dc53b1c08684ca2cf9923e16487ebfe77e5ec40d
[flac.git] / doc / html / ru / comparison.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
2 <!-- Copyright (c) 2000,2001,2002  Josh Coalson -->
3 <!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
4 <!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
5 <!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
6 <!-- with no invariant sections. -->
7 <!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->
8 <HTML>
9 <HEAD>
10 <META CHARSET="windows-1251">
11 <TITLE>FLAC: ñðàâíåíèå</TITLE>
12 </HEAD>
13
14 <BODY>
15 <CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
16 <TR>
17 <TD align=center>|</TD>
18 <TD height=22 align=center nowrap>
19 &nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>
20 <TD align=center>|</TD>
21 <TD align=center nowrap>
22 &nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>
23 <TD align=center>|</TD>
24 <TD align=center nowrap>
25 &nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>
26 <TD align=center>|</TD>
27 <TD align=center nowrap>
28 &nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>
29 <TD align=center>|</TD>
30 <TD align=center nowrap>
31 &nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>
32 <TD align=center>|</TD>
33 <TD align=center nowrap>
34 &nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>
35 <TD align=center>|</TD></TR>
36
37 <TR>
38 <TD align=center>|</TD>
39 <TD align=center nowrap>
40 &nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>
41 <TD align=center>|</TD>
42 <TD align=center nowrap>
43 &nbsp;ñðàâíåíèå&nbsp;</TD>
44 <TD align=center>|</TD>
45 <TD align=center nowrap>
46 &nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>
47 <TD align=center>|</TD>
48 <TD align=center nowrap>
49 &nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>
50 <TD align=center>|</TD>
51 <TD align=center nowrap>
52 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>
53 <TD align=center>|</TD>
54 <TD align=center nowrap>
55 &nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>
56 <TD align=center>|</TD></TR>
57 </TABLE></CENTER>
58
59 <P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
60 <TR><TD align=center>|</TD>
61 <TD height=22 align=center nowrap>
62 &nbsp;<A HREF="../comparison.html">english</A>&nbsp;</TD>
63 <TD align=center>|</TD>
64 <TD align=center nowrap>
65 &nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>
66 <TD align=center>|</TD></TR>
67 </TABLE></CENTER></P>
68
69
70 <CENTER><H2>FLAC: ñðàâíåíèå</H2></CENTER>
71
72 <P>Öåëüþ ýòîé ñòðàíèöû ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå FLAC ñ äðóãèìè àíàëîãè÷íûìè êîäåêàìè. Èññëåäîâàíèå çàòðàãèâàåò íå òîëüêî óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ, íî è äðóãèå âàæíûå äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âîçìîæíîñòè êîäåêîâ. Âûáèðàÿ äëÿ ñåáÿ êîäåê, ïîìíèòå î ñëåäóþùåì:</P>
73
74 <P><BLOCKQUOTE>
75 <LI>Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, òîëüêî òðè êîäåêà (Bonk, FLAC è Kexis) ïîëíîñòüþ ñâîáîäíû (ëèöåíçèÿ Shorten áîëåå îãðàíè÷åíà). Áîëüøèíñòâî ïðåäîñòàâëÿþò ñâîáîäíûå ñêîìïèëèðîâàííûå ïðîãðàììû áåç äîñòóïà ê èñõîäíûì êîäàì, ñëåäîâàòåëüíî, âûáèðàÿ èõ, Âû ïîïàäàåòå â çàâèñèìîñòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ó âàñ óæå íå áóäåò øàíñà ïîðòèðîâàòü ïðîãðàììó íà äðóãóþ îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èëè èñïðàâèòü îøèáêó, åñëè îíà ïîÿâèòñÿ, åñëè ýòîãî íå çàõî÷åò ñäåëàòü àâòîð. Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì, åñëè ôîðìàò íå ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî ïðèçíàíûì.</LI>
76
77 <LI>Óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ õàðàêòåðèçóþò òîëüêî êîíêðåòíóþ âåðñèþ åíêîäåðà. Îíè íå âûÿâëÿþò ïðåäåëà äëÿ âñåõ åíêîäåðîâ è ôîðìàòà FLAC, òàê êàê ôîðìàò îòêðûòûé è ðàñøèðÿåìûé è êàæäûé ìîæåò íàïèñàòü óëó÷øåííóþ âåðñèþ. Ìîæíî ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ñêàçàòü, ÷òî êîäåê áóäåò óëó÷øàòüñÿ.</LI>
78
79 <LI>Ïîääåðæêà ïîòîêîâîãî ôîðìàòà ó FLAC äàåò åìó äîïîëíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî íàä òåìè êîäåêàìè, êîòîðûå òàêîé âîçìîæíîñòè íå èìåþò.</LI>
80 </BLOCKQUOTE></P>
81
82 <P>ß ïîñòàðàþñü îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ íà ýòîé ñòðàíèöå êàê ìîæíî ÷àùå, îäíàêî, åñëè âû çàìåòèòå êàêóþ-ëèáî íåòî÷íîñòü, <A HREF="mailto:andrei@tvcell.ru">ñîîáùèòå ìíå</A> è ÿ èñïðàâëþ åå.</P>
83
84 <H4>Ðàññìàòðèâàåìûå åíêîäåðû</H4>
85
86 <P><BLOCKQUOTE>
87 <LI><A HREF="index.html">flac</A>.</LI>
88
89 <LI><A HREF="http://yoyo.cc.monash.edu.au/~phf/bonk">Bonk</A> - îòêðûòûé êîäåê. Íåò îòäåëüíîé áèáëèîòåêè è ïîääåðæêè ïëåéåðà.</LI>
90
91 <LI><A HREF="http://ghido.shelter.ro/">FROG</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows ñ ïëàãèíîì äëÿ Winamp.</LI>
92
93 <LI><A HREF="http://sourceforge.net/projects/kexis">Kexis</A> - îòêðûòûé êîäåê. Íàõîäèòñÿ íà àëüôà-ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Íåò ïîääåðæêè ïëåéåðà. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 24 àâãóñòà 2000 ãîäà. Ïîõîæå, ïðîåêò çàãëîõ.</LI>
94
95 <LI>Ogg Squish - îòêðûòûé êîäåê, íî áîëåå íåïîääåðæèâàåìûé. Òåñòèðóåìàÿ âåðñèÿ 0.98 áûëà ïîñëåäíåé, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè. Âåðñèè äëÿ Windows íå áûëî, íî ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì ïîä Unix, ýòî "áûñòðûé" êîäåê.</LI>
96
97 <LI><A HREF="http://www-ft.ee.tu-berlin.de/~liebchen/lpac.html">LPAC</A> - ïîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñêîìïèëèðîâàííûì. Äîñòóïíû âåðñèè íå òîëüêî äëÿ Windows, õîòÿ ïëàãèí åñòü òîëüêî äëÿ Winamp. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 25 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà.</LI>
98
99 <LI><A HREF="http://www.monkeysaudio.com/">Monkey's Audio</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows, åñòü ïëàãèí äëÿ Winamp.</LI>
100
101 <LI><A HREF="http://www.jpg.com/products/sound.html">Pegasus-SPS</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows.</LI>
102
103 <LI><A HREF="http://rksoft.virtualave.net/">RKAU</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå 28 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà.</LI>
104
105 <LI><A HREF="http://www.softsound.com/Shorten.html">Shorten</A> - íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé êîäåê ñ äîñòóïíûìè èñõîäíûìè òåêñòàìè.</LI>
106
107 <LI>WaveZIP - çàêðûòûé àðõèâàòîð òîëüêî äëÿ Windows. Èñïîëüçóåò äâèæîê <A HREF="http://members.aol.com/_ht_a/sndspace/index.html"> MUSICompress[tm]</A>, êîòîðûé, ïðåäïîëîæèòåëüíî, çàïàòåíòîâàí. ß õîòåë ñäåëàòü ññûëêó íà êîìïàíèþ, íàïèñàâøóþ WaveZIP (GadgetLabs), íî îíè çàâåðøèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü (ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ïûòàëèñü ïðîäàòü òî, íå äîëæíî íè÷åãî ñòîèòü).</LI>
108
109 <LI><A HREF="http://www.wavpack.com/">WavPack</A> - çàêðûòûé àðõèâàòîð òîëüêî äëÿ Windows.</LI>
110 </BLOCKQUOTE></P>
111
112 <P>ß íå ñìîã äîñòàòü êîïèè êîäåêîâ AudioPack è WavARC.</P>
113
