fix bug in cuesheet parsing where it would return an error if the last line of the...
[flac.git] / doc / html / ru / comparison.html
index dc53b1c..14a2844 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
-<!-- Copyright (c) 2000,2001,2002  Josh Coalson -->
+<!-- Copyright (c) 2000,2001,2002,2003,2004,2005  Josh Coalson -->
 <!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
 <!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
 <!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
 
 <CENTER><H2>FLAC: ñðàâíåíèå</H2></CENTER>
 
-<P>Öåëüþ ýòîé ñòðàíèöû ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå FLAC ñ äðóãèìè àíàëîãè÷íûìè êîäåêàìè. Èññëåäîâàíèå çàòðàãèâàåò íå òîëüêî óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ, íî è äðóãèå âàæíûå äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âîçìîæíîñòè êîäåêîâ. Âûáèðàÿ äëÿ ñåáÿ êîäåê, ïîìíèòå î ñëåäóþùåì:</P>
+<P>Öåëüþ ýòîé ñòðàíèöû ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå FLAC ñ äðóãèìè àíàëîãè÷íûìè êîäåêàìè. Èññëåäîâàíèå çàòðàãèâàåò íå òîëüêî óðîâåíü è âðåìÿ êîäèðîâàíèÿ/äåêîäèðîâàíèÿ, íî è äðóãèå âàæíûå äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âîçìîæíîñòè êîäåêîâ. Âûáèðàÿ äëÿ ñåáÿ êîäåê, ïîìíèòå î ñëåäóþùåì:</P>
 
 <P><BLOCKQUOTE>
-<LI>Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, òîëüêî òðè êîäåêà (Bonk, FLAC è Kexis) ïîëíîñòüþ ñâîáîäíû (ëèöåíçèÿ Shorten áîëåå îãðàíè÷åíà). Áîëüøèíñòâî ïðåäîñòàâëÿþò ñâîáîäíûå ñêîìïèëèðîâàííûå ïðîãðàììû áåç äîñòóïà ê èñõîäíûì êîäàì, ñëåäîâàòåëüíî, âûáèðàÿ èõ, Âû ïîïàäàåòå â çàâèñèìîñòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ó âàñ óæå íå áóäåò øàíñà ïîðòèðîâàòü ïðîãðàììó íà äðóãóþ îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èëè èñïðàâèòü îøèáêó, åñëè îíà ïîÿâèòñÿ, åñëè ýòîãî íå çàõî÷åò ñäåëàòü àâòîð. Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì, åñëè ôîðìàò íå ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî ïðèçíàíûì.</LI>
+<LI>Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, òîëüêî äâà êîäåêà (FLAC è WavPack) ïîëíîñòüþ ñâîáîäíû è àêòèâíî ïîääåðæèâàþòñÿ (èñõîäíûå òåêñòû Shorten è Monket's Audio äîñòóïíû, íî ëèöåíçèÿ áîëåå îãðàíè÷åíà). Áîëüøèíñòâî ïðåäîñòàâëÿþò áåñïëàòíûå ñêîìïèëèðîâàííûå ïðîãðàììû áåç äîñòóïà ê èñõîäíûì êîäàì, ñëåäîâàòåëüíî, âûáèðàÿ èõ, âû ïîïàäàåòå â çàâèñèìîñòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ó âàñ óæå íå áóäåò øàíñà ïîðòèðîâàòü ïðîãðàììó íà äðóãóþ îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èëè èñïðàâèòü îøèáêó, åñëè îíà ïîÿâèòñÿ è ýòîãî íå çàõî÷åò ñäåëàòü àâòîð. Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì, åñëè ôîðìàò íå ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî ïðèçíàíûì.</LI>
 
-<LI>Óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ õàðàêòåðèçóþò òîëüêî êîíêðåòíóþ âåðñèþ åíêîäåðà. Îíè íå âûÿâëÿþò ïðåäåëà äëÿ âñåõ åíêîäåðîâ è ôîðìàòà FLAC, òàê êàê ôîðìàò îòêðûòûé è ðàñøèðÿåìûé è êàæäûé ìîæåò íàïèñàòü óëó÷øåííóþ âåðñèþ. Ìîæíî ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ñêàçàòü, ÷òî êîäåê áóäåò óëó÷øàòüñÿ.</LI>
+<LI>Óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ äëÿ <B><TT>flac</TT></B> õàðàêòåðèçóþò òîëüêî êîíêðåòíóþ âåðñèþ êîäåðà. Îíè íå âûÿâëÿþò ïðåäåëà äëÿ âñåõ êîäåðîâ è ôîðìàòà FLAC, òàê êàê ôîðìàò îòêðûòûé è ðàñøèðÿåìûé è êàæäûé ìîæåò íàïèñàòü óëó÷øåííóþ âåðñèþ. Ìîæíî ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ñêàçàòü, ÷òî êîäåê áóäåò óëó÷øàòüñÿ.</LI>
 
 <LI>Ïîääåðæêà ïîòîêîâîãî ôîðìàòà ó FLAC äàåò åìó äîïîëíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî íàä òåìè êîäåêàìè, êîòîðûå òàêîé âîçìîæíîñòè íå èìåþò.</LI>
 </BLOCKQUOTE></P>
 
-<P>ß ïîñòàðàþñü îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ íà ýòîé ñòðàíèöå êàê ìîæíî ÷àùå, îäíàêî, åñëè âû çàìåòèòå êàêóþ-ëèáî íåòî÷íîñòü, <A HREF="mailto:andrei@tvcell.ru">ñîîáùèòå ìíå</A> è ÿ èñïðàâëþ åå.</P>
+<P>ß ïîñòàðàþñü îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ íà ýòîé ñòðàíèöå êàê ìîæíî ÷àùå, îäíàêî, åñëè âû çàìåòèòå êàêóþ-ëèáî íåòî÷íîñòü, <A HREF="mailto:andrei@altlinux.ru">ñîîáùèòå ìíå</A> è ÿ èñïðàâëþ åå.</P>
 
-<H4>Ðàññìàòðèâàåìûå åíêîäåðû</H4>
+<H4>Ðàññìàòðèâàåìûå êîäåðû (êðîìå flac):</H4>
 
 <P><BLOCKQUOTE>
-<LI><A HREF="index.html">flac</A>.</LI>
+<LI><A HREF="http://yoyo.cc.monash.edu.au/~pfh/bonk/">Bonk</A> - îòêðûòûé êîäåê. Íåò îòäåëüíîé áèáëèîòåêè è ïîääåðæêè ïëåéåðà.</LI>
 
-<LI><A HREF="http://yoyo.cc.monash.edu.au/~phf/bonk">Bonk</A> - îòêðûòûé êîäåê. Íåò îòäåëüíîé áèáëèîòåêè è ïîääåðæêè ïëåéåðà.</LI>
+<LI><A HREF="http://sourceforge.net/projects/kexis/">Kexis</A> - îòêðûòûé êîäåê. Ïîõîæå, ÷òî ïðîåêò ïðåêðàòèëñÿ íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Íåò ïîääåðæêè ïëåéåðà.</LI>
 
-<LI><A HREF="http://ghido.shelter.ro/">FROG</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows ñ ïëàãèíîì äëÿ Winamp.</LI>
+<LI><A HREF="http://www.lossless-audio.com">La</A> - çàêðûòûé ñèììåòðè÷åñêèé, àäàïòèâíûé êîäåê. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñêîìïèëèðîâàííûå âåðñèè äëÿ Windows è Linux. Äàåò ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ñæàòèÿ, íî ðàáîòàåò î÷åíü ìåäëåííî.</LI>
 
-<LI><A HREF="http://sourceforge.net/projects/kexis">Kexis</A> - îòêðûòûé êîäåê. Íàõîäèòñÿ íà àëüôà-ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Íåò ïîääåðæêè ïëåéåðà. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 24 àâãóñòà 2000 ãîäà. Ïîõîæå, ïðîåêò çàãëîõ.</LI>
+<LI><A HREF="http://www.nue.tu-berlin.de/wer/liebchen/lpac.html">LPAC</A> - ïîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñêîìïèëèðîâàííûì. Äîñòóïíû âåðñèè íå òîëüêî äëÿ Windows, õîòÿ ïëàãèí åñòü òîëüêî äëÿ Winamp.</LI>
 
-<LI>Ogg Squish - îòêðûòûé êîäåê, íî áîëåå íåïîääåðæèâàåìûé. Òåñòèðóåìàÿ âåðñèÿ 0.98 áûëà ïîñëåäíåé, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè. Âåðñèè äëÿ Windows íå áûëî, íî ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì ïîä Unix, ýòî "áûñòðûé" êîäåê.</LI>
+<LI><A HREF="http://www.monkeysaudio.com/">Monkey's Audio</A> - ñèììåòðè÷åñêèé, àäàïòèâíûé êîäåê ñ õîðîøèì óðîâíåì ñæàòèÿ. Èñõîäíûå òåêñòû äîñòóïíû ïî îãðàíè÷åííîé ëèöåçèè. Äîñòóïíû äâå âåðñèè: îò ñîçäàòåëÿ ïðîåêòà Ìýòòà Îøëåíäà è îò Ôðàíêà Êëåììà. Â òåñòàõ èñïîëüçîâàëàñü îðèãèíàëüíàÿ âåðñèÿ.</LI>
 
-<LI><A HREF="http://www-ft.ee.tu-berlin.de/~liebchen/lpac.html">LPAC</A> - ïîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñêîìïèëèðîâàííûì. Äîñòóïíû âåðñèè íå òîëüêî äëÿ Windows, õîòÿ ïëàãèí åñòü òîëüêî äëÿ Winamp. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 25 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà.</LI>
+<LI>Ogg Squish - îòêðûòûé êîäåê, íî áîëåå íåïîääåðæèâàåìûé. Òåñòèðóåìàÿ âåðñèÿ 0.98 áûëà ïîñëåäíåé, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè. Âåðñèè äëÿ Windows íå áûëî, íî ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì ïîä Unix, ýòî "áûñòðûé" êîäåê.</LI>
 
-<LI><A HREF="http://www.monkeysaudio.com/">Monkey's Audio</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows, åñòü ïëàãèí äëÿ Winamp.</LI>
+<LI><A HREF="http://ghido.shelter.ro/">optimFROG</A> - çàêðûòûé êîäåê äëÿ Windows è Linux ñ ïëàãèíàìè äëÿ Winamp è XMMS. Ìåäëåííûé, íî èìååò âûñîêèé óðîâåíü ñæàòèÿ.</LI>
 
 <LI><A HREF="http://www.jpg.com/products/sound.html">Pegasus-SPS</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows.</LI>
 
-<LI><A HREF="http://rksoft.virtualave.net/">RKAU</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 28 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà.</LI>
+<LI><A HREF="http://rksoft.virtualave.net/">RKAU</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows. Íå îáíîâëÿëñÿ â òå÷åíèå 2 ëåò.</LI>
 
