add more TODOs
[flac.git] / doc / html / ru / id.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
2 <!-- Copyright (c) 2000,2001,2002,2003  Josh Coalson -->
3 <!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
4 <!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
5 <!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
6 <!-- with no invariant sections. -->
7 <!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->
8 <HTML>
9 <HEAD>
10 <META CHARSET="windows-1251">
11 <TITLE>FLAC: ðåãèñòðàöèÿ id</TITLE>
12 </HEAD>
13
14 <BODY>
15 <CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
16 <TR>
17 <TD align=center>|</TD>
18 <TD height=22 align=center nowrap>
19 &nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>
20 <TD align=center>|</TD>
21 <TD align=center nowrap>
22 &nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>
23 <TD align=center>|</TD>
24 <TD align=center nowrap>
25 &nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>
26 <TD align=center>|</TD>
27 <TD align=center nowrap>
28 &nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>
29 <TD align=center>|</TD>
30 <TD align=center nowrap>
31 &nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>
32 <TD align=center>|</TD>
33 <TD align=center nowrap>
34 &nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>
35 <TD align=center>|</TD></TR>
36
37 <TR>
38 <TD align=center>|</TD>
39 <TD align=center nowrap>
40 &nbsp;id&nbsp;</TD>
41 <TD align=center>|</TD>
42 <TD align=center nowrap>
43 &nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>
44 <TD align=center>|</TD>
45 <TD align=center nowrap>
46 &nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>
47 <TD align=center>|</TD>
48 <TD align=center nowrap>
49 &nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>
50 <TD align=center>|</TD>
51 <TD align=center nowrap>
52 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>
53 <TD align=center>|</TD>
54 <TD align=center nowrap>
55 &nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>
56 <TD align=center>|</TD></TR>
57 </TABLE></CENTER>
58
59 <P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
60 <TR><TD align=center>|</TD>
61 <TD height=22 align=center nowrap>
62 &nbsp;<A HREF="../id.html">english</A>&nbsp;</TD>
63 <TD align=center>|</TD>
64 <TD align=center nowrap>
65 &nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>
66 <TD align=center>|</TD></TR>
67 </TABLE></CENTER></P>
68
69
70 <CENTER><H2>FLAC: ðåãèñòðàöèÿ id</H2></CENTER>
71
72 <P>FLAC ïîçâîëÿåò ïðèëîæåíèÿì òðåòüèõ ëèö çàðåãèñòðèðîâàòü id äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ áëîêîâ ìåòàäàííûõ <A HREF="format.html#def_APPLICATION"><TT>APPLICATION</TT></A>. ×òîáû ïîëó÷èòü id èëè âíåñòè èçìåíåíèå â ñóùåñòâóþùèé id, èñïîëüçóéòå ôîðìó íà ýòîé ñòðàíèöå (ïèøèòå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå).</P>
73
74 <FORM NAME="register" METHOD="GET" ENCTYPE="text/plain" ACTION="mailto:jcoalson@users.sourceforge.net">
75
76 <CENTER><TABLE BORDER="0" WIDTH=90%>
77 <TR><TD WIDTH=30%>* id ïðèëîæåíèÿ:</TD>
78 <TD><INPUT TYPE=TEXT NAME="id" SIZE="8" MAXLENGTH="8"></TD></TR>
79 <TR><TD>* íàçâàíèå ïðèëîæåíèÿ:</TD>
80 <TD><INPUT TYPE=TEXT NAME="name" SIZE="40"></TD></TR>
81 <TR><TD>* êîíòàêòíûé e-mail:</TD>
82 <TD><INPUT TYPE=TEXT NAME="email" SIZE="40"></TD></TR>
83 <TR><TD>url ïðèëîæåíèÿ:</TD>
84 <TD><INPUT TYPE=TEXT NAME="appurl" SIZE="40"></TD></TR>
85 <TR><TD>url ñïåöèôèêàöèè:</TD>
86 <TD><INPUT TYPE=TEXT NAME="specurl" SIZE="40"></TD></TR></TABLE>
87
88 <P>Êîììåíòàðèé:</P>
89 <TEXTAREA NAME="comment" COLS="72" ROWS="8" WRAP="OFF"></TEXTAREA>
90
91 <P>(* - îáÿçàòåëüíîå ïîëå)</P>
92 </CENTER>
93
94 <P>id äîëæåí ñîñòîÿòü èç âîñüìè ñèìâîëîâ <TT>[0..F]</TT> è íå êîíôëèêòîâàòü ñ ñóùåñòâóþùèìè èäåíòèôèêàòîðàìè (âíèçó ïðèâåäåíà òàáëèöà çàðåãèñòðèðîâàííûõ id). Ýòî 32-áèòíîå ÷èñëî áóäåò ñîõðàíåíî â áëîêå â ôîðìàòå big-endian.</P>
95
96 <P>Èíôîðìàöèÿ î ïðèëîæåíèè (íî íå e-mail) áóäåò ïðèâåäåíà â êàòàëîãå id. Âû ìîæåòå ïðåäîñòàâèòü òàêæå ññûëêó íà ñòðàíèöó ïðèëîæåíèÿ è íà ñïåöèôèêàöèþ áëîêà <TT>APPLICATION</TT> äëÿ âàøåãî ïðèëîæåíèÿ.</P>
97
98 <P>Ïîäòâåðæäåíèå ðåãèñòðàöèè áóäåò âûñëàíî Âàì ïî ïî÷òå.</P>
99
100 <P><CENTER><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Ïîäòâåðäèòü çàïðîñ"></CENTER></P>
101 </FORM>
102
103 <H3>Êàòàëîã id</H3>
104 <P>Ñïèñîê çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèëîæåíèé è èõ id.</P>
105
106 <P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
107 <TR BGCOLOR="#F0F0F0">
108     <TD><FONT SIZE="+1"><B>ID</B></FONT></TD>
109     <TD><FONT SIZE="+1"><B>Ïðèëîæåíèå</B></FONT></TD>
110 </TR>
111
112 <TR>
113     <TD><TT>5346464C - "SFFL"</TT></TD>
114     <TD>Sound Font FLAC</TD>
115 </TR>
116
117 <TR>
118     <TD><TT>46746F6C - "Ftol"</TT></TD>
119     <TD><A HREF="http://flac-tools.sourceforge.net/">flac-tools</A></TD>
120 </TR>
121
122 </TABLE>
123
124
125 <P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002,2003 Josh Coalson</P>
126
127 </BODY>
128 </HTML>