114 <P>Åñëè íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå óðîâåíü è ñêîðîñòü ñæàòèÿ (êàê âû óâèäèòå ïîçæå, áîëüøèíñòâî êîäåêîâ èìåþò ñõîäíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü), òî ñóáúåêòèâíàÿ êàðòèíà, îñíîâàííàÿ íà áàçîâûõ âîçìîæíîñòÿõ áóäåò âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî èìåþò ñâîáîäíûå êîäåêè, òàê êàê ýòî ïðåäîñòàâëÿåò Âàì âîçìîæíîñòü äîáàâëÿòü âñå, ÷òî íåîáõîäèìî. Êðîìå òîãî, ïðîåêòû ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè îáû÷íî ðàçâèâàþòñÿ è óëó÷øàþòñÿ áûñòðåå. Âòîðîé âàæíûé äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ôàêòîð - ýòî ïîääåðæêà ðàçíûõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåì è/èëè âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïëàãèíîâ äëÿ ïëåéåðîâ.</P>
115
116 <P><I>Òàáëèöà 1. Ñðàâíåíèå âîçìîæíîñòåé êîäåêîâ</I>.</P>
117 <P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
118 <TR>
119 <TD ALIGN="RIGHT">
120 <FONT SIZE="+1"><B>Êîäåê</B></FONT></TD>
121 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
122 <FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû òåêñòû?</B></FONT></TD>
123 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
124 <FONT SIZE="+1"><B>Ïîääåðæêà ÎÑ</B></FONT></TD>
125 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
126 <FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû ïëàãèíû?</B></FONT></TD>
127 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
128 <FONT SIZE="+1"><B>Ïîòî÷íîñòü?</B></FONT></TD>
129 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
130 <FONT SIZE="+1"><B>Ïîèñê?</B></FONT></TD>
131 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
132 <FONT SIZE="+1"><B>Öåíà</B></FONT></TD></TR>
133
134 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v1.0.2</TD>
135 <TD>äà</TD>
136 <TD>ëþáàÿ</TD>
137 <TD>äà (Winamp, XMMS, Apollo, dBpowerAMP)</TD>
138 <TD>äà</TD>
139 <TD>äà</TD>
140 <TD>ñâîá.</TD></TR>
141
142 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Shorten v3.2</TD>
143 <TD>äà</TD>
144 <TD>ëþáàÿ</TD>
145 <TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
146 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
147 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò (òîëüêî v3)</TD>
148 <TD>ñâîá.</TD></TR>
149
150 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Ogg Squish 0.98</TD>
151 <TD>äà</TD>
152 <TD>ëþáàÿ</TD>
153 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
154 <TD>äà</TD>
155 <TD>äà</TD>
156 <TD>ñâîá.</TD></TR>
157
158 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Bonk 0.5</TD>
159 <TD>äà</TD>
160 <TD>ëþáàÿ</TD>
161 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
162 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
163 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
164 <TD>ñâîá.</TD></TR>
165
166 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Kexis 0.2.2</TD>
167 <TD>äà</TD>
168 <TD>ëþáàÿ</TD>
169 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
170 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
171 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
172 <TD>áåñïë.</TD></TR>
173
174 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">LPAC v1.31 (codec 3.0)</TD>
175 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
176 <TD>Windows/Linux/Solaris</TD>
177 <TD>äà (Winamp)</TD>
178 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
179 <TD>äà</TD>
180 <TD>áåñïë.</TD></TR>
181
182 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Monkey's Audio v3.80</TD>
183 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
184 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
185 <TD>äà (Winamp, MediaJukebox, dBpowerAMP)</TD>
186 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
187 <TD>äà</TD>
188 <TD>áåñïë.</TD></TR>
189
190 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WavPack v3.91</TD>
191 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
192 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
193 <TD>äà (Winamp)</TD>
194 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
195 <TD>äà</TD>
196 <TD>áåñïë.</TD></TR>
197
198 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Frog 6.61</TD>
199 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
200 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
201 <TD>äà (Winamp)</TD>
202 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
203 <TD>äà</TD>
204 <TD>áåñïë.</TD></TR>
205
206 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">RKAU v1.06</TD>
207 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
208 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
209 <TD>äà (Winamp)</TD>
210 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
211 <TD>äà</TD>
212 <TD>áåñïë.</TD></TR>
213
214 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WaveZIP v2</TD>
215 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
216 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
217 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
218 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
219 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
220 <TD>áåñïë. (24-áèò $)</TD></TR>
221
222 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Pegasus-SPS</TD>
223 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
224 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
225 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
226 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
227 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
228 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">$39 (trial)</TD></TR>
229 </TABLE></P>
230
231 <P>Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ PII-333 ñ 256Má è ÎÑ Windows NT SP5. Ê ñîæàëåíèþ, èìåííî Windows ÿâëåòñÿ åäèíñòâåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé, ïîä êîòîðîé ìîãóò ðàáîòàòü âñå êîäåêè è ãäå ìîæíî äîáèòüñÿ ðàâíûõ óñëîâèé ðàáîòû.</P>
232
233 <P>Âõîäíûìè äàííûìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî ôàéëû, çàïèñàííûå ñ àóäèî-CD. Â áóäóùåì ìîãóò ïîÿâèòüñÿ òåñòû äëÿ äðóãèõ âèäîâ èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, ðå÷ü, äðóãèå ÷àñòîòû äèñêðåòèçàöèè è ò.ä.). Ïðåäñòàâëåíû 14 òðåêîâ ðàçëè÷íûõ ñòèëåé.</P>
234
235 <P>Âî âñåõ òàáëèöàõ ðåçóëüòàòû îòñîðòèðîâàíû ïî óðîâíþ ñæàòèÿ (= ðàçìåð_ñæàòîãî_ôàéëà / ðàçìåð_íåñæàòîãî_ôàéëà). Â ïåðâîé òàáëèöå ïðèâåäåí èòîã òåñòèðîâàíèÿ ïî âñåì òðåêàì. Âî âòîðîé íàõîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû åíêîäåðà íà êàæäîì òðåêå.</P>
236
237 <P>Íåîáõîäèìî ñäåëàòü íåñêîëüêî çàìå÷àíèé: íàñòðîêè êà÷åñòâà LPAC ñòàíîâÿòñÿ íåñòàáèëüíûìè ïðè èñïîëüçîâàíèè êëþ÷à -r (äîáàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïðè âîñïðîèçâåäåíèè). Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðåæèì 'normal' äåëàåò ôàéëû ìåíüøåãî ðàçìåðà è ðàáîòàåò áûñòðåå. Ó RKAU ðàçìåð ôàéëà òàêæå ìîæåò âîçðàñòàòü â ðåæèìå 'high' (âûñîêàÿ ñòåïåíü ñæàòèÿ). Â Shorten ìåòîäû äèñêðåòèçàöèè è ïåðåäà÷è êîýôôèöèåíòîâ LPC íå ñëèøêîì óäà÷íû, â ñâÿçè ñ ÷åì ðåæèìû ñ ïîñòîÿííûìè ïðîãíîçèðóþùèìè ïàðàìåòðàìè äàþò áîëüøèé óðîâåíü êîìïðåñèè è ðàáîòàþò áûñòðåå.</P>
238
239 <P>Ñëåäóþùèé ôàêò îáðàòèâøèé íà ñåáÿ âíèìàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàòåíòîâàííûå è ïëàòíûå êîäåêè îêàçûâàþòñÿ õóäøèìè ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé. SPS âûãëÿäèò íàñòîëüêî óñòàðåâøèì è êîðÿâûì, ÷òî ÿ çàáðîñèë åãî òåñòèðîâàíèå ïîñëå êîäèðîâàíèÿ îäíîãî ôàéëà.</P>