 <LI><A HREF="http://www.softsound.com/Shorten.html">Shorten</A> - íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé êîäåê ñ äîñòóïíûìè èñõîäíûìè òåêñòàìè.</LI>
 
 <LI>WaveZIP - çàêðûòûé àðõèâàòîð òîëüêî äëÿ Windows. Èñïîëüçóåò äâèæîê <A HREF="http://members.aol.com/_ht_a/sndspace/index.html"> MUSICompress[tm]</A>, êîòîðûé, ïðåäïîëîæèòåëüíî, çàïàòåíòîâàí. ß õîòåë ñäåëàòü ññûëêó íà êîìïàíèþ, íàïèñàâøóþ WaveZIP (GadgetLabs), íî îíè çàâåðøèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü (ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ïûòàëèñü ïðîäàòü òî, íå äîëæíî íè÷åãî ñòîèòü).</LI>
 
-<LI><A HREF="http://www.wavpack.com/">WavPack</A> - çàêðûòûé àðõèâàòîð òîëüêî äëÿ Windows.</LI>
+<LI><A HREF="http://www.wavpack.com/">WavPack</A> - îòêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows, âûïóùåííûé ïîä ëèöåíçèåé BSD. Èìååò õîðîøåå ñîîòíîøåíèå ìåæäó óðîâíåì è âðåìåíåì ñæàòèÿ.</LI>
 </BLOCKQUOTE></P>
 
 <P>ß íå ñìîã äîñòàòü êîïèè êîäåêîâ AudioPack è WavARC.</P>
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
 <FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû òåêñòû?</B></FONT></TD>
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
-<FONT SIZE="+1"><B>Ïîääåðæêà ÎÑ</B></FONT></TD>
-<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
 <FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû ïëàãèíû?</B></FONT></TD>
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Àïïàðàòíàÿ ïîääåðæêà?</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
 <FONT SIZE="+1"><B>Ïîòî÷íîñòü?</B></FONT></TD>
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
 <FONT SIZE="+1"><B>Ïîèñê?</B></FONT></TD>
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
-<FONT SIZE="+1"><B>Öåíà</B></FONT></TD></TR>
+<FONT SIZE="+1"><B>Öåíà</B></FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1"><B>Ïîääåðæêà ÎÑ</B></FONT></TD>
+</TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v1.0.2</TD>
-<TD>äà</TD>
-<TD>ëþáàÿ</TD>
-<TD>äà (Winamp, XMMS, Apollo, dBpowerAMP)</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v1.1.0</TD>
+<TD>äà (<A HREF="http://www.opensource.org/licenses/index.html">OSI</A>)</TD>
+<TD>äà (<A HREF="http://www.xmms.org/">XMMS</A>, <A HREF="http://alsaplayer.org/">AlsaPlayer</A>, <A HREF="http://www.winamp.com/">Winamp</A>, <A HREF="http://www.macamplite.com/addons/plugins.php">MacAmp Lite</A>, <A HREF="http://www.dbpoweramp.com/">dBpowerAMP</A>, <A HREF="http://www.saunalahti.fi/~cse/foobar2000/index.html">Foobar2000</A>, <A HREF="http://www.hut.fi/~hylinen/apollo/Plug-ins.html">Apollo</A>)</TD>
+<TD>äà (<A HREF="http://www.phatnoise.com/technology/encoding.php">PhatBox</A>, Kenwood MusicKeg, <A HREF="http://sourceforge.net/projects/rioplay/">Rio Receiver</A>, Dell Digital Audio Receiver, <A HREF="http://file-ext-map.sourceforge.net/">Turtle Beach AudioTron</A>)</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>ñâîá.</TD></TR>
+<TD>ñâîá.</TD>
+<TD>Linux, Windows, Mac OS X, *BSD, Solaris, OS/2, BeOS è äðóãèå</TD>
+</TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Shorten v3.2</TD>
-<TD>äà</TD>
-<TD>ëþáàÿ</TD>
+<TD>äà (îãðàíè÷.)</TD>
 <TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò (òîëüêî v3)</TD>
-<TD>ñâîá.</TD></TR>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>äà (òîëüêî v3)</TD>
+<TD>ñâîá.</TD>
+<TD>Linux, Windows, Mac OS 9, Mac OS X, *BSD, Solaris è äðóãèå</TD>
+</TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WavPack v3.97a</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">äà</TD>
+<TD>äà (Winamp)</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>ñâîá.</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+</TR>
+
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Monkey's Audio v3.96</TD>
+<TD>äà (îãðàíè÷.)</TD>
+<TD>äà (Winamp, MediaJukebox, dBpowerAMP)</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>äà</TD>
+<TD>áåñïë.</TD>
+<TD>Windows, Linux</TD>
+</TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Ogg Squish 0.98</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>ëþáàÿ</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD>äà</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>ñâîá.</TD></TR>
+<TD>ñâîá.</TD>
+<TD>Linux, Windows, äðóãèå UNIX</TD>
+</TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Bonk 0.5</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>ëþáàÿ</TD>
+<TD>äà (XMMS)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD>ñâîá.</TD></TR>
+<TD>ñâîá.</TD>
+<TD>Linux, Windows, äðóãèå UNIX</TD>
+</TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Kexis 0.2.2</TD>
-<TD>äà</TD>
-<TD>ëþáàÿ</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">La 0.3c</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD>áåñïë.</TD></TR>
-
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">LPAC v1.31 (codec 3.0)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD>Windows/Linux/Solaris</TD>
-<TD>äà (Winamp)</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>áåñïë.</TD></TR>
+<TD>áåñïë.</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows, Linux</TD>
+</TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Monkey's Audio v3.80</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">optimFrog 4.21</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
-<TD>äà (Winamp, MediaJukebox, dBpowerAMP)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>áåñïë.</TD></TR>
+<TD>áåñïë.</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows, Linux</TD>
+</TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WavPack v3.91</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">LPAC v1.31 (codec 3.0)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
 <TD>äà (Winamp)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>áåñïë.</TD></TR>
+<TD>áåñïë.</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows, Linux, Solaris</TD>
+</TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Frog 6.61</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">RKAU v1.07</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
 <TD>äà (Winamp)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD>äà</TD>
-<TD>áåñïë.</TD></TR>
+<TD>áåñïë.</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+</TR>
 
-<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">RKAU v1.06</TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Kexis 0.2.2</TD>
+<TD>äà</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
-<TD>äà (Winamp)</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD>äà</TD>
-<TD>áåñïë.</TD></TR>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>ñâîá.</TD>
+<TD>Linux, Windows, äðóãèå UNIX</TD>
+</TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WaveZIP v2</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD>áåñïë. (24-áèò $)</TD></TR>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD>áåñïë. (24-áèò çà $)</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+</TR>
 
 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Pegasus-SPS</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
-<TD BGCOLOR="#E0E0E0">$39 (trial)</TD></TR>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">$39 (trial)</TD>
+<TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
+</TR>
 </TABLE></P>
 
 <P>Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ PII-333 ñ 256Má è ÎÑ Windows NT SP5. Ê ñîæàëåíèþ, èìåííî Windows ÿâëåòñÿ åäèíñòâåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé, ïîä êîòîðîé ìîãóò ðàáîòàòü âñå êîäåêè è ãäå ìîæíî äîáèòüñÿ ðàâíûõ óñëîâèé ðàáîòû.</P>
 
 <P>Âõîäíûìè äàííûìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî ôàéëû, çàïèñàííûå ñ àóäèî-CD. Â áóäóùåì ìîãóò ïîÿâèòüñÿ òåñòû äëÿ äðóãèõ âèäîâ èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, ðå÷ü, äðóãèå ÷àñòîòû äèñêðåòèçàöèè è ò.ä.). Ïðåäñòàâëåíû 14 òðåêîâ ðàçëè÷íûõ ñòèëåé.</P>
 
-<P>Âî âñåõ òàáëèöàõ ðåçóëüòàòû îòñîðòèðîâàíû ïî óðîâíþ ñæàòèÿ (= ðàçìåð_ñæàòîãî_ôàéëà / ðàçìåð_íåñæàòîãî_ôàéëà). Â ïåðâîé òàáëèöå ïðèâåäåí èòîã òåñòèðîâàíèÿ ïî âñåì òðåêàì. Âî âòîðîé íàõîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû åíêîäåðà íà êàæäîì òðåêå.</P>
+<P> ïåðâîé òàáëèöå ïðèâåäåíû îáùèå ðåçóëüòàòû ïî âñåì òðåêàì. Â îñòàëüíûõ òàáëèöàõ ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû äëÿ êàæäîãî òðåêà. Â îáùåé òàáëèöå ïðèâåäåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðåæèìîâ, à íà îñòàëüûõ ëèøü ñàìûå èíòåðåñíûå</P>
 
-<P>Íåîáõîäèìî ñäåëàòü íåñêîëüêî çàìå÷àíèé: íàñòðîêè êà÷åñòâà LPAC ñòàíîâÿòñÿ íåñòàáèëüíûìè ïðè èñïîëüçîâàíèè êëþ÷à -r (äîáàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïðè âîñïðîèçâåäåíèè). Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðåæèì 'normal' äåëàåò ôàéëû ìåíüøåãî ðàçìåðà è ðàáîòàåò áûñòðåå. Ó RKAU ðàçìåð ôàéëà òàêæå ìîæåò âîçðàñòàòü â ðåæèìå 'high' (âûñîêàÿ ñòåïåíü ñæàòèÿ). Â Shorten ìåòîäû äèñêðåòèçàöèè è ïåðåäà÷è êîýôôèöèåíòîâ LPC íå ñëèøêîì óäà÷íû, â ñâÿçè ñ ÷åì ðåæèìû ñ ïîñòîÿííûìè ïðîãíîçèðóþùèìè ïàðàìåòðàìè äàþò áîëüøèé óðîâåíü êîìïðåñèè è ðàáîòàþò áûñòðåå.</P>
+<P> îáùåé òàáëèöå ðåçóëüòàòû îòñîðòèðîâàíû ïî óðîâíþ ñæàòèÿ, êîòîðîå âû÷èñëÿåòñÿ êàê ñðåäíåå èç óðîâíåé äëÿ âñåõ òðåêîâ, ÷òîáû äëèííûå òðåêè íå èìåëè áîëüøåãî âåñà ïðè òåñòèðîâàíèè. Â òàáëèöàõ äëÿ îòäåëüíûõ òðåêîâ ïðèâåäåí óðîâåíü ñæàòèÿ ( = ðàçìåð ñæàòîãî ôàéëà / ðàçìåð íåñæàòîãî ôàéëà).</P>
 
