14a2844e26a494899c438105594c82d3f6ebf2c3
[flac.git] / doc / html / ru / comparison.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
2 <!-- Copyright (c) 2000,2001,2002,2003,2004,2005  Josh Coalson -->
3 <!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
4 <!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
5 <!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
6 <!-- with no invariant sections. -->
7 <!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->
8 <HTML>
9 <HEAD>
10 <META CHARSET="windows-1251">
11 <TITLE>FLAC: ñðàâíåíèå</TITLE>
12 </HEAD>
13
14 <BODY>
15 <CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
16 <TR>
17 <TD align=center>|</TD>
18 <TD height=22 align=center nowrap>
19 &nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>
20 <TD align=center>|</TD>
21 <TD align=center nowrap>
22 &nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>
23 <TD align=center>|</TD>
24 <TD align=center nowrap>
25 &nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>
26 <TD align=center>|</TD>
27 <TD align=center nowrap>
28 &nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>
29 <TD align=center>|</TD>
30 <TD align=center nowrap>
31 &nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>
32 <TD align=center>|</TD>
33 <TD align=center nowrap>
34 &nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>
35 <TD align=center>|</TD></TR>
36
37 <TR>
38 <TD align=center>|</TD>
39 <TD align=center nowrap>
40 &nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>
41 <TD align=center>|</TD>
42 <TD align=center nowrap>
43 &nbsp;ñðàâíåíèå&nbsp;</TD>
44 <TD align=center>|</TD>
45 <TD align=center nowrap>
46 &nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>
47 <TD align=center>|</TD>
48 <TD align=center nowrap>
49 &nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>
50 <TD align=center>|</TD>
51 <TD align=center nowrap>
52 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>
53 <TD align=center>|</TD>
54 <TD align=center nowrap>
55 &nbsp;<A HREF="authors.html">àâòîðû</A>&nbsp;</TD>
56 <TD align=center>|</TD></TR>
57 </TABLE></CENTER>
58
59 <P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
60 <TR><TD align=center>|</TD>
61 <TD height=22 align=center nowrap>
62 &nbsp;<A HREF="../comparison.html">english</A>&nbsp;</TD>
63 <TD align=center>|</TD>
64 <TD align=center nowrap>
65 &nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>
66 <TD align=center>|</TD></TR>
67 </TABLE></CENTER></P>
68
69
70 <CENTER><H2>FLAC: ñðàâíåíèå</H2></CENTER>
71
72 <P>Öåëüþ ýòîé ñòðàíèöû ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå FLAC ñ äðóãèìè àíàëîãè÷íûìè êîäåêàìè. Èññëåäîâàíèå çàòðàãèâàåò íå òîëüêî óðîâåíü è âðåìÿ êîäèðîâàíèÿ/äåêîäèðîâàíèÿ, íî è äðóãèå âàæíûå äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âîçìîæíîñòè êîäåêîâ. Âûáèðàÿ äëÿ ñåáÿ êîäåê, ïîìíèòå î ñëåäóþùåì:</P>
73
74 <P><BLOCKQUOTE>
75 <LI>Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, òîëüêî äâà êîäåêà (FLAC è WavPack) ïîëíîñòüþ ñâîáîäíû è àêòèâíî ïîääåðæèâàþòñÿ (èñõîäíûå òåêñòû Shorten è Monket's Audio äîñòóïíû, íî ëèöåíçèÿ áîëåå îãðàíè÷åíà). Áîëüøèíñòâî ïðåäîñòàâëÿþò áåñïëàòíûå ñêîìïèëèðîâàííûå ïðîãðàììû áåç äîñòóïà ê èñõîäíûì êîäàì, ñëåäîâàòåëüíî, âûáèðàÿ èõ, âû ïîïàäàåòå â çàâèñèìîñòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ó âàñ óæå íå áóäåò øàíñà ïîðòèðîâàòü ïðîãðàììó íà äðóãóþ îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èëè èñïðàâèòü îøèáêó, åñëè îíà ïîÿâèòñÿ è ýòîãî íå çàõî÷åò ñäåëàòü àâòîð. Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì, åñëè ôîðìàò íå ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî ïðèçíàíûì.</LI>
76
77 <LI>Óðîâåíü è âðåìÿ ñæàòèÿ äëÿ <B><TT>flac</TT></B> õàðàêòåðèçóþò òîëüêî êîíêðåòíóþ âåðñèþ êîäåðà. Îíè íå âûÿâëÿþò ïðåäåëà äëÿ âñåõ êîäåðîâ è ôîðìàòà FLAC, òàê êàê ôîðìàò îòêðûòûé è ðàñøèðÿåìûé è êàæäûé ìîæåò íàïèñàòü óëó÷øåííóþ âåðñèþ. Ìîæíî ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ñêàçàòü, ÷òî êîäåê áóäåò óëó÷øàòüñÿ.</LI>
78
79 <LI>Ïîääåðæêà ïîòîêîâîãî ôîðìàòà ó FLAC äàåò åìó äîïîëíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî íàä òåìè êîäåêàìè, êîòîðûå òàêîé âîçìîæíîñòè íå èìåþò.</LI>
80 </BLOCKQUOTE></P>
81
82 <P>ß ïîñòàðàþñü îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ íà ýòîé ñòðàíèöå êàê ìîæíî ÷àùå, îäíàêî, åñëè âû çàìåòèòå êàêóþ-ëèáî íåòî÷íîñòü, <A HREF="mailto:andrei@altlinux.ru">ñîîáùèòå ìíå</A> è ÿ èñïðàâëþ åå.</P>
83
84 <H4>Ðàññìàòðèâàåìûå êîäåðû (êðîìå flac):</H4>
85
86 <P><BLOCKQUOTE>
87 <LI><A HREF="http://yoyo.cc.monash.edu.au/~pfh/bonk/">Bonk</A> - îòêðûòûé êîäåê. Íåò îòäåëüíîé áèáëèîòåêè è ïîääåðæêè ïëåéåðà.</LI>
88
89 <LI><A HREF="http://sourceforge.net/projects/kexis/">Kexis</A> - îòêðûòûé êîäåê. Ïîõîæå, ÷òî ïðîåêò ïðåêðàòèëñÿ íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Íåò ïîääåðæêè ïëåéåðà.</LI>
90
91 <LI><A HREF="http://www.lossless-audio.com">La</A> - çàêðûòûé ñèììåòðè÷åñêèé, àäàïòèâíûé êîäåê. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñêîìïèëèðîâàííûå âåðñèè äëÿ Windows è Linux. Äàåò ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ñæàòèÿ, íî ðàáîòàåò î÷åíü ìåäëåííî.</LI>
92
93 <LI><A HREF="http://www.nue.tu-berlin.de/wer/liebchen/lpac.html">LPAC</A> - ïîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñêîìïèëèðîâàííûì. Äîñòóïíû âåðñèè íå òîëüêî äëÿ Windows, õîòÿ ïëàãèí åñòü òîëüêî äëÿ Winamp.</LI>
94
95 <LI><A HREF="http://www.monkeysaudio.com/">Monkey's Audio</A> - ñèììåòðè÷åñêèé, àäàïòèâíûé êîäåê ñ õîðîøèì óðîâíåì ñæàòèÿ. Èñõîäíûå òåêñòû äîñòóïíû ïî îãðàíè÷åííîé ëèöåçèè. Äîñòóïíû äâå âåðñèè: îò ñîçäàòåëÿ ïðîåêòà Ìýòòà Îøëåíäà è îò Ôðàíêà Êëåììà. Â òåñòàõ èñïîëüçîâàëàñü îðèãèíàëüíàÿ âåðñèÿ.</LI>
96
97 <LI>Ogg Squish - îòêðûòûé êîäåê, íî áîëåå íåïîääåðæèâàåìûé. Òåñòèðóåìàÿ âåðñèÿ 0.98 áûëà ïîñëåäíåé, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè. Âåðñèè äëÿ Windows íå áûëî, íî ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì ïîä Unix, ýòî "áûñòðûé" êîäåê.</LI>
98
99 <LI><A HREF="http://ghido.shelter.ro/">optimFROG</A> - çàêðûòûé êîäåê äëÿ Windows è Linux ñ ïëàãèíàìè äëÿ Winamp è XMMS. Ìåäëåííûé, íî èìååò âûñîêèé óðîâåíü ñæàòèÿ.</LI>
100
101 <LI><A HREF="http://www.jpg.com/products/sound.html">Pegasus-SPS</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows.</LI>
102
103 <LI><A HREF="http://rksoft.virtualave.net/">RKAU</A> - çàêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows. Íå îáíîâëÿëñÿ â òå÷åíèå 2 ëåò.</LI>
104
105 <LI><A HREF="http://www.softsound.com/Shorten.html">Shorten</A> - íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé êîäåê ñ äîñòóïíûìè èñõîäíûìè òåêñòàìè.</LI>
106
107 <LI>WaveZIP - çàêðûòûé àðõèâàòîð òîëüêî äëÿ Windows. Èñïîëüçóåò äâèæîê <A HREF="http://members.aol.com/_ht_a/sndspace/index.html"> MUSICompress[tm]</A>, êîòîðûé, ïðåäïîëîæèòåëüíî, çàïàòåíòîâàí. ß õîòåë ñäåëàòü ññûëêó íà êîìïàíèþ, íàïèñàâøóþ WaveZIP (GadgetLabs), íî îíè çàâåðøèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü (ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ïûòàëèñü ïðîäàòü òî, íå äîëæíî íè÷åãî ñòîèòü).</LI>
108
109 <LI><A HREF="http://www.wavpack.com/">WavPack</A> - îòêðûòûé êîäåê òîëüêî äëÿ Windows, âûïóùåííûé ïîä ëèöåíçèåé BSD. Èìååò õîðîøåå ñîîòíîøåíèå ìåæäó óðîâíåì è âðåìåíåì ñæàòèÿ.</LI>
110 </BLOCKQUOTE></P>
111
112 <P>ß íå ñìîã äîñòàòü êîïèè êîäåêîâ AudioPack è WavARC.</P>
113
114 <P>Åñëè íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå óðîâåíü è ñêîðîñòü ñæàòèÿ (êàê âû óâèäèòå ïîçæå, áîëüøèíñòâî êîäåêîâ èìåþò ñõîäíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü), òî ñóáúåêòèâíàÿ êàðòèíà, îñíîâàííàÿ íà áàçîâûõ âîçìîæíîñòÿõ áóäåò âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî èìåþò ñâîáîäíûå êîäåêè, òàê êàê ýòî ïðåäîñòàâëÿåò Âàì âîçìîæíîñòü äîáàâëÿòü âñå, ÷òî íåîáõîäèìî. Êðîìå òîãî, ïðîåêòû ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè îáû÷íî ðàçâèâàþòñÿ è óëó÷øàþòñÿ áûñòðåå. Âòîðîé âàæíûé äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ôàêòîð - ýòî ïîääåðæêà ðàçíûõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåì è/èëè âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïëàãèíîâ äëÿ ïëåéåðîâ.</P>
115
116 <P><I>Òàáëèöà 1. Ñðàâíåíèå âîçìîæíîñòåé êîäåêîâ</I>.</P>
117 <P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
118 <TR>
119 <TD ALIGN="RIGHT">
120 <FONT SIZE="+1"><B>Êîäåê</B></FONT></TD>
121 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
122 <FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû òåêñòû?</B></FONT></TD>
123 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
124 <FONT SIZE="+1"><B>Äîñòóïíû ïëàãèíû?</B></FONT></TD>
125 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
126 <FONT SIZE="+1"><B>Àïïàðàòíàÿ ïîääåðæêà?</B></FONT></TD>
127 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
128 <FONT SIZE="+1"><B>Ïîòî÷íîñòü?</B></FONT></TD>
129 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
130 <FONT SIZE="+1"><B>Ïîèñê?</B></FONT></TD>
131 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
132 <FONT SIZE="+1"><B>Öåíà</B></FONT></TD>
133 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
134 <FONT SIZE="+1"><B>Ïîääåðæêà ÎÑ</B></FONT></TD>
135 </TR>
136
137 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">flac v1.1.0</TD>
138 <TD>äà (<A HREF="http://www.opensource.org/licenses/index.html">OSI</A>)</TD>
139 <TD>äà (<A HREF="http://www.xmms.org/">XMMS</A>, <A HREF="http://alsaplayer.org/">AlsaPlayer</A>, <A HREF="http://www.winamp.com/">Winamp</A>, <A HREF="http://www.macamplite.com/addons/plugins.php">MacAmp Lite</A>, <A HREF="http://www.dbpoweramp.com/">dBpowerAMP</A>, <A HREF="http://www.saunalahti.fi/~cse/foobar2000/index.html">Foobar2000</A>, <A HREF="http://www.hut.fi/~hylinen/apollo/Plug-ins.html">Apollo</A>)</TD>
140 <TD>äà (<A HREF="http://www.phatnoise.com/technology/encoding.php">PhatBox</A>, Kenwood MusicKeg, <A HREF="http://sourceforge.net/projects/rioplay/">Rio Receiver</A>, Dell Digital Audio Receiver, <A HREF="http://file-ext-map.sourceforge.net/">Turtle Beach AudioTron</A>)</TD>
141 <TD>äà</TD>
142 <TD>äà</TD>
143 <TD>ñâîá.</TD>
144 <TD>Linux, Windows, Mac OS X, *BSD, Solaris, OS/2, BeOS è äðóãèå</TD>
145 </TR>
146
147 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Shorten v3.2</TD>
148 <TD>äà (îãðàíè÷.)</TD>
149 <TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