240
241 <P><I>Òàáëèöà 2. Îáùèå ðåçóëüòàòû</I>.</P>
242 <P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
243 <TR BGCOLOR="#F0F0F0">
244 <TD><FONT SIZE="+1"><B>Åíêîäåð</B></FONT></TD>
245 <TD><FONT SIZE="+1"><B>Âðåìÿ êîäèðîâàíèÿ</B></FONT></TD>
246 <TD><FONT SIZE="+1"><B>Ñæàòûé ðàçìåð</B></FONT></TD>
247 <TD><FONT SIZE="+1"><B>Óðîâåíü ñæàòèÿ</B></FONT></TD></TR>
248
249                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.80 (extra high)</TD><TD>21:09.65</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.89 MB</TD><TD>0.5097</TD></TR>
250                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>54:05.71</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>397.96 MB</TD><TD>0.5098</TD></TR>
251                 <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>137:00.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>398.29 MB</TD><TD>0.5103</TD></TR>
252                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>27:51.08</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>401.79 MB</TD><TD>0.5147</TD></TR>
253                 <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>19:19.39</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>403.52 MB</TD><TD>0.5170</TD></TR>
254                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.80 (high)</TD><TD>7:59.74</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>404.08 MB</TD><TD>0.5176</TD></TR>
255                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>19:56.44</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>405.23 MB</TD><TD>0.5192</TD></TR>
256                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>56:14.92</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>411.85 MB</TD><TD>0.5276</TD></TR>
257                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>13:29.11</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>413.43 MB</TD><TD>0.5296</TD></TR>
258                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>18:56.67</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>413.70 MB</TD><TD>0.5300</TD></TR>
259                 <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>7:15.37</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>418.09 MB</TD><TD>0.5356</TD></TR>
260                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>37:05.54</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>418.65 MB</TD><TD>0.5363</TD></TR>
261                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>10:03.33</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>419.26 MB</TD><TD>0.5371</TD></TR>
262                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD></TR>
263                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>8:59.63</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>432.29 MB</TD><TD>0.5538</TD></TR>
264                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>10:05.16</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5554</TD></TR>
265                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:50.23</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD></TR>
266                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>12:21.27</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>438.86 MB</TD><TD>0.5622</TD></TR>
267                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>8:41.72</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>452.95 MB</TD><TD>0.5802</TD></TR>
268                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>780.56 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
269
270 </TABLE></P>
271
272
273 <P><I>Òàáëèöà 3. Ðåçóëüòàòû äëÿ îòäåëüíûõ òðåêîâ</I>.</P>
274
275 <P>
276 <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
277 <TR><TD WIDTH="35%" ALIGN="RIGHT">
278 <FONT SIZE="+1"><B>Òðåê</B></FONT></TD>
279 <TD WIDTH="30%" BGCOLOR="#F0F0F0">
280 <FONT SIZE="+1"><B>Åíêîäåð</B></FONT></TD>
281 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
282 <FONT SIZE="+1"><B>Âðåìÿ ðàáîòû</B></FONT></TD>
283 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
284 <FONT SIZE="+1"><B>Ñæàòûé ðàçìåð</B></FONT></TD>
285 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
286 <FONT SIZE="+1"><B>Óðîâåíü ñæàòèÿ</B></FONT></TD></TR>
287
288                 <TR>
289                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="21">
290                                 Dream Theater<BR><I>6:00</I><BR>58.47 MB
291                         </TD>
292                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
293                 </TR>
294                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:39.08</TD><TD>43.70 MB</TD><TD>0.7475</TD></TR>
295                 <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:41.98</TD><TD>43.85 MB</TD><TD>0.7500</TD></TR>
296                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:12.44</TD><TD>43.87 MB</TD><TD>0.7503</TD></TR>
297                 <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:59.56</TD><TD>43.88 MB</TD><TD>0.7504</TD></TR>
298                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:32.62</TD><TD>44.12 MB</TD><TD>0.7545</TD></TR>
299                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:33.09</TD><TD>44.15 MB</TD><TD>0.7550</TD></TR>
300                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>2:08.48</TD><TD>44.18 MB</TD><TD>0.7556</TD></TR>
301                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>4:22.30</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7581</TD></TR>
302                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:57.32</TD><TD>44.35 MB</TD><TD>0.7585</TD></TR>
303                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>1:04.07</TD><TD>44.40 MB</TD><TD>0.7594</TD></TR>
304                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:58.42</TD><TD>44.75 MB</TD><TD>0.7654</TD></TR>
305                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:30.94</TD><TD>44.77 MB</TD><TD>0.7657</TD></TR>
306                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:48.75</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7658</TD></TR>
307                 <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:35.86</TD><TD>45.14 MB</TD><TD>0.7720</TD></TR>
308                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>45.17 MB</TD><TD>0.7725</TD></TR>
309                 <TR><TD>Pegasus-SPS</TD><TD>4:45.00</TD><TD>45.40 MB</TD><TD>0.7765</TD></TR>
310                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:25.04</TD><TD>46.52 MB</TD><TD>0.7956</TD></TR>
311                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:44.84</TD><TD>46.64 MB</TD><TD>0.7977</TD></TR>
312                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:47.19</TD><TD>46.68 MB</TD><TD>0.7984</TD></TR>
313                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:38.99</TD><TD>47.22 MB</TD><TD>0.8077</TD></TR>
314                 <TR>