-<P>Ñëåäóþùèé ôàêò îáðàòèâøèé íà ñåáÿ âíèìàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàòåíòîâàííûå è ïëàòíûå êîäåêè îêàçûâàþòñÿ õóäøèìè ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé. SPS âûãëÿäèò íàñòîëüêî óñòàðåâøèì è êîðÿâûì, ÷òî ÿ çàáðîñèë åãî òåñòèðîâàíèå ïîñëå êîäèðîâàíèÿ îäíîãî ôàéëà.</P>
+<P>Íåîáõîäèìî ñäåëàòü íåñêîëüêî çàìå÷àíèé:</P>
+<UL>
+<LI><B><TT>flac -5</TT></B> ÿâëÿåòñÿ "çîëîòîé ñåðåäèíîé", îáåñïå÷èâàÿ çà ìàëîå âðåìÿ äîñòàòî÷íûé óðîâåíü ñæàòèÿ. Äåêîäèðîâàíèå òàêèõ ôàéëîâ òàêæå ïðîõîäèò áûñòðî. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî FLAC ïðîèçâîäèò îñíîâíóþ îáðàáîòêó íà ñòàäèè êîäèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ îäíîêðàòíî, â òî âðåìÿ êàê ïðè àäàïòèâíîé ñõåìå êîäåðó è äåêîäåðó íóæíî îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî ðåñóðñîâ. Ïîýòîìó FLAC ëó÷øå ïðèñïîñîáëåí äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ íà ìåíåå ìîùíûõ óñòðîéñòâàõ è ýòî îäíà èç ïðè÷èí, ïî êîòîðîé òîëüêî FLAC ïîääåðæèâàåòñÿ íà àïïàðàòíîì óðîâíå.</LI>
+<LI>Íàñòðîêè êà÷åñòâà LPAC ñòàíîâÿòñÿ íåñòàáèëüíûìè ïðè èñïîëüçîâàíèè êëþ÷à -r (äîáàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïðè âîñïðîèçâåäåíèè).</LI>
+<LI>Ó RKAU ðàçìåð ôàéëà òàêæå ìîæåò âîçðàñòàòü â ðåæèìå 'high' (âûñîêàÿ ñòåïåíü ñæàòèÿ).</LI>
+<LI>Ñëåäóþùèé ôàêò îáðàòèâøèé íà ñåáÿ âíèìàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàòåíòîâàííûå è ïëàòíûå êîäåêè îêàçûâàþòñÿ õóäøèìè ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé. SPS âûãëÿäèò íàñòîëüêî óñòàðåâøèì è êîðÿâûì, ÷òî ÿ çàáðîñèë åãî òåñòèðîâàíèå ïîñëå êîäèðîâàíèÿ îäíîãî ôàéëà.</LI>
+
+<P> òàáëèöå ñ îáùèìè ðåçóëüòàòàìè ïðèâåäåíû òîëüêî ñàìûå "ýêîíîìè÷íûå" ðåæèìû (êîòîðûå äàþò âûñîêèé óðîâåíü ñæàòèÿ çà ïðèåìëåìûé îòðåçîê âðåìåíè).</P>
 
 <P><I>Òàáëèöà 2. Îáùèå ðåçóëüòàòû</I>.</P>
 <P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
 <TR BGCOLOR="#F0F0F0">
-<TD><FONT SIZE="+1"><B>Åíêîäåð</B></FONT></TD>
-<TD><FONT SIZE="+1"><B>Âðåìÿ êîäèðîâàíèÿ</B></FONT></TD>
-<TD><FONT SIZE="+1"><B>Ñæàòûé ðàçìåð</B></FONT></TD>
-<TD><FONT SIZE="+1"><B>Óðîâåíü ñæàòèÿ</B></FONT></TD></TR>
-
-               <TR><TD>Monkey's Audio 3.80 (extra high)</TD><TD>21:09.65</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.89 MB</TD><TD>0.5097</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>54:05.71</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.96 MB</TD><TD>0.5098</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>137:00.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>398.29 MB</TD><TD>0.5103</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>27:51.08</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>401.79 MB</TD><TD>0.5147</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>19:19.39</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>403.52 MB</TD><TD>0.5170</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.80 (high)</TD><TD>7:59.74</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>404.08 MB</TD><TD>0.5176</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>19:56.44</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>405.23 MB</TD><TD>0.5192</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>56:14.92</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>411.85 MB</TD><TD>0.5276</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>13:29.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5296</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>18:56.67</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>413.70 MB</TD><TD>0.5300</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>7:15.37</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>418.09 MB</TD><TD>0.5356</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>37:05.54</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>418.65 MB</TD><TD>0.5363</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>10:03.33</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>8:59.63</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>432.29 MB</TD><TD>0.5538</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>10:05.16</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5554</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:50.23</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>12:21.27</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>438.86 MB</TD><TD>0.5622</TD></TR>
-               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>8:41.72</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>452.95 MB</TD><TD>0.5802</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>780.56 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+<TD><FONT SIZE="+1">Êîäåê</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ðàñïàêîâêè</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Ñæàòûé<BR>ðàçìåð</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Îáùèé<BR>óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Ñðåäíèé<BR>óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD></TR>
+
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>151:13.16</TD><TD>145:49.78</TD><TD>375.76 MB</TD><TD>0.4814</TD><TD>0.4986</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>26:52.07</TD><TD>28:44.55</TD><TD>386.96 MB</TD><TD>0.4958</TD><TD>0.5119</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>24:19.58</TD><TD>25:37.44</TD><TD>389.04 MB</TD><TD>0.4984</TD><TD>0.5151</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>13:59.07</TD><TD>15:30.69</TD><TD>391.76 MB</TD><TD>0.5019</TD><TD>0.5179</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>16:34.96</TD><TD>17:57.28</TD><TD>394.69 MB</TD><TD>0.5056</TD><TD>0.5223</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>11:42.34</TD><TD>13:11.29</TD><TD>395.04 MB</TD><TD>0.5061</TD><TD>0.5223</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>53:46.74</TD><TD>23:31.10</TD><TD>395.71 MB</TD><TD>0.5070</TD><TD>0.5229</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (fast)</TD><TD>26:35.34</TD><TD>20:13.22</TD><TD>399.25 MB</TD><TD>0.5115</TD><TD>0.5262</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>13:32.02</TD><TD>14:39.12</TD><TD>399.60 MB</TD><TD>0.5119</TD><TD>0.5278</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, medium)</TD><TD>18:52.79</TD><TD>10:43.32</TD><TD>403.52 MB</TD><TD>0.5170</TD><TD>0.5319</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>9:05.59</TD><TD>10:51.09</TD><TD>401.63 MB</TD><TD>0.5145</TD><TD>0.5327</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>6:50.12</TD><TD>8:13.41</TD><TD>409.33 MB</TD><TD>0.5244</TD><TD>0.5424</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>12:54.19</TD><TD>7:08.80</TD><TD>413.46 MB</TD><TD>0.5297</TD><TD>0.5459</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>36:56.36</TD><TD>27:09.35</TD><TD>418.65 MB</TD><TD>0.5364</TD><TD>0.5543</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>9:51.58</TD><TD>7:00.92</TD><TD>419.29 MB</TD><TD>0.5372</TD><TD>0.5544</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD><TD>0.5714</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>9:44.48</TD><TD>6:31.74</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5555</TD><TD>0.5729</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:49.06</TD><TD>14:53.90</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD><TD>0.5750</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>5:20.17</TD><TD>5:12.38</TD><TD>441.88 MB</TD><TD>0.5661</TD><TD>0.5857</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>8:41.72</TD><TD>?</TD><TD>452.95 MB</TD><TD>0.5802</TD><TD>0.5986</TD></TR>
+               <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>70:11.90</TD><TD>70:11.90</TD><TD>780.56 MB</TD><TD>1.0000</TD><TD>1.0000</TD></TR>
 
 </TABLE></P>
 
 
-<P><I>Òàáëèöà 3. Ðåçóëüòàòû äëÿ îòäåëüíûõ òðåêîâ</I>.</P>
+<P>Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ äëÿ âñåõ êîäåêîâ âî âñåõ ðåæèìàõ.</P>
+
+<P><I>Òàáëèöà 3. Îáùèå ðåçóëüòàòû</I>.</P>
+<P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
+<TR BGCOLOR="#F0F0F0">
+<TD><FONT SIZE="+1">Êîäåê</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ðàñïàêîâêè</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Ñæàòûé<BR>ðàçìåð</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Îáùèé<BR>óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
+<TD><FONT SIZE="+1">Ñðåäíèé<BR>óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD></TR>
+
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>151:13.16</TD><TD>145:49.78</TD><TD>375.76 MB</TD><TD>0.4814</TD><TD>0.4986</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 2x)</TD><TD>183:05.29</TD><TD>184:13.42</TD><TD>386.13 MB</TD><TD>0.4947</TD><TD>0.5105</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>338:34.96</TD><TD>339:23.24</TD><TD>386.22 MB</TD><TD>0.4948</TD><TD>0.5105</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 4x)</TD><TD>105:15.85</TD><TD>106:36.23</TD><TD>386.21 MB</TD><TD>0.4948</TD><TD>0.5107</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 3 @ 2x)</TD><TD>92:48.79</TD><TD>93:49.75</TD><TD>386.52 MB</TD><TD>0.4952</TD><TD>0.5110</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 3 @ 1x)</TD><TD>161:51.00</TD><TD>162:10.62</TD><TD>386.55 MB</TD><TD>0.4952</TD><TD>0.5110</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 3 @ 4x)</TD><TD>58:18.40</TD><TD>59:30.51</TD><TD>386.71 MB</TD><TD>0.4954</TD><TD>0.5114</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>26:52.07</TD><TD>28:44.55</TD><TD>386.96 MB</TD><TD>0.4958</TD><TD>0.5119</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 2 @ 1x)</TD><TD>68:22.58</TD><TD>69:29.50</TD><TD>387.71 MB</TD><TD>0.4967</TD><TD>0.5128</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 2 @ 2x)</TD><TD>44:17.55</TD><TD>45:31.33</TD><TD>387.72 MB</TD><TD>0.4967</TD><TD>0.5129</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 2 @ 4x)</TD><TD>32:16.85</TD><TD>33:30.92</TD><TD>387.93 MB</TD><TD>0.4970</TD><TD>0.5133</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 1x)</TD><TD>43:00.91</TD><TD>44:13.07</TD><TD>388.71 MB</TD><TD>0.4980</TD><TD>0.5146</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 2x)</TD><TD>30:35.00</TD><TD>31:50.50</TD><TD>388.81 MB</TD><TD>0.4981</TD><TD>0.5147</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>24:19.58</TD><TD>25:37.44</TD><TD>389.04 MB</TD><TD>0.4984</TD><TD>0.5151</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>13:59.07</TD><TD>15:30.69</TD><TD>391.76 MB</TD><TD>0.5019</TD><TD>0.5179</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 1x)</TD><TD>20:51.21</TD><TD>22:08.44</TD><TD>394.35 MB</TD><TD>0.5052</TD><TD>0.5218</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 2x)</TD><TD>17:59.86</TD><TD>19:20.53</TD><TD>394.48 MB</TD><TD>0.5054</TD><TD>0.5220</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>16:34.96</TD><TD>17:57.28</TD><TD>394.69 MB</TD><TD>0.5056</TD><TD>0.5223</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>11:42.34</TD><TD>13:11.29</TD><TD>395.04 MB</TD><TD>0.5061</TD><TD>0.5223</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>53:46.74</TD><TD>23:31.10</TD><TD>395.71 MB</TD><TD>0.5070</TD><TD>0.5229</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (high)</TD><TD>136:56.62</TD><TD>27:55.98</TD><TD>395.89 MB</TD><TD>0.5072</TD><TD>0.5235</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (fast)</TD><TD>26:35.34</TD><TD>20:13.22</TD><TD>399.25 MB</TD><TD>0.5115</TD><TD>0.5262</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>13:32.02</TD><TD>14:39.12</TD><TD>399.60 MB</TD><TD>0.5119</TD><TD>0.5278</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, medium)</TD><TD>18:52.79</TD><TD>10:43.32</TD><TD>403.52 MB</TD><TD>0.5170</TD><TD>0.5319</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, extra high)</TD><TD>30:30.93</TD><TD>12:20.26</TD><TD>404.08 MB</TD><TD>0.5177</TD><TD>0.5322</TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, high)</TD><TD>24:56.56</TD><TD>11:51.64</TD><TD>404.03 MB</TD><TD>0.5176</TD><TD>0.5323</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>9:05.59</TD><TD>10:51.09</TD><TD>401.63 MB</TD><TD>0.5145</TD><TD>0.5327</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>6:50.12</TD><TD>8:13.41</TD><TD>409.33 MB</TD><TD>0.5244</TD><TD>0.5424</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>55:02.38</TD><TD>7:07.59</TD><TD>411.88 MB</TD><TD>0.5277</TD><TD>0.5437</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>12:54.19</TD><TD>7:08.80</TD><TD>413.46 MB</TD><TD>0.5297</TD><TD>0.5459</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>36:56.36</TD><TD>27:09.35</TD><TD>418.65 MB</TD><TD>0.5364</TD><TD>0.5543</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>9:51.58</TD><TD>7:00.92</TD><TD>419.29 MB</TD><TD>0.5372</TD><TD>0.5544</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>8:37.94</TD><TD>7:15.87</TD><TD>432.32 MB</TD><TD>0.5539</TD><TD>0.5706</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD><TD>0.5714</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>9:44.48</TD><TD>6:31.74</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5555</TD><TD>0.5729</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:49.06</TD><TD>14:53.90</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD><TD>0.5750</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>12:00.04</TD><TD>7:25.12</TD><TD>438.86 MB</TD><TD>0.5622</TD><TD>0.5810</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>5:20.17</TD><TD>5:12.38</TD><TD>441.88 MB</TD><TD>0.5661</TD><TD>0.5857</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>8:41.72</TD><TD>?</TD><TD>452.95 MB</TD><TD>0.5802</TD><TD>0.5986</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>70:11.90</TD><TD>70:11.90</TD><TD>780.56 MB</TD><TD>1.0000</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+
+       
+</TABLE>
+
+
+<P><I>Òàáëèöà 4. Ðåçóëüòàòû äëÿ îòäåëüíûõ òðåêîâ</I>.</P>
 
