1.0.4 beta
[flac.git] / doc / html / ru / links.html
index dff2b54..4a6bf4b 100644 (file)
 
 <P><BLOCKQUOTE><UL>
 <LI><A HREF="http://flac.sourceforge.net/">Äîêóìåíòàöèÿ FLAC íà àíãëèéñêîì ÿçûêå</A></LI>
-
 <LI><A HREF="http://www.sourceforge.net/projects/flac/">Ñòðàíèöà ïðîåêòà FLAC íà SourceForge</A></LI>
-
 <LI><A HREF="http://freshmeat.net/projects/flac">Ñòðàíèöà íà Freshmeat</A></LI>
-
 <LI><A HREF="http://www.firstpr.com.au/audiocomp/lossless/">Îñíîâíûå ïðèíöèïû ñæàòèÿ áåç ïîòåðü</A></LI>
-
 <LI><A HREF="http://dkutsanov.chat.ru/">Óòèëèòû äëÿ ñæàòèÿ àóäèî</A></LI>
 </UL></BLOCKQUOTE></P>
 
-<P>Àïïàðàòóðà, ïîääåðæèâàþùàÿ FLAC:</P>
 
+<P>Àïïàðàòóðà, ïîääåðæèâàþùàÿ FLAC:</P>
 <P><BLOCKQUOTE><UL>
 <LI><A HREF="http://www.phatnoise.com/">Phatnoise</A> car audio system: <A HREF="http://phatbox.sixpak.org/">Phatbox + FLAC</A></LI>
+<LI><A HREF="http://www.sonicblue.com/audio/rio/rio_receiver.asp">Rio Reciever</A> è Dell Digital Audio Receiver ñ ïîìîùüþ êëèåíòà <A HREF="http://sourceforge.net/projects/rioplay/">RioPlay</A></LI>
 </UL></BLOCKQUOTE></P>
 
-<P>Ïðîãðàììû, èñïîëüçóþùèå FLAC:</P>
-<LI><A HREF="http://www.bagu.dhs.org/flac.html">Ïàò÷</A> äëÿ <A \r
-HREF="http://lly.org/~rcw/abcde/page/">abcde</A> (A Better CD Encoder)</LI>
-\r
-<LI>Ðåäàêòîð òåãîâ <A HREF="http://easytag.sourceforge.net/">EasyTAG</A></LI>\r
 
+<P>Ïðîãðàììû, èñïîëüçóþùèå FLAC:</P>
+<P><BLOCKQUOTE><UL>
+<LI><A HREF="http://www.bagu.dhs.org/flac.html">Ïàò÷</A> äëÿ <A HREF="http://lly.org/~rcw/abcde/page/">abcde</A> (A Better CD Encoder)</LI>
+<LI>Ðåäàêòîð òåãîâ <A HREF="http://easytag.sourceforge.net/">EasyTAG</A></LI>
 <LI><A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/flac.htm">FLAC frontend</A> (Windows GUI)</LI>
-
-<LI><A HREF="http://www.lameb.fsnet.co.uk/">Split_wav</A> WAV+CUE splitter</A></LI>
-
 <LI><A HREF="http://flac-tools.sourceforge.net/">flac-tools</A></LI>
-
-<LI><A HREF="http://www.gstreamer.net/">GStreamer</A> ñèñòåìà äëÿ ïîòîâîé ïåðåäà÷è ìåäèà-ôàéëîâ<BR></FONT></SMALL></TD></TR>
-
+<LI><A HREF="http://www.gstreamer.net/">GStreamer</A> ñèñòåìà äëÿ ïîòîêîâîé ïåðåäà÷è ìåäèà-ôàéëîâ</LI>
+<LI><A HREF="http://jreceiver.sourceforge.net/">JReceiver</A> àóäèî-ñåðâåð, èñïîëüçóþùèé òåõíîëîãèþ ñåðâëåòîâ</LI>
+<LI><A HREF="http://www.danrules.com/macflac/">MacFLAC</A> äèñòðèáóòèâ äëÿ Mac OS X</LI>
 <LI><A HREF="http://mediaxw.sourceforge.net/">MediaXW</A> âêëþ÷àåò ôèëüòð FLAC DirectShow</LI>
-
+<LI><A HREF="http://ptarmigan.sourceforge.net/">Ptarmigan</A> àíàëèçàòîð ìåäèàôàéëîâ äëÿ XML</LI>
 <LI><A HREF="http://rawrec.sourceforge.net/">rawrec/rawplay</A> óòèëèòû äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ</LI>
-\r
-<LI><A HREF="http://rip.sourceforge.net/">rip</A> êîíñîëüíàÿ óòèëèòà äëÿ êîïèðîâàíèÿ CD Audio è ñæàòèÿ ôàéëîâ</LI>\r
-
+<LI><A HREF="http://rip.sourceforge.net/">rip</A> êîíñîëüíàÿ óòèëèòà äëÿ êîïèðîâàíèÿ CD Audio è ñæàòèÿ ôàéëîâ</LI>
 <LI><A HREF="http://www.icculus.org/SDL_sound/">SDL_sound</A> àóäèî ìîäóëü äëÿ SDL</LI>
-
-<LI><A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/">shntool</A><BR></FONT></SMALL></TD></TR>
-
+<LI><A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/">shntool</A></LI>
 <LI><A HREF="http://www.lammerts.org/software/soepkiptng/">Soepkip TNG</A> ïëåéåð, óïðàâëÿåìûé ÷åðåç web-èíòåðôåéñ</LI>
-
 <LI><A HREF="http://www.cyclooctane.com/sonice/">sonice</A>: ïðåîáðàçîâàíèå FLAC â Vorbis</LI>
+<LI><A HREF="http://www.lameb.fsnet.co.uk/">Split_wav</A> WAV+CUE splitter</A></LI>
+<LI><A HREF="http://www.saunalahti.fi/~cse/html/tag.html">Tag</A> ðåäàêòîð òåãîâ (äîñòóïíà <A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/tag.htm">ãðàôè÷åñêàÿ îáîëî÷êà</A>)</LI>
 </UL></BLOCKQUOTE></P>
 
+<P>Ñîîáùåñòâà, èñïîëüçóþùèå FLAC:</P>
+<P><BLOCKQUOTE></UL>
+<LI><A HREF="http://wiki.etree.org/">etree.org</A></LI>
+</UL></BLOCKQUOTE></P>
+
+
 <P>&nbsp;Copyright (c) 2001,2002 Josh Coalson</P>
 
 </BODY>