315                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
316                                 Eddie Warner<BR><I>Titus</I><BR>27.87 MB
317                         </TD>
318                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
319                 </TR>
320                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:34.79</TD><TD>14.54 MB</TD><TD>0.5216</TD></TR>
321                 <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:12.25</TD><TD>14.60 MB</TD><TD>0.5238</TD></TR>
322                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:40.65</TD><TD>14.77 MB</TD><TD>0.5298</TD></TR>
323                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>2:00.01</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
324                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:29.09</TD><TD>15.11 MB</TD><TD>0.5423</TD></TR>
325                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:21.88</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5537</TD></TR>
326                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:20.71</TD><TD>15.78 MB</TD><TD>0.5662</TD></TR>
327                 <TR><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:45.47</TD><TD>16.04 MB</TD><TD>0.5754</TD></TR>
328                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:13.99</TD><TD>16.11 MB</TD><TD>0.5779</TD></TR>
329                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:26.37</TD><TD>16.21 MB</TD><TD>0.5818</TD></TR>
330                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:20.31</TD><TD>16.38 MB</TD><TD>0.5879</TD></TR>
331                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:37.93</TD><TD>16.56 MB</TD><TD>0.5941</TD></TR>
332                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:22.60</TD><TD>16.73 MB</TD><TD>0.6003</TD></TR>
333                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:58.79</TD><TD>16.76 MB</TD><TD>0.6014</TD></TR>
334                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>17.03 MB</TD><TD>0.6112</TD></TR>
335                 <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:10.55</TD><TD>17.13 MB</TD><TD>0.6148</TD></TR>
336                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:35.42</TD><TD>17.18 MB</TD><TD>0.6166</TD></TR>
337                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:32.81</TD><TD>17.40 MB</TD><TD>0.6242</TD></TR>
338                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:17.55</TD><TD>17.89 MB</TD><TD>0.6420</TD></TR>
339                 <TR>
340                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
341                                 Tool<BR><I>Forty-six & 2</I><BR>64.25 MB
342                         </TD>
343                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
344                 </TR>
345                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:48.94</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.6116</TD></TR>
346                 <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:33.43</TD><TD>39.51 MB</TD><TD>0.6149</TD></TR>
347                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:34.75</TD><TD>39.93 MB</TD><TD>0.6214</TD></TR>
348                 <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:37.42</TD><TD>39.97 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
349                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:38.80</TD><TD>40.25 MB</TD><TD>0.6263</TD></TR>
350                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>2:21.06</TD><TD>40.36 MB</TD><TD>0.6281</TD></TR>
351                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:42.26</TD><TD>40.38 MB</TD><TD>0.6284</TD></TR>
352                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>4:41.40</TD><TD>40.89 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>
353                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>3:07.42</TD><TD>40.98 MB</TD><TD>0.6378</TD></TR>
354                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:36.56</TD><TD>41.01 MB</TD><TD>0.6383</TD></TR>
355                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>1:08.48</TD><TD>41.07 MB</TD><TD>0.6387</TD></TR>
356                 <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:37.51</TD><TD>41.51 MB</TD><TD>0.6461</TD></TR>
357                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:51.92</TD><TD>41.71 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>
358                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>42.27 MB</TD><TD>0.6578</TD></TR>
359                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:47.39</TD><TD>42.72 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>
360                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:30.85</TD><TD>42.75 MB</TD><TD>0.6652</TD></TR>
361                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:02.49</TD><TD>43.06 MB</TD><TD>0.6701</TD></TR>
362                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:52.06</TD><TD>43.18 MB</TD><TD>0.6721</TD></TR>
363                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:42.84</TD><TD>44.52 MB</TD><TD>0.6930</TD></TR>
364                 <TR>
365                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
366                                 Cannibal Corpse<BR><I>Mummified In Barbed Wire</I><BR>33.37 MB
367                         </TD>
368                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
369                 </TR>
370                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:49.20</TD><TD>23.47 MB</TD><TD>0.7033</TD></TR>
371                 <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:12.54</TD><TD>23.53 MB</TD><TD>0.7050</TD></TR>
372                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:12.82</TD><TD>23.58 MB</TD><TD>0.7065</TD></TR>
373                 <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:23.25</TD><TD>23.66 MB</TD><TD>0.7087</TD></TR>
374                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:32.20</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
375                 <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:21.70</TD><TD>24.04 MB</TD><TD>0.7202</TD></TR>
376                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>2:29.60</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7244</TD></TR>
377                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:36.32</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7281</TD></TR>
378                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:39.10</TD><TD>24.36 MB</TD><TD>0.7297</TD></TR>
379                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:52.74</TD><TD>24.46 MB</TD><TD>0.7329</TD></TR>
380                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:33.98</TD><TD>25.12 MB</TD><TD>0.7526</TD></TR>
