<P><BLOCKQUOTE>
+<P><BLOCKQUOTE><UL>
 <LI><A HREF="http://flac.sourceforge.net/">Äîêóìåíòàöèÿ FLAC íà àíãëèéñêîì ÿçûêå</A></LI>
 
 <LI><A HREF="http://www.sourceforge.net/projects/flac/">Ñòðàíèöà ïðîåêòà FLAC íà SourceForge</A></LI>
 <LI><A HREF="http://www.firstpr.com.au/audiocomp/lossless/">Îñíîâíûå ïðèíöèïû ñæàòèÿ áåç ïîòåðü</A></LI>
 
 <LI><A HREF="http://dkutsanov.chat.ru/">Óòèëèòû äëÿ ñæàòèÿ àóäèî</A></LI>
-</BLOCKQUOTE></P>
+</UL></BLOCKQUOTE></P>
 
+<P>Àïïàðàòóðà, ïîääåðæèâàþùàÿ FLAC:</P>
+
+<P><BLOCKQUOTE><UL>
+<LI><A HREF="http://www.phatnoise.com/">Phatnoise</A> car audio system: <A HREF="http://phatbox.sixpak.org/">Phatbox + FLAC</A></LI>
+</UL></BLOCKQUOTE></P>
 
 <P>Ïðîãðàììû, èñïîëüçóþùèå FLAC:</P>
 
-<P><BLOCKQUOTE>
+<P><BLOCKQUOTE><UL>
 <LI><A HREF="http://lly.org/~rcw/abcde/misc/abcde-flac.tar.gz">Ïàò÷</A> äëÿ <A HREF="http://lly.org/~rcw/abcde/page/">abcde</A> (A Better CD Encoder)</LI>
 
 <LI><A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/flac.htm">FLAC frontend</A> (Windows GUI)</LI>
 
-<LI><A HREF="http://www.baudline.com/">Baudline</A> àíàëèçàòîð ñèãíàëà</A></LI>
-
 <LI><A HREF="http://www.lameb.fsnet.co.uk/">Split_wav</A> WAV+CUE splitter</A></LI>
 
+<LI><A HREF="http://flac-tools.sourceforge.net/">flac-tools</A></LI>
+
 <LI><A HREF="http://www.gstreamer.net/">GStreamer</A> ñèñòåìà äëÿ ïîòîâîé ïåðåäà÷è ìåäèà-ôàéëîâ<BR></FONT></SMALL></TD></TR>
 
+<LI><A HREF="http://mediaxw.sourceforge.net/">MediaXW</A> âêëþ÷àåò ôèëüòð FLAC DirectShow</LI>
+
 <LI><A HREF="http://rawrec.sourceforge.net/">rawrec/rawplay</A> óòèëèòû äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ</LI>
 
 <LI><A HREF="http://www.lammerts.org/software/soepkiptng/">Soepkip TNG</A> ïëåéåð, óïðàâëÿåìûé ÷åðåç web-èíòåðôåéñ</LI>
 
-<LI><A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/modules/format_flac.c">Ïàò÷</A> äëÿ <A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/">shntool</A> (<A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/modules/flac-README">README</A>)</LI>
+<LI><A HREF="http://rip.sourceforge.net/">rip</A> êîíñîëüíûé åíêîäåð</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.icculus.org/SDL_sound/">SDL_sound</A> àóäèî ìîäóëü äëÿ SDL</LI>
+
+<LI><A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/">shntool</A><BR></FONT></SMALL></TD></TR>
 
-</BLOCKQUOTE></P>
+<LI><A HREF="http://www.cyclooctane.com/sonice/">sonice</A>: ïðåîáðàçîâàíèå FLAC â Vorbis</LI>
+</UL></BLOCKQUOTE></P>
 
 <P>&nbsp;Copyright (c) 2001,2002 Josh Coalson</P>