1.0.4 beta?
[flac.git] / doc / html / ru / authors.html
index 38647e7..916e19e 100644 (file)
 <BLOCKQUOTE>
 <LI>Ïåðåâîä äîêóìåíòàöèè íà ðóññêèé ÿçûê.</LI>
 </BLOCKQUOTE></P>
-</BLOCKQUOTE>
+
+<P>Áðýäè Ïàòòåðñîí (Brady Patterson)
+<BLOCKQUOTE>
+<LI>Ïîääåðæêà ôîðìàòà AIFF.</LI>
+</BLOCKQUOTE></P>
+
+<P>Äàéñóêå Øèìàìóðà (Daisuke Shimamura)
+<BLOCKQUOTE>
+<LI>Ïîääåðæêà id3 v1/v2 è i18n â ïëàãèíå XMMS.</LI>
+</BLOCKQUOTE></P>
 
 <P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002 Josh Coalson</P>