381                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:27.93</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>
382                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>25.23 MB</TD><TD>0.7558</TD></TR>
383                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:49.87</TD><TD>25.24 MB</TD><TD>0.7562</TD></TR>
384                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:20.50</TD><TD>25.33 MB</TD><TD>0.7589</TD></TR>
385                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:47.07</TD><TD>26.03 MB</TD><TD>0.7799</TD></TR>
386                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:25.08</TD><TD>26.09 MB</TD><TD>0.7818</TD></TR>
387                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:27.19</TD><TD>26.61 MB</TD><TD>0.7972</TD></TR>
388                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:22.25</TD><TD>26.89 MB</TD><TD>0.8058</TD></TR>
389                 <TR>
390                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
391                                 Alanis Morisette<BR><I>Hand In My Pocket</I><BR>39.09 MB
392                         </TD>
393                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
394                 </TR>
395                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:03.98</TD><TD>22.85 MB</TD><TD>0.5845</TD></TR>
396                 <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:25.70</TD><TD>23.04 MB</TD><TD>0.5893</TD></TR>
397                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:54.68</TD><TD>23.16 MB</TD><TD>0.5925</TD></TR>
398                 <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:23.63</TD><TD>23.19 MB</TD><TD>0.5933</TD></TR>
399                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:25.16</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.5937</TD></TR>
400                 <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:01.14</TD><TD>23.25 MB</TD><TD>0.5948</TD></TR>
401                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:01.46</TD><TD>23.33 MB</TD><TD>0.5968</TD></TR>
402                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:54.24</TD><TD>23.35 MB</TD><TD>0.5972</TD></TR>
403                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>2:49.68</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5997</TD></TR>
404                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:40.70</TD><TD>23.55 MB</TD><TD>0.6025</TD></TR>
405                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:58.35</TD><TD>23.86 MB</TD><TD>0.6104</TD></TR>
406                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.11 MB</TD><TD>0.6167</TD></TR>
407                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:22.50</TD><TD>24.22 MB</TD><TD>0.6196</TD></TR>
408                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:30.81</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6220</TD></TR>
409                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:37.23</TD><TD>24.72 MB</TD><TD>0.6323</TD></TR>
410                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:55.13</TD><TD>24.80 MB</TD><TD>0.6345</TD></TR>
411                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:27.16</TD><TD>24.81 MB</TD><TD>0.6347</TD></TR>
412                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:29.82</TD><TD>25.34 MB</TD><TD>0.6481</TD></TR>
413                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:28.05</TD><TD>25.95 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>
414                 <TR>
415                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
416                                 Gloria Estefan<BR><I>Conga</I><BR>45.15 MB
417                         </TD>
418                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
419                 </TR>
420                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:15.79</TD><TD>30.12 MB</TD><TD>0.6670</TD></TR>
421                 <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:29.68</TD><TD>30.32 MB</TD><TD>0.6716</TD></TR>
422                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:38.48</TD><TD>30.57 MB</TD><TD>0.6770</TD></TR>
423                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:11.15</TD><TD>30.62 MB</TD><TD>0.6782</TD></TR>
424                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:13.65</TD><TD>30.64 MB</TD><TD>0.6785</TD></TR>
425                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>3:20.51</TD><TD>30.75 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>
426                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:14.52</TD><TD>30.81 MB</TD><TD>0.6823</TD></TR>
427                 <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>6:52.69</TD><TD>30.83 MB</TD><TD>0.6828</TD></TR>
428                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:48.33</TD><TD>30.85 MB</TD><TD>0.6833</TD></TR>
429                 <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>2:41.42</TD><TD>30.87 MB</TD><TD>0.6837</TD></TR>
430                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:26.73</TD><TD>30.91 MB</TD><TD>0.6845</TD></TR>
431                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:08.05</TD><TD>30.96 MB</TD><TD>0.6857</TD></TR>
432                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>
433                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:36.80</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7005</TD></TR>
434                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:44.27</TD><TD>31.76 MB</TD><TD>0.7034</TD></TR>
435                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:06.75</TD><TD>31.86 MB</TD><TD>0.7056</TD></TR>
436                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:33.50</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>
437                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:36.39</TD><TD>32.47 MB</TD><TD>0.7191</TD></TR>
438                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:29.42</TD><TD>33.02 MB</TD><TD>0.7313</TD></TR>
439                 <TR>
440                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
441                                 Cream<BR><I>White Room</I><BR>53.01 MB
442                         </TD>
443                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
444                 </TR>
445                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>8:15.46</TD><TD>34.30 MB</TD><TD>0.6469</TD></TR>
446                 <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:12.99</TD><TD>34.35 MB</TD><TD>0.6479</TD></TR>
447                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:28.45</TD><TD>34.65 MB</TD><TD>0.6535</TD></TR>
448                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:56.51</TD><TD>34.68 MB</TD><TD>0.6542</TD></TR>
