sync with 1.0.2
[flac.git] / doc / ru / links.html
index 07a6b3f..ccb1094 100644 (file)
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">\r
-<!-- Copyright (c)  2001  Josh Coalson -->\r
-<!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->\r
-<!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->\r
-<!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->\r
-<!-- with no invariant sections. -->\r
-<!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->\r
-<HTML>\r
-<HEAD>\r
-<META CHARSET="windows-1251">\r
-<TITLE>FLAC: íà÷àëî</TITLE>\r
-</HEAD>\r
-\r
-<BODY>\r
-<CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>\r
-<TR>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD height=22 align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-\r
-<TR>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD>\r
-<TD align=center nowrap>\r
-&nbsp;ññûëêè&nbsp;</TD>\r
-<TD align=center>|</TD></TR>\r
-</TR></TABLE></CENTER>\r
-\r
-\r
-<CENTER><H2>FLAC: ññûëêè</H2></CENTER>\r
-\r
-<P><BLOCKQUOTE>\r
-<LI><A HREF="http://flac.sourceforge.net/">Äîêóìåíòàöèÿ FLAC íà àíãëèéñêîì ÿçûêå</A></LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www.sourceforge.net/projects/flac/">Ñòðàíèöà ïðîåêòà FLAC íà SourceForge</A></LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://freshmeat.net/projects/flac">Ñòðàíèöà íà Freshmeat</A></LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www.firstpr.com.au/audiocomp/lossless/">Îñíîâíûå ïðèíöèïû ñæàòèÿ áåç ïîòåðü</A></LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://dkutsanov.chat.ru/">Óòèëèòû äëÿ ñæàòèÿ àóäèî</A></LI>\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-\r
-<P>Ïðîãðàììû, èñïîëüçóþùèå FLAC:</P>\r
-\r
-<P><BLOCKQUOTE>\r
-<LI><A HREF="http://www.baudline.com/">Baudline</A> àíàëèçàòîð ñèãíàëà</A></LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www.lameb.fsnet.co.uk/">Split_wav</A> WAV+CUE splitter</A></LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://rawrec.sourceforge.net/">rawrec/rawplay</A> óòèëèòû äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ</LI>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www.gstreamer.net/">GStreamer</A> ñèñòåìà äëÿ ïîòîâîé ïåðåäà÷è ìåäèà-ôàéëîâ<BR></FONT></SMALL></TD></TR>\r
-\r
-<LI><A HREF="http://www.lammerts.org/software/soepkiptng/">Soepkip TNG</A> ïëåéåð, óïðàâëÿåìûé ÷åðåç web-èíòåðôåéñ</LI>\r
-\r
-<!--\r
-Smurf Sound Font Editor (http://smurf.sourceforge.net/)\r
-shntool (http://freeshell.org/~shnutils/shntool/)\r
-CD Wave? (http://cdwave.com or http://www.homepages.hetnet.nl/~mjmlooijmans/cdwave/)\r
-etree.org?\r
--->\r
-\r
-</BLOCKQUOTE></P>\r
-\r
-<P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>\r
-\r
-</BODY>\r
-</HTML>\r
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
+<!-- Copyright (c)  2001,2002  Josh Coalson -->
+<!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
+<!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
+<!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
+<!-- with no invariant sections. -->
+<!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->
+<HTML>
+<HEAD>
+<META CHARSET="windows-1251">
+<TITLE>FLAC: íà÷àëî</TITLE>
+</HEAD>
+
+<BODY>
+<CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
+<TR>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD height=22 align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD></TR>
+
+<TR>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;ññûëêè&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD></TR>
+</TABLE></CENTER>
+
+<P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
+<TR><TD align=center>|</TD>
+<TD height=22 align=center nowrap>
+&nbsp;<A HREF="../index.html">english</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD>
+<TD align=center nowrap>
+&nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>
+<TD align=center>|</TD></TR>
+</TABLE></CENTER></P>
+
+
+<CENTER><H2>FLAC: ññûëêè</H2></CENTER>
+
+<P><BLOCKQUOTE><UL>
+<LI><A HREF="http://flac.sourceforge.net/">Äîêóìåíòàöèÿ FLAC íà àíãëèéñêîì ÿçûêå</A></LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.sourceforge.net/projects/flac/">Ñòðàíèöà ïðîåêòà FLAC íà SourceForge</A></LI>
+
+<LI><A HREF="http://freshmeat.net/projects/flac">Ñòðàíèöà íà Freshmeat</A></LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.firstpr.com.au/audiocomp/lossless/">Îñíîâíûå ïðèíöèïû ñæàòèÿ áåç ïîòåðü</A></LI>
+
+<LI><A HREF="http://dkutsanov.chat.ru/">Óòèëèòû äëÿ ñæàòèÿ àóäèî</A></LI>
+</UL></BLOCKQUOTE></P>
+
+<P>Àïïàðàòóðà, ïîääåðæèâàþùàÿ FLAC:</P>
+
+<P><BLOCKQUOTE><UL>
+<LI><A HREF="http://www.phatnoise.com/">Phatnoise</A> car audio system: <A HREF="http://phatbox.sixpak.org/">Phatbox + FLAC</A></LI>
+</UL></BLOCKQUOTE></P>
+
+<P>Ïðîãðàììû, èñïîëüçóþùèå FLAC:</P>
+
+<P><BLOCKQUOTE><UL>
+<LI><A HREF="http://lly.org/~rcw/abcde/misc/abcde-flac.tar.gz">Ïàò÷</A> äëÿ <A HREF="http://lly.org/~rcw/abcde/page/">abcde</A> (A Better CD Encoder)</LI>
+
+<LI><A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/flac.htm">FLAC frontend</A> (Windows GUI)</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.lameb.fsnet.co.uk/">Split_wav</A> WAV+CUE splitter</A></LI>
+
+<LI><A HREF="http://flac-tools.sourceforge.net/">flac-tools</A></LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.gstreamer.net/">GStreamer</A> ñèñòåìà äëÿ ïîòîâîé ïåðåäà÷è ìåäèà-ôàéëîâ<BR></FONT></SMALL></TD></TR>
+
+<LI><A HREF="http://mediaxw.sourceforge.net/">MediaXW</A> âêëþ÷àåò ôèëüòð FLAC DirectShow</LI>
+
+<LI><A HREF="http://rawrec.sourceforge.net/">rawrec/rawplay</A> óòèëèòû äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.lammerts.org/software/soepkiptng/">Soepkip TNG</A> ïëåéåð, óïðàâëÿåìûé ÷åðåç web-èíòåðôåéñ</LI>
+
+<LI><A HREF="http://rip.sourceforge.net/">rip</A> êîíñîëüíûé åíêîäåð</LI>
+
+<LI><A HREF="http://www.icculus.org/SDL_sound/">SDL_sound</A> àóäèî ìîäóëü äëÿ SDL</LI>
+
+<LI><A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/">shntool</A><BR></FONT></SMALL></TD></TR>
+
+<LI><A HREF="http://www.cyclooctane.com/sonice/">sonice</A>: ïðåîáðàçîâàíèå FLAC â Vorbis</LI>
+</UL></BLOCKQUOTE></P>
+
+<P>&nbsp;Copyright (c) 2001,2002 Josh Coalson</P>
+
+</BODY>
+</HTML>