 <P>
 <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
-<TR><TD WIDTH="35%" ALIGN="RIGHT">
-<FONT SIZE="+1"><B>Òðåê</B></FONT></TD>
-<TD WIDTH="30%" BGCOLOR="#F0F0F0">
-<FONT SIZE="+1"><B>Åíêîäåð</B></FONT></TD>
+<TR><TD ALIGN="RIGHT">
+<FONT SIZE="+1">Òðåê</FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1">Êîäåê</FONT></TD>
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
-<FONT SIZE="+1"><B>Âðåìÿ ðàáîòû</B></FONT></TD>
+<FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
-<FONT SIZE="+1"><B>Ñæàòûé ðàçìåð</B></FONT></TD>
+<FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ðàñïàêîâêè</FONT></TD>
 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
-<FONT SIZE="+1"><B>Óðîâåíü ñæàòèÿ</B></FONT></TD></TR>
+<FONT SIZE="+1">Ñæàòûé<BR>ðàçìåð</FONT></TD>
+<TD BGCOLOR="#F0F0F0">
+<FONT SIZE="+1">Óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD></TR>
 
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="21">
-                               Dream Theater<BR><I>6:00</I><BR>58.47 MB
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="26">
+                               Dream Theater<BR><I>6:00</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:39.08</TD><TD>43.70 MB</TD><TD>0.7475</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:41.98</TD><TD>43.85 MB</TD><TD>0.7500</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:12.44</TD><TD>43.87 MB</TD><TD>0.7503</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:59.56</TD><TD>43.88 MB</TD><TD>0.7504</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:32.62</TD><TD>44.12 MB</TD><TD>0.7545</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:33.09</TD><TD>44.15 MB</TD><TD>0.7550</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>2:08.48</TD><TD>44.18 MB</TD><TD>0.7556</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>4:22.30</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7581</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:57.32</TD><TD>44.35 MB</TD><TD>0.7585</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>1:04.07</TD><TD>44.40 MB</TD><TD>0.7594</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:58.42</TD><TD>44.75 MB</TD><TD>0.7654</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:30.94</TD><TD>44.77 MB</TD><TD>0.7657</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:48.75</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7658</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:35.86</TD><TD>45.14 MB</TD><TD>0.7720</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>45.17 MB</TD><TD>0.7725</TD></TR>
-               <TR><TD>Pegasus-SPS</TD><TD>4:45.00</TD><TD>45.40 MB</TD><TD>0.7765</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:25.04</TD><TD>46.52 MB</TD><TD>0.7956</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:44.84</TD><TD>46.64 MB</TD><TD>0.7977</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:47.19</TD><TD>46.68 MB</TD><TD>0.7984</TD></TR>
-               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:38.99</TD><TD>47.22 MB</TD><TD>0.8077</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>11:37.69</TD><TD>11:15.37</TD><TD>42.72 MB</TD><TD>0.7306</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>2:05.36</TD><TD>2:13.44</TD><TD>43.24 MB</TD><TD>0.7395</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:53.28</TD><TD>2:00.45</TD><TD>43.26 MB</TD><TD>0.7398</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>25:32.41</TD><TD>25:38.15</TD><TD>43.26 MB</TD><TD>0.7398</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>1:07.92</TD><TD>1:13.20</TD><TD>43.39 MB</TD><TD>0.7421</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>1:17.95</TD><TD>1:25.67</TD><TD>43.42 MB</TD><TD>0.7426</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:57.04</TD><TD>1:03.37</TD><TD>43.48 MB</TD><TD>0.7436</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>1:10.34</TD><TD>1:08.61</TD><TD>43.49 MB</TD><TD>0.7438</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:57.68</TD><TD>1:33.38</TD><TD>43.81 MB</TD><TD>0.7493</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:44.33</TD><TD>0:51.22</TD><TD>43.97 MB</TD><TD>0.7520</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:27.61</TD><TD>0:56.18</TD><TD>44.12 MB</TD><TD>0.7545</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>4:18.72</TD><TD>0:37.28</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7582</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:40.24</TD><TD>0:40.70</TD><TD>44.34 MB</TD><TD>0.7583</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:56.03</TD><TD>2:11.58</TD><TD>44.35 MB</TD><TD>0.7585</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>1:01.31</TD><TD>0:37.01</TD><TD>44.41 MB</TD><TD>0.7595</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:58.81</TD><TD>0:37.63</TD><TD>44.75 MB</TD><TD>0.7654</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:49.05</TD><TD>0:36.44</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7659</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>45.17 MB</TD><TD>0.7725</TD></TR>
+               <TR><TD>Pegasus-SPS</TD><TD>4:45.00</TD><TD>?</TD><TD>45.40 MB</TD><TD>0.7765</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:18.66</TD><TD>0:18.59</TD><TD>46.31 MB</TD><TD>0.7920</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:24.83</TD><TD>1:10.93</TD><TD>46.52 MB</TD><TD>0.7956</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:44.00</TD><TD>0:36.91</TD><TD>46.65 MB</TD><TD>0.7978</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:47.75</TD><TD>0:32.56</TD><TD>46.68 MB</TD><TD>0.7984</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:38.99</TD><TD>?</TD><TD>47.22 MB</TD><TD>0.8077</TD></TR>
+               <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>5:47.56</TD><TD>5:47.56</TD><TD>58.47 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Eddie Warner<BR><I>Titus</I><BR>27.87 MB
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Eddie Warner<BR><I>Titus</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:34.79</TD><TD>14.54 MB</TD><TD>0.5216</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:12.25</TD><TD>14.60 MB</TD><TD>0.5238</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:40.65</TD><TD>14.77 MB</TD><TD>0.5298</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>2:00.01</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:29.09</TD><TD>15.11 MB</TD><TD>0.5423</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:21.88</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5537</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:20.71</TD><TD>15.78 MB</TD><TD>0.5662</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:45.47</TD><TD>16.04 MB</TD><TD>0.5754</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:13.99</TD><TD>16.11 MB</TD><TD>0.5779</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:26.37</TD><TD>16.21 MB</TD><TD>0.5818</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:20.31</TD><TD>16.38 MB</TD><TD>0.5879</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:37.93</TD><TD>16.56 MB</TD><TD>0.5941</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:22.60</TD><TD>16.73 MB</TD><TD>0.6003</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:58.79</TD><TD>16.76 MB</TD><TD>0.6014</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>17.03 MB</TD><TD>0.6112</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:10.55</TD><TD>17.13 MB</TD><TD>0.6148</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:35.42</TD><TD>17.18 MB</TD><TD>0.6166</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:32.81</TD><TD>17.40 MB</TD><TD>0.6242</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:17.55</TD><TD>17.89 MB</TD><TD>0.6420</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>5:24.56</TD><TD>5:13.29</TD><TD>14.76 MB</TD><TD>0.5298</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:40.76</TD><TD>0:21.21</TD><TD>14.77 MB</TD><TD>0.5298</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:57.87</TD><TD>0:15.05</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5385</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:53.39</TD><TD>0:55.52</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5385</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>12:02.54</TD><TD>12:03.76</TD><TD>15.02 MB</TD><TD>0.5390</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:28.17</TD><TD>0:15.05</TD><TD>15.12 MB</TD><TD>0.5424</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:36.81</TD><TD>0:39.19</TD><TD>15.13 MB</TD><TD>0.5429</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:54.82</TD><TD>0:42.71</TD><TD>15.15 MB</TD><TD>0.5435</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:58.52</TD><TD>1:01.81</TD><TD>15.25 MB</TD><TD>0.5471</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:30.88</TD><TD>0:33.55</TD><TD>15.34 MB</TD><TD>0.5505</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:25.45</TD><TD>0:28.37</TD><TD>15.35 MB</TD><TD>0.5509</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:22.21</TD><TD>0:14.72</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5538</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:32.15</TD><TD>0:31.18</TD><TD>15.57 MB</TD><TD>0.5585</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:19.85</TD><TD>0:22.90</TD><TD>15.58 MB</TD><TD>0.5592</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:21.16</TD><TD>0:13.55</TD><TD>15.78 MB</TD><TD>0.5662</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:18.25</TD><TD>0:17.67</TD><TD>15.86 MB</TD><TD>0.5692</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:26.82</TD><TD>0:16.75</TD><TD>16.21 MB</TD><TD>0.5818</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:19.75</TD><TD>0:15.76</TD><TD>16.39 MB</TD><TD>0.5880</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:22.01</TD><TD>1:00.12</TD><TD>16.73 MB</TD><TD>0.6003</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>17.03 MB</TD><TD>0.6112</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:38.72</TD><TD>0:32.25</TD><TD>17.40 MB</TD><TD>0.6242</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:08.19</TD><TD>0:08.79</TD><TD>17.49 MB</TD><TD>0.6275</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:17.55</TD><TD>?</TD><TD>17.89 MB</TD><TD>0.6420</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:35.67</TD><TD>2:35.67</TD><TD>27.87 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Tool<BR><I>Forty-six & 2</I><BR>64.25 MB
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Tool<BR><I>Forty-six & 2</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:48.94</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.6116</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:33.43</TD><TD>39.51 MB</TD><TD>0.6149</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:34.75</TD><TD>39.93 MB</TD><TD>0.6214</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:37.42</TD><TD>39.97 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:38.80</TD><TD>40.25 MB</TD><TD>0.6263</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>2:21.06</TD><TD>40.36 MB</TD><TD>0.6281</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:42.26</TD><TD>40.38 MB</TD><TD>0.6284</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>4:41.40</TD><TD>40.89 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>3:07.42</TD><TD>40.98 MB</TD><TD>0.6378</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:36.56</TD><TD>41.01 MB</TD><TD>0.6383</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>1:08.48</TD><TD>41.07 MB</TD><TD>0.6387</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:37.51</TD><TD>41.51 MB</TD><TD>0.6461</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:51.92</TD><TD>41.71 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>42.27 MB</TD><TD>0.6578</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:47.39</TD><TD>42.72 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:30.85</TD><TD>42.75 MB</TD><TD>0.6652</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:02.49</TD><TD>43.06 MB</TD><TD>0.6701</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:52.06</TD><TD>43.18 MB</TD><TD>0.6721</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:42.84</TD><TD>44.52 MB</TD><TD>0.6930</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>12:34.97</TD><TD>12:09.08</TD><TD>37.42 MB</TD><TD>0.5824</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>27:58.28</TD><TD>28:01.87</TD><TD>37.96 MB</TD><TD>0.5907</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>2:03.43</TD><TD>2:09.27</TD><TD>38.15 MB</TD><TD>0.5937</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>2:14.70</TD><TD>2:24.30</TD><TD>38.23 MB</TD><TD>0.5950</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>1:09.82</TD><TD>1:18.09</TD><TD>38.42 MB</TD><TD>0.5979</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:58.69</TD><TD>1:07.02</TD><TD>38.59 MB</TD><TD>0.6005</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>1:24.44</TD><TD>1:30.97</TD><TD>38.68 MB</TD><TD>0.6020</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>1:02.47</TD><TD>1:14.54</TD><TD>38.86 MB</TD><TD>0.6048</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:46.50</TD><TD>0:55.41</TD><TD>39.18 MB</TD><TD>0.6098</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>2:16.00</TD><TD>1:41.84</TD><TD>39.42 MB</TD><TD>0.6135</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:29.07</TD><TD>0:42.87</TD><TD>39.92 MB</TD><TD>0.6213</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:38.01</TD><TD>0:57.56</TD><TD>40.25 MB</TD><TD>0.6263</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>4:35.08</TD><TD>0:39.40</TD><TD>40.89 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>3:07.20</TD><TD>2:21.28</TD><TD>40.98 MB</TD><TD>0.6378</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>1:05.54</TD><TD>0:39.65</TD><TD>41.04 MB</TD><TD>0.6388</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:50.18</TD><TD>0:38.92</TD><TD>41.74 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>42.27 MB</TD><TD>0.6578</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:45.83</TD><TD>0:40.89</TD><TD>42.70 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:30.09</TD><TD>1:16.29</TD><TD>42.75 MB</TD><TD>0.6652</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>1:02.42</TD><TD>0:37.84</TD><TD>43.06 MB</TD><TD>0.6701</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:51.29</TD><TD>0:34.59</TD><TD>43.18 MB</TD><TD>0.6721</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:31.26</TD><TD>0:28.79</TD><TD>43.65 MB</TD><TD>0.6794</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:42.84</TD><TD>?</TD><TD>44.52 MB</TD><TD>0.6930</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>6:21.92</TD><TD>6:21.92</TD><TD>64.25 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Cannibal Corpse<BR><I>Mummified In Barbed Wire</I><BR>33.37 MB