150 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
151 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
152 <TD>äà (òîëüêî v3)</TD>
153 <TD>ñâîá.</TD>
154 <TD>Linux, Windows, Mac OS 9, Mac OS X, *BSD, Solaris è äðóãèå</TD>
155 </TR>
156
157 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WavPack v3.97a</TD>
158 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">äà</TD>
159 <TD>äà (Winamp)</TD>
160 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
161 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
162 <TD>äà</TD>
163 <TD>ñâîá.</TD>
164 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
165 </TR>
166
167 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Monkey's Audio v3.96</TD>
168 <TD>äà (îãðàíè÷.)</TD>
169 <TD>äà (Winamp, MediaJukebox, dBpowerAMP)</TD>
170 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
171 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
172 <TD>äà</TD>
173 <TD>áåñïë.</TD>
174 <TD>Windows, Linux</TD>
175 </TR>
176
177 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Ogg Squish 0.98</TD>
178 <TD>äà</TD>
179 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
180 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
181 <TD>äà</TD>
182 <TD>äà</TD>
183 <TD>ñâîá.</TD>
184 <TD>Linux, Windows, äðóãèå UNIX</TD>
185 </TR>
186
187 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Bonk 0.5</TD>
188 <TD>äà</TD>
189 <TD>äà (XMMS)</TD>
190 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
191 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
192 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
193 <TD>ñâîá.</TD>
194 <TD>Linux, Windows, äðóãèå UNIX</TD>
195 </TR>
196
197 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">La 0.3c</TD>
198 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
199 <TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
200 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
201 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
202 <TD>äà</TD>
203 <TD>áåñïë.</TD>
204 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows, Linux</TD>
205 </TR>
206
207 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">optimFrog 4.21</TD>
208 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
209 <TD>äà (Winamp, XMMS)</TD>
210 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
211 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
212 <TD>äà</TD>
213 <TD>áåñïë.</TD>
214 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows, Linux</TD>
215 </TR>
216
217 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">LPAC v1.31 (codec 3.0)</TD>
218 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
219 <TD>äà (Winamp)</TD>
220 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
221 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò?</TD>
222 <TD>äà</TD>
223 <TD>áåñïë.</TD>
224 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows, Linux, Solaris</TD>
225 </TR>
226
227 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">RKAU v1.07</TD>
228 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
229 <TD>äà (Winamp)</TD>
230 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
231 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
232 <TD>äà</TD>
233 <TD>áåñïë.</TD>
234 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
235 </TR>
236
237 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Kexis 0.2.2</TD>
238 <TD>äà</TD>
239 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
240 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
241 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
242 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
243 <TD>ñâîá.</TD>
244 <TD>Linux, Windows, äðóãèå UNIX</TD>
245 </TR>
246
247 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">WaveZIP v2</TD>
248 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
249 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
250 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
251 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
252 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
253 <TD>áåñïë. (24-áèò çà $)</TD>
254 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
255 </TR>
256
257 <TR><TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#F0F0F0">Pegasus-SPS</TD>
258 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
259 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
260 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
261 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
262 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">íåò</TD>
263 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">$39 (trial)</TD>
264 <TD BGCOLOR="#E0E0E0">Windows</TD>
265 </TR>
266 </TABLE></P>
267
268 <P>Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ PII-333 ñ 256Má è ÎÑ Windows NT SP5. Ê ñîæàëåíèþ, èìåííî Windows ÿâëåòñÿ åäèíñòâåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé, ïîä êîòîðîé ìîãóò ðàáîòàòü âñå êîäåêè è ãäå ìîæíî äîáèòüñÿ ðàâíûõ óñëîâèé ðàáîòû.</P>
269
270 <P>Âõîäíûìè äàííûìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî ôàéëû, çàïèñàííûå ñ àóäèî-CD. Â áóäóùåì ìîãóò ïîÿâèòüñÿ òåñòû äëÿ äðóãèõ âèäîâ èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, ðå÷ü, äðóãèå ÷àñòîòû äèñêðåòèçàöèè è ò.ä.). Ïðåäñòàâëåíû 14 òðåêîâ ðàçëè÷íûõ ñòèëåé.</P>
271
272 <P> ïåðâîé òàáëèöå ïðèâåäåíû îáùèå ðåçóëüòàòû ïî âñåì òðåêàì. Â îñòàëüíûõ òàáëèöàõ ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû äëÿ êàæäîãî òðåêà. Â îáùåé òàáëèöå ïðèâåäåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðåæèìîâ, à íà îñòàëüûõ ëèøü ñàìûå èíòåðåñíûå</P>
273
274 <P> îáùåé òàáëèöå ðåçóëüòàòû îòñîðòèðîâàíû ïî óðîâíþ ñæàòèÿ, êîòîðîå âû÷èñëÿåòñÿ êàê ñðåäíåå èç óðîâíåé äëÿ âñåõ òðåêîâ, ÷òîáû äëèííûå òðåêè íå èìåëè áîëüøåãî âåñà ïðè òåñòèðîâàíèè. Â òàáëèöàõ äëÿ îòäåëüíûõ òðåêîâ ïðèâåäåí óðîâåíü ñæàòèÿ ( = ðàçìåð ñæàòîãî ôàéëà / ðàçìåð íåñæàòîãî ôàéëà).</P>
275
276 <P>Íåîáõîäèìî ñäåëàòü íåñêîëüêî çàìå÷àíèé:</P>
277 <UL>
278 <LI><B><TT>flac -5</TT></B> ÿâëÿåòñÿ "çîëîòîé ñåðåäèíîé", îáåñïå÷èâàÿ çà ìàëîå âðåìÿ äîñòàòî÷íûé óðîâåíü ñæàòèÿ. Äåêîäèðîâàíèå òàêèõ ôàéëîâ òàêæå ïðîõîäèò áûñòðî. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî FLAC ïðîèçâîäèò îñíîâíóþ îáðàáîòêó íà ñòàäèè êîäèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ îäíîêðàòíî, â òî âðåìÿ êàê ïðè àäàïòèâíîé ñõåìå êîäåðó è äåêîäåðó íóæíî îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî ðåñóðñîâ. Ïîýòîìó FLAC ëó÷øå ïðèñïîñîáëåí äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ íà ìåíåå ìîùíûõ óñòðîéñòâàõ è ýòî îäíà èç ïðè÷èí, ïî êîòîðîé òîëüêî FLAC ïîääåðæèâàåòñÿ íà àïïàðàòíîì óðîâíå.</LI>
279 <LI>Íàñòðîêè êà÷åñòâà LPAC ñòàíîâÿòñÿ íåñòàáèëüíûìè ïðè èñïîëüçîâàíèè êëþ÷à -r (äîáàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïðè âîñïðîèçâåäåíèè).</LI>
280 <LI>Ó RKAU ðàçìåð ôàéëà òàêæå ìîæåò âîçðàñòàòü â ðåæèìå 'high' (âûñîêàÿ ñòåïåíü ñæàòèÿ).</LI>
281 <LI>Ñëåäóþùèé ôàêò îáðàòèâøèé íà ñåáÿ âíèìàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïàòåíòîâàííûå è ïëàòíûå êîäåêè îêàçûâàþòñÿ õóäøèìè ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé. SPS âûãëÿäèò íàñòîëüêî óñòàðåâøèì è êîðÿâûì, ÷òî ÿ çàáðîñèë åãî òåñòèðîâàíèå ïîñëå êîäèðîâàíèÿ îäíîãî ôàéëà.</LI>
282
283 <P> òàáëèöå ñ îáùèìè ðåçóëüòàòàìè ïðèâåäåíû òîëüêî ñàìûå "ýêîíîìè÷íûå" ðåæèìû (êîòîðûå äàþò âûñîêèé óðîâåíü ñæàòèÿ çà ïðèåìëåìûé îòðåçîê âðåìåíè).</P>
284
285 <P><I>Òàáëèöà 2. Îáùèå ðåçóëüòàòû</I>.</P>
286 <P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
287 <TR BGCOLOR="#F0F0F0">
288 <TD><FONT SIZE="+1">Êîäåê</FONT></TD>
289 <TD><FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
290 <TD><FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ðàñïàêîâêè</FONT></TD>
291 <TD><FONT SIZE="+1">Ñæàòûé<BR>ðàçìåð</FONT></TD>
292 <TD><FONT SIZE="+1">Îáùèé<BR>óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
293 <TD><FONT SIZE="+1">Ñðåäíèé<BR>óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD></TR>
294
295                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>151:13.16</TD><TD>145:49.78</TD><TD>375.76 MB</TD><TD>0.4814</TD><TD>0.4986</TD></TR>
296                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>26:52.07</TD><TD>28:44.55</TD><TD>386.96 MB</TD><TD>0.4958</TD><TD>0.5119</TD></TR>
297                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>24:19.58</TD><TD>25:37.44</TD><TD>389.04 MB</TD><TD>0.4984</TD><TD>0.5151</TD></TR>
298                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>13:59.07</TD><TD>15:30.69</TD><TD>391.76 MB</TD><TD>0.5019</TD><TD>0.5179</TD></TR>
299                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>16:34.96</TD><TD>17:57.28</TD><TD>394.69 MB</TD><TD>0.5056</TD><TD>0.5223</TD></TR>
300                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>11:42.34</TD><TD>13:11.29</TD><TD>395.04 MB</TD><TD>0.5061</TD><TD>0.5223</TD></TR>
301                 <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>53:46.74</TD><TD>23:31.10</TD><TD>395.71 MB</TD><TD>0.5070</TD><TD>0.5229</TD></TR>
302                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (fast)</TD><TD>26:35.34</TD><TD>20:13.22</TD><TD>399.25 MB</TD><TD>0.5115</TD><TD>0.5262</TD></TR>
303                 <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>13:32.02</TD><TD>14:39.12</TD><TD>399.60 MB</TD><TD>0.5119</TD><TD>0.5278</TD></TR>
304                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, medium)</TD><TD>18:52.79</TD><TD>10:43.32</TD><TD>403.52 MB</TD><TD>0.5170</TD><TD>0.5319</TD></TR>
305                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>9:05.59</TD><TD>10:51.09</TD><TD>401.63 MB</TD><TD>0.5145</TD><TD>0.5327</TD></TR>
306                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>6:50.12</TD><TD>8:13.41</TD><TD>409.33 MB</TD><TD>0.5244</TD><TD>0.5424</TD></TR>
307                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>12:54.19</TD><TD>7:08.80</TD><TD>413.46 MB</TD><TD>0.5297</TD><TD>0.5459</TD></TR>
308                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>36:56.36</TD><TD>27:09.35</TD><TD>418.65 MB</TD><TD>0.5364</TD><TD>0.5543</TD></TR>
309                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>9:51.58</TD><TD>7:00.92</TD><TD>419.29 MB</TD><TD>0.5372</TD><TD>0.5544</TD></TR>