449                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:29.48</TD><TD>34.84 MB</TD><TD>0.6572</TD></TR>
450                 <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:24.17</TD><TD>34.91 MB</TD><TD>0.6586</TD></TR>
451                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:37.02</TD><TD>34.96 MB</TD><TD>0.6595</TD></TR>
452                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:24.97</TD><TD>34.99 MB</TD><TD>0.6600</TD></TR>
453                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>3:54.58</TD><TD>35.00 MB</TD><TD>0.6602</TD></TR>
454                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:56.64</TD><TD>35.17 MB</TD><TD>0.6634</TD></TR>
455                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:20.55</TD><TD>35.35 MB</TD><TD>0.6667</TD></TR>
456                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:42.74</TD><TD>35.37 MB</TD><TD>0.6672</TD></TR>
457                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:51.33</TD><TD>35.40 MB</TD><TD>0.6677</TD></TR>
458                 <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:31.05</TD><TD>35.60 MB</TD><TD>0.6715</TD></TR>
459                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.6742</TD></TR>
460                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.76</TD><TD>36.42 MB</TD><TD>0.6870</TD></TR>
461                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:38.39</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6896</TD></TR>
462                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:13.46</TD><TD>36.64 MB</TD><TD>0.6911</TD></TR>
463                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:35.77</TD><TD>37.13 MB</TD><TD>0.7004</TD></TR>
464                 <TR>
465                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
466                                 Maurice Ravel<BR><I>Fanfare from "L'eventail de Jeanne"</I><BR>20.82 MB
467                         </TD>
468                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
469                 </TR>
470                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:46.51</TD><TD>6.86 MB</TD><TD>0.3297</TD></TR>
471                 <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:53.54</TD><TD>6.90 MB</TD><TD>0.3316</TD></TR>
472                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:30.30</TD><TD>7.09 MB</TD><TD>0.3407</TD></TR>
473                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:43.03</TD><TD>7.25 MB</TD><TD>0.3482</TD></TR>
474                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:28.80</TD><TD>7.33 MB</TD><TD>0.3520</TD></TR>
475                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:30.54</TD><TD>7.39 MB</TD><TD>0.3549</TD></TR>
476                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:12.58</TD><TD>7.56 MB</TD><TD>0.3634</TD></TR>
477                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:28.81</TD><TD>7.65 MB</TD><TD>0.3673</TD></TR>
478                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>1:21.75</TD><TD>7.68 MB</TD><TD>0.3691</TD></TR>
479                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:19.79</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>
480                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:14.63</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3733</TD></TR>
481                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:56.07</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.3762</TD></TR>
482                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:11.42</TD><TD>7.89 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
483                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:13.14</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
484                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>8.15 MB</TD><TD>0.3914</TD></TR>
485                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:13.68</TD><TD>8.19 MB</TD><TD>0.3932</TD></TR>
486                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:17.56</TD><TD>8.29 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>
487                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:26.88</TD><TD>8.52 MB</TD><TD>0.4091</TD></TR>
488                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:13.11</TD><TD>8.72 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>
489                 <TR>
490                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
491                                 Maurice Ravel<BR><I>String Quartet (4th movement)</I><BR>56.18 MB
492                         </TD>
493                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
494                 </TR>
495                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>1:29.26</TD><TD>20.87 MB</TD><TD>0.3715</TD></TR>
496                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>1:58.06</TD><TD>21.25 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
497                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>3:51.42</TD><TD>21.46 MB</TD><TD>0.3820</TD></TR>
498                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>1:24.44</TD><TD>21.50 MB</TD><TD>0.3826</TD></TR>
499                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:34.29</TD><TD>21.55 MB</TD><TD>0.3836</TD></TR>
500                 <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>10:39.05</TD><TD>21.56 MB</TD><TD>0.3838</TD></TR>
501                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>1:19.15</TD><TD>21.92 MB</TD><TD>0.3901</TD></TR>
502                 <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>1:21.40</TD><TD>21.96 MB</TD><TD>0.3909</TD></TR>
503                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:30.03</TD><TD>22.30 MB</TD><TD>0.3969</TD></TR>
504                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>3:58.83</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4024</TD></TR>
505                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:56.68</TD><TD>22.67 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
506                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:34.87</TD><TD>23.18 MB</TD><TD>0.4125</TD></TR>
507                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:41.61</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4131</TD></TR>
508                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:37.14</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>
509                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:14.81</TD><TD>23.42 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
510                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:40.30</TD><TD>23.71 MB</TD><TD>0.4221</TD></TR>
511                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>24.12 MB</TD><TD>0.4293</TD></TR>
512                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:49.18</TD><TD>25.59 MB</TD><TD>0.4554</TD></TR>