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Cannibal Corpse<BR><I>Mummified In Barbed Wire</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:49.20</TD><TD>23.47 MB</TD><TD>0.7033</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:12.54</TD><TD>23.53 MB</TD><TD>0.7050</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:12.82</TD><TD>23.58 MB</TD><TD>0.7065</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:23.25</TD><TD>23.66 MB</TD><TD>0.7087</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:32.20</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:21.70</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>2:29.60</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7244</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:36.32</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7281</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:39.10</TD><TD>24.36 MB</TD><TD>0.7297</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:52.74</TD><TD>24.46 MB</TD><TD>0.7329</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:33.98</TD><TD>25.12 MB</TD><TD>0.7526</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:27.93</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>25.23 MB</TD><TD>0.7558</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:49.87</TD><TD>25.24 MB</TD><TD>0.7562</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:20.50</TD><TD>25.33 MB</TD><TD>0.7589</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:47.07</TD><TD>26.03 MB</TD><TD>0.7799</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:25.08</TD><TD>26.09 MB</TD><TD>0.7818</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:27.19</TD><TD>26.61 MB</TD><TD>0.7972</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:22.25</TD><TD>26.89 MB</TD><TD>0.8058</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>6:35.94</TD><TD>6:23.57</TD><TD>22.69 MB</TD><TD>0.6798</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:10.94</TD><TD>1:15.92</TD><TD>22.95 MB</TD><TD>0.6876</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>14:34.28</TD><TD>14:37.69</TD><TD>22.95 MB</TD><TD>0.6877</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:37.63</TD><TD>0:41.34</TD><TD>23.19 MB</TD><TD>0.6948</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:31.71</TD><TD>0:34.87</TD><TD>23.26 MB</TD><TD>0.6968</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:03.96</TD><TD>1:08.85</TD><TD>23.31 MB</TD><TD>0.6984</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:09.71</TD><TD>0:56.66</TD><TD>23.34 MB</TD><TD>0.6993</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:05.38</TD><TD>0:36.20</TD><TD>23.53 MB</TD><TD>0.7050</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:32.99</TD><TD>0:40.05</TD><TD>23.57 MB</TD><TD>0.7062</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:44.14</TD><TD>0:48.71</TD><TD>23.95 MB</TD><TD>0.7176</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>2:25.59</TD><TD>0:20.85</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7245</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:25.05</TD><TD>0:28.99</TD><TD>24.20 MB</TD><TD>0.7250</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:34.66</TD><TD>0:21.42</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7282</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:40.38</TD><TD>1:14.58</TD><TD>24.36 MB</TD><TD>0.7297</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:15.99</TD><TD>0:23.50</TD><TD>24.76 MB</TD><TD>0.7418</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:33.74</TD><TD>0:22.47</TD><TD>25.12 MB</TD><TD>0.7526</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:27.40</TD><TD>0:20.11</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>25.23 MB</TD><TD>0.7558</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:47.13</TD><TD>0:40.67</TD><TD>26.03 MB</TD><TD>0.7799</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:24.04</TD><TD>0:21.68</TD><TD>26.10 MB</TD><TD>0.7819</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:16.79</TD><TD>0:21.64</TD><TD>26.17 MB</TD><TD>0.7841</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:28.20</TD><TD>0:20.46</TD><TD>26.61 MB</TD><TD>0.7972</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:22.25</TD><TD>?</TD><TD>26.89 MB</TD><TD>0.8058</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>3:18.36</TD><TD>3:18.36</TD><TD>33.37 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Alanis Morisette<BR><I>Hand In My Pocket</I><BR>39.09 MB
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Alanis Morisette<BR><I>Hand In My Pocket</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:03.98</TD><TD>22.85 MB</TD><TD>0.5845</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:25.70</TD><TD>23.04 MB</TD><TD>0.5893</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:54.68</TD><TD>23.16 MB</TD><TD>0.5925</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:23.63</TD><TD>23.19 MB</TD><TD>0.5933</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:25.16</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.5937</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:01.14</TD><TD>23.25 MB</TD><TD>0.5948</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:01.46</TD><TD>23.33 MB</TD><TD>0.5968</TD></TR>
-               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:54.24</TD><TD>23.35 MB</TD><TD>0.5972</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>2:49.68</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5997</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:40.70</TD><TD>23.55 MB</TD><TD>0.6025</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:58.35</TD><TD>23.86 MB</TD><TD>0.6104</TD></TR>
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.11 MB</TD><TD>0.6167</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:22.50</TD><TD>24.22 MB</TD><TD>0.6196</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:30.81</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:37.23</TD><TD>24.72 MB</TD><TD>0.6323</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:55.13</TD><TD>24.80 MB</TD><TD>0.6345</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:27.16</TD><TD>24.81 MB</TD><TD>0.6347</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:29.82</TD><TD>25.34 MB</TD><TD>0.6481</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:28.05</TD><TD>25.95 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>7:35.21</TD><TD>7:20.19</TD><TD>20.77 MB</TD><TD>0.5312</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>16:51.82</TD><TD>16:54.34</TD><TD>21.24 MB</TD><TD>0.5433</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:14.29</TD><TD>1:18.06</TD><TD>21.36 MB</TD><TD>0.5464</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:21.38</TD><TD>1:27.28</TD><TD>21.54 MB</TD><TD>0.5509</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:42.54</TD><TD>0:47.41</TD><TD>21.75 MB</TD><TD>0.5563</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:35.45</TD><TD>0:39.65</TD><TD>21.84 MB</TD><TD>0.5586</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:51.39</TD><TD>0:54.97</TD><TD>21.89 MB</TD><TD>0.5598</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:28.23</TD><TD>0:33.21</TD><TD>22.16 MB</TD><TD>0.5668</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:45.07</TD><TD>0:43.88</TD><TD>22.28 MB</TD><TD>0.5699</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:25.40</TD><TD>0:24.80</TD><TD>22.80 MB</TD><TD>0.5832</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:21.18</TD><TD>1:01.60</TD><TD>22.80 MB</TD><TD>0.5833</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:01.11</TD><TD>0:33.79</TD><TD>23.25 MB</TD><TD>0.5948</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:53.41</TD><TD>1:23.52</TD><TD>23.35 MB</TD><TD>0.5972</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>2:46.09</TD><TD>0:23.14</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5998</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:39.82</TD><TD>0:21.81</TD><TD>23.56 MB</TD><TD>0.6026</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>24.11 MB</TD><TD>0.6167</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:30.58</TD><TD>0:22.05</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6221</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:37.49</TD><TD>0:22.93</TD><TD>24.72 MB</TD><TD>0.6323</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:54.26</TD><TD>0:45.64</TD><TD>24.80 MB</TD><TD>0.6345</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:26.46</TD><TD>0:22.14</TD><TD>24.82 MB</TD><TD>0.6348</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:16.67</TD><TD>0:17.02</TD><TD>24.94 MB</TD><TD>0.6381</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:29.71</TD><TD>0:18.92</TD><TD>25.34 MB</TD><TD>0.6481</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:28.05</TD><TD>?</TD><TD>25.95 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>3:52.36</TD><TD>3:52.36</TD><TD>39.09 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Gloria Estefan<BR><I>Conga</I><BR>45.15 MB
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Gloria Estefan<BR><I>Conga</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:15.79</TD><TD>30.12 MB</TD><TD>0.6670</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:29.68</TD><TD>30.32 MB</TD><TD>0.6716</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:38.48</TD><TD>30.57 MB</TD><TD>0.6770</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:11.15</TD><TD>30.62 MB</TD><TD>0.6782</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:13.65</TD><TD>30.64 MB</TD><TD>0.6785</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>3:20.51</TD><TD>30.75 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:14.52</TD><TD>30.81 MB</TD><TD>0.6823</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>6:52.69</TD><TD>30.83 MB</TD><TD>0.6828</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:48.33</TD><TD>30.85 MB</TD><TD>0.6833</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:41.42</TD><TD>30.87 MB</TD><TD>0.6837</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:26.73</TD><TD>30.91 MB</TD><TD>0.6845</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:08.05</TD><TD>30.96 MB</TD><TD>0.6857</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:36.80</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7005</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:44.27</TD><TD>31.76 MB</TD><TD>0.7034</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:06.75</TD><TD>31.86 MB</TD><TD>0.7056</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:33.50</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:36.39</TD><TD>32.47 MB</TD><TD>0.7191</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:29.42</TD><TD>33.02 MB</TD><TD>0.7313</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>8:52.93</TD><TD>8:34.81</TD><TD>28.98 MB</TD><TD>0.6419</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>19:40.53</TD><TD>19:44.47</TD><TD>29.43 MB</TD><TD>0.6517</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:26.64</TD><TD>1:32.23</TD><TD>29.58 MB</TD><TD>0.6550</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:35.65</TD><TD>1:42.11</TD><TD>29.65 MB</TD><TD>0.6567</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:59.59</TD><TD>1:05.29</TD><TD>29.78 MB</TD><TD>0.6595</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:50.17</TD><TD>0:56.40</TD><TD>29.85 MB</TD><TD>0.6610</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:53.50</TD><TD>0:51.90</TD><TD>29.92 MB</TD><TD>0.6625</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:42.27</TD><TD>0:47.74</TD><TD>29.97 MB</TD><TD>0.6637</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:29.84</TD><TD>0:29.92</TD><TD>30.28 MB</TD><TD>0.6706</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:33.46</TD><TD>0:39.22</TD><TD>30.30 MB</TD><TD>0.6710</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:37.85</TD><TD>1:12.15</TD><TD>30.34 MB</TD><TD>0.6719</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:13.34</TD><TD>1:39.44</TD><TD>30.64 MB</TD><TD>0.6785</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>3:16.07</TD><TD>0:27.53</TD><TD>30.76 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:14.08</TD><TD>0:44.64</TD><TD>30.81 MB</TD><TD>0.6823</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:46.30</TD><TD>0:26.74</TD><TD>30.86 MB</TD><TD>0.6834</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:13.31</TD><TD>0:14.15</TD><TD>31.61 MB</TD><TD>0.7000</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:35.88</TD><TD>0:27.65</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7006</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:44.76</TD><TD>0:27.48</TD><TD>31.76 MB</TD><TD>0.7034</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:03.91</TD><TD>0:53.54</TD><TD>31.86 MB</TD><TD>0.7056</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:32.51</TD><TD>0:27.30</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:35.74</TD><TD>0:23.64</TD><TD>32.47 MB</TD><TD>0.7191</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:29.42</TD><TD>?</TD><TD>33.02 MB</TD><TD>0.7313</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>4:28.39</TD><TD>4:28.39</TD><TD>45.15 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Cream<BR><I>White Room</I><BR>53.01 MB