310                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD><TD>0.5714</TD></TR>
311                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>9:44.48</TD><TD>6:31.74</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5555</TD><TD>0.5729</TD></TR>
312                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:49.06</TD><TD>14:53.90</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD><TD>0.5750</TD></TR>
313                 <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>5:20.17</TD><TD>5:12.38</TD><TD>441.88 MB</TD><TD>0.5661</TD><TD>0.5857</TD></TR>
314                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>8:41.72</TD><TD>?</TD><TD>452.95 MB</TD><TD>0.5802</TD><TD>0.5986</TD></TR>
315                 <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>70:11.90</TD><TD>70:11.90</TD><TD>780.56 MB</TD><TD>1.0000</TD><TD>1.0000</TD></TR>
316
317 </TABLE></P>
318
319
320 <P>Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ äëÿ âñåõ êîäåêîâ âî âñåõ ðåæèìàõ.</P>
321
322 <P><I>Òàáëèöà 3. Îáùèå ðåçóëüòàòû</I>.</P>
323 <P><TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
324 <TR BGCOLOR="#F0F0F0">
325 <TD><FONT SIZE="+1">Êîäåê</FONT></TD>
326 <TD><FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
327 <TD><FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ðàñïàêîâêè</FONT></TD>
328 <TD><FONT SIZE="+1">Ñæàòûé<BR>ðàçìåð</FONT></TD>
329 <TD><FONT SIZE="+1">Îáùèé<BR>óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
330 <TD><FONT SIZE="+1">Ñðåäíèé<BR>óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD></TR>
331
332                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>151:13.16</TD><TD>145:49.78</TD><TD>375.76 MB</TD><TD>0.4814</TD><TD>0.4986</TD></TR>
333                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 2x)</TD><TD>183:05.29</TD><TD>184:13.42</TD><TD>386.13 MB</TD><TD>0.4947</TD><TD>0.5105</TD></TR>
334                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>338:34.96</TD><TD>339:23.24</TD><TD>386.22 MB</TD><TD>0.4948</TD><TD>0.5105</TD></TR>
335                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 4x)</TD><TD>105:15.85</TD><TD>106:36.23</TD><TD>386.21 MB</TD><TD>0.4948</TD><TD>0.5107</TD></TR>
336                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 3 @ 2x)</TD><TD>92:48.79</TD><TD>93:49.75</TD><TD>386.52 MB</TD><TD>0.4952</TD><TD>0.5110</TD></TR>
337                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 3 @ 1x)</TD><TD>161:51.00</TD><TD>162:10.62</TD><TD>386.55 MB</TD><TD>0.4952</TD><TD>0.5110</TD></TR>
338                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 3 @ 4x)</TD><TD>58:18.40</TD><TD>59:30.51</TD><TD>386.71 MB</TD><TD>0.4954</TD><TD>0.5114</TD></TR>
339                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>26:52.07</TD><TD>28:44.55</TD><TD>386.96 MB</TD><TD>0.4958</TD><TD>0.5119</TD></TR>
340                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 2 @ 1x)</TD><TD>68:22.58</TD><TD>69:29.50</TD><TD>387.71 MB</TD><TD>0.4967</TD><TD>0.5128</TD></TR>
341                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 2 @ 2x)</TD><TD>44:17.55</TD><TD>45:31.33</TD><TD>387.72 MB</TD><TD>0.4967</TD><TD>0.5129</TD></TR>
342                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 2 @ 4x)</TD><TD>32:16.85</TD><TD>33:30.92</TD><TD>387.93 MB</TD><TD>0.4970</TD><TD>0.5133</TD></TR>
343                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 1x)</TD><TD>43:00.91</TD><TD>44:13.07</TD><TD>388.71 MB</TD><TD>0.4980</TD><TD>0.5146</TD></TR>
344                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 2x)</TD><TD>30:35.00</TD><TD>31:50.50</TD><TD>388.81 MB</TD><TD>0.4981</TD><TD>0.5147</TD></TR>
345                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>24:19.58</TD><TD>25:37.44</TD><TD>389.04 MB</TD><TD>0.4984</TD><TD>0.5151</TD></TR>
346                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>13:59.07</TD><TD>15:30.69</TD><TD>391.76 MB</TD><TD>0.5019</TD><TD>0.5179</TD></TR>
347                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 1x)</TD><TD>20:51.21</TD><TD>22:08.44</TD><TD>394.35 MB</TD><TD>0.5052</TD><TD>0.5218</TD></TR>
348                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 2x)</TD><TD>17:59.86</TD><TD>19:20.53</TD><TD>394.48 MB</TD><TD>0.5054</TD><TD>0.5220</TD></TR>
349                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>16:34.96</TD><TD>17:57.28</TD><TD>394.69 MB</TD><TD>0.5056</TD><TD>0.5223</TD></TR>
350                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>11:42.34</TD><TD>13:11.29</TD><TD>395.04 MB</TD><TD>0.5061</TD><TD>0.5223</TD></TR>
351                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>53:46.74</TD><TD>23:31.10</TD><TD>395.71 MB</TD><TD>0.5070</TD><TD>0.5229</TD></TR>
352                 <TR><TD>RKAU 1.07 (high)</TD><TD>136:56.62</TD><TD>27:55.98</TD><TD>395.89 MB</TD><TD>0.5072</TD><TD>0.5235</TD></TR>
353                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (fast)</TD><TD>26:35.34</TD><TD>20:13.22</TD><TD>399.25 MB</TD><TD>0.5115</TD><TD>0.5262</TD></TR>
354                 <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>13:32.02</TD><TD>14:39.12</TD><TD>399.60 MB</TD><TD>0.5119</TD><TD>0.5278</TD></TR>
355                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, medium)</TD><TD>18:52.79</TD><TD>10:43.32</TD><TD>403.52 MB</TD><TD>0.5170</TD><TD>0.5319</TD></TR>
356                 <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, extra high)</TD><TD>30:30.93</TD><TD>12:20.26</TD><TD>404.08 MB</TD><TD>0.5177</TD><TD>0.5322</TR>
357                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, high)</TD><TD>24:56.56</TD><TD>11:51.64</TD><TD>404.03 MB</TD><TD>0.5176</TD><TD>0.5323</TD></TR>
358                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>9:05.59</TD><TD>10:51.09</TD><TD>401.63 MB</TD><TD>0.5145</TD><TD>0.5327</TD></TR>
359                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>6:50.12</TD><TD>8:13.41</TD><TD>409.33 MB</TD><TD>0.5244</TD><TD>0.5424</TD></TR>
360                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>55:02.38</TD><TD>7:07.59</TD><TD>411.88 MB</TD><TD>0.5277</TD><TD>0.5437</TD></TR>
361                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>12:54.19</TD><TD>7:08.80</TD><TD>413.46 MB</TD><TD>0.5297</TD><TD>0.5459</TD></TR>
362                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>36:56.36</TD><TD>27:09.35</TD><TD>418.65 MB</TD><TD>0.5364</TD><TD>0.5543</TD></TR>
363                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>9:51.58</TD><TD>7:00.92</TD><TD>419.29 MB</TD><TD>0.5372</TD><TD>0.5544</TD></TR>
364                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>8:37.94</TD><TD>7:15.87</TD><TD>432.32 MB</TD><TD>0.5539</TD><TD>0.5706</TD></TR>
365                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>431.08 MB</TD><TD>0.5522</TD><TD>0.5714</TD></TR>
366                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>9:44.48</TD><TD>6:31.74</TD><TD>433.56 MB</TD><TD>0.5555</TD><TD>0.5729</TD></TR>
367                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>17:49.06</TD><TD>14:53.90</TD><TD>434.33 MB</TD><TD>0.5564</TD><TD>0.5750</TD></TR>
368                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>12:00.04</TD><TD>7:25.12</TD><TD>438.86 MB</TD><TD>0.5622</TD><TD>0.5810</TD></TR>
369                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>5:20.17</TD><TD>5:12.38</TD><TD>441.88 MB</TD><TD>0.5661</TD><TD>0.5857</TD></TR>
370                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>8:41.72</TD><TD>?</TD><TD>452.95 MB</TD><TD>0.5802</TD><TD>0.5986</TD></TR>
371                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>70:11.90</TD><TD>70:11.90</TD><TD>780.56 MB</TD><TD>1.0000</TD><TD>1.0000</TD></TR>
372
373         
374 </TABLE>
375
376
377 <P><I>Òàáëèöà 4. Ðåçóëüòàòû äëÿ îòäåëüíûõ òðåêîâ</I>.</P>
378
379 <P>
380 <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
381 <TR><TD ALIGN="RIGHT">
382 <FONT SIZE="+1">Òðåê</FONT></TD>
383 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
384 <FONT SIZE="+1">Êîäåê</FONT></TD>
385 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
386 <FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD>
387 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
388 <FONT SIZE="+1">Âðåìÿ<BR>ðàñïàêîâêè</FONT></TD>
389 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
390 <FONT SIZE="+1">Ñæàòûé<BR>ðàçìåð</FONT></TD>
391 <TD BGCOLOR="#F0F0F0">
392 <FONT SIZE="+1">Óðîâåíü<BR>ñæàòèÿ</FONT></TD></TR>
393
394                 <TR>
395                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="26">
396                                 Dream Theater<BR><I>6:00</I>
397                         </TD>
398                 </TR>
399                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
400                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>11:37.69</TD><TD>11:15.37</TD><TD>42.72 MB</TD><TD>0.7306</TD></TR>
401                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>2:05.36</TD><TD>2:13.44</TD><TD>43.24 MB</TD><TD>0.7395</TD></TR>
402                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:53.28</TD><TD>2:00.45</TD><TD>43.26 MB</TD><TD>0.7398</TD></TR>
403                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>25:32.41</TD><TD>25:38.15</TD><TD>43.26 MB</TD><TD>0.7398</TD></TR>
404                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>1:07.92</TD><TD>1:13.20</TD><TD>43.39 MB</TD><TD>0.7421</TD></TR>
405                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>1:17.95</TD><TD>1:25.67</TD><TD>43.42 MB</TD><TD>0.7426</TD></TR>
406                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:57.04</TD><TD>1:03.37</TD><TD>43.48 MB</TD><TD>0.7436</TD></TR>
407                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>1:10.34</TD><TD>1:08.61</TD><TD>43.49 MB</TD><TD>0.7438</TD></TR>