513                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:36.60</TD><TD>25.84 MB</TD><TD>0.4600</TD></TR>
514                 <TR>
515                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
516                                 Sergei Prokofiev<BR><I>Piano Concerto No.3 (3rd movement)</I><BR>100.68 MB
517                         </TD>
518                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
519                 </TR>
520                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>3:28.59</TD><TD>34.51 MB</TD><TD>0.3427</TD></TR>
521                 <TR><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>2:37.54</TD><TD>34.55 MB</TD><TD>0.3431</TD></TR>
522                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>2:27.82</TD><TD>34.82 MB</TD><TD>0.3458</TD></TR>
523                 <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>2:05.82</TD><TD>35.27 MB</TD><TD>0.3502</TD></TR>
524                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>6:34.97</TD><TD>35.31 MB</TD><TD>0.3507</TD></TR>
525                 <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>1:00.47</TD><TD>35.46 MB</TD><TD>0.3521</TD></TR>
526                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>18:34.20</TD><TD>35.80 MB</TD><TD>0.3555</TD></TR>
527                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>2:20.34</TD><TD>37.02 MB</TD><TD>0.3677</TD></TR>
528                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:53.49</TD><TD>37.44 MB</TD><TD>0.3718</TD></TR>
529                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>7:01.69</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
530                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>1:39.81</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
531                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>1:13.23</TD><TD>38.50 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>
532                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>1:04.93</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>
533                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>1:12.51</TD><TD>39.49 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
534                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>2:12.79</TD><TD>39.89 MB</TD><TD>0.3962</TD></TR>
535                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>4:35.94</TD><TD>40.31 MB</TD><TD>0.4003</TD></TR>
536                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>41.86 MB</TD><TD>0.4157</TD></TR>
537                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>1:05.60</TD><TD>43.67 MB</TD><TD>0.4337</TD></TR>
538                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>1:29.19</TD><TD>45.34 MB</TD><TD>0.4502</TD></TR>
539                 <TR>
540                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
541                                 Frederic Chopin<BR><I>Prelude No.24 in d minor</I><BR>27.46 MB
542                         </TD>
543                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
544                 </TR>
545                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:42.69</TD><TD>10.53 MB</TD><TD>0.3834</TD></TR>
546                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:57.62</TD><TD>10.59 MB</TD><TD>0.3855</TD></TR>
547                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:38.43</TD><TD>10.74 MB</TD><TD>0.3911</TD></TR>
548                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:40.79</TD><TD>10.74 MB</TD><TD>0.3912</TD></TR>
549                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:19.69</TD><TD>10.77 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
550                 <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:58.42</TD><TD>10.97 MB</TD><TD>0.3994</TD></TR>
551                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>5:20.71</TD><TD>11.21 MB</TD><TD>0.4083</TD></TR>
552                 <TR><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:14.46</TD><TD>11.38 MB</TD><TD>0.4145</TD></TR>
553                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:39.53</TD><TD>11.45 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
554                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>1:55.59</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>
555                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:27.86</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4264</TD></TR>
556                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:19.98</TD><TD>11.73 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>
557                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:17.59</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4318</TD></TR>
558                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:19.21</TD><TD>12.05 MB</TD><TD>0.4386</TD></TR>
559                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:37.61</TD><TD>12.14 MB</TD><TD>0.4419</TD></TR>
560                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:16.95</TD><TD>12.86 MB</TD><TD>0.4684</TD></TR>
561                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:18.75</TD><TD>13.08 MB</TD><TD>0.4765</TD></TR>
562                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.31 MB</TD><TD>0.4845</TD></TR>
563                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:24.23</TD><TD>14.40 MB</TD><TD>0.5242</TD></TR>
564                 <TR>
565                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
566                                 Domenico Scarlatti<BR><I>Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)</I><BR>16.39 MB
567                         </TD>
568                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
569                 </TR>
570                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:25.79</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4245</TD></TR>
571                 <TR><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:09.40</TD><TD>6.96 MB</TD><TD>0.4246</TD></TR>
572                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:14.43</TD><TD>6.97 MB</TD><TD>0.4252</TD></TR>
573                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:35.24</TD><TD>7.06 MB</TD><TD>0.4304</TD></TR>
574                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:10.28</TD><TD>7.14 MB</TD><TD>0.4356</TD></TR>
575                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:25.06</TD><TD>7.18 MB</TD><TD>0.4379</TD></TR>
576                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:30.02</TD><TD>7.21 MB</TD><TD>0.4397</TD></TR>
577                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:23.52</TD><TD>7.26 MB</TD><TD>0.4426</TD></TR>
578                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:09.23</TD><TD>7.35 MB</TD><TD>0.4481</TD></TR>
