add more TODOs
[flac.git] / doc / html / ru / links.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
2 <!-- Copyright (c)  2001,2002,2003  Josh Coalson -->
3 <!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
4 <!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
5 <!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
6 <!-- with no invariant sections. -->
7 <!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->
8 <HTML>
9 <HEAD>
10 <META CHARSET="windows-1251">
11 <TITLE>FLAC: íà÷àëî</TITLE>
12 </HEAD>
13
14 <BODY>
15 <CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
16 <TR>
17 <TD align=center>|</TD>
18 <TD height=22 align=center nowrap>
19 &nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>
20 <TD align=center>|</TD>
21 <TD align=center nowrap>
22 &nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>
23 <TD align=center>|</TD>
24 <TD align=center nowrap>
25 &nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>
26 <TD align=center>|</TD>
27 <TD align=center nowrap>
28 &nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>
29 <TD align=center>|</TD>
30 <TD align=center nowrap>
31 &nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>
32 <TD align=center>|</TD>
33 <TD align=center nowrap>
34 &nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>
35 <TD align=center>|</TD></TR>
36
37 <TR>
38 <TD align=center>|</TD>
39 <TD align=center nowrap>
40 &nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>
41 <TD align=center>|</TD>
42 <TD align=center nowrap>
43 &nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>
44 <TD align=center>|</TD>
45 <TD align=center nowrap>
46 &nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>
47 <TD align=center>|</TD>
48 <TD align=center nowrap>
49 &nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>
50 <TD align=center>|</TD>
51 <TD align=center nowrap>
52 &nbsp;ññûëêè&nbsp;</TD>
53 <TD align=center>|</TD>
54 <TD align=center nowrap>
55 &nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>
56 <TD align=center>|</TD></TR>
57 </TABLE></CENTER>
58
59 <P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
60 <TR><TD align=center>|</TD>
61 <TD height=22 align=center nowrap>
62 &nbsp;<A HREF="../index.html">english</A>&nbsp;</TD>
63 <TD align=center>|</TD>
64 <TD align=center nowrap>
65 &nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>
66 <TD align=center>|</TD></TR>
67 </TABLE></CENTER></P>
68
69
70 <CENTER><H2>FLAC: ññûëêè</H2></CENTER>
71
72 <P><B>Îñíîâíûå ññûëêè:</B></P>
73 <P><BLOCKQUOTE><UL>
74 <LI><A HREF="http://flac.sourceforge.net/">Äîêóìåíòàöèÿ FLAC íà àíãëèéñêîì ÿçûêå</A></LI>
75 <LI><A HREF="http://www.sourceforge.net/projects/flac/">Ñòðàíèöà ïðîåêòà FLAC íà SourceForge</A></LI>
76 <LI><A HREF="http://freshmeat.net/projects/flac">Ñòðàíèöà íà Freshmeat</A></LI>
77 <LI><A HREF="http://www.firstpr.com.au/audiocomp/lossless/">Îñíîâíûå ïðèíöèïû ñæàòèÿ áåç ïîòåðü</A></LI>
78 <LI><A HREF="http://dkutsanov.chat.ru/">Óòèëèòû äëÿ ñæàòèÿ àóäèî</A></LI>
79 </UL></BLOCKQUOTE></P>
80
81
82 <P><B>Àïïàðàòóðà, ïîääåðæèâàþùàÿ FLAC:</B></P>
83 <P><BLOCKQUOTE><UL>
84 <LI><A HREF="http://www.phatnoise.com/">Phatnoise</A> car audio system: <A HREF="http://phatbox.sixpak.org/">Phatbox + FLAC</A></LI>
85 <LI><A HREF="http://www.sonicblue.com/audio/rio/rio_receiver.asp">Rio Reciever</A> è Dell Digital Audio Receiver ñ ïîìîùüþ êëèåíòà <A HREF="http://sourceforge.net/projects/rioplay/">RioPlay</A></LI>
86 </UL></BLOCKQUOTE></P>
87
88
89 <P><B>Ïðîãðàììû, èñïîëüçóþùèå FLAC:</B></P>
90 <P><BLOCKQUOTE><UL>
91 <LI><A HREF="http://www.bagu.dhs.org/flac.html">Ïàò÷</A> äëÿ <A HREF="http://lly.org/~rcw/abcde/page/">abcde</A> (A Better CD Encoder)</LI>
92 <LI>Ðåäàêòîð òåãîâ <A HREF="http://easytag.sourceforge.net/">EasyTAG</A></LI>
93 <LI><A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/flac.htm">FLAC frontend</A> (Windows GUI)</LI>
94 <LI><A HREF="http://flac-tools.sourceforge.net/">flac-tools</A></LI>
95 <LI><A HREF="http://www.gstreamer.net/">GStreamer</A> ñèñòåìà äëÿ ïîòîêîâîé ïåðåäà÷è ìåäèà-ôàéëîâ</LI>
96 <LI><A HREF="http://jreceiver.sourceforge.net/">JReceiver</A> àóäèî-ñåðâåð, èñïîëüçóþùèé òåõíîëîãèþ ñåðâëåòîâ</LI>
97 <LI><A HREF="http://www.danrules.com/macflac/">MacFLAC</A> äèñòðèáóòèâ äëÿ Mac OS X</LI>
98 <LI><A HREF="http://mediaxw.sourceforge.net/">MediaXW</A> âêëþ÷àåò ôèëüòð FLAC DirectShow</LI>
99 <LI><A HREF="http://ptarmigan.sourceforge.net/">Ptarmigan</A> àíàëèçàòîð ìåäèàôàéëîâ äëÿ XML</LI>
100 <LI><A HREF="http://rawrec.sourceforge.net/">rawrec/rawplay</A> óòèëèòû äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ</LI>
101 <LI><A HREF="http://rip.sourceforge.net/">rip</A> êîíñîëüíàÿ óòèëèòà äëÿ êîïèðîâàíèÿ CD Audio è ñæàòèÿ ôàéëîâ</LI>
102 <LI><A HREF="http://www.icculus.org/SDL_sound/">SDL_sound</A> àóäèî ìîäóëü äëÿ SDL</LI>
103 <LI><A HREF="http://shnutils.etree.org/shntool/">shntool</A></LI>
104 <LI><A HREF="http://www.lammerts.org/software/soepkiptng/">Soepkip TNG</A> ïëåéåð, óïðàâëÿåìûé ÷åðåç web-èíòåðôåéñ</LI>
105 <LI><A HREF="http://www.cyclooctane.com/sonice/">sonice</A>: ïðåîáðàçîâàíèå FLAC â Vorbis</LI>
106 <LI><A HREF="http://www.lameb.fsnet.co.uk/">Split_wav</A> WAV+CUE splitter</A></LI>
107 <LI><A HREF="http://www.saunalahti.fi/~cse/html/tag.html">Tag</A> ðåäàêòîð òåãîâ (äîñòóïíà <A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/tag.htm">ãðàôè÷åñêàÿ îáîëî÷êà</A>)</LI>
108 </UL></BLOCKQUOTE></P>
109
110 <P><B>Ñîîáùåñòâà, èñïîëüçóþùèå FLAC:</B></P>
111 <P><BLOCKQUOTE><UL>
112 <LI><A HREF="http://wiki.etree.org/">etree.org</A></LI>
113 </UL></BLOCKQUOTE></P>
114
115
116 <P>&nbsp;Copyright (c) 2001,2002,2003 Josh Coalson</P>
117
118 </BODY>
119 </HTML>