408                 <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:57.68</TD><TD>1:33.38</TD><TD>43.81 MB</TD><TD>0.7493</TD></TR>
409                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:44.33</TD><TD>0:51.22</TD><TD>43.97 MB</TD><TD>0.7520</TD></TR>
410                 <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:27.61</TD><TD>0:56.18</TD><TD>44.12 MB</TD><TD>0.7545</TD></TR>
411                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>4:18.72</TD><TD>0:37.28</TD><TD>44.33 MB</TD><TD>0.7582</TD></TR>
412                 <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:40.24</TD><TD>0:40.70</TD><TD>44.34 MB</TD><TD>0.7583</TD></TR>
413                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:56.03</TD><TD>2:11.58</TD><TD>44.35 MB</TD><TD>0.7585</TD></TR>
414                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>1:01.31</TD><TD>0:37.01</TD><TD>44.41 MB</TD><TD>0.7595</TD></TR>
415                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:58.81</TD><TD>0:37.63</TD><TD>44.75 MB</TD><TD>0.7654</TD></TR>
416                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:49.05</TD><TD>0:36.44</TD><TD>44.78 MB</TD><TD>0.7659</TD></TR>
417                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>45.17 MB</TD><TD>0.7725</TD></TR>
418                 <TR><TD>Pegasus-SPS</TD><TD>4:45.00</TD><TD>?</TD><TD>45.40 MB</TD><TD>0.7765</TD></TR>
419                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:18.66</TD><TD>0:18.59</TD><TD>46.31 MB</TD><TD>0.7920</TD></TR>
420                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:24.83</TD><TD>1:10.93</TD><TD>46.52 MB</TD><TD>0.7956</TD></TR>
421                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:44.00</TD><TD>0:36.91</TD><TD>46.65 MB</TD><TD>0.7978</TD></TR>
422                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:47.75</TD><TD>0:32.56</TD><TD>46.68 MB</TD><TD>0.7984</TD></TR>
423                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:38.99</TD><TD>?</TD><TD>47.22 MB</TD><TD>0.8077</TD></TR>
424                 <TR><TD>RIFF WAVE</TD><TD>5:47.56</TD><TD>5:47.56</TD><TD>58.47 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
425                 <TR>
426                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
427                 </TR>
428                 <TR>
429                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
430                                 Eddie Warner<BR><I>Titus</I>
431                         </TD>
432                 </TR>
433                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
434                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>5:24.56</TD><TD>5:13.29</TD><TD>14.76 MB</TD><TD>0.5298</TD></TR>
435                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:40.76</TD><TD>0:21.21</TD><TD>14.77 MB</TD><TD>0.5298</TD></TR>
436                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:57.87</TD><TD>0:15.05</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5385</TD></TR>
437                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:53.39</TD><TD>0:55.52</TD><TD>15.01 MB</TD><TD>0.5385</TD></TR>
438                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>12:02.54</TD><TD>12:03.76</TD><TD>15.02 MB</TD><TD>0.5390</TD></TR>
439                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:28.17</TD><TD>0:15.05</TD><TD>15.12 MB</TD><TD>0.5424</TD></TR>
440                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:36.81</TD><TD>0:39.19</TD><TD>15.13 MB</TD><TD>0.5429</TD></TR>
441                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:54.82</TD><TD>0:42.71</TD><TD>15.15 MB</TD><TD>0.5435</TD></TR>
442                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:58.52</TD><TD>1:01.81</TD><TD>15.25 MB</TD><TD>0.5471</TD></TR>
443                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:30.88</TD><TD>0:33.55</TD><TD>15.34 MB</TD><TD>0.5505</TD></TR>
444                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:25.45</TD><TD>0:28.37</TD><TD>15.35 MB</TD><TD>0.5509</TD></TR>
445                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:22.21</TD><TD>0:14.72</TD><TD>15.43 MB</TD><TD>0.5538</TD></TR>
446                 <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:32.15</TD><TD>0:31.18</TD><TD>15.57 MB</TD><TD>0.5585</TD></TR>
447                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:19.85</TD><TD>0:22.90</TD><TD>15.58 MB</TD><TD>0.5592</TD></TR>
448                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:21.16</TD><TD>0:13.55</TD><TD>15.78 MB</TD><TD>0.5662</TD></TR>
449                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:18.25</TD><TD>0:17.67</TD><TD>15.86 MB</TD><TD>0.5692</TD></TR>
450                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:26.82</TD><TD>0:16.75</TD><TD>16.21 MB</TD><TD>0.5818</TD></TR>
451                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:19.75</TD><TD>0:15.76</TD><TD>16.39 MB</TD><TD>0.5880</TD></TR>
452                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:22.01</TD><TD>1:00.12</TD><TD>16.73 MB</TD><TD>0.6003</TD></TR>
453                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>17.03 MB</TD><TD>0.6112</TD></TR>
454                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:38.72</TD><TD>0:32.25</TD><TD>17.40 MB</TD><TD>0.6242</TD></TR>
455                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:08.19</TD><TD>0:08.79</TD><TD>17.49 MB</TD><TD>0.6275</TD></TR>
456                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:17.55</TD><TD>?</TD><TD>17.89 MB</TD><TD>0.6420</TD></TR>
457                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:35.67</TD><TD>2:35.67</TD><TD>27.87 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
458                 <TR>
459                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
460                 </TR>
461                 <TR>
462                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
463                                 Tool<BR><I>Forty-six & 2</I>
464                         </TD>
465                 </TR>
466                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
467                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>12:34.97</TD><TD>12:09.08</TD><TD>37.42 MB</TD><TD>0.5824</TD></TR>
468                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>27:58.28</TD><TD>28:01.87</TD><TD>37.96 MB</TD><TD>0.5907</TD></TR>
469                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>2:03.43</TD><TD>2:09.27</TD><TD>38.15 MB</TD><TD>0.5937</TD></TR>
470                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>2:14.70</TD><TD>2:24.30</TD><TD>38.23 MB</TD><TD>0.5950</TD></TR>
471                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>1:09.82</TD><TD>1:18.09</TD><TD>38.42 MB</TD><TD>0.5979</TD></TR>
472                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:58.69</TD><TD>1:07.02</TD><TD>38.59 MB</TD><TD>0.6005</TD></TR>
473                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>1:24.44</TD><TD>1:30.97</TD><TD>38.68 MB</TD><TD>0.6020</TD></TR>
474                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>1:02.47</TD><TD>1:14.54</TD><TD>38.86 MB</TD><TD>0.6048</TD></TR>
475                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:46.50</TD><TD>0:55.41</TD><TD>39.18 MB</TD><TD>0.6098</TD></TR>
476                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>2:16.00</TD><TD>1:41.84</TD><TD>39.42 MB</TD><TD>0.6135</TD></TR>
477                 <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:29.07</TD><TD>0:42.87</TD><TD>39.92 MB</TD><TD>0.6213</TD></TR>
478                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:38.01</TD><TD>0:57.56</TD><TD>40.25 MB</TD><TD>0.6263</TD></TR>
479                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>4:35.08</TD><TD>0:39.40</TD><TD>40.89 MB</TD><TD>0.6363</TD></TR>
480                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>3:07.20</TD><TD>2:21.28</TD><TD>40.98 MB</TD><TD>0.6378</TD></TR>
481                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>1:05.54</TD><TD>0:39.65</TD><TD>41.04 MB</TD><TD>0.6388</TD></TR>
482                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:50.18</TD><TD>0:38.92</TD><TD>41.74 MB</TD><TD>0.6496</TD></TR>
483                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>42.27 MB</TD><TD>0.6578</TD></TR>
484                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:45.83</TD><TD>0:40.89</TD><TD>42.70 MB</TD><TD>0.6646</TD></TR>
485                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:30.09</TD><TD>1:16.29</TD><TD>42.75 MB</TD><TD>0.6652</TD></TR>
486                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>1:02.42</TD><TD>0:37.84</TD><TD>43.06 MB</TD><TD>0.6701</TD></TR>
487                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:51.29</TD><TD>0:34.59</TD><TD>43.18 MB</TD><TD>0.6721</TD></TR>
488                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:31.26</TD><TD>0:28.79</TD><TD>43.65 MB</TD><TD>0.6794</TD></TR>
489                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:42.84</TD><TD>?</TD><TD>44.52 MB</TD><TD>0.6930</TD></TR>
490                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>6:21.92</TD><TD>6:21.92</TD><TD>64.25 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
491                 <TR>
492                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
493                 </TR>
494                 <TR>
495                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
496                                 Cannibal Corpse<BR><I>Mummified In Barbed Wire</I>
497                         </TD>
498                 </TR>
499                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
500                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>6:35.94</TD><TD>6:23.57</TD><TD>22.69 MB</TD><TD>0.6798</TD></TR>