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Cream<BR><I>White Room</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:15.46</TD><TD>34.30 MB</TD><TD>0.6469</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:12.99</TD><TD>34.35 MB</TD><TD>0.6479</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:28.45</TD><TD>34.65 MB</TD><TD>0.6535</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:56.51</TD><TD>34.68 MB</TD><TD>0.6542</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:29.48</TD><TD>34.84 MB</TD><TD>0.6572</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:24.17</TD><TD>34.91 MB</TD><TD>0.6586</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:37.02</TD><TD>34.96 MB</TD><TD>0.6595</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:24.97</TD><TD>34.99 MB</TD><TD>0.6600</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>3:54.58</TD><TD>35.00 MB</TD><TD>0.6602</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:56.64</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6634</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:20.55</TD><TD>35.35 MB</TD><TD>0.6667</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:42.74</TD><TD>35.37 MB</TD><TD>0.6672</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:51.33</TD><TD>35.40 MB</TD><TD>0.6677</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:31.05</TD><TD>35.60 MB</TD><TD>0.6715</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.6742</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.76</TD><TD>36.42 MB</TD><TD>0.6870</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:38.39</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6896</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:13.46</TD><TD>36.64 MB</TD><TD>0.6911</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:35.77</TD><TD>37.13 MB</TD><TD>0.7004</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>10:24.08</TD><TD>10:03.16</TD><TD>33.44 MB</TD><TD>0.6309</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>22:59.05</TD><TD>23:02.98</TD><TD>33.93 MB</TD><TD>0.6399</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:42.28</TD><TD>1:47.55</TD><TD>33.96 MB</TD><TD>0.6405</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:51.77</TD><TD>2:00.37</TD><TD>34.14 MB</TD><TD>0.6441</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:58.45</TD><TD>1:04.59</TD><TD>34.29 MB</TD><TD>0.6468</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>1:10.30</TD><TD>1:15.99</TD><TD>34.29 MB</TD><TD>0.6468</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:49.32</TD><TD>0:56.89</TD><TD>34.42 MB</TD><TD>0.6493</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:51.50</TD><TD>1:02.71</TD><TD>34.55 MB</TD><TD>0.6516</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:50.80</TD><TD>1:24.98</TD><TD>34.60 MB</TD><TD>0.6527</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:25.16</TD><TD>0:48.67</TD><TD>34.84 MB</TD><TD>0.6572</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:35.36</TD><TD>1:56.20</TD><TD>34.96 MB</TD><TD>0.6595</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:38.75</TD><TD>0:46.80</TD><TD>34.99 MB</TD><TD>0.6601</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>3:48.73</TD><TD>0:31.91</TD><TD>34.99 MB</TD><TD>0.6601</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:24.43</TD><TD>0:36.09</TD><TD>35.08 MB</TD><TD>0.6617</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:54.89</TD><TD>0:33.82</TD><TD>35.16 MB</TD><TD>0.6633</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:41.38</TD><TD>0:32.00</TD><TD>35.36 MB</TD><TD>0.6671</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:51.44</TD><TD>0:33.02</TD><TD>35.40 MB</TD><TD>0.6677</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.6742</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:26.00</TD><TD>0:24.83</TD><TD>36.32 MB</TD><TD>0.6852</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:41.14</TD><TD>0:28.91</TD><TD>36.42 MB</TD><TD>0.6870</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:36.87</TD><TD>0:33.39</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6897</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:13.87</TD><TD>1:02.90</TD><TD>36.64 MB</TD><TD>0.6911</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:35.77</TD><TD>?</TD><TD>37.13 MB</TD><TD>0.7004</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>5:15.11</TD><TD>5:15.11</TD><TD>53.01 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Maurice Ravel<BR><I>Fanfare from "L'eventail de Jeanne"</I><BR>20.82 MB
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Maurice Ravel<BR><I>Fanfare from "L'eventail de Jeanne"</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:46.51</TD><TD>6.86 MB</TD><TD>0.3297</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:53.54</TD><TD>6.90 MB</TD><TD>0.3316</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:30.30</TD><TD>7.09 MB</TD><TD>0.3407</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:43.03</TD><TD>7.25 MB</TD><TD>0.3482</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:28.80</TD><TD>7.33 MB</TD><TD>0.3520</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:30.54</TD><TD>7.39 MB</TD><TD>0.3549</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:12.58</TD><TD>7.56 MB</TD><TD>0.3634</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:28.81</TD><TD>7.65 MB</TD><TD>0.3673</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>1:21.75</TD><TD>7.68 MB</TD><TD>0.3691</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:19.79</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:14.63</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3733</TD></TR>
-               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:56.07</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.3762</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:11.42</TD><TD>7.89 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:13.14</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>8.15 MB</TD><TD>0.3914</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:13.68</TD><TD>8.19 MB</TD><TD>0.3932</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:17.56</TD><TD>8.29 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:26.88</TD><TD>8.52 MB</TD><TD>0.4091</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:13.11</TD><TD>8.72 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>3:55.40</TD><TD>3:47.60</TD><TD>6.46 MB</TD><TD>0.3104</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>8:22.42</TD><TD>8:23.32</TD><TD>6.82 MB</TD><TD>0.3274</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:39.93</TD><TD>0:41.69</TD><TD>6.85 MB</TD><TD>0.3289</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:36.57</TD><TD>0:38.26</TD><TD>7.09 MB</TD><TD>0.3406</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:21.22</TD><TD>0:23.04</TD><TD>7.16 MB</TD><TD>0.3437</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:40.67</TD><TD>0:28.52</TD><TD>7.18 MB</TD><TD>0.3451</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:24.98</TD><TD>0:26.37</TD><TD>7.21 MB</TD><TD>0.3462</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:29.01</TD><TD>0:15.11</TD><TD>7.33 MB</TD><TD>0.3520</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:18.19</TD><TD>0:19.54</TD><TD>7.44 MB</TD><TD>0.3575</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:22.63</TD><TD>0:21.86</TD><TD>7.45 MB</TD><TD>0.3577</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:13.70</TD><TD>0:15.72</TD><TD>7.64 MB</TD><TD>0.3671</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:20.73</TD><TD>0:09.51</TD><TD>7.69 MB</TD><TD>0.3692</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:18.95</TD><TD>0:09.45</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3703</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:14.98</TD><TD>0:09.19</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3734</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:12.56</TD><TD>0:11.95</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.3760</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:55.92</TD><TD>0:40.23</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.3762</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:12.97</TD><TD>0:10.39</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3902</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>8.15 MB</TD><TD>0.3914</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:13.81</TD><TD>0:08.88</TD><TD>8.19 MB</TD><TD>0.3932</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:17.45</TD><TD>0:10.30</TD><TD>8.29 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>
+               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:26.78</TD><TD>0:21.90</TD><TD>8.52 MB</TD><TD>0.4091</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:13.11</TD><TD>?</TD><TD>8.72 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:05.35</TD><TD>0:06.33</TD><TD>8.87 MB</TD><TD>0.4259</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:03.76</TD><TD>2:03.76</TD><TD>20.82 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Maurice Ravel<BR><I>String Quartet (4th movement)</I><BR>56.18 MB
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Maurice Ravel<BR><I>String Quartet (4th movement)</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:29.26</TD><TD>20.87 MB</TD><TD>0.3715</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:58.06</TD><TD>21.25 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:51.42</TD><TD>21.46 MB</TD><TD>0.3820</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:24.44</TD><TD>21.50 MB</TD><TD>0.3826</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:34.29</TD><TD>21.55 MB</TD><TD>0.3836</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>10:39.05</TD><TD>21.56 MB</TD><TD>0.3838</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:19.15</TD><TD>21.92 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:21.40</TD><TD>21.96 MB</TD><TD>0.3909</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:30.03</TD><TD>22.30 MB</TD><TD>0.3969</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>3:58.83</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4024</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:56.68</TD><TD>22.67 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