579                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>1:10.27</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4497</TD></TR>
580                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:16.54</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
581                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:11.90</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4529</TD></TR>
582                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:45.72</TD><TD>7.46 MB</TD><TD>0.4548</TD></TR>
583                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:11.43</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.4564</TD></TR>
584                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:21.79</TD><TD>7.50 MB</TD><TD>0.4572</TD></TR>
585                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:10.52</TD><TD>7.52 MB</TD><TD>0.4590</TD></TR>
586                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>7.74 MB</TD><TD>0.4723</TD></TR>
587                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:10.56</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.4781</TD></TR>
588                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:14.59</TD><TD>8.20 MB</TD><TD>0.5004</TD></TR>
589                 <TR>
590                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
591                                 The Benedictine Monks of<BR>Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I><BR>24.26 MB
592                         </TD>
593                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
594                 </TR>
595                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>3:15.29</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5031</TD></TR>
596                 <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>1:25.48</TD><TD>12.21 MB</TD><TD>0.5034</TD></TR>
597                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>0:52.26</TD><TD>12.34 MB</TD><TD>0.5088</TD></TR>
598                 <TR><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>0:41.19</TD><TD>12.47 MB</TD><TD>0.5138</TD></TR>
599                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>0:45.46</TD><TD>12.62 MB</TD><TD>0.5200</TD></TR>
600                 <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>0:15.69</TD><TD>12.68 MB</TD><TD>0.5228</TD></TR>
601                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:08.23</TD><TD>12.71 MB</TD><TD>0.5237</TD></TR>
602                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>0:37.65</TD><TD>12.76 MB</TD><TD>0.5257</TD></TR>
603                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>1:46.14</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5285</TD></TR>
604                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>0:35.51</TD><TD>12.88 MB</TD><TD>0.5309</TD></TR>
605                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>0:25.08</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5324</TD></TR>
606                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>0:18.45</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>
607                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>0:13.72</TD><TD>13.06 MB</TD><TD>0.5384</TD></TR>
608                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:34.04</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>
609                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:17.87</TD><TD>13.32 MB</TD><TD>0.5489</TD></TR>
610                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>0:16.14</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5499</TD></TR>
611                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>0:22.18</TD><TD>13.42 MB</TD><TD>0.5531</TD></TR>
612                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>13.41 MB</TD><TD>0.5528</TD></TR>
613                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:16.37</TD><TD>13.72 MB</TD><TD>0.5655</TD></TR>
614                 <TR>
615                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="20">
616                                 L. Subramaniam<BR><I>Raga Sivapriya</I><BR>213.56 MB
617                         </TD>
618                         <TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD>
619                 </TR>
620                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.06 (high)</TD><TD>47:18.78</TD><TD>92.94 MB</TD><TD>0.4351</TD></TR>
621                 <TR><TD>RKAU 1.06 (normal)</TD><TD>19:37.68</TD><TD>93.31 MB</TD><TD>0.4369</TD></TR>
622                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio (extra high)</TD><TD>5:51.97</TD><TD>95.30 MB</TD><TD>0.4462</TD></TR>
623                 <TR><TD>FROG 6.61 (mode 4)</TD><TD>7:34.98</TD><TD>95.45 MB</TD><TD>0.4469</TD></TR>
624                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 1)</TD><TD>5:26.54</TD><TD>96.36 MB</TD><TD>0.4512</TD></TR>
625                 <TR><TD>LPAC 1.31 (-r, normal)</TD><TD>4:39.71</TD><TD>96.84 MB</TD><TD>0.4534</TD></TR>
626                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>FROG 6.61 (mode 0)</TD><TD>5:10.07</TD><TD>97.15 MB</TD><TD>0.4548</TD></TR>
627                 <TR><TD>Monkey's Audio (high)</TD><TD>2:14.54</TD><TD>97.52 MB</TD><TD>0.4566</TD></TR>
628                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-8)</TD><TD>15:22.57</TD><TD>98.01 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>
629                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.0.2 (-5, default)</TD><TD>3:39.72</TD><TD>98.41 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>
630                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.91 (high)</TD><TD>1:58.32</TD><TD>98.82 MB</TD><TD>0.4627</TD></TR>
631                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>9:56.41</TD><TD>98.94 MB</TD><TD>0.4633</TD></TR>
632                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.0.2 (-3)</TD><TD>2:42.70</TD><TD>99.21 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>
633                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>101.88 MB</TD><TD>0.4770</TD></TR>
634                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2 (-p8 -b2048)</TD><TD>3:30.25</TD><TD>102.60 MB</TD><TD>0.4804</TD></TR>
635                 <TR><TD>Shorten 3.2 (-p0 -b256, default)</TD><TD>2:56.04</TD><TD>102.84 MB</TD><TD>0.4815</TD></TR>
636                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>4:51.20</TD><TD>103.57 MB</TD><TD>0.4849</TD></TR>
637                 <TR><TD>flac 1.0.2 (-1)</TD><TD>2:23.50</TD><TD>103.59 MB</TD><TD>0.4850</TD></TR>
638                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>2:25.86</TD><TD>107.47 MB</TD><TD>0.5032</TD></TR>    </TABLE>
639 </P>
640
641 <P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002 Josh Coalson</P>
642
643 </BODY>
644 </HTML>