501                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:10.94</TD><TD>1:15.92</TD><TD>22.95 MB</TD><TD>0.6876</TD></TR>
502                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>14:34.28</TD><TD>14:37.69</TD><TD>22.95 MB</TD><TD>0.6877</TD></TR>
503                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:37.63</TD><TD>0:41.34</TD><TD>23.19 MB</TD><TD>0.6948</TD></TR>
504                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:31.71</TD><TD>0:34.87</TD><TD>23.26 MB</TD><TD>0.6968</TD></TR>
505                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:03.96</TD><TD>1:08.85</TD><TD>23.31 MB</TD><TD>0.6984</TD></TR>
506                 <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:09.71</TD><TD>0:56.66</TD><TD>23.34 MB</TD><TD>0.6993</TD></TR>
507                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:05.38</TD><TD>0:36.20</TD><TD>23.53 MB</TD><TD>0.7050</TD></TR>
508                 <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:32.99</TD><TD>0:40.05</TD><TD>23.57 MB</TD><TD>0.7062</TD></TR>
509                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:44.14</TD><TD>0:48.71</TD><TD>23.95 MB</TD><TD>0.7176</TD></TR>
510                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>2:25.59</TD><TD>0:20.85</TD><TD>24.18 MB</TD><TD>0.7245</TD></TR>
511                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:25.05</TD><TD>0:28.99</TD><TD>24.20 MB</TD><TD>0.7250</TD></TR>
512                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:34.66</TD><TD>0:21.42</TD><TD>24.30 MB</TD><TD>0.7282</TD></TR>
513                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:40.38</TD><TD>1:14.58</TD><TD>24.36 MB</TD><TD>0.7297</TD></TR>
514                 <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:15.99</TD><TD>0:23.50</TD><TD>24.76 MB</TD><TD>0.7418</TD></TR>
515                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:33.74</TD><TD>0:22.47</TD><TD>25.12 MB</TD><TD>0.7526</TD></TR>
516                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:27.40</TD><TD>0:20.11</TD><TD>25.16 MB</TD><TD>0.7539</TD></TR>
517                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>25.23 MB</TD><TD>0.7558</TD></TR>
518                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:47.13</TD><TD>0:40.67</TD><TD>26.03 MB</TD><TD>0.7799</TD></TR>
519                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:24.04</TD><TD>0:21.68</TD><TD>26.10 MB</TD><TD>0.7819</TD></TR>
520                 <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:16.79</TD><TD>0:21.64</TD><TD>26.17 MB</TD><TD>0.7841</TD></TR>
521                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:28.20</TD><TD>0:20.46</TD><TD>26.61 MB</TD><TD>0.7972</TD></TR>
522                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:22.25</TD><TD>?</TD><TD>26.89 MB</TD><TD>0.8058</TD></TR>
523                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>3:18.36</TD><TD>3:18.36</TD><TD>33.37 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
524                 <TR>
525                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
526                 </TR>
527                 <TR>
528                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
529                                 Alanis Morisette<BR><I>Hand In My Pocket</I>
530                         </TD>
531                 </TR>
532                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
533                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>7:35.21</TD><TD>7:20.19</TD><TD>20.77 MB</TD><TD>0.5312</TD></TR>
534                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>16:51.82</TD><TD>16:54.34</TD><TD>21.24 MB</TD><TD>0.5433</TD></TR>
535                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:14.29</TD><TD>1:18.06</TD><TD>21.36 MB</TD><TD>0.5464</TD></TR>
536                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:21.38</TD><TD>1:27.28</TD><TD>21.54 MB</TD><TD>0.5509</TD></TR>
537                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:42.54</TD><TD>0:47.41</TD><TD>21.75 MB</TD><TD>0.5563</TD></TR>
538                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:35.45</TD><TD>0:39.65</TD><TD>21.84 MB</TD><TD>0.5586</TD></TR>
539                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:51.39</TD><TD>0:54.97</TD><TD>21.89 MB</TD><TD>0.5598</TD></TR>
540                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:28.23</TD><TD>0:33.21</TD><TD>22.16 MB</TD><TD>0.5668</TD></TR>
541                 <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:45.07</TD><TD>0:43.88</TD><TD>22.28 MB</TD><TD>0.5699</TD></TR>
542                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:25.40</TD><TD>0:24.80</TD><TD>22.80 MB</TD><TD>0.5832</TD></TR>
543                 <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:21.18</TD><TD>1:01.60</TD><TD>22.80 MB</TD><TD>0.5833</TD></TR>
544                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:01.11</TD><TD>0:33.79</TD><TD>23.25 MB</TD><TD>0.5948</TD></TR>
545                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:53.41</TD><TD>1:23.52</TD><TD>23.35 MB</TD><TD>0.5972</TD></TR>
546                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>2:46.09</TD><TD>0:23.14</TD><TD>23.45 MB</TD><TD>0.5998</TD></TR>
547                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:39.82</TD><TD>0:21.81</TD><TD>23.56 MB</TD><TD>0.6026</TD></TR>
548                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>24.11 MB</TD><TD>0.6167</TD></TR>
549                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:30.58</TD><TD>0:22.05</TD><TD>24.32 MB</TD><TD>0.6221</TD></TR>
550                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:37.49</TD><TD>0:22.93</TD><TD>24.72 MB</TD><TD>0.6323</TD></TR>
551                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:54.26</TD><TD>0:45.64</TD><TD>24.80 MB</TD><TD>0.6345</TD></TR>
552                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:26.46</TD><TD>0:22.14</TD><TD>24.82 MB</TD><TD>0.6348</TD></TR>
553                 <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:16.67</TD><TD>0:17.02</TD><TD>24.94 MB</TD><TD>0.6381</TD></TR>
554                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:29.71</TD><TD>0:18.92</TD><TD>25.34 MB</TD><TD>0.6481</TD></TR>
555                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:28.05</TD><TD>?</TD><TD>25.95 MB</TD><TD>0.6638</TD></TR>
556                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>3:52.36</TD><TD>3:52.36</TD><TD>39.09 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
557                 <TR>
558                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
559                 </TR>
560                 <TR>
561                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
562                                 Gloria Estefan<BR><I>Conga</I>
563                         </TD>
564                 </TR>
565                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
566                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>8:52.93</TD><TD>8:34.81</TD><TD>28.98 MB</TD><TD>0.6419</TD></TR>
567                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>19:40.53</TD><TD>19:44.47</TD><TD>29.43 MB</TD><TD>0.6517</TD></TR>
568                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:26.64</TD><TD>1:32.23</TD><TD>29.58 MB</TD><TD>0.6550</TD></TR>
569                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:35.65</TD><TD>1:42.11</TD><TD>29.65 MB</TD><TD>0.6567</TD></TR>
570                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:59.59</TD><TD>1:05.29</TD><TD>29.78 MB</TD><TD>0.6595</TD></TR>
571                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:50.17</TD><TD>0:56.40</TD><TD>29.85 MB</TD><TD>0.6610</TD></TR>
572                 <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:53.50</TD><TD>0:51.90</TD><TD>29.92 MB</TD><TD>0.6625</TD></TR>
573                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:42.27</TD><TD>0:47.74</TD><TD>29.97 MB</TD><TD>0.6637</TD></TR>
574                 <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:29.84</TD><TD>0:29.92</TD><TD>30.28 MB</TD><TD>0.6706</TD></TR>
575                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:33.46</TD><TD>0:39.22</TD><TD>30.30 MB</TD><TD>0.6710</TD></TR>
576                 <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:37.85</TD><TD>1:12.15</TD><TD>30.34 MB</TD><TD>0.6719</TD></TR>
577                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:13.34</TD><TD>1:39.44</TD><TD>30.64 MB</TD><TD>0.6785</TD></TR>
578                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>3:16.07</TD><TD>0:27.53</TD><TD>30.76 MB</TD><TD>0.6811</TD></TR>
579                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:14.08</TD><TD>0:44.64</TD><TD>30.81 MB</TD><TD>0.6823</TD></TR>
580                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:46.30</TD><TD>0:26.74</TD><TD>30.86 MB</TD><TD>0.6834</TD></TR>
581                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>31.06 MB</TD><TD>0.6879</TD></TR>
582                 <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:13.31</TD><TD>0:14.15</TD><TD>31.61 MB</TD><TD>0.7000</TD></TR>
583                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:35.88</TD><TD>0:27.65</TD><TD>31.63 MB</TD><TD>0.7006</TD></TR>
584                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:44.76</TD><TD>0:27.48</TD><TD>31.76 MB</TD><TD>0.7034</TD></TR>
585                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:03.91</TD><TD>0:53.54</TD><TD>31.86 MB</TD><TD>0.7056</TD></TR>
586                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:32.51</TD><TD>0:27.30</TD><TD>31.99 MB</TD><TD>0.7085</TD></TR>
