2a4a7d011481bfbeac58b9c13d54583e1adc78ab
[flac.git] / doc / html / ru / authors.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU">
2 <!-- Copyright (c) 2000,2001,2002,2003,2004,2005  Josh Coalson -->
3 <!-- Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document -->
4 <!-- under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 -->
5 <!-- or any later version published by the Free Software Foundation; -->
6 <!-- with no invariant sections. -->
7 <!-- A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html -->
8 <HTML>
9 <HEAD>
10 <META CHARSET="windows-1251">
11 <TITLE>FLAC: àâòîðû</TITLE>
12 </HEAD>
13
14 <BODY>
15 <CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
16 <TR>
17 <TD align=center>|</TD>
18 <TD height=22 align=center nowrap>
19 &nbsp;<A HREF="index.html">íà÷àëî</A>&nbsp;</TD>
20 <TD align=center>|</TD>
21 <TD align=center nowrap>
22 &nbsp;<A HREF="news.html">íîâîñòè</A>&nbsp;</TD>
23 <TD align=center>|</TD>
24 <TD align=center nowrap>
25 &nbsp;<A HREF="download.html">ôàéëû</A>&nbsp;</TD>
26 <TD align=center>|</TD>
27 <TD align=center nowrap>
28 &nbsp;<A HREF="features.html">õàðàêòåðèñòèêè</A>&nbsp;</TD>
29 <TD align=center>|</TD>
30 <TD align=center nowrap>
31 &nbsp;<A HREF="goals.html">öåëè</A>&nbsp;</TD>
32 <TD align=center>|</TD>
33 <TD align=center nowrap>
34 &nbsp;<A HREF="format.html">ôîðìàò</A>&nbsp;</TD>
35 <TD align=center>|</TD></TR>
36
37 <TR>
38 <TD align=center>|</TD>
39 <TD align=center nowrap>
40 &nbsp;<A HREF="id.html">id</A>&nbsp;</TD>
41 <TD align=center>|</TD>
42 <TD align=center nowrap>
43 &nbsp;<A HREF="comparison.html">ñðàâíåíèå</A>&nbsp;</TD>
44 <TD align=center>|</TD>
45 <TD align=center nowrap>
46 &nbsp;<A HREF="developers.html">ðàçðàáîòêà</A>&nbsp;</TD>
47 <TD align=center>|</TD>
48 <TD align=center nowrap>
49 &nbsp;<A HREF="documentation.html">äîêóìåíòàöèÿ</A>&nbsp;</TD>
50 <TD align=center>|</TD>
51 <TD align=center nowrap>
52 &nbsp;<A HREF="links.html">ññûëêè</A>&nbsp;</TD>
53 <TD align=center>|</TD>
54 <TD align=center nowrap>
55 &nbsp;àâòîðû&nbsp;</TD>
56 <TD align=center>|</TD></TR>
57 </TABLE></CENTER>
58
59 <P><CENTER><TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
60 <TR><TD align=center>|</TD>
61 <TD height=22 align=center nowrap>
62 &nbsp;<A HREF="../index.html">english</A>&nbsp;</TD>
63 <TD align=center>|</TD>
64 <TD align=center nowrap>
65 &nbsp;ðóññêèé</A>&nbsp;</TD>
66 <TD align=center>|</TD></TR>
67 </TABLE></CENTER></P>
68
69
70 <CENTER><H2>FLAC: àâòîðû</H2></CENTER>
71
72 <P>FLAC <A HREF="http://flac.sourceforge.net/">(http://flac.sourceforge.net/)</A> - ñâîáîäíûé àóäèî êîäåê, ñæèìàþùèé áåç ïîòåðü, ðàçðàáîòàííûé Äæîøåì Êîëñîíîì (Josh Coalson).</P>
73
74 <P>Äðóãèå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà:</P>
75
76 <BLOCKQUOTE>
77
78         <P>Ìèðîñëàâ Ëè÷âàð (Miroslav Lichvar)
79         <BLOCKQUOTE>
80         <LI>Íåñêîëüêî âåðñèé ïðîöåäóð èç áèáëèîòåêè <B><TT>libFLAC</TT></B> íà àññåìáëåðå äëÿ àðõèòåêòóðû IA-32.</LI>
81         </BLOCKQUOTE></P>
82
83         <P>Ìýò Öèììåðìàíí (Matt Zimmerman)
84         <BLOCKQUOTE>
85         <LI>Ñèñòåìà ñáîðêè libtool/autoconf/automake.</LI>
86         </BLOCKQUOTE></P>
87
88         <P>Àíäðåé Àñòàôüåâ (Andrey Astafiev)
89         <BLOCKQUOTE>
90         <LI>Ïåðåâîä äîêóìåíòàöèè íà ðóññêèé ÿçûê.</LI>
91         </BLOCKQUOTE></P>
92
93         <P>Áðýäè Ïàòòåðñîí (Brady Patterson)
94         <BLOCKQUOTE>
95         <LI>Ïîääåðæêà ôîðìàòà AIFF.</LI>
96         </BLOCKQUOTE></P>
97
98         <P>Äàéñóêå Øèìàìóðà (Daisuke Shimamura)
99         <BLOCKQUOTE>
100         <LI>Ïîääåðæêà id3 v1/v2 è i18n â ïëàãèíå XMMS.</LI>
101         </BLOCKQUOTE></P>
102
103         <P>X-Fixer</P>
104         <BLOCKQUOTE>
105         <LI>Ñèñòåìà íàñòðîéêè, ðåäàêòèðîâàíèå òåãîâ è èíôîðìàöèÿ î ôàéëå â ïëàãèíå äëÿ Winamp2.</P>
106         </BLOCKQUOTE>
107 </BLOCKQUOTE>
108
109 <P>&nbsp;Copyright (c) 2000,2001,2002,2003,2004,2005  Josh Coalson</P>
110
111 </BODY>
112 </HTML>