add 2005 to copyright notices
[flac.git] / doc / html / ru / download.html
index d601023..09062e1 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
-<!-- Copyright (c) 2000,2001,2002,2003  Josh Coalson -->
+<!-- Copyright (c) 2000,2001,2002,2003,2004,2005  Josh Coalson -->
 <!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
 <!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
 <!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
@@ -80,7 +80,7 @@
 
 <P>Ïîëüçîâàòåëÿì Mac OS X ñòîèò èñïîëüçîâàòü <A HREF="http://www.danrules.com/macflac/">MacFLAC</A> -- äèñòðèáóòèâ FLAC äëÿ OS X, âêëþ÷àþùèé óñòàíîâî÷íûé ïàêåò .pkg è ðàñøèðåíèÿ äëÿ ýòîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìû. Åñëè âû èñïîëüçóåòå <A HREF="http://fink.sourceforge.net/">Fink</A>, âû ìîæåòå ïîïðîáîâàòü ïàêåò <A HREF="http://fink.sourceforge.net/pdb/package.php/flac">FLAC Fink</A>.
 
-<P>Âû òàêæå ìîæåòå ñêà÷àòü îáíîâëÿåìûé åæåäíåâíî <A HREF="http://cvs.sourceforge.net/cvstarballs/flac-cvsroot.tar.gz">àðõèâ CVS</A>.</P>
+<P>Âû òàêæå ìîæåòå ñêà÷àòü îáíîâëÿåìûé åæåäíåâíî <A HREF="http://cvs.sourceforge.net/cvstarballs/flac-cvsroot.tar.bz2">àðõèâ CVS</A>.</P>
 
 <H3>Ïîëåçíûå óòèëèòû</H3>
 
 </UL></BLOCKQUOTE></P>
 
 
-<P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002,2003 Josh Coalson</P>
+<P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002,2003,2004,2005  Josh Coalson</P>
 
 </BODY>
 </HTML>