587                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:35.74</TD><TD>0:23.64</TD><TD>32.47 MB</TD><TD>0.7191</TD></TR>
588                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:29.42</TD><TD>?</TD><TD>33.02 MB</TD><TD>0.7313</TD></TR>
589                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>4:28.39</TD><TD>4:28.39</TD><TD>45.15 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
590                 <TR>
591                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
592                 </TR>
593                 <TR>
594                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
595                                 Cream<BR><I>White Room</I>
596                         </TD>
597                 </TR>
598                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
599                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>10:24.08</TD><TD>10:03.16</TD><TD>33.44 MB</TD><TD>0.6309</TD></TR>
600                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>22:59.05</TD><TD>23:02.98</TD><TD>33.93 MB</TD><TD>0.6399</TD></TR>
601                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:42.28</TD><TD>1:47.55</TD><TD>33.96 MB</TD><TD>0.6405</TD></TR>
602                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:51.77</TD><TD>2:00.37</TD><TD>34.14 MB</TD><TD>0.6441</TD></TR>
603                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:58.45</TD><TD>1:04.59</TD><TD>34.29 MB</TD><TD>0.6468</TD></TR>
604                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>1:10.30</TD><TD>1:15.99</TD><TD>34.29 MB</TD><TD>0.6468</TD></TR>
605                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:49.32</TD><TD>0:56.89</TD><TD>34.42 MB</TD><TD>0.6493</TD></TR>
606                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:51.50</TD><TD>1:02.71</TD><TD>34.55 MB</TD><TD>0.6516</TD></TR>
607                 <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:50.80</TD><TD>1:24.98</TD><TD>34.60 MB</TD><TD>0.6527</TD></TR>
608                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:25.16</TD><TD>0:48.67</TD><TD>34.84 MB</TD><TD>0.6572</TD></TR>
609                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:35.36</TD><TD>1:56.20</TD><TD>34.96 MB</TD><TD>0.6595</TD></TR>
610                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:38.75</TD><TD>0:46.80</TD><TD>34.99 MB</TD><TD>0.6601</TD></TR>
611                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>3:48.73</TD><TD>0:31.91</TD><TD>34.99 MB</TD><TD>0.6601</TD></TR>
612                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:24.43</TD><TD>0:36.09</TD><TD>35.08 MB</TD><TD>0.6617</TD></TR>
613                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:54.89</TD><TD>0:33.82</TD><TD>35.16 MB</TD><TD>0.6633</TD></TR>
614                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:41.38</TD><TD>0:32.00</TD><TD>35.36 MB</TD><TD>0.6671</TD></TR>
615                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:51.44</TD><TD>0:33.02</TD><TD>35.40 MB</TD><TD>0.6677</TD></TR>
616                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>35.74 MB</TD><TD>0.6742</TD></TR>
617                 <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:26.00</TD><TD>0:24.83</TD><TD>36.32 MB</TD><TD>0.6852</TD></TR>
618                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:41.14</TD><TD>0:28.91</TD><TD>36.42 MB</TD><TD>0.6870</TD></TR>
619                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:36.87</TD><TD>0:33.39</TD><TD>36.56 MB</TD><TD>0.6897</TD></TR>
620                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:13.87</TD><TD>1:02.90</TD><TD>36.64 MB</TD><TD>0.6911</TD></TR>
621                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:35.77</TD><TD>?</TD><TD>37.13 MB</TD><TD>0.7004</TD></TR>
622                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>5:15.11</TD><TD>5:15.11</TD><TD>53.01 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
623                 <TR>
624                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
625                 </TR>
626                 <TR>
627                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
628                                 Maurice Ravel<BR><I>Fanfare from "L'eventail de Jeanne"</I>
629                         </TD>
630                 </TR>
631                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
632                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>3:55.40</TD><TD>3:47.60</TD><TD>6.46 MB</TD><TD>0.3104</TD></TR>
633                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>8:22.42</TD><TD>8:23.32</TD><TD>6.82 MB</TD><TD>0.3274</TD></TR>
634                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:39.93</TD><TD>0:41.69</TD><TD>6.85 MB</TD><TD>0.3289</TD></TR>
635                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:36.57</TD><TD>0:38.26</TD><TD>7.09 MB</TD><TD>0.3406</TD></TR>
636                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:21.22</TD><TD>0:23.04</TD><TD>7.16 MB</TD><TD>0.3437</TD></TR>
637                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:40.67</TD><TD>0:28.52</TD><TD>7.18 MB</TD><TD>0.3451</TD></TR>
638                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:24.98</TD><TD>0:26.37</TD><TD>7.21 MB</TD><TD>0.3462</TD></TR>
639                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:29.01</TD><TD>0:15.11</TD><TD>7.33 MB</TD><TD>0.3520</TD></TR>
640                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:18.19</TD><TD>0:19.54</TD><TD>7.44 MB</TD><TD>0.3575</TD></TR>
641                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:22.63</TD><TD>0:21.86</TD><TD>7.45 MB</TD><TD>0.3577</TD></TR>
642                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:13.70</TD><TD>0:15.72</TD><TD>7.64 MB</TD><TD>0.3671</TD></TR>
643                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:20.73</TD><TD>0:09.51</TD><TD>7.69 MB</TD><TD>0.3692</TD></TR>
644                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:18.95</TD><TD>0:09.45</TD><TD>7.71 MB</TD><TD>0.3703</TD></TR>
645                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:14.98</TD><TD>0:09.19</TD><TD>7.77 MB</TD><TD>0.3734</TD></TR>
646                 <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:12.56</TD><TD>0:11.95</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.3760</TD></TR>
647                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:55.92</TD><TD>0:40.23</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.3762</TD></TR>
648                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:12.97</TD><TD>0:10.39</TD><TD>8.12 MB</TD><TD>0.3902</TD></TR>
649                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>8.15 MB</TD><TD>0.3914</TD></TR>
650                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:13.81</TD><TD>0:08.88</TD><TD>8.19 MB</TD><TD>0.3932</TD></TR>
651                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:17.45</TD><TD>0:10.30</TD><TD>8.29 MB</TD><TD>0.3983</TD></TR>
652                 <TR><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:26.78</TD><TD>0:21.90</TD><TD>8.52 MB</TD><TD>0.4091</TD></TR>
653                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:13.11</TD><TD>?</TD><TD>8.72 MB</TD><TD>0.4193</TD></TR>
654                 <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:05.35</TD><TD>0:06.33</TD><TD>8.87 MB</TD><TD>0.4259</TD></TR>
655                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:03.76</TD><TD>2:03.76</TD><TD>20.82 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
656                 <TR>
657                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
658                 </TR>
659                 <TR>
660                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
661                                 Maurice Ravel<BR><I>String Quartet (4th movement)</I>
662                         </TD>
663                 </TR>
664                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
665                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>10:45.80</TD><TD>10:21.44</TD><TD>19.94 MB</TD><TD>0.3550</TD></TR>
666                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>1:54.09</TD><TD>2:01.72</TD><TD>20.47 MB</TD><TD>0.3642</TD></TR>
667                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>24:26.99</TD><TD>24:29.36</TD><TD>20.62 MB</TD><TD>0.3671</TD></TR>
668                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:58.14</TD><TD>1:06.45</TD><TD>20.80 MB</TD><TD>0.3702</TD></TR>
669                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>1:42.57</TD><TD>1:47.48</TD><TD>20.93 MB</TD><TD>0.3725</TD></TR>
670                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:48.61</TD><TD>0:54.73</TD><TD>21.14 MB</TD><TD>0.3763</TD></TR>
671                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>1:09.17</TD><TD>1:13.14</TD><TD>21.23 MB</TD><TD>0.3779</TD></TR>
672                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>1:52.65</TD><TD>1:25.39</TD><TD>21.30 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
673                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:37.30</TD><TD>0:44.79</TD><TD>21.54 MB</TD><TD>0.3835</TD></TR>
674                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:52.48</TD><TD>1:02.26</TD><TD>21.55 MB</TD><TD>0.3835</TD></TR>
675                 <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>1:20.84</TD><TD>0:42.73</TD><TD>21.96 MB</TD><TD>0.3909</TD></TR>
676                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:23.29</TD><TD>0:34.28</TD><TD>22.11 MB</TD><TD>0.3935</TD></TR>
677                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>3:53.93</TD><TD>0:28.02</TD><TD>22.61 MB</TD><TD>0.4025</TD></TR>
678                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:54.34</TD><TD>0:27.92</TD><TD>22.68 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
