add link to russian version of the page
[flac.git] / doc / ru / links.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">\r
2 <!-- Copyright (c)  2001  Josh Coalson -->\r
3 <!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->\r
4 <!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->\r
5 <!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->\r
6 <!-- with no invariant sections. -->\r
7 <!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->\r
8 <HTML>\r
9 <HEAD>\r
10 <META CHARSET="windows-1251">\r
11 <TITLE>FLAC: íà÷àëî</TITLE>\r
12 </HEAD>\r
13 \r
14 <BODY>\r
15 <CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>\r
16 <TR>\r
17 <TD align=center>|</TD>\r
18 <TD height=22 align=center nowrap>\r
19 &nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>\r
20 <TD align=center>|</TD>\r
21 <TD align=center nowrap>\r
22 &nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>\r
23 <TD align=center>|</TD>\r
24 <TD align=center nowrap>\r
25 &nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>\r
26 <TD align=center>|</TD>\r
27 <TD align=center nowrap>\r
28 &nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>\r
29 <TD align=center>|</TD>\r
30 <TD align=center nowrap>\r
31 &nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>\r
32 <TD align=center>|</TD>\r
33 <TD align=center nowrap>\r
34 &nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>\r
35 <TD align=center>|</TD></TR>\r
36 \r
37 <TR>\r
38 <TD align=center>|</TD>\r
39 <TD align=center nowrap>\r
40 &nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>\r
41 <TD align=center>|</TD>\r
42 <TD align=center nowrap>\r
43 &nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>\r
44 <TD align=center>|</TD>\r
45 <TD align=center nowrap>\r
46 &nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>\r
47 <TD align=center>|</TD>\r
48 <TD align=center nowrap>\r
49 &nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>\r
50 <TD align=center>|</TD>\r
51 <TD align=center nowrap>\r
52 &nbsp;ññûëêè&nbsp;</TD>\r
53 <TD align=center>|</TD>\r
54 <TD align=center nowrap>\r
55 &nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>\r
56 <TD align=center>|</TD></TR>\r
57 </TR></TABLE></CENTER>\r
58 \r
59 \r
60 <CENTER><H2>FLAC: ññûëêè</H2></CENTER>\r
61 \r
62 <P><BLOCKQUOTE>\r
63 <LI><A HREF="http://flac.sourceforge.net/">Äîêóìåíòàöèÿ FLAC íà àíãëèéñêîì ÿçûêå</A></LI>\r
64 \r
65 <LI><A HREF="http://www.sourceforge.net/projects/flac/">Ñòðàíèöà ïðîåêòà FLAC íà SourceForge</A></LI>\r
66 \r
67 <LI><A HREF="http://freshmeat.net/projects/flac">Ñòðàíèöà íà Freshmeat</A></LI>\r
68 \r
69 <LI><A HREF="http://www.firstpr.com.au/audiocomp/lossless/">Îñíîâíûå ïðèíöèïû ñæàòèÿ áåç ïîòåðü</A></LI>\r
70 \r
71 <LI><A HREF="http://dkutsanov.chat.ru/">Óòèëèòû äëÿ ñæàòèÿ àóäèî</A></LI>\r
72 </BLOCKQUOTE></P>\r
73 \r
74 \r
75 <P>Ïðîãðàììû, èñïîëüçóþùèå FLAC:</P>\r
76 \r
77 <P><BLOCKQUOTE>\r
78 <LI><A HREF="http://www.baudline.com/">Baudline</A> àíàëèçàòîð ñèãíàëà</A></LI>\r
79 \r
80 <LI><A HREF="http://www.lameb.fsnet.co.uk/">Split_wav</A> WAV+CUE splitter</A></LI>\r
81 \r
82 <LI><A HREF="http://rawrec.sourceforge.net/">rawrec/rawplay</A> óòèëèòû äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ</LI>\r
83 \r
84 <LI><A HREF="http://www.gstreamer.net/">GStreamer</A> ñèñòåìà äëÿ ïîòîâîé ïåðåäà÷è ìåäèà-ôàéëîâ<BR></FONT></SMALL></TD></TR>\r
85 \r
86 <LI><A HREF="http://www.lammerts.org/software/soepkiptng/">Soepkip TNG</A> ïëåéåð, óïðàâëÿåìûé ÷åðåç web-èíòåðôåéñ</LI>\r
87 \r
88 <!--\r
89 Smurf Sound Font Editor (http://smurf.sourceforge.net/)\r
90 shntool (http://freeshell.org/~shnutils/shntool/)\r
91 CD Wave? (http://cdwave.com or http://www.homepages.hetnet.nl/~mjmlooijmans/cdwave/)\r
92 etree.org?\r
93 -->\r
94 \r
95 </BLOCKQUOTE></P>\r
96 \r
97 <P>&nbsp;Copyright (c) 2001 Josh Coalson</P>\r
98 \r
99 </BODY>\r
100 </HTML>\r