add more TODOs
[flac.git] / doc / html / ru / download.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
2 <!-- Copyright (c) 2000,2001,2002,2003  Josh Coalson -->
3 <!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
4 <!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
5 <!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
6 <!-- with no invariant sections. -->
7 <!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->
8 <HTML>
9 <HEAD>
10 <META CHARSET="windows-1251">
11 <TITLE>FLAC: ôàéëû</TITLE>
12 </HEAD>
13
14 <BODY>
15 <CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
16 <TR>
17 <TD align=center>|</TD>
18 <TD height=22 align=center nowrap>
19 &nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>
20 <TD align=center>|</TD>
21 <TD align=center nowrap>
22 &nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>
23 <TD align=center>|</TD>
24 <TD align=center nowrap>
25 &nbsp;ôàéëû&nbsp;</TD>
26 <TD align=center>|</TD>
27 <TD align=center nowrap>
28 &nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>
29 <TD align=center>|</TD>
30 <TD align=center nowrap>
31 &nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>
32 <TD align=center>|</TD>
33 <TD align=center nowrap>
34 &nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>
35 <TD align=center>|</TD></TR>
36
37 <TR>
38 <TD align=center>|</TD>
39 <TD align=center nowrap>
40 &nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>
41 <TD align=center>|</TD>
42 <TD align=center nowrap>
43 &nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>
44 <TD align=center>|</TD>
45 <TD align=center nowrap>
46 &nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>
47 <TD align=center>|</TD>
48 <TD align=center nowrap>
49 &nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>
50 <TD align=center>|</TD>
51 <TD align=center nowrap>
52 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>
53 <TD align=center>|</TD>
54 <TD align=center nowrap>
55 &nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>
56 <TD align=center>|</TD></TR>
57 </TABLE></CENTER>
58
59 <P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
60 <TR><TD align=center>|</TD>
61 <TD height=22 align=center nowrap>
62 &nbsp;<A HREF="../download.html">english</A>&nbsp;</TD>
63 <TD align=center>|</TD>
64 <TD align=center nowrap>
65 &nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>
66 <TD align=center>|</TD></TR>
67 </TABLE></CENTER></P>
68
69
70 <CENTER><H2>FLAC: ôàéëû</H2></CENTER>
71
72 <P>Âñå ðåëèçû äåëàþòñÿ ÷åðåç SourceForge è ëåæàò íà <A HREF="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=13478">ýòîé ñòðàíèöå</A>. Äëÿ êàæäîé âåðñèè âûëîæåíû èñõîäíûå òåêñòû, à òàêæå ñêîìïèëèðîâàííûå âåðñèè äëÿ Linux, Windows è Darwin (âêëþ÷àÿ OS X).</P>
73
74 <P>Ïàêåòû äëÿ äèñòðèáóòèâà Debian ìîæíî âçÿòü <A HREF="http://packages.debian.org/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=flac+libflac+1.0&searchon=all&subword=1&version=all&release=all">çäåñü</A>.</P>
75
76 <P>Ïîëüçîâàòåëÿì Mac OS X ñòîèò èñïîëüçîâàòü <A HREF="http://www.danrules.com/macflac/">MacFLAC</A> -- äèñòðèáóòèâ FLAC äëÿ OS X, âêëþ÷àþùèé óñòàíîâî÷íûé ïàêåò .pkg è ðàñøèðåíèÿ äëÿ ýòîé OS.</P>
77
78 <P>Âû òàêæå ìîæåòå ñêà÷àòü îáíîâëÿåìûé åæåäíåâíî <A HREF="http://cvs.sourceforge.net/cvstarballs/flac-cvsroot.tar.gz">àðõèâ CVS</A>.</P>
79
80 <H3>Ïîëåçíûå óòèëèòû</H3>
81
82 <H4>Ãðàôè÷åñêèå îáîëî÷êè</H4>
83
84 <P><BLOCKQUOTE><UL>
85 <LI><B>Windows</B>
86 <UL>
87 <LI>Ãðàôè÷åñêàÿ îáîëî÷êà äëÿ Windows <A HREF="http://home.wanadoo.nl/~w.speek/flac.htm">FLAC frontend</A>.</LI>
88 <LI><A HREF="http://www.inf.ufpr.br/~rja00/lossless.html">FLACdrop</A> îáîëî÷êà äëÿ Windows ïîõîæàÿ íà Oggdrop.</LI>
89 <LI>Îáîëî÷êó <A HREF="http://www.monkeysaudio.com/">Monkey's Audio</A> ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàáîòû ñ FLAC; ñì. <A HREF="documentation.html#monkey">îïèñàíèå</A>.</LI>
90 </UL>
91 </LI>
92
93 <LI><B>Unix</B></LI>
94 <UL>
95 <LI><A HREF="http://www.nostatic.org/grip/">Grip</A> - îòëè÷íàÿ îáîëî÷êà äëÿ êîïèðîâàíèÿ CD-Audio è êîäèðîâàíèÿ, êîòîðóþ ìîæíî ëåãêî íàñòðîèòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ FLAC.</LI>
96 </UL>
97 </LI>
98 </UL></BLOCKQUOTE></P>
99
100
101 <P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002,2003 Josh Coalson</P>
102
103 </BODY>
104 </HTML>