679                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>2:33.53</TD><TD>1:51.94</TD><TD>23.18 MB</TD><TD>0.4125</TD></TR>
680                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:40.00</TD><TD>0:28.15</TD><TD>23.21 MB</TD><TD>0.4132</TD></TR>
681                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:34.99</TD><TD>0:27.73</TD><TD>23.36 MB</TD><TD>0.4158</TD></TR>
682                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>1:15.05</TD><TD>1:03.86</TD><TD>23.42 MB</TD><TD>0.4168</TD></TR>
683                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:39.96</TD><TD>0:27.36</TD><TD>23.71 MB</TD><TD>0.4221</TD></TR>
684                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>24.12 MB</TD><TD>0.4293</TD></TR>
685                 <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:24.34</TD><TD>0:22.17</TD><TD>25.08 MB</TD><TD>0.4463</TD></TR>
686                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:49.06</TD><TD>0:29.94</TD><TD>25.59 MB</TD><TD>0.4554</TD></TR>
687                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:36.60</TD><TD>?</TD><TD>25.84 MB</TD><TD>0.4600</TD></TR>
688                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>5:33.95</TD><TD>5:33.95</TD><TD>56.18 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
689                 <TR>
690                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
691                 </TR>
692                 <TR>
693                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
694                                 Sergei Prokofiev<BR><I>Piano Concerto No.3 (3rd movement)</I>
695                         </TD>
696                 </TR>
697                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
698                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>19:11.61</TD><TD>18:28.80</TD><TD>32.65 MB</TD><TD>0.3243</TD></TR>
699                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>43:21.88</TD><TD>43:26.18</TD><TD>33.58 MB</TD><TD>0.3335</TD></TR>
700                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>3:21.33</TD><TD>3:35.91</TD><TD>33.72 MB</TD><TD>0.3349</TD></TR>
701                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>3:00.57</TD><TD>3:08.19</TD><TD>33.83 MB</TD><TD>0.3360</TD></TR>
702                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>2:00.85</TD><TD>2:09.52</TD><TD>34.14 MB</TD><TD>0.3390</TD></TR>
703                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>1:43.17</TD><TD>1:55.31</TD><TD>34.23 MB</TD><TD>0.3400</TD></TR>
704                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>1:26.19</TD><TD>1:35.90</TD><TD>34.66 MB</TD><TD>0.3442</TD></TR>
705                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>3:08.70</TD><TD>2:26.17</TD><TD>35.21 MB</TD><TD>0.3496</TD></TR>
706                 <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>2:06.21</TD><TD>1:11.92</TD><TD>35.27 MB</TD><TD>0.3502</TD></TR>
707                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>1:32.78</TD><TD>1:50.74</TD><TD>35.35 MB</TD><TD>0.3510</TD></TR>
708                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>1:06.28</TD><TD>1:18.56</TD><TD>35.43 MB</TD><TD>0.3518</TD></TR>
709                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:40.68</TD><TD>1:00.29</TD><TD>36.99 MB</TD><TD>0.3673</TD></TR>
710                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>6:51.48</TD><TD>0:49.47</TD><TD>38.07 MB</TD><TD>0.3781</TD></TR>
711                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>1:35.22</TD><TD>0:47.57</TD><TD>38.17 MB</TD><TD>0.3791</TD></TR>
712                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>1:10.67</TD><TD>0:46.40</TD><TD>38.51 MB</TD><TD>0.3824</TD></TR>
713                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>1:01.44</TD><TD>0:53.40</TD><TD>39.30 MB</TD><TD>0.3903</TD></TR>
714                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>1:10.57</TD><TD>0:50.00</TD><TD>39.49 MB</TD><TD>0.3921</TD></TR>
715                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>2:12.39</TD><TD>1:49.00</TD><TD>39.89 MB</TD><TD>0.3962</TD></TR>
716                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>4:33.71</TD><TD>3:19.38</TD><TD>40.31 MB</TD><TD>0.4003</TD></TR>
717                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>41.86 MB</TD><TD>0.4157</TD></TR>
718                 <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:43.24</TD><TD>0:40.17</TD><TD>43.03 MB</TD><TD>0.4273</TD></TR>
719                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>1:05.60</TD><TD>?</TD><TD>43.67 MB</TD><TD>0.4337</TD></TR>
720                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>1:26.84</TD><TD>0:53.19</TD><TD>45.34 MB</TD><TD>0.4502</TD></TR>
721                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>9:58.47</TD><TD>9:58.47</TD><TD>100.68 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
722                 <TR>
723                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
724                 </TR>
725                 <TR>
726                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
727                                 Frederic Chopin<BR><I>Prelude No.24 in d minor</I>
728                         </TD>
729                 </TR>
730                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
731                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>5:14.83</TD><TD>5:03.08</TD><TD>9.84 MB</TD><TD>0.3582</TD></TR>
732                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:55.83</TD><TD>0:59.52</TD><TD>10.25 MB</TD><TD>0.3734</TD></TR>
733                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>11:56.24</TD><TD>11:58.77</TD><TD>10.34 MB</TD><TD>0.3764</TD></TR>
734                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:50.07</TD><TD>0:53.49</TD><TD>10.41 MB</TD><TD>0.3790</TD></TR>
735                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:28.52</TD><TD>0:31.32</TD><TD>10.47 MB</TD><TD>0.3812</TD></TR>
736                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:34.06</TD><TD>0:38.70</TD><TD>10.53 MB</TD><TD>0.3833</TD></TR>
737                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:23.70</TD><TD>0:27.61</TD><TD>10.59 MB</TD><TD>0.3854</TD></TR>
738                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:34.91</TD><TD>0:20.01</TD><TD>10.74 MB</TD><TD>0.3911</TD></TR>
739                 <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:31.43</TD><TD>0:28.95</TD><TD>10.76 MB</TD><TD>0.3919</TD></TR>
740                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:54.46</TD><TD>0:41.54</TD><TD>10.88 MB</TD><TD>0.3963</TD></TR>
741                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:18.53</TD><TD>0:21.80</TD><TD>10.94 MB</TD><TD>0.3982</TD></TR>
742                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:16.90</TD><TD>0:15.17</TD><TD>11.34 MB</TD><TD>0.4128</TD></TR>
743                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:53.31</TD><TD>0:13.06</TD><TD>11.69 MB</TD><TD>0.4256</TD></TR>
744                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:26.05</TD><TD>0:13.50</TD><TD>11.71 MB</TD><TD>0.4265</TD></TR>
745                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:19.82</TD><TD>0:13.25</TD><TD>11.74 MB</TD><TD>0.4274</TD></TR>
746                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:17.61</TD><TD>0:13.80</TD><TD>11.86 MB</TD><TD>0.4319</TD></TR>
747                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:19.20</TD><TD>0:11.89</TD><TD>12.05 MB</TD><TD>0.4386</TD></TR>
748                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:36.70</TD><TD>0:30.26</TD><TD>12.14 MB</TD><TD>0.4419</TD></TR>
749                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:15.45</TD><TD>0:55.07</TD><TD>12.86 MB</TD><TD>0.4684</TD></TR>
750                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:18.75</TD><TD>?</TD><TD>13.08 MB</TD><TD>0.4765</TD></TR>
751                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>13.31 MB</TD><TD>0.4845</TD></TR>
752                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:06.74</TD><TD>0:08.51</TD><TD>13.67 MB</TD><TD>0.4978</TD></TR>
753                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:24.43</TD><TD>0:14.32</TD><TD>14.40 MB</TD><TD>0.5242</TD></TR>
754                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:43.23</TD><TD>2:43.23</TD><TD>27.46 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
755                 <TR>
756                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
757                 </TR>
758                 <TR>
759                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
760                                 Domenico Scarlatti<BR><I>Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)</I>
761                         </TD>
762                 </TR>
763                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
764                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>3:09.33</TD><TD>3:01.82</TD><TD>6.62 MB</TD><TD>0.4036</TD></TR>
765                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:33.99</TD><TD>0:35.53</TD><TD>6.80 MB</TD><TD>0.4145</TD></TR>
766                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>7:08.77</TD><TD>7:09.52</TD><TD>6.87 MB</TD><TD>0.4190</TD></TR>
767                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:17.47</TD><TD>0:19.11</TD><TD>6.94 MB</TD><TD>0.4230</TD></TR>
768                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:30.47</TD><TD>0:31.95</TD><TD>6.98 MB</TD><TD>0.4255</TD></TR>
769                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:14.84</TD><TD>0:16.17</TD><TD>7.02 MB</TD><TD>0.4284</TD></TR>