-               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:34.87</TD><TD>23.18 MB</TD><TD>0.4125</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:41.61</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4131</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:37.14</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:14.81</TD><TD>23.42 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.30</TD><TD>23.71 MB</TD><TD>0.4221</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.12 MB</TD><TD>0.4293</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:49.18</TD><TD>25.59 MB</TD><TD>0.4554</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:36.60</TD><TD>25.84 MB</TD><TD>0.4600</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>10:45.80</TD><TD>10:21.44</TD><TD>19.94 MB</TD><TD>0.3550</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:54.09</TD><TD>2:01.72</TD><TD>20.47 MB</TD><TD>0.3642</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>24:26.99</TD><TD>24:29.36</TD><TD>20.62 MB</TD><TD>0.3671</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:58.14</TD><TD>1:06.45</TD><TD>20.80 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:42.57</TD><TD>1:47.48</TD><TD>20.93 MB</TD><TD>0.3725</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:48.61</TD><TD>0:54.73</TD><TD>21.14 MB</TD><TD>0.3763</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>1:09.17</TD><TD>1:13.14</TD><TD>21.23 MB</TD><TD>0.3779</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:52.65</TD><TD>1:25.39</TD><TD>21.30 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:37.30</TD><TD>0:44.79</TD><TD>21.54 MB</TD><TD>0.3835</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:52.48</TD><TD>1:02.26</TD><TD>21.55 MB</TD><TD>0.3835</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:20.84</TD><TD>0:42.73</TD><TD>21.96 MB</TD><TD>0.3909</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:23.29</TD><TD>0:34.28</TD><TD>22.11 MB</TD><TD>0.3935</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>3:53.93</TD><TD>0:28.02</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4025</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:54.34</TD><TD>0:27.92</TD><TD>22.68 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:33.53</TD><TD>1:51.94</TD><TD>23.18 MB</TD><TD>0.4125</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:40.00</TD><TD>0:28.15</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4132</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:34.99</TD><TD>0:27.73</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:15.05</TD><TD>1:03.86</TD><TD>23.42 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:39.96</TD><TD>0:27.36</TD><TD>23.71 MB</TD><TD>0.4221</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>24.12 MB</TD><TD>0.4293</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:24.34</TD><TD>0:22.17</TD><TD>25.08 MB</TD><TD>0.4463</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:49.06</TD><TD>0:29.94</TD><TD>25.59 MB</TD><TD>0.4554</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:36.60</TD><TD>?</TD><TD>25.84 MB</TD><TD>0.4600</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>5:33.95</TD><TD>5:33.95</TD><TD>56.18 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Sergei Prokofiev<BR><I>Piano Concerto No.3 (3rd movement)</I><BR>100.68 MB
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Sergei Prokofiev<BR><I>Piano Concerto No.3 (3rd movement)</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>3:28.59</TD><TD>34.51 MB</TD><TD>0.3427</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>2:37.54</TD><TD>34.55 MB</TD><TD>0.3431</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>2:27.82</TD><TD>34.82 MB</TD><TD>0.3458</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>2:05.82</TD><TD>35.27 MB</TD><TD>0.3502</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>6:34.97</TD><TD>35.31 MB</TD><TD>0.3507</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>1:00.47</TD><TD>35.46 MB</TD><TD>0.3521</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>18:34.20</TD><TD>35.80 MB</TD><TD>0.3555</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>2:20.34</TD><TD>37.02 MB</TD><TD>0.3677</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:53.49</TD><TD>37.44 MB</TD><TD>0.3718</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>7:01.69</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>1:39.81</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>1:13.23</TD><TD>38.50 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>1:04.93</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>1:12.51</TD><TD>39.49 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>2:12.79</TD><TD>39.89 MB</TD><TD>0.3962</TD></TR>
-               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>4:35.94</TD><TD>40.31 MB</TD><TD>0.4003</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>41.86 MB</TD><TD>0.4157</TD></TR>
-               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>1:05.60</TD><TD>43.67 MB</TD><TD>0.4337</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:29.19</TD><TD>45.34 MB</TD><TD>0.4502</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>19:11.61</TD><TD>18:28.80</TD><TD>32.65 MB</TD><TD>0.3243</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>43:21.88</TD><TD>43:26.18</TD><TD>33.58 MB</TD><TD>0.3335</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>3:21.33</TD><TD>3:35.91</TD><TD>33.72 MB</TD><TD>0.3349</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>3:00.57</TD><TD>3:08.19</TD><TD>33.83 MB</TD><TD>0.3360</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>2:00.85</TD><TD>2:09.52</TD><TD>34.14 MB</TD><TD>0.3390</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>1:43.17</TD><TD>1:55.31</TD><TD>34.23 MB</TD><TD>0.3400</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>1:26.19</TD><TD>1:35.90</TD><TD>34.66 MB</TD><TD>0.3442</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>3:08.70</TD><TD>2:26.17</TD><TD>35.21 MB</TD><TD>0.3496</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>2:06.21</TD><TD>1:11.92</TD><TD>35.27 MB</TD><TD>0.3502</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>1:32.78</TD><TD>1:50.74</TD><TD>35.35 MB</TD><TD>0.3510</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>1:06.28</TD><TD>1:18.56</TD><TD>35.43 MB</TD><TD>0.3518</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:40.68</TD><TD>1:00.29</TD><TD>36.99 MB</TD><TD>0.3673</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>6:51.48</TD><TD>0:49.47</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>1:35.22</TD><TD>0:47.57</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>1:10.67</TD><TD>0:46.40</TD><TD>38.51 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>1:01.44</TD><TD>0:53.40</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>1:10.57</TD><TD>0:50.00</TD><TD>39.49 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>2:12.39</TD><TD>1:49.00</TD><TD>39.89 MB</TD><TD>0.3962</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>4:33.71</TD><TD>3:19.38</TD><TD>40.31 MB</TD><TD>0.4003</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>41.86 MB</TD><TD>0.4157</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:43.24</TD><TD>0:40.17</TD><TD>43.03 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>1:05.60</TD><TD>?</TD><TD>43.67 MB</TD><TD>0.4337</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>1:26.84</TD><TD>0:53.19</TD><TD>45.34 MB</TD><TD>0.4502</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>9:58.47</TD><TD>9:58.47</TD><TD>100.68 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Frederic Chopin<BR><I>Prelude No.24 in d minor</I><BR>27.46 MB
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Frederic Chopin<BR><I>Prelude No.24 in d minor</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:42.69</TD><TD>10.53 MB</TD><TD>0.3834</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:57.62</TD><TD>10.59 MB</TD><TD>0.3855</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:38.43</TD><TD>10.74 MB</TD><TD>0.3911</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:40.79</TD><TD>10.74 MB</TD><TD>0.3912</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:19.69</TD><TD>10.77 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:58.42</TD><TD>10.97 MB</TD><TD>0.3994</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:20.71</TD><TD>11.21 MB</TD><TD>0.4083</TD></TR>
-               <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:14.46</TD><TD>11.38 MB</TD><TD>0.4145</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:39.53</TD><TD>11.45 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>1:55.59</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:27.86</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4264</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:19.98</TD><TD>11.73 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:17.59</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4318</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:19.21</TD><TD>12.05 MB</TD><TD>0.4386</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:37.61</TD><TD>12.14 MB</TD><TD>0.4419</TD></TR>
-               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:16.95</TD><TD>12.86 MB</TD><TD>0.4684</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:18.75</TD><TD>13.08 MB</TD><TD>0.4765</TD></TR>
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.31 MB</TD><TD>0.4845</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:24.23</TD><TD>14.40 MB</TD><TD>0.5242</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>5:14.83</TD><TD>5:03.08</TD><TD>9.84 MB</TD><TD>0.3582</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:55.83</TD><TD>0:59.52</TD><TD>10.25 MB</TD><TD>0.3734</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>11:56.24</TD><TD>11:58.77</TD><TD>10.34 MB</TD><TD>0.3764</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:50.07</TD><TD>0:53.49</TD><TD>10.41 MB</TD><TD>0.3790</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:28.52</TD><TD>0:31.32</TD><TD>10.47 MB</TD><TD>0.3812</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:34.06</TD><TD>0:38.70</TD><TD>10.53 MB</TD><TD>0.3833</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:23.70</TD><TD>0:27.61</TD><TD>10.59 MB</TD><TD>0.3854</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:34.91</TD><TD>0:20.01</TD><TD>10.74 MB</TD><TD>0.3911</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:31.43</TD><TD>0:28.95</TD><TD>10.76 MB</TD><TD>0.3919</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:54.46</TD><TD>0:41.54</TD><TD>10.88 MB</TD><TD>0.3963</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:18.53</TD><TD>0:21.80</TD><TD>10.94 MB</TD><TD>0.3982</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:16.90</TD><TD>0:15.17</TD><TD>11.34 MB</TD><TD>0.4128</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:53.31</TD><TD>0:13.06</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4256</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:26.05</TD><TD>0:13.50</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4265</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:19.82</TD><TD>0:13.25</TD><TD>11.74 MB</TD><TD>0.4274</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:17.61</TD><TD>0:13.80</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4319</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:19.20</TD><TD>0:11.89</TD><TD>12.05 MB</TD><TD>0.4386</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:36.70</TD><TD>0:30.26</TD><TD>12.14 MB</TD><TD>0.4419</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:15.45</TD><TD>0:55.07</TD><TD>12.86 MB</TD><TD>0.4684</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:18.75</TD><TD>?</TD><TD>13.08 MB</TD><TD>0.4765</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>13.31 MB</TD><TD>0.4845</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:06.74</TD><TD>0:08.51</TD><TD>13.67 MB</TD><TD>0.4978</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:24.43</TD><TD>0:14.32</TD><TD>14.40 MB</TD><TD>0.5242</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:43.23</TD><TD>2:43.23</TD><TD>27.46 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               Domenico Scarlatti<BR><I>Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)</I><BR>16.39 MB
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
+               <TR>
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               Domenico Scarlatti<BR><I>Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:25.79</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4245</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:09.40</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4246</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:14.43</TD><TD>6.97 MB</TD><TD>0.4252</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:35.24</TD><TD>7.06 MB</TD><TD>0.4304</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:10.28</TD><TD>7.14 MB</TD><TD>0.4356</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:25.06</TD><TD>7.18 MB</TD><TD>0.4379</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:30.02</TD><TD>7.21 MB</TD><TD>0.4397</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:23.52</TD><TD>7.26 MB</TD><TD>0.4426</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:09.23</TD><TD>7.35 MB</TD><TD>0.4481</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>1:10.27</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4497</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:16.54</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:11.90</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4529</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:45.72</TD><TD>7.46 MB</TD><TD>0.4548</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:11.43</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.4564</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:21.79</TD><TD>7.50 MB</TD><TD>0.4572</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:10.52</TD><TD>7.52 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>7.74 MB</TD><TD>0.4723</TD></TR>
-               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:10.56</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.4781</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:14.59</TD><TD>8.20 MB</TD><TD>0.5004</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>3:09.33</TD><TD>3:01.82</TD><TD>6.62 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:33.99</TD><TD>0:35.53</TD><TD>6.80 MB</TD><TD>0.4145</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>7:08.77</TD><TD>7:09.52</TD><TD>6.87 MB</TD><TD>0.4190</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:17.47</TD><TD>0:19.11</TD><TD>6.94 MB</TD><TD>0.4230</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:30.47</TD><TD>0:31.95</TD><TD>6.98 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:14.84</TD><TD>0:16.17</TD><TD>7.02 MB</TD><TD>0.4284</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:37.09</TD><TD>0:26.56</TD><TD>7.05 MB</TD><TD>0.4297</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:20.68</TD><TD>0:22.06</TD><TD>7.07 MB</TD><TD>0.4310</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:15.50</TD><TD>0:18.31</TD><TD>7.12 MB</TD><TD>0.4340</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:11.39</TD><TD>0:12.95</TD><TD>7.19 MB</TD><TD>0.4384</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:29.99</TD><TD>0:14.33</TD><TD>7.21 MB</TD><TD>0.4397</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:07.01</TD><TD>0:10.27</TD><TD>7.31 MB</TD><TD>0.4460</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:08.58</TD><TD>0:07.99</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4498</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:15.90</TD><TD>0:08.71</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4513</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:11.84</TD><TD>0:08.26</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4530</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:45.59</TD><TD>0:32.63</TD><TD>7.46 MB</TD><TD>0.4548</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:11.67</TD><TD>0:07.17</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.4564</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:22.06</TD><TD>0:18.62</TD><TD>7.50 MB</TD><TD>0.4572</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:10.17</TD><TD>0:07.85</TD><TD>7.53 MB</TD><TD>0.4591</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:04.11</TD><TD>0:06.57</TD><TD>7.58 MB</TD><TD>0.4624</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>7.74 MB</TD><TD>0.4723</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:10.56</TD><TD>?</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.4781</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:14.29</TD><TD>0:09.07</TD><TD>8.20 MB</TD><TD>0.5004</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>1:37.43</TD><TD>1:37.43</TD><TD>16.39 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               The Benedictine Monks of<BR>Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I><BR>24.26 MB
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               The Benedictine Monks of<BR>Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:15.29</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5031</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:25.48</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5034</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:52.26</TD><TD>12.34 MB</TD><TD>0.5088</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:41.19</TD><TD>12.47 MB</TD><TD>0.5138</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:45.46</TD><TD>12.62 MB</TD><TD>0.5200</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:15.69</TD><TD>12.68 MB</TD><TD>0.5228</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:08.23</TD><TD>12.71 MB</TD><TD>0.5237</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:37.65</TD><TD>12.76 MB</TD><TD>0.5257</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>1:46.14</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5285</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:35.51</TD><TD>12.88 MB</TD><TD>0.5309</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:25.08</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5324</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:18.45</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:13.72</TD><TD>13.06 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
-               <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:34.04</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:17.87</TD><TD>13.32 MB</TD><TD>0.5489</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:16.14</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5499</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:22.18</TD><TD>13.42 MB</TD><TD>0.5531</TD></TR>
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.41 MB</TD><TD>0.5528</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:16.37</TD><TD>13.72 MB</TD><TD>0.5655</TD></TR>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>4:40.71</TD><TD>4:32.29</TD><TD>11.94 MB</TD><TD>0.4922</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:50.72</TD><TD>0:54.20</TD><TD>12.15 MB</TD><TD>0.5006</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>10:34.75</TD><TD>10:36.83</TD><TD>12.17 MB</TD><TD>0.5015</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:26.36</TD><TD>0:28.52</TD><TD>12.25 MB</TD><TD>0.5048</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:57.64</TD><TD>0:41.39</TD><TD>12.25 MB</TD><TD>0.5049</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:45.20</TD><TD>0:48.45</TD><TD>12.43 MB</TD><TD>0.5121</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:21.81</TD><TD>0:24.33</TD><TD>12.47 MB</TD><TD>0.5139</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:45.66</TD><TD>0:23.29</TD><TD>12.62 MB</TD><TD>0.5200</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:31.03</TD><TD>0:33.69</TD><TD>12.63 MB</TD><TD>0.5207</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:28.01</TD><TD>0:27.43</TD><TD>12.65 MB</TD><TD>0.5213</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:08.18</TD><TD>0:49.70</TD><TD>12.71 MB</TD><TD>0.5237</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:16.91</TD><TD>0:20.60</TD><TD>12.80 MB</TD><TD>0.5277</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:43.74</TD><TD>0:13.23</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5286</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:24.12</TD><TD>0:13.08</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5325</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:15.61</TD><TD>0:15.35</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:18.80</TD><TD>0:13.85</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5349</TD></TR>
+               <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:11.07</TD><TD>0:10.38</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:33.43</TD><TD>0:28.11</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:17.80</TD><TD>0:11.46</TD><TD>13.32 MB</TD><TD>0.5489</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:15.60</TD><TD>0:12.82</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5500</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>13.41 MB</TD><TD>0.5528</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:22.30</TD><TD>0:13.87</TD><TD>13.42 MB</TD><TD>0.5531</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:16.37</TD><TD>?</TD><TD>13.72 MB</TD><TD>0.5655</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:24.21</TD><TD>2:24.21</TD><TD>24.26 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+               <TR>
+                       <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
+               </TR>
                <TR>
-                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
-                               L. Subramaniam<BR><I>Raga Sivapriya</I><BR>213.56 MB
+                       <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
+                               L. Subramaniam<BR><I>Raga Sivapriya</I>
                        </TD>
-                       <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
                </TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>47:18.78</TD><TD>92.94 MB</TD><TD>0.4351</TD></TR>
-               <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>19:37.68</TD><TD>93.31 MB</TD><TD>0.4369</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>5:51.97</TD><TD>95.30 MB</TD><TD>0.4462</TD></TR>
-               <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>7:34.98</TD><TD>95.45 MB</TD><TD>0.4469</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>5:26.54</TD><TD>96.36 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
-               <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>4:39.71</TD><TD>96.84 MB</TD><TD>0.4534</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>5:10.07</TD><TD>97.15 MB</TD><TD>0.4548</TD></TR>
-               <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>2:14.54</TD><TD>97.52 MB</TD><TD>0.4566</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>15:22.57</TD><TD>98.01 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>3:39.72</TD><TD>98.41 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>1:58.32</TD><TD>98.82 MB</TD><TD>0.4627</TD></TR>
-               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>9:56.41</TD><TD>98.94 MB</TD><TD>0.4633</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>2:42.70</TD><TD>99.21 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>
-               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>101.88 MB</TD><TD>0.4770</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>3:30.25</TD><TD>102.60 MB</TD><TD>0.4804</TD></TR>
-               <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>2:56.04</TD><TD>102.84 MB</TD><TD>0.4815</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>4:51.20</TD><TD>103.57 MB</TD><TD>0.4849</TD></TR>
-               <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>2:23.50</TD><TD>103.59 MB</TD><TD>0.4850</TD></TR>
-               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>2:25.86</TD><TD>107.47 MB</TD><TD>0.5032</TD></TR>    </TABLE>
+               <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
+               <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>41:10.10</TD><TD>39:35.28</TD><TD>87.51 MB</TD><TD>0.4097</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>7:17.86</TD><TD>7:50.75</TD><TD>91.73 MB</TD><TD>0.4295</TD></TR>
+               <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>93:05.00</TD><TD>93:16.00</TD><TD>92.05 MB</TD><TD>0.4310</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>6:36.86</TD><TD>6:57.69</TD><TD>92.76 MB</TD><TD>0.4343</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>3:46.78</TD><TD>4:12.36</TD><TD>93.69 MB</TD><TD>0.4387</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>4:29.57</TD><TD>4:53.01</TD><TD>94.74 MB</TD><TD>0.4436</TD></TR>
+               <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>3:09.07</TD><TD>3:35.10</TD><TD>94.81 MB</TD><TD>0.4439</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>2:25.31</TD><TD>2:58.92</TD><TD>95.70 MB</TD><TD>0.4481</TD></TR>
+               <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>7:16.09</TD><TD>5:30.33</TD><TD>95.91 MB</TD><TD>0.4490</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>3:41.17</TD><TD>3:56.70</TD><TD>96.51 MB</TD><TD>0.4518</TD></TR>
+               <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>4:34.06</TD><TD>2:37.68</TD><TD>96.84 MB</TD><TD>0.4534</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>1:50.85</TD><TD>2:10.55</TD><TD>97.75 MB</TD><TD>0.4577</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>15:02.46</TD><TD>1:51.15</TD><TD>98.02 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>3:28.92</TD><TD>1:53.07</TD><TD>98.42 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>
+               <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>9:56.25</TD><TD>7:13.68</TD><TD>98.94 MB</TD><TD>0.4633</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>2:38.79</TD><TD>1:49.93</TD><TD>99.22 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>
+               <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>101.88 MB</TD><TD>0.4770</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>3:10.19</TD><TD>1:56.31</TD><TD>102.60 MB</TD><TD>0.4804</TD></TR>
+               <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>2:36.48</TD><TD>1:42.35</TD><TD>102.84 MB</TD><TD>0.4815</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>4:49.84</TD><TD>3:59.93</TD><TD>103.57 MB</TD><TD>0.4849</TD></TR>
+               <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>2:15.70</TD><TD>1:51.81</TD><TD>103.60 MB</TD><TD>0.4851</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>1:34.44</TD><TD>1:24.44</TD><TD>103.86 MB</TD><TD>0.4863</TD></TR>
+               <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>2:25.86</TD><TD>?</TD><TD>107.47 MB</TD><TD>0.5032</TD></TR>
+               <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>21:09.47</TD><TD>21:09.47</TD><TD>213.56 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
+
+
+</TABLE>
+
+
 </P>
 
-<P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002 Josh Coalson</P>
+<P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002,2003,2004,2005  Josh Coalson</P>
 
 </BODY>
 </HTML>