770                 <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:37.09</TD><TD>0:26.56</TD><TD>7.05 MB</TD><TD>0.4297</TD></TR>
771                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:20.68</TD><TD>0:22.06</TD><TD>7.07 MB</TD><TD>0.4310</TD></TR>
772                 <TR><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:15.50</TD><TD>0:18.31</TD><TD>7.12 MB</TD><TD>0.4340</TD></TR>
773                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:11.39</TD><TD>0:12.95</TD><TD>7.19 MB</TD><TD>0.4384</TD></TR>
774                 <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:29.99</TD><TD>0:14.33</TD><TD>7.21 MB</TD><TD>0.4397</TD></TR>
775                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:07.01</TD><TD>0:10.27</TD><TD>7.31 MB</TD><TD>0.4460</TD></TR>
776                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:08.58</TD><TD>0:07.99</TD><TD>7.37 MB</TD><TD>0.4498</TD></TR>
777                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:15.90</TD><TD>0:08.71</TD><TD>7.40 MB</TD><TD>0.4513</TD></TR>
778                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:11.84</TD><TD>0:08.26</TD><TD>7.43 MB</TD><TD>0.4530</TD></TR>
779                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Bonk 0.5</TD><TD>0:45.59</TD><TD>0:32.63</TD><TD>7.46 MB</TD><TD>0.4548</TD></TR>
780                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:11.67</TD><TD>0:07.17</TD><TD>7.48 MB</TD><TD>0.4564</TD></TR>
781                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:22.06</TD><TD>0:18.62</TD><TD>7.50 MB</TD><TD>0.4572</TD></TR>
782                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:10.17</TD><TD>0:07.85</TD><TD>7.53 MB</TD><TD>0.4591</TD></TR>
783                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:04.11</TD><TD>0:06.57</TD><TD>7.58 MB</TD><TD>0.4624</TD></TR>
784                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>7.74 MB</TD><TD>0.4723</TD></TR>
785                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WaveZIP</TD><TD>0:10.56</TD><TD>?</TD><TD>7.83 MB</TD><TD>0.4781</TD></TR>
786                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:14.29</TD><TD>0:09.07</TD><TD>8.20 MB</TD><TD>0.5004</TD></TR>
787                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>1:37.43</TD><TD>1:37.43</TD><TD>16.39 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
788                 <TR>
789                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
790                 </TR>
791                 <TR>
792                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
793                                 The Benedictine Monks of<BR>Santo Domingo de Silos<BR><I>Laetatus sum</I>
794                         </TD>
795                 </TR>
796                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
797                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>4:40.71</TD><TD>4:32.29</TD><TD>11.94 MB</TD><TD>0.4922</TD></TR>
798                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>0:50.72</TD><TD>0:54.20</TD><TD>12.15 MB</TD><TD>0.5006</TD></TR>
799                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>10:34.75</TD><TD>10:36.83</TD><TD>12.17 MB</TD><TD>0.5015</TD></TR>
800                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>0:26.36</TD><TD>0:28.52</TD><TD>12.25 MB</TD><TD>0.5048</TD></TR>
801                 <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>0:57.64</TD><TD>0:41.39</TD><TD>12.25 MB</TD><TD>0.5049</TD></TR>
802                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>0:45.20</TD><TD>0:48.45</TD><TD>12.43 MB</TD><TD>0.5121</TD></TR>
803                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>0:21.81</TD><TD>0:24.33</TD><TD>12.47 MB</TD><TD>0.5139</TD></TR>
804                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>0:45.66</TD><TD>0:23.29</TD><TD>12.62 MB</TD><TD>0.5200</TD></TR>
805                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>0:31.03</TD><TD>0:33.69</TD><TD>12.63 MB</TD><TD>0.5207</TD></TR>
806                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>0:28.01</TD><TD>0:27.43</TD><TD>12.65 MB</TD><TD>0.5213</TD></TR>
807                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>1:08.18</TD><TD>0:49.70</TD><TD>12.71 MB</TD><TD>0.5237</TD></TR>
808                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>0:16.91</TD><TD>0:20.60</TD><TD>12.80 MB</TD><TD>0.5277</TD></TR>
809                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>1:43.74</TD><TD>0:13.23</TD><TD>12.82 MB</TD><TD>0.5286</TD></TR>
810                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>0:24.12</TD><TD>0:13.08</TD><TD>12.92 MB</TD><TD>0.5325</TD></TR>
811                 <TR><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>0:15.61</TD><TD>0:15.35</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5348</TD></TR>
812                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>0:18.80</TD><TD>0:13.85</TD><TD>12.98 MB</TD><TD>0.5349</TD></TR>
813                 <TR><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>0:11.07</TD><TD>0:10.38</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>
814                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>0:33.43</TD><TD>0:28.11</TD><TD>13.30 MB</TD><TD>0.5481</TD></TR>
815                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>0:17.80</TD><TD>0:11.46</TD><TD>13.32 MB</TD><TD>0.5489</TD></TR>
816                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>0:15.60</TD><TD>0:12.82</TD><TD>13.34 MB</TD><TD>0.5500</TD></TR>
817                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>13.41 MB</TD><TD>0.5528</TD></TR>
818                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>0:22.30</TD><TD>0:13.87</TD><TD>13.42 MB</TD><TD>0.5531</TD></TR>
819                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>0:16.37</TD><TD>?</TD><TD>13.72 MB</TD><TD>0.5655</TD></TR>
820                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>2:24.21</TD><TD>2:24.21</TD><TD>24.26 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
821                 <TR>
822                         <TD COLSPAN="6">&nbsp;</TD>
823                 </TR>
824                 <TR>
825                         <TD ALIGN="RIGHT" ROWSPAN="25">
826                                 L. Subramaniam<BR><I>Raga Sivapriya</I>
827                         </TD>
828                 </TR>
829                 <!-- BGCOLOR="#E0E0E0" -->
830                 <TR><TD>La 0.3c</TD><TD>41:10.10</TD><TD>39:35.28</TD><TD>87.51 MB</TD><TD>0.4097</TD></TR>
831                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (extra high)</TD><TD>7:17.86</TD><TD>7:50.75</TD><TD>91.73 MB</TD><TD>0.4295</TD></TR>
832                 <TR><TD>optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x)</TD><TD>93:05.00</TD><TD>93:16.00</TD><TD>92.05 MB</TD><TD>0.4310</TD></TR>
833                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x)</TD><TD>6:36.86</TD><TD>6:57.69</TD><TD>92.76 MB</TD><TD>0.4343</TD></TR>
834                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (high)</TD><TD>3:46.78</TD><TD>4:12.36</TD><TD>93.69 MB</TD><TD>0.4387</TD></TR>
835                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x)</TD><TD>4:29.57</TD><TD>4:53.01</TD><TD>94.74 MB</TD><TD>0.4436</TD></TR>
836                 <TR><TD>Monkey's Audio 3.96 (normal)</TD><TD>3:09.07</TD><TD>3:35.10</TD><TD>94.81 MB</TD><TD>0.4439</TD></TR>
837                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Monkey's Audio 3.96 (fast)</TD><TD>2:25.31</TD><TD>2:58.92</TD><TD>95.70 MB</TD><TD>0.4481</TD></TR>
838                 <TR><TD>RKAU 1.07 (normal)</TD><TD>7:16.09</TD><TD>5:30.33</TD><TD>95.91 MB</TD><TD>0.4490</TD></TR>
839                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (high)</TD><TD>3:41.17</TD><TD>3:56.70</TD><TD>96.51 MB</TD><TD>0.4518</TD></TR>
840                 <TR><TD>LPAC 1.40 (-r, normal)</TD><TD>4:34.06</TD><TD>2:37.68</TD><TD>96.84 MB</TD><TD>0.4534</TD></TR>
841                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (normal)</TD><TD>1:50.85</TD><TD>2:10.55</TD><TD>97.75 MB</TD><TD>0.4577</TD></TR>
842                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-8)</TD><TD>15:02.46</TD><TD>1:51.15</TD><TD>98.02 MB</TD><TD>0.4589</TD></TR>
843                 <TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TD>flac 1.1.0 (-5, default)</TD><TD>3:28.92</TD><TD>1:53.07</TD><TD>98.42 MB</TD><TD>0.4608</TD></TR>
844                 <TR><TD>Bonk 0.5</TD><TD>9:56.25</TD><TD>7:13.68</TD><TD>98.94 MB</TD><TD>0.4633</TD></TR>
845                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>flac 1.1.0 (-3)</TD><TD>2:38.79</TD><TD>1:49.93</TD><TD>99.22 MB</TD><TD>0.4645</TD></TR>
846                 <TR><TD>Ogg Squish 0.98</TD><TD>?</TD><TD>?</TD><TD>101.88 MB</TD><TD>0.4770</TD></TR>
847                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Shorten 3.2a (-p8 -b2048)</TD><TD>3:10.19</TD><TD>1:56.31</TD><TD>102.60 MB</TD><TD>0.4804</TD></TR>
848                 <TR><TD>Shorten 3.2a (-p0 -b256, default)</TD><TD>2:36.48</TD><TD>1:42.35</TD><TD>102.84 MB</TD><TD>0.4815</TD></TR>
849                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>Kexis 0.2.2</TD><TD>4:49.84</TD><TD>3:59.93</TD><TD>103.57 MB</TD><TD>0.4849</TD></TR>
850                 <TR><TD>flac 1.1.0 (-1)</TD><TD>2:15.70</TD><TD>1:51.81</TD><TD>103.60 MB</TD><TD>0.4851</TD></TR>
851                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>WavPack 3.97a (fast)</TD><TD>1:34.44</TD><TD>1:24.44</TD><TD>103.86 MB</TD><TD>0.4863</TD></TR>
852                 <TR><TD>WaveZIP</TD><TD>2:25.86</TD><TD>?</TD><TD>107.47 MB</TD><TD>0.5032</TD></TR>
853                 <TR BGCOLOR="#E0E0E0"><TD>RIFF WAVE</TD><TD>21:09.47</TD><TD>21:09.47</TD><TD>213.56 MB</TD><TD>1.0000</TD></TR>
854
855
856 </TABLE>
857
858
859 </P>
860
861 <P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002,2003,2004,2005  Josh Coalson</P>
862
863 </BODY